10. 10. 2018
ID: 108246upozornění pro uživatele

Sbírka listin z pohledu zahraničních osob

Pro zahraniční osoby jsou požadavky na ukládání dokumentů do sbírky listin stanoveny odlišně od požadavků kladených na „tuzemské“ osoby. V rámci zahraničních osob pak dále odlišujeme právnické osoby podléhající právnímu režimu a fyzické osoby se státním občanstvím některého z členských států Evropské unie (dále jen „EU“), či státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“) včetně jejich odštěpných závodů (dále také společně jen „Osoby z EU a EHP“).[1] Této podskupině zahraničních osob jsou pak uděleny výjimky z některých povinností, jak bude popsáno níže.

 
Weinhold Legal, v.o.s. 
 
1. Zahraniční osoby obecně

Zahraniční osoby jsou povinny, nedopadají-li na ně speciální výjimky, do sbírky listin ukládat dokumenty vypočítané v ustanovení § 69 ZVR.

a.  Účetní záznamy

§ 69 písm. a) ZVR stanovuje povinnost k ukládání účetních záznamů.

„Účetními záznamy […] je třeba rozumět obdobu výroční zprávy, konsolidované výroční zprávy, účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření.“[2]

Konkrétní podoba dokumentů se u jednotlivých osob bude lišit, neboť bude podmíněná jejím vymezením v právním řádu, jímž se daná osoba řídí.

Toto ustanovení pak nadto zavazuje zvláštní povinností osoby, jež splňují následující dvě kritéria. Prvním z nich je skutečnost, že své účetní záznamy nevyhotovují ve shodě s právem EU, či jemu naroveň postavenými postupy. Druhé kritérium vyčleňuje z této množiny pouze zahraniční úvěrové a finanční instituce. Jsou-li tedy splněny obě podmínky a osoba má v České republice odštěpný závod, musí ukládat též záznamy o jeho provozu, a to konkrétně listiny zmíněné v ustanovení § 66 písm. c) ZVR.

Do jisté míry svébytnou úpravu obsahuje zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen „zákon o účetnictví)“.[3] Ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) zákona o účetnictví vymezuje působnost tohoto zákona tak, že se vztahuje též na:

„zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů.“

Výše uvedené osoby jsou v návaznosti na ustanovení § 21a zákona o účetnictví povinny ukládat do sbírky listin účetní závěrky, příp. také výroční zprávy i zprávy auditora.

b. Doklady o založení

Dále musí zahraniční osoby ukládat do sbírky listin dokumenty o právních jednáních, jimiž byly založeny (viz ustanovení § 69 písm. b) ZVR). Tyto dokumenty se budou opět lišit dle konkrétního aplikovatelného právního řádu. Může se tak jednat o zakladatelskou listinu, společenskou smlouvu, či stanovy, resp. jejich obdobu dle příslušného právního řádu. Nezbytné je též ukládání jak jejich jednotlivých změn, tak i na změny navazujících úplných znění těchto dokumentů.

c. Potvrzení evidence

Zahraniční právnické osoby mají navíc v souladu s ustanovením § 69 písm. c) ZVR povinnost zveřejnit též potvrzení o evidenci ve státu, kde jsou usídleny, jsou-li takto obligatorně evidovány. Půjde zde např. o výpis ze zahraničního veřejného rejstříku apod.

d. Zatížení majetku v jiném státě

Dodatečný požadavek je na základě ustanovení § 69 písm. d) ZVR kladen na osoby, jejichž majetek je zatížen např. zástavním právem apod. v jiném státě. Tento požadavek je opět vázán na úpravu příslušného právního řádu:

Zde bude rozhodující zahraniční právní úprava, jíž se daný zajišťovací institut řídí. Ta musí vyžadovat, že platnost zatížení je vázána na zveřejnění takového údaje nebo příslušného dokladu.“[4]

Uvedené osoby musí informaci o zatížení majetku v jiném státě sdělit, či uložit dokumenty tuto skutečnost prokazující.

2. Osoby z EU a EHP

Osoby z EU a EHP mají díky ustanovení § 70 ZVR situaci jednodušší. Nemusí ukládat do sbírky listin veškeré výše uvedené dokumenty, když je jim nařízeno pouze ukládání účetních záznamů vyžadovaných právním řádem, jímž se předmětná osoba řídí. Povinnost týkající se uložení dokumentů dokládajících zatížení majetku v jiném státě se na Osoby z EU a EHP rovněž nevztahuje.

Je potřeba si nicméně uvědomit, že na problematiku ukládání účetních záznamů do sbírky listin se vztahuje též právní úprava zakotvená v zákoně o účetnictví a ta výjimky pro Osoby z EU a EHP nestanoví. Proto i tyto osoby musí splňovat požadavky na zveřejnění účetních záznamů upravené v zákoně o účetnictví.

3. Pluralita odštěpných závodů

Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování ukládání listin, ZVR nabízí jednodušší postup pro zahraniční osoby mající na území České republiky vícero odštěpných závodů. Dokumenty tak smí být v souladu s ustanovením § 71 ZVR uloženy i jen u jednoho z nich. U kterého konkrétního odštěpného závodu to bude, závisí na rozhodnutí dané osoby. U zbývajících odštěpných závodů pak postačí poskytnout odkaz, jež bude obsahovat informace o rejstříkovém soudu, u něhož je zapsán odštěpný závod, do jehož sbírky listin byly příslušné dokumenty uloženy, a číslo předmětného zápisu.

Hana Zabloudilová
Hana ZabloudilováOrlí 36
602 00 Brno

Tel.: +420 541 636 452

______________________________
[1] § 70 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „ZVR“)
[2] DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. § 69 [Sbírka listin u zahraničních osob]. In: DĚDIČ, Jan, GAŇO, Jiří, HAVEL, Bohumil, JINDŘICH, Miloslav, LASÁK, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 287. ISBN 978-80-7400-285-4.
[3] Srovnej tamtéž.
[4] DĚDIČ, Jan, LASÁK, Jan. § 69 [Sbírka listin u zahraničních osob]. In: DĚDIČ, Jan, GAŇO, Jiří, HAVEL, Bohumil, JINDŘICH, Miloslav, LASÁK, Jan, ŠTENGLOVÁ, Ivana. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 287. ISBN 978-80-7400-285-4.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů , judikatura, právo | www.epravo.cz