24. 10. 2019
ID: 110140upozornění pro uživatele

Povinnost vyznačit v předběžném oznámení informaci o zkrácení lhůt pro doručení nabídek a obecně ke lhůtě pro podání nabídek

V praxi zjevně i nadále činí problém správně vyplnit předběžné oznámení dle § 34 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a v návaznosti na to dle ZZVZ zkrátit lhůty pro podání nabídek v otevřeném nadlimitním řízení. Považujeme tedy za vhodné si některé základní principy tímto článkem připomenout.

Nejdříve tedy k předběžnému oznámení, na základě kterého je možné zkrátit lhůty pro podání nabídek v otevřeném řízení v nadlimitním režimu.

Dle § 34 ZZVZ je zadavatel oprávněn uveřejnit formou předběžného oznámení svůj úmysl zahájit zadávací řízení. Předběžné oznámení se následně odesílá k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ.

Zadavatel může zkrátit lhůtu pro podání nabídek až na 15 dnů, zveřejnil-li dle § 34 ZZVZ předběžné oznámení, které odeslal k uveřejnění alespoň 35 dnů a nejvýše 12 měsíců před dnem, kdy zahájil otevřené řízení odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení[1].

Bližší vodítka pro vyplnění formuláře předběžného oznámení dle § 212 ZZVZ dávají Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře F01 (dále jen „Metodické pokyny“). Dle Metodických pokynů v případě zkrácení lhůt zadavatel označí ve formuláři předběžného oznámení políčko u informace „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek.“    

Metodické pokyny nejsou prováděcím právním předpisem, kterým je vyhláška č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele (dále jen „vyhláška 168/2016 Sb.“).

V příloze č. 7 vyhlášky 168/2016 Sb. v části A „Informace, jež mají být uvedeny v předběžném oznámení podle § 7 písm. a) vyhlášky“ není výslovně stanovena povinnost zadavatele vyznačit informace o zkrácení lhůt pro podání nabídek.

§ 1 vyhlášky 168/2016 Sb. uvádí, že vyhláška upravuje formuláře pro uveřejňování informací dle ZVZZ v návaznosti na přímo využitelný předpis Evropské unie. V poznámce pod čarou je uveden odkaz na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986[2].

Prováděcí nařízení stanoví povinnost využívat pro zveřejnění standardní formuláře uvedené v přílohách Prováděcího nařízení. Formulář předběžného oznámení je uveden v Příloze I. Prováděcího nařízení a obsahuje závazné informace určené ke zveřejnění. Mimo jiné je v tomto formuláři uvedeno políčko k označení informace: „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek.

Obsah předběžného oznámení s uvedením informace o zkrácení lhůty pro doručení nabídek vyplývá z přímo použitelného právního předpisu Evropské unie a zadavatelé jsou tak tímto obsahem vázáni. V případě, že hodlají zkrátit lhůty pro podání nabídek v nadlimitním otevřeném řízení, jsou povinni v předběžném oznámení tuto informaci řádně vyznačit.

Ostatně jinak by ani nedávalo smysl takové předběžné oznámení zveřejňovat, neboť by se dodavatelé se zkrácením lhůty pro podání nabídek nemohli seznámit a na podání nabídek ve zkrácené lhůtě reagovat. Jiný postup by byl dle našeho názoru v rozporu se základními zásadami definovanými § 6 ZZVZ.

Zkrácení lhůty pro podání nabídek zveřejněním předběžného oznámení je možností, nikoliv povinností zadavatele. Tedy v případě, že je předmět veřejné zakázky natolik složitý, komplexní či technicky náročný, a zpracování nabídek na tento předmět není možné provést ve lhůtě 15 kalendářních dní, nelze ze strany zadavatele automaticky přistoupit ke zkrácení lhůt. Byť by naplnil všechny požadavky ZZVZ (a tedy i správně označil ve formuláři předběžného oznámení políčko „Na základě tohoto oznámení budou zkráceny lhůty pro doručení nabídek“).

K problematice stanovení lhůty pro podání nabídek se opakovaně vyjadřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“). Z rozhodnutí ÚOHS vyplývá, že zadavatel je při stanovení lhůty pro podání nabídek povinen poskytnout všem potenciálním dodavatelům dostatečný prostor pro seznámení se se zadávacími podmínkami a pro přípravu nabídky.[3] V mnoha případech tedy minimální lhůta pro podání nabídek stanovená ZZVZ nemusí být a nebude dostatečně přiměřenou pro přípravu a podání nabídek.   

Shrnutí

Hodlá-li zadavatel zkrátit na základě předběžného oznámení lhůtu pro podání nabídek, měl by věnovat maximální pozornost vyplňování formuláře předběžného oznámení. Obsah předběžného oznámení je stanoven přímo použitelným právním předpisem Evropské unie, a je tedy závazný pro okruh zadavatelů, kterých se dotýká.  

Nevyplní-li zadavatel v předběžném oznámení informaci o zkrácení lhůty, není dle našeho názoru oprávněn lhůty v otevřeném nadlimitním řízení zkrátit. Pokud lhůtu již zkrátil, měl by přistoupit k nápravě. Nápravu je dle našeho názoru možné učinit před uplynutím zkrácené lhůty pro podání nabídek tak, že zadavatel stanoví novou lhůtu pro podání nabídek v rozsahu dle § 57 ZZVZ a zároveň v rozsahu přiměřeném pro přípravu a podání nabídek. A ke zveřejněnému předběžnému oznámení nebude nadále přihlížet.  

Lhůta pro podání nabídek musí vždy a za každých okolností zohledňovat složitost přípravy nabídek a nesmí omezit možnost potenciálních dodavatelů podat své nabídky na plnění předmětu veřejné zakázky.


Mgr. Tomáš Rydvan,
partner


Mgr. Dita Seménková,
advokátka
 

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 13-15
110 00  Praha 1

Tel.:    +420 222 537 500 – 501
Fax:    +420 222 537 510
e-mail:    office.prague@randalegal.com

 

[1] § 57 odst. 2 písm. a) ZZVZ.

[2] Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1986 ze dne 11. listopadu 2015, kterým se stanoví standardní formuláře pro uveřejňování oznámení v oblasti zadávání veřejných zakázek a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 842/2011 (v textu dále jen „Prováděcí nařízení“).

[3] Viz například rozhodnutí ÚOHS č.j.: ÚOHS-S0486/2017/VZ-03745/2018/521/RŠu ze dne 6. února 2018 „Účelem lhůty pro podání nabídek je informovat dodavatele o předmětu veřejné zakázky a umožnit dodavatelům obeznámit se s veškerými povinnostmi a požadavky zadávacího řízení, objektivně se rozhodnout, zda se zadávacího řízení zúčastní, a v konečné fázi sestavit a předložit nabídku splňující veškeré zadavatelovy požadavky… Úřad dále v souvislosti se lhůtou pro podání nabídek doplňuje, že zákonem stanovená lhůta je chápána jako minimální lhůta pro podání nabídek a zadavatel při jejím stanovení musí reflektovat předmět veřejné zakázky a základní zásady zadávání veřejných zakázek, zakotvené v § 6 zákona, zejm. právě zásadu přiměřenosti. Stanovením přiměřené lhůty pro podání nabídek při zohlednění předmětu veřejné zakázky se zabýval Krajský soud v Brně např. ve svém rozsudku č. j. 29 Af 47/2013.


 


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz