25. 3. 2020
ID: 110875upozornění pro uživatele

Řízení před úřadem průmyslového vlastnictví pokračují beze změny, evropské úřady lhůty prodloužily

Zdroj: shutterstock.com

Pandemie koronaviru COVID-19 zásadním způsobem ovlivnila možnosti komunikace a styku s veřejnými úřady takřka po celém světě. Vyhlášení stavu nouze ani jiná opatření ale automaticky neznamenají pozastavení zákonných a procesních lhůt. Účastníci řízení si tak i nadále musí hlídat, zda nepřicházejí o možnost uplatnit svá práva. V tomto článku přinášíme přehled toho, jakým způsobem se k současné situaci staví národní i nadnárodní patentové a známkové úřady.

Běh lhůt v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze

Český Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) v návaznosti na aktuální stav upravil úřední hodiny a činnost podatelny, ve vztahu k běhu lhůt ale zatím žádné plošné opatření nepřijal. Přístup ÚPV je možné předvídat ze Stanoviska Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu, které ÚPV zveřejnil na svých stránkách. Podle něj je možné nouzový stav považovat za závažný důvod, na základě kterého lze prominout zmeškání lhůty. Prominutí ale není automatické a úřady by měly každý případ posuzovat individuálně.

Podle ministerstva je prominutí na místě, pokud úkon vyžaduje osobní účast, nebo pokud je ztížené podání poštou. O prominutí lze v případě ochranných známek, patentů, užitných i průmyslových vzorů požádat do 2 měsíců od odpadnutí překážky, nejpozději do 12 měsíců od uplynutí původní lhůty. Pokud ale účastník může pro učinění úkonu použít datovou schránku, prominutí zpravidla nebude umožněno. V případě podnikatelů, kteří mají povinně zřízenou datovou schránku, tedy nebude mít současný stav ve většině případů vliv na běh lhůt v řízeních před ÚPV.

V řadě případů je navíc prodloužení lhůty vyloučeno přímo ze zákona bez ohledu na to, kdo úkon provádí a co mu případně v jeho provedení brání. Tak je tomu například u lhůt k podání námitek proti přihlášce ochranné známky, podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky, podání návrhu na zrušení ochranné známky na základě soudního rozhodnutí, uplatnění práva přednosti na základě zahraničního patentu nebo ochranné známky, nebo u výše zmíněné lhůty k podání žádosti o prominutí zmeškání.

V řízeních před ÚPV se tak ve většině případů nic nemění. Prominutí zmeškání lhůty bude možné jen na základě individuální žádosti a pouze v případech, kdy to zákon nevylučuje.

Dočasné pozastavení lhůt před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví a Evropským patentovým úřadem

V případě řízení před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) je tomu jinak. Na základě rozhodnutí výkonného ředitele EUIPO byl až do 1. května 2020 pozastaven běh všech lhůt, které měly uplynout mezi 9. březnem a 30. dubnem. Jelikož 1. května připadá na svátek, tyto lhůty jsou fakticky prodlouženy až do pondělí 4. května. Prodloužení dopadá na všechna řízení před EUIPO, ať už se jedná o procesní lhůty stanovené orgány EUIPO nebo ty vyplývající z předpisů upravujících evropské ochranné známky a průmyslové vzory. Prodloužení lhůt je automatické, účastníci řízení tedy nemusí podávat žádnou žádost.

Podobně je tomu v případně Evropského patentového úřadu (EPO), který do 17. dubna 2020 odložil většinu ústních jednání a do stejného data prodloužil všechny lhůty, které by jinak uplynuly po 15. březnu. Pro ostatní případy přijal EPO další opatření, kterých mohou využít účastníci z vysoce rizikových oblastí.

Virtuální pracovní režim Světové organizace duševního vlastnictví

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) přešla do vzdáleného pracovního režimu, její činnost v oblasti mezinárodních systémů ochrany průmyslových práv a arbitrážního a mediačního centra, v rámci kterého rozhoduje i doménové spory, ale zůstává prozatím plně zachována. V případě Madridského systému ochranných známek a Haagského systému průmyslových vzorů WIPO vydala opatření, na základě kterého je možné v odůvodněných případech prominout zmeškání lhůty, pokud je úkon učiněn do 5 dnů od odpadnutí překážky, nejpozději však do 6 měsíců. Žádosti musí být podloženy důkazy. Další opatření je možné sledovat na stránkách WIPO.

Situace se postupně vyvíjí a je možné očekávat, že úřady budou jednotlivá opatření aktualizovat a případně i dále prodlužovat lhůty. Účastníci by se ale neměli na opatření spoléhat a svá práva si i nadále bedlivě střežit. Zejména v řízeních před českým úřadem nemusí být prominutí zmeškání lhůty v řadě případů vůbec možné.


Lukáš Holub,
advokátní koncipient


Matúš Tutko,
advokát

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Churchill I
Italská 2581/67
120 00  Praha 2 – Vinohrady

Tel.:     +420 246 042 100
e-mail:  legalcz@deloittece.com

 

Tento článek byl naposledy aktualizován 23. března 2020


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz