12. 3. 2001
ID: 2765upozornění pro uživatele

Zástavní rubopis

Zástavní rubopis je písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu.

Zástavní rubopis (zástavovací indosament), (§40 ZCP) písemné prohlášení majitele (zástavce) učiněné na cenném papíře, které musí obsahovat označení zástavního věřitele, podpis zástavce a doložku vyjádřenou slovy "k zastavení". Zástavní věřitel musí být uveden jde-li o právnickou osobu, názvem anebo jménem, jde-li o fyzickou osobu. Společně s tím musí být připojeno sídlo právnické osoby nebo bydliště fyzické osoby, která je zástavním věřitelem. Zástavní věřitel není oprávněn dále převádět cenný papír, který na něho byl převeden zástavním rubopisem.

Zástavní rubopis je bezpodmínečnou náležitostí vzniku zástavního práva k listinnému cennému papíru převoditelného rubopisem.

Směnečný zástavní rubopis (kauční, zastavovací rubopis). (§19.I ZSŠ) Směnečný zástavní rubopis představuje zvláštní druh směnečného rubopisu (indosamentu, viz heslo), který je výlučně upraven zvláštním zákonem, a to bez vztahu na úpravu v zákoně o cenných papírech. V jeho důsledku se indosatář stává zástavním věřitelem indosanta, avšak nikoli vlastníkem směnky. Zástavní indosatář není proto oprávněn se směnkou disponovat a jediné jeho právo ve vztahu ke směnce je právo zástavní. Zástavní rubopis je vyjádřen ve směnce doložkou "hodnota k zajištění", "k zástavení" apod. Tento druh indosamentu má pouze účinek garanční a legitimační (chybí účinek převodní) a proto může indosatář směnku dále indosovat jen s účinky prokuraindosamentu (viz heslo). Osoby směnečně zavázané nemohou činit majiteli směnky, který nabyl směnku zástavním indosamentem, námitky, založené na jejich vztazích k indosantovi, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka. Tento druh rubopisu se vztahuje výhradně na směnky.


© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz