16. 1. 2001
ID: 745upozornění pro uživatele

Ztráta věcí odložených ve školní šatně

<p align="justify">Na případ se vztahuje institut odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech podle §433 a násl. občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že ve škole je obvyklé si odkládat věci, odpovídá škola za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném, nebo na místě kam se obvykle odkládají</p>

Na případ se vztahuje institut odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech podle §433 a násl. občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že ve škole je obvyklé si odkládat věci, odpovídá škola za škodu na věcech odložených na místě k tomu určeném, nebo na místě kam se obvykle odkládají. Zpravidla se jedná o šatnu a jiná výslovně školou určená místa. Pokud dojde ke ztrátě na místech vymezených k odložení věcí škola hradí škodu bez omezení. Odpovědnost za ztrátu se vztahuje i na klenoty, peníze i jiné cennosti (za cennost lze považovat také mobilní telefon jako přístroj výjimečné hodnoty) a to do výše 5000 Kč. V případě, že škoda byla způsobena zaměstnancem, toto omezení neplatí.
Je tedy třeba posoudit, zda ke ztrátě došlo na místě k ukládání určeném či obvyklém. Školní třída většinou nebývá posuzována jako místo obvyklé k odkládání věcí. Pokud však došlo k odložení věcí například na výzvu učitele a třída přesto nebyla zajištěna proti ztrátě, lze uvažovat o uplatnění nároku na náhradu škody u školy.
Právo na náhradu škody je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu. Pokud nebylo uplatněno nejpozději do patnáctého dne po dni, kdy se poškozený o škodě dozvěděl, právo zanikne.© EPRAVO.CZ – Sbírka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz