4. 10. 2017
ID: 106402upozornění pro uživatele

Přechod dluhopisů a jiných cenných papírů v dědictví

V praxi se setkáváme s dotazy emitentů, jak mají postupovat v případě úmrtí držitelů jimi vydaných cenných papírů. Jelikož ke změnám vlastnictví cenných papírů z důvodu úmrtí zůstavitele dochází relativně často vznikl tento článek.

 
 SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
 
Pověřený notář

Dle § 1670 občanského zákoníku dědictví potvrzuje soud. Soudní pravomoc ve věcech dědictví vykonává dle zákona o zvláštních řízeních soudních pověřený notář. Výsledkem dědického řízení je usnesení o dědictví, ve kterém je stanoveno, kdo a jaký majetek zůstavitele dědí.

Soupis cenných papírů do pozůstalosti

Pokud mají být předmětem dědického řízení cenné papíry, je nutné je zahrnout do soupisu dědické pozůstalosti. Pokud mají dědicové pochybnost ohledně existence zaknihovaných cenných papírů, mohou požádat notáře, aby učinil dotaz vůči Centrálnímu depozitáři cenných papírů či na obchodníky s cennými papíry.

Složitější to může být u listinných cenných papírů. Pokud zůstavitel nesdělil dědicům, že koupil listinné cenné papíry, nemusí dědicové o jejich existenci v majetku vědět, a tyto se nedostanou do soupisu pozůstalosti. Tomu lze předejít např. lustrací zůstavitelova bankovního účtu, zda z něj nebyly zaplaceny koupené cenné papíry či na něj vypláceny úrokové výnosy či dividendy.

Přechod zaknihovaných cenných papírů


Dědické řízení je ukončeno usnesením o dědictví, zpravidla dědickou dohodu a přechodem majetku na dědice. Pravomocné usnesení o dědictví je nabývací titul a na jeho podkladě lze majetek převést do vlastnictví dědiců. Pokud dědic zdědil zaknihované cenné papíry a nemá již otevřen účet u obchodníka s cennými papíry, musí takového obchodníka vyhledat a otevřít si u něj účet. Na tento účet pak obchodník na základě předloženého usnesení o dědictví převede zaknihované cenné papíry z účtu zůstavitele. Dědic má následně možnost si cenné papíry ponechat, nebo je prodat a účet zrušit.

Přechod listinných cenných papírů

Také v případě listinných cenných papírů, např. dluhopisů či akcií, tyto přechází usnesením o dědictví na určeného nabyvatele. Na listinném cenném papíru nemusí být přechod nijak vyznačen (viz např. usnesení NS 29 Odo 1114/2004). Z důvodu právní jistoty dalších nabyvatelů však doporučujeme na listinný cenný papír na řad (např. dluhopis) či na jméno (např. akcie) uvést text ohledně přechodu na dědice, např. takto: Usnesením o dědictví č.j. …………, ze dne ……………… přešlo na …… (jméno, bydliště, datum narození), název a podpis emitenta. Vyznačení provede emitent. Emitent také vyznačí na základě dědicem předloženého usnesení o dědictví změnu v evidenci vlastníků. Na nabyvatele přechází vedle vlastnického práva k cenným papírům i práva z nich, např. doposud nevyplacené úroky či dividendy. Nabyvatel by měl emitentovi do evidence sdělit i své číslo bankovního účtu, jelikož některé výnosy z cenných papírů, např. dividendy, lze vyplácet pouze bezhotovostně.

Závěr

Doporučujeme dědicům, aby si při soupisu důkladně ověřili, zda se v majetku zůstavitele nacházely cenné papíry. V praxi se může jednat o značné hodnoty. Při vyhotovování usnesení o dědictví je důležité, aby notář co nejpřesněji specifikoval cenné papíry (druh, podobu, název, ISIN a počet kusů), ale i to, aby v usnesené bylo explicitně uvedeno, kdo cenné papíry zdědil. Bez těchto jednoznačných náležitostí může být převedení zděděných cenných papírů na dědice problematické.


JUDr. Lumír Schejbal

JUDr. Lumír Schejbal
,
advokát


SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Florentinum (vchod A)
Na Florenci 15
110 00 Praha 1

Tel.:    +420 221 592 372
e-mail:    schejbal@akschejbal.cz

PLATINIUM
Veveří 111
616 00 Brno

Tel.:    +420 538 705 770
e-mail:    schejbal@akschejbal.cz
 

© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz