17. 3. 2015
ID: 97111upozornění pro uživatele

Soudní poplatek za prvozápis spolku

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku (§ 226 NOZ). Tímto rejstříkem je spolkový rejstřík vedený rejstříkovými soudy (§ 26 RejZ). Návrh na zápis do tohoto rejstříku je spojen se soudním poplatkem určeným podle zákona o soudních poplatcích (zákon č. 549/1991 Sb.). Novelou provedenou zákonem č. 335/2014 Sb. byly s účinností od 29. 12. 2014 provedeny v tomto zákoně dvě změny, které mají přímý dopad na spolky a zakladatele spolků.

1) Bylo zavedeno osobní osvobození v § 11 odst. 2, podle něhož se od soudního poplatku osvobozují:

„spolek, odborová organizace, mezinárodní odborová organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů a jejich pobočné organizace, nadace, nadační fond, ústav a obecně prospěšná společnost ve věcech veřejného rejstříku“

Osvobození je konstruováno jako osobní. Osvobozen je tedy takový navrhovatel, který má jednu z vypočtených právních forem. Užitek tak novela přináší především již existujícím spolkům. Typicky tedy těm, jež byly původně občanskými sdruženími a nyní jim běží tříletá lhůta na doplnění údajů v rejstříku (§ 122 odst. 2 RejZ). Při založení nového spolku budou z osvobození profitovat zejména zakladatelé spolkového svazu, tj. spolku založeného spolky (příkladem jsou třeba sportovní svazy).

2) V sazebníku poplatků v položce 11 bodě 1 byla vypuštěna dosavadní písmena b) a d). Místo původního znění:

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku

   a)  za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku  12 000 Kč
   b)  za první zápis spolku do veřejného rejstříku  1 000 Kč
   c)  za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku  6 000 Kč
   d)  za změny nebo doplnění zápisu u spolku  1 000 Kč
   e)  za změny nebo doplnění zápisu  2 000 Kč
nyní text vypadá takto:

Položka 11

1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku
 

   a)  za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč 
   b)  za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti  6 000 Kč
   c)  za změny nebo doplnění zápisu  2 000 Kč

Kombinací změn provedených novelou tak došlo ke stavu, kdy soudní poplatek za prvozápis spolku pro navrhovatele z řad fyzických osob činí 6000 korun. Navrhovatel v takovém případě není osvobozen od poplatku (protože není spolkem) a poplatek se vypočítává podle obecné položky 11 bodu 1 písm. b), neboť žádná zvláštní položka pro spolky už v sazebníku není.

Tento stav je předmětem kritiky ze strany odborné veřejnosti i potenciálních zakladatelů spolků. Na rozdíl od slibovaného zjednodušení zakládání spolků totiž novela přinesla naopak výrazné zvýšení soudního poplatku pro drtivou většinu zakladatelů spolků. Je zřejmé, že si nevhodnost této situace uvědomují i poslanci, neboť aktuálně byla ve třetím čtení schválena novela zákona o soudních poplatcích, která konstruuje věcné osvobození. Potom by mělo být osvobozeno řízení ve věcech spolkového rejstříku bez ohledu na charakter navrhovatele. Stav legislativního procesu je možné sledovat zde.


Mgr. Jaroslav Benák,
asistent Právnické fakulty Masarykovy univerzity,
Člen Dobře zapsaného spolku
e-mail: jaroslav.benak@law.muni.cz


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz