Poslat článek emailem

*) povinné položky
20. 3. 2001
ID: 3227upozornění pro uživatele

Předmět dědictví

K dědění může dojít pouze v případě, pokud smrtí zůstavitele nezanikala majetková práva a povinnosti, která jsou způsobilá být předmětem dědické posloupnosti.V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, soud řízení zastaví. Nejčastějším předmětem dědictví je právo vlastnické.K dědění může dojít pouze v případě, pokud smrtí zůstavitele nezanikala majetková práva a povinnosti, která jsou způsobilá být předmětem dědické posloupnosti.V případě, že zůstavitel nezanechal žádný majetek nebo zanechal jen majetek nepatrné hodnoty, soud řízení zastaví. Nejčastějším předmětem dědictví je právo vlastnické. Byl-li zůstavitel výlučným vlastníkem věci dědí se tato věc, byl-li předmět ve společném vlastnictví více osob, stává se předmětem dědictví pouze zůstavitelův podíl. Žil-li zůstavitel v manželství a byl-li před smrtí jednoho z manželů podán návrh na vypořádání společného jmění, pak soud společné jmění vypořádá a určí, co připadne pozůstalému manželovi a co zůstaviteli tj.co se stane předmětem dědictví a nebyl-li za života manželů podán návrh na vypořádání společného jmění, soud v dědickém řízení nejprve určí obecnou cenu majetku ve společném jmění v dne smrti zůstavitele a rozhodne, co z tohoto majetku do dědictví patří a co patří pozůstalému manželovi. Toto řízení probíhá dle zásad pro vypořádání společného jmění manželů stanovených v občanském zákoníku. Přihlíží se zejména k poměru získání a udržení společných věcí každým z manželů a jejich péči o rodinu, významným hlediskem je také zájem a potřeby nezletilých dětí.
Je třeba zmínit problematiku dědění majetku, který jeden z manželů užíval k podnikaní. V tomto případě mohou nastat dvě situace. Byl-li majetek, se kterým zemřelý manžel podnikal, součástí společného jmění manželů, určí soud výše zmíněným postupem majetek, který připadne zemřelému manželovi a tím je vlastně určen předmět dědictví. V druhém případě – tedy byl-li majetek užívaný k podnikaní vyloučen ze společného jmění manželů dohodou nebo rozhodnutím soudu, jde o majetek ve výlučném vlastnictví zemřelého manžela a tento se stane předmětem dědictví.

Vedle vlastnického práva se předmětem dědictví stávají také práva autorská, i když obsahují některé zvláštní specifika. Zvláštní úpravu obsahuje i přechod nájmu bytu.
Mezi práva, která nejsou předmětem dědictví, patří zejména práva osobnostní, jež se týkají tělesné integrity, osobní cti a důstojnosti zemřelého, jakož i práva osobní, která jsou úzce spjata s o obou zemřelého. Smrtí zůstavitele zaniká také věcné břemeno vázané na osobu zemřelého, dále zaniká i závazek z vedlejší úmluvy o předkupním právu založený kupní smlouvou. Byl-li zůstavitel za svého života zmocněn na základě plné moci ke konání právních úkonů, zaniká jeho smrtí také tato plná moc.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz