4. 4. 2019
ID: 109086upozornění pro uživatele

SDEU: Obdržená pokuta za předčasné ukončení smlouvy je předmětem DPH

Soudní dvůr EU se ve svém rozsudku C-295/17 zabýval problematikou, zda pokuta za předčasné ukončení smlouvy podléhá dani z přidané hodnoty. Dle závěru je nutné tuto pokutu považovat jako odměnu za poskytnutí služeb a je proto předmětem DPH.

V daném případě společnost poskytovala služby v oblasti telekomunikací. Ta při své činnosti uzavírala také smlouvy s kratší délkou závazku s podmínkou, že v případě odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka má společnost nárok na náhradu ušlého zisku. Při ukončení smlouvy měl pak zákazník povinnost uhradit také částku za období, kdy mu služba již nebyla poskytována. Tato částka odpovídala hodnotě poskytovaných služeb za dané období i přesto, že zákazníkovi již tato služba nebyla v daném období poskytována. Tyto částky byly ze strany společnosti považovány za smluvní pokutu.

Předmět daně z přidané hodnoty je upraven v ustanovení § 2 zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dani z přidané hodnoty zjednodušeně podléhá dodání zboží za úplatu a poskytnutí služeb za úplatu. Nicméně smluvní pokuta jako taková není předmětem daně z přidané hodnoty a proto společnost z takto přijatých částek neodváděla DPH.

Soudní dvůr EU již dříve konstatoval, že v případě existence přímé souvislosti mezi poskytnutou službou a získanou protihodnotou je využití poskytované služby právo zákazníka a je irelevantní, zda jej využije či nikoliv. Ve zkoumaném případě je tímto právem využití poskytovaných telefonních služeb, kdy se zákazníci rozhodli odstoupit od smlouvy a své právo nevyužít, ačkoli za něj zaplatí stejnou částku jako v případě, kdyby tohoto práva využili.

Společnost si tímto způsobem zachovala stejnou úroveň příjmů jako v případě, kdyby k přerušení poskytovaných služeb nedošlo. Za základní hledisko při využívání evropského systému daně z přidané hodnoty lze považovat zohlednění obchodní a hospodářské reality a předčasné ukončení smlouvy ze strany zákazníka tuto realitu nijak nemění. Proto Soudní Dvůr EU závěrem konstatoval, že takto stanovenou smluvní pokutu za předčasné ukončení smlouvy je nezbytné považovat za odměnu za poskytnutí služeb a je proto předmětem DPH. Podle soudu je irelevantní, zda požadovaná částka za odstoupení od smlouvy je považována za smluvní pokutu nebo se jedná o nástroj, který má odradit zákazníky od nedodržení minimální doby vázanosti ke smlouvě, v obou případech se jedná o příjem považující za poskytnutí služby, který podléhá DPH.

Ing. Jana Novotná,
daňová konzultantka

e-mail:  novotojana@gmail.com  


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz