20. 6. 2001
ID: 9446upozornění pro uživatele

Přihlášení k trvalému pobytu

Jedním z podstatných údajů, který je veden v evidenci obyvatel je údaj o trvalém bydlišti občana. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Tuto adresu si občan zvolí a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání

Jedním z podstatných údajů, který je veden v evidenci obyvatel je údaj o trvalém bydlišti občana. Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice. Tuto adresu si občan zvolí a to zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Prvním místem trvalého pobytu občana po jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, nedohodnou-li se rodiče dítěte jinak. V případě, že místo trvalého pobytu matky nelze zjistit, je prvním místem trvalého pobytu občana místo sídla ohlašovny, v jejímž obvodu se občan narodil. Význam tohoto institutu a požadavek, aby měl občan pouze jeden trvalý pobyt je shledáván především v určení místí příslušnosti soudů jak v civilním tak trestním řízení a správních orgánů v řízení správním.

Novým zákonem o evidenci obyvatel (č. 133/2000 Sb.) zanikl právní institut přechodného pobytu, jímž se dle dosavadních zákonů rozuměl dočasný pobyt občana mimo místa stálého bydliště, ve kterém se zdržoval z důvodů pracovních, studijních, zdravotních, rekreačních aj. Zánikem tohoto institutu zanikla samozřejmě také povinnost obyvatele se k přechodnému pobytu hlásit. Institut přechodného pobytu byl zrušen v důsledku společenských, politických a ekonomických změn v našem státě, neboť již pozbyl své opodstatnění.

Povinnost obyvatele ohlásit změnu místa trvalého bydliště trvá. Obyvatel je povinen ohlásit údaj o změně místa trvalého pobytu příslušné ohlašovně a dále je povinen vyplnit přihlašovací tiskopisy (mimo jiné vyplňuje místo předchozího trvalého bydliště, údaj o nové adrese, dále údaje o vlastníku objektu, kterým se rozumí jméno, příjmení a adresa místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo název a sídlo u právnické osoby) a předložit stanovené doklady pro hlášení trvalého pobytu. Ohlašovatel musí zejména doložit vlastnictví bytu nebo domu, nebo doložit oprávněnost užívání bytu, anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat výše zmíněný objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Souhlas vlastníka objektu se také nevyžaduje zvolil-li si obyvatel místo trvalého bydliště v místě trvalého pobytu svého příbuzného v řadě přímé, tj. pokrevního potomka (dítě, vnuk) nebo pokrevního předka (rodič, prarodič) včetně vztahů založených osvojením. Dále pak není třeba souhlasu u sourozence, tedy příbuzného v řadě nepřímé (pobočné), a to bez zřetele k tomu, mají-li sourozenci oba rodiče společné. A konečně též manžel, pokud manželství trvá.
Změna údaje o místě trvalého pobytu se vyznačí v občanském průkaze.

Zrušení údaje o místě trvalého pobytu provede ohlašovna zjistí-li, že zápis byl proveden na základě pozměněných, neplatných nebo padělaných dokladů, nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností, nebo zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede
v informačním systému.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz