7. 3. 2004
ID: 23809upozornění pro uživatele

Vzory podání - nesporný rozvod = rychlý rozvod

Rozvod na základě dohody manželů je nejmodernějším, nejrychlejším a ve většině případů i nejméně bolestným způsobem rozvodu manželství. Pokud manželé splní všechny zákonem stanovené podmínky a doloží požadované dokumenty, soud manželství rozvede.

Rozvod na základě dohody manželů je nejmodernějším, nejrychlejším a ve většině případů i nejméně bolestným způsobem rozvodu manželství. Pokud manželé splní všechny zákonem stanovené podmínky a doloží požadované dokumenty, soud manželství rozvede. Vzor podání je určen pro bezdětné manželství.

Nesporný rozvod je specifickým způsobem zrušení manželství rozsudkem soudu. Na rozdíl od rozvodu klasického – sporného (soud manželství rozvede na návrh jednoho z manželů po zjištění, zda existují zákonem stanovené podmínky) je nesporný rozvod založen na dohodě obou manželů o rozvodu manželství.


Soud rozvede manželství podle § 24a zákona o rodině (ZoR) budou-li splněny následující podmínky. Aby bylo zabráněno neuváženým sňatkům a neuváženým rozvodům je předpokladem nesporného rozvodu skutečnost, že manželství trvalo alespoň jeden rok. Další podmínkou je, že manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí druhý manžel.

Nezáleží při tom zda byl souhlas druhého manžela připojen k návrhu na zahájení rozvodového řízení či se k návrhu připojil až v jeho průběhu. Jsou-li veškeré podmínky splněny je dána nevyvratitelná domněnka, že existuje kvalifikovaný rozvrat (§ 24 odst. 1 ZoR) a soud nezjišťuje příčiny rozvratu.


Splněním výše uvedených podmínek mají manželé nárok na rozvod. Musí však ještě soudu předložit písemné smlouvy s úředně ověřenými podpisy, které upravují vzájemné majetkové vztahy, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu. Tato smlouva musí splňovat veškeré pojmové znaky právního úkonu (projev vůle, zaměření projevu vůle, uznání projevu vůle právním řádem a nastoupení následků, které jednající svým projevem zamýšlel vyvolat) a náležitosti právního úkonu (úkon musí učinit osoba způsobilá k právním úkonům, vyjádřená vůle musí být svobodná, skutečná a vážná, projev vůle musí být srozumitelný, určitý a forma je v tomto případě písemná, musí existovat shoda mezi vůli a projevem vůle a předmět právního úkonu musí být možný a dovolený). Zkoumání dohody podle výše zmíněných kritérií a její shledání za bezvadnou je podmínkou platnosti smlouvy. Smlouva mezi manžely upravující majetkové a jiné poměry (viz. výše) pro dobu po rozvodu je smlouvou s odkládací podmínkou. To znamená, že smlouva nabude účinnosti (bude právně závazná) teprve až dnem právní moci rozsudku o rozvodu manželství.


_______________________________________________

Obvodnímu  soudu

pro Prahu 10

Francouzská  19

102 00   P r a h a  2

Navrhovatelka:            Jana Davidová,  roz. Hrušková,

                                   RČ 676017/0112

                                   trvale bytem Praha 10, Nad Olšinami 1152

           

Odpůrce:                     Jan David,

                                   RČ 710218/2569

                                   trvale bytem Praha 10, Nad Olšinami 1152

                                   Návrh na rozvod manželství

  

D V O J M O

Soudní poplatek 1000,- Kč

vylepen v kolkových známkách

Přílohy 3 x

- oddací list (kopie)

- prohlášení o připojení se k návrhu

- smlouva o vypořádání SJM a úpravě bydlení

I.

Manželství s odpůrcem jsme uzavřeli dne 5.3.2001 na Obecním úřadu v Křivoklátě,  oba jsme národnosti české, státní občanství ČR. U obou se jedná o první manželství, ze kterého se nám nenarodilo žádné dítě. Naše poslední společné bydliště bylo  v Praze 10, Nad Olšinami 1152.

Důkaz: - výpověď účastníků

             - oddací list

II.

Manželství s odpůrcem  jsme uzavřeli po asi  roční  známosti. Po vzájemných neshodách se žalovaný odstěhoval ze společné domácnosti, a to v měsíci květnu 2003. Od té doby spolu nežijeme, a ani společně nehospodaříme.

S žalovaným jsme se vzájemně dohodli na vypořádání majetkových vztahů, pro dobu po rozvodu. Písemnou dohodu předkládáme v příloze.

Žalovaný se k návrhu na rozvod manželství svým písemným prohlášením výslovně připojuje.

Důkaz: - výpověď účastníků

             - smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a společného bydlení na       dobu po rozvodu manželství

            - písemné prohlášení o připojení se k návrhu na zahájení řízení

III.

Nadále nemáme zájem  na obnovení společného manželského soužití a jsme přesvědčeni, že naše manželství je trvale a hluboce rozvráceno a neplní svůj společenský účel, neboť jsme k sobě ztratili citový vztah.

IV.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti a s přihlédnutím k předloženým listinným důkazům mají oba účastníci za to, ze jsou splněny podmínky uvedené v ust. § 24a zák. o rodině a navrhují, aby po provedeném dokazování soud vydal tento

                                                          r o z s u d e k :

I. Manželství navrhovatelky, Jany Davidové rozené Hruškové a Jana Davida, uzavřené dne 5.3.2001 na Obecním úřadu v Křivoklátě,   se  r o z v á d í .

II. Nikdo z  účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení.

V Praze dne 24.2.2004

 

Jana Davidová

_______________________________________________

P R O H L Á Š E N Í

podle ust. § 24a zák. č.94/1963 Sb., o rodině

Já, níže podepsaný Jan David, 710218/0112, trvale bytem Praha 10, Nad Olšinami 1152

p r o h l a š u j i ,

že se připojuji k návrhu na zahájení řízení o rozvod manželství, který podala moje manželka Jana Davidová.

V Praze dne 24.2.2004

Jan David

_______________________________________________

Autor:

Mužík Tomáš, Mgr. advokát

Dotazy autorovi ZDE

Související články:

Rozvod a jeho následky z hlediska výživy manžela

Změna příjmení po rozvodu manželství a jak je to se příjmením dítěte po rozvodu rodičů

Rozvod a jeho následky

Manželství jako hřích?

Zánik společného nájmu bytu manželi ve vztahu k zániku manželství

Chcete mít úspěšné manželství?© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz