Soudní rozhodnutí

Rozhodnutí o přidělení obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení podle § 190 odst. 1 a 2 obč. zákoníku, platného do 1.1.1992.

Podle § 190 odst. 1 a 2 obč. zákoníku, platného do 1.1.1992, rozhodnutím o přidělení obytné místnosti v zařízeních určených k trvalému bydlení vydaným místním národním výborem nebo jiným orgánem příslušným podle předpisů o hospodaření s byty vzniklo občanovi právo, aby s ním organizace uzavřela dohodu o užívání místnosti. Právo užívat obytnou…

Šetření o podmínkách doručení

Úplnost šetření o podmínkách doručení předpokládá prověření toho, zda jsou námitky, uplatněné účastníkem, způsobilé účinně zpochybnit údaje sdělené poštou, z nichž odvolací soud - výlučně - vycházel. Jestliže odvolací soud nikterak nevyšetřil (nemohl-li vycházel z doručenky a jinou informaci neměl), zda se adresát v místě doručení zdržoval, pak…

Posouzení úspěšnosti v soudním sporu

Úspěšnost v soudním sporu je třeba posuzovat ve vztahu ke každému ze společníků a neplatí, že pokud je návrhu vyhověno ve vztahu k jednomu ze společníků, je takovému návrhu vyhověno zcela.

Vykonatelnost usnesení, kterým se nařizuje výkon rozhodnutí

I kdyby usnesení, jehož výkon je navrhován, nebylo doručeno oprávněnému (subjektu, v jehož prospěch má být plněno), postačí k tom, aby se stalo vykonatelným, uplynutí lhůty k plnění počítané od jeho doručení povinnému (subjektu, který se zavázal plnit).

Bytová náhrada

Při vyhovění žalobě na vyklizení nemovitosti, užívané bez právního důvodu, lze toto vyklizení vázat na zajištění bytové náhrady v případě, že to odůvodňují závažné okolnosti na straně vyklizovaného, a že i na tom, kdo se vyklizení domáhá, lze spravedlivě požadovat, aby se přiměřená ochrana jeho práva takto podmínila a její splnění časově…

Doručování

Doručování ve smyslu § 47 odst. 2 o.s.ř. ve znění před novelou vychází z rozlišení situace, kdy se adresát v místě doručení (vskutku) nezdržuje, od té, kdy zde v době doručování (toliko) není přítomen (přičemž právě tehdy přichází v úvahu doručení náhradní). Je-li „nepřítomnost" v době doručování okolností, jež je náhradnímu doručení příznačná, je…

Jednání za jiného

Podání někoho, kdo vystupuje jako zástupce účastníka, aniž by bylo způsobem uvedeným v ustanovení § 28 odst. 1 o.s.ř. prokázáno jeho oprávnění k zastupování, nelze považovat za podání neoprávněné osoby. Není tu totiž významné jen to, kdo podání učinil; podstatné je, zda sám hodlá vstoupit do procesně právního vztahu, nebo zda procesní úkon činí za…

Náležitosti návrhu na výkon rozhodnutí

Nezbytným předpokladem pro nařízení výkonu rozhodnutí je, aby práva a jim odpovídající povinnosti byly ve vykonávaném rozhodnutí určeny přesným a nepochybným způsobem. Rozhodnutí musí vždy obsahovat přesnou individualizaci oprávněného a povinného, přesné vymezení práv a povinností k plnění, jakož i přesný rozsah a obsah plnění a přesně stanovenou…

Neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby

Samo uveřejnění nepravdivého údaje, dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby, zakládá zpravidla neoprávněný zásah do práva na ochranu jej osobnosti, odůvodňující požadavek na poskytnutí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 občanského zákoníku. Použití kritiky a odsuzování jednání nebo činnosti fyzické osoby, opírající se o okolnosti, o níž…

Odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb.

Skutečnost, zda trvá pracovní poměr, není rozhodná pro nárok na odstupné podle ustanovení § 5 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 19/1991 Sb.

Dobré mravy

Ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. lze aplikovat na výkon existujícího práva či povinnosti; na jeho základě však nelze konstituovat dosud neexistující práva, či povinnosti. Nelze v konkrétním případě aktem aplikace práva založit dosud neexistující povinnost vlastníka, stejně tak nelze prostřednictvím tohoto ustanovení založit dosud neexistující…

Bezdůvodné obohacení ve služebním poměru vojáka z povolání

Vzhledem k § 4 zák. práce lze na pracovněprávní (služebněprávní) vztahy příslušníků ozbrojených sil v činné službě zákoník práce vztáhnout, jen pokud to zákoník práce výslovně stanoví nebo pokud to stanoví zvláštní předpisy. Protože žádné ustanovení zákoníku práce, ani žádné ustanovení zvláštních předpisů neumožňuje posouzení bezdůvodného…

Lhůta podle zákona č. 232/1991 Sb. (z judikatury)

Po novele zákona č. 232/1991 Sb., provedené zákonem č. 312/1991 Sb. se doložení skutečností, uvedených v dokladech podle § 2 odst. 2 stalo pouze předmětem skutkových zjištění, rozhodných pro posouzení, zda v řízení uplatněný nárok je důvodný či nikoli. Ani případné nepředložení dokladů nemůže způsobit, že by tak nebyla splněna hmotněprávní…

Neoprávněný zásah do práva na ochranu osobnosti fyzické osoby (z judikatury)

Samo uveřejnění nepravdivého údaje, dotýkajícího se osobnosti fyzické osoby, zakládá zpravidla neoprávněný zásah do práva na ochranu jej osobnosti, odůvodňující požadavek na poskytnutí zadostiučinění podle ustanovení § 13 odst. 1 občanského zákoníku

Důvod odročení jednání soudu (z judikatury)

Za důležitý důvod, pro který účastník může požádat o odročení jednání, je tedy třeba ve smyslu ustanovení § 101 odst. 2 věty druhé o.s.ř. považovat jak takovou okolnost (událost), která účastníku objektivně (nezávisle na jeho vůli) zabrání zúčastnit se jednání (například zdravotní indispozice, účast u jiného jednání, či služební cesta), tak i…

Náležitosti žalobního petitu (z judikatury)

Žalobní petit nelze považovat za nesprávný, jestliže mu není možné vyhovět, protože není v souladu s hmotným právem, nebo jestliže žalobce uvedl jeho znění v omylu, například o hmotněprávní kvalifikaci uplatněného nároku.

Doložení oprávnění jednat za právnickou osobu (z judikatury)

Oprávnění jednat za právnickou osobu musí být soudu prokázáno. Případná vada spočívající v nedostatku průkazu k jednání za právnickou osobu je - obdobně jako nedostatek procesní plné moci - odstranitelným nedostatkem podmínky řízení (§ 104 odst. 2 o. s. ř.). Dodatečné doložení tohoto oprávnění činí zhojenými i ty úkony, k nimž došlo…

Hospodaření se společnou věcí (z judikatury)

Menšinový vlastník má právo se vyjádřit k zamýšlené investici, týkající se společné věci, za tím účelem mu musí být záměr ostatními spoluvlastníky předestřen.

Náhrada za ztrátu na výdělku (z judikatury)

Objektivní překážkou, vylučující jakékoli uplatnění poškozeného na trhu práce, je i výkon vazby, který, jak z povahy věci vyplývá, dočasně fyzicky znemožňuje výkon pracovní činnosti ať již v závislém nebo obdobném pracovním vztahu.

Náležitá pečlivost ve smyslu § 42a obč.zák.

Vynaložení náležité pečlivosti přepokládá, že osoba dlužníkovi blízká vykonala s ohledem na okolnosti případu a s přihlédnutím k obsahu právního úkonu dlužníka takovou činnost (aktivitu), aby úmysl dlužníka zkrátit věřitele, který tu v době odporovaného právního úkonu objektivně vzato musel být, z jejích výsledků poznala (tj. aby se o…