Soudní rozhodnutí

Povinnost vydávajícího uvádět vydávanou věc do stavu, v němž se nalézala ke dni doručení písemné výzvy k vydání

Z ustanovení § 7 zákona č. 87/1991 Sb. nevyplývá povinnost vydávajícího (povinné osoby) uvádět vydávanou (popř. již vydanou) věc do stavu, v němž se nalézala ke dni doručení písemné výzvy k vydání.

Uplatnění nároků vlastníka u soudu

Uplatnění nároků vlastníka u soudu nemůže bránit skutečnost, že jako vlastník je v katastru nemovitosti zapsána jiná osoba než on. Vlastnické právo k nemovitosti, která se zapisuje do katastru nemovitostí, nelze sice bez vkladu do katastru převést, avšak existence tohoto práva není na údajích katastru závislá.

Dílo

Dílem (předmětem smlouvy o dílo) se rozumí výsledek pracovní činnosti (fyzické nebo duševní) zhotovitele, který má podobu materiální, tedy má charakter věci nebo její změny (např. zhotovení věci, oprava věci, úprava nebo údržba věci, vymalování bytu, položení podlahové krytiny apod.), přičemž se může jednat o vznik zcela nové věci (což je…

Výše náhrady nákladů na výživu pozůstalého manžela

Při určení výše náhrady nákladů na výživu pozůstalého manžela ve smyslu zákoníku práce musí být mimo jiné přihlédnuto ke schopnostem a možnostem zemřelého, k odůvodněným potřebám druhého manžela a k péči o společnou domácnost. Rozsah, v jakém zemřelý byl povinen poskytovat výživné, se stanoví tak, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla…

Rozvazovací podmínka ve smyslu § 36 odst. 2 obč. zák.

Uplatnění či neuplatnění rozvazovací podmínky účastníkem smlouvy tím, že druhému účastníku smlouvy sdělí, že podmiňovaná skutečnost nastala, nemá vliv na již vzniklé právní následky, tj. na zánik právních účinků smlouvy, jejíž součástí rozvazovací podmínka byla.

Smluvní pokuta

Sjednají-li si účastníci závazkového vztahu pro případ prodlení se splněním peněžitého či nepeněžitého závazku smluvní pokutu, je dlužník povinen v případě prodlení se splněním uvedeného závazku zaplatit věřiteli sjednanou smluvní pokutu a vedle toho i úrok z prodlení ve smyslu ust. § 517 odst. 2 obč. zák.

Užívání bytu do zajištění bytové náhrady

Je-li subjektem práva v bytě bydlet do zajištění bytové náhrady (tzv. práva na bydlení) jeden z manželů, opírá se právo druhého z manželů v bytě bydlet o existenci rodinněprávního vztahu (existenci manželství).

Užívání předmětu koupě po odstoupení od kupní smlouvy

Okolnost, že kupující po projevu vůle odstoupit od smlouvy (§ 597 obč. zák.) předmět kupní smlouvy dále užíval, není sama o sobě způsobilá závěru o nevážnosti vůle kupujícího k odstoupení od smlouvy.

Finanční ocenění prospěchu nájemce

Finanční ocenění prospěchu nájemce, který užíval pronajatou věc na základě neplatné nájemní smlouvy, bude odpovídat částkám, vynakládaným obvykle v daném místě a čase za užívání věci, zpravidla formou nájmu, a kterou by nájemce byl povinen plnit podle platné nájemní smlouvy; tato náhrada se poměřuje s obvyklou hladinou…

Pověření jiné osoby provedením všech vyšetřovacích úkonů v trestní věci

Postup vyšetřovatele, který pověří jinou osobu provedením všech vyšetřovacích úkonů v trestní věci je v rozporu s ust. § 164 odst. 1 věty prvé tr. řádu, podle kterého vyšetřovatel koná vyšetřování zpravidla osobně.

Rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele

Zákoník práce nebo jiné právní předpisy nestanoví, že by rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách muselo být přijato (vydáno) vždy jen písemně, a ani nepředpokládají, že by muselo být zaměstnavatelem "vyhlášeno" nebo…

Porušení zásad bezprostřednosti a ústnosti v soudním řízení

Pokud odvolací soud pouze na základě důkazů provedených před soudem I. stupně tyto důkazy sám zcela odlišně hodnotí, vysloví pochybnosti o věrohodnosti výpovědí a dospěje tak k úplně jinému skutkovému zjištění, jde o porušení zásad bezprostřednosti a ústnosti v soudním řízení

Jednání společníků veřejné obchodní společnosti

Prodají-li dva ze tří společníků veřejné obchodní společnosti bez souhlasu třetího společníka nemovitost, která je ve vlastnictví této společnosti jiné společnosti, jejímiž společníky jsou, a to za cenu podstatně nižší, než za jakou by ji bylo možno v daném čase a místě prodat a tak objektivně zmenší majetek společnosti, jakož i podíl třetího…

Nedostatek předložení plné moci (při podání odvolání) nemůže vést k jeho odmítnutí

Učiní-li někdo úkon, z něhož je zjevné, že tak činí za jiného jako zástupce, neuplatňuje procesní práva vlastní, nýbrž toho, koho zastupuje. Nedostatek předložení plné moci (při podání odvolání) nemůže proto vést k jeho odmítnutí podle § 218 odst. 1 písm. b/ o.s.ř., ale zakládá pouze nedostatek podmínky řízení, který lze – a to v souladu s…

Maření řádného průběhu odvolacího řízení

Maří-li odvolatelé řádný průběh odvolacího řízení tím, že odvolání neodůvodní, lze takový postup - vzniknou-li v jeho důsledku ostatním účastníkům zvýšené náklady (např. tím, že odvolací argumenty přednesou odvolatelé ústně až u odvolacího jednání, které bude následně odročeno proto, aby druhá strana sporu měla možnost na odvolací námitky v…

Jednání jménem ministerstva

Svěřuje-li zvláštní zákon oprávnění v konkrétní věci ministerstvu, správní akty jménem tohoto ministerstva může činit nejen příslušný ministr, ale i zaměstnanec ministerstva, který tím byl pověřen. Toto pověření může být učiněno jak ve vnitřních organizačních předpisech ministerstva, tak pro určitý okruh případů nebo i pro jednotlivý…

Písemná výzva ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb.

Požadavek písemné výzvy ve smyslu zákona č. 87/1991 Sb. není součástí práva na vydání věci; výzva, je-li řádná a včasná, pouze způsobuje, že právo na vydání věci se stává soudně vymahatelné, tj. nárokovatelné. Písemná výzva je tedy podmínkou vzniku nároku na vydání věci.

Úspěšnost žaloby

Úspěšnost žaloby, vycházející z ustanovení § 6 odst. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Sb. je podmíněna naplněním obou tam uvedených předpokladů, tzn. že nestačí případné splnění podmínky tísně, nebude-li současně splněna podmínka nápadně nevýhodných podmínek.

Chybné označení účastníka řízení v rozsudku

Je-li účastníku řízení nesprávně označenému v úvodní části rozsudku (např. v důsledku chyby v psaní) uložena ve výroku povinnost plnit, přičemž tento účastník je ve výroku uveden pouze procesním postavením ve sporu, musí výrok rozsudku, má-li být určitý a vykonatelný (§ 155 a § 161 o. s. ř. ) nejen přesně a určitě vymezovat předmět plnění, ale…

Použití hraničního ukazatele místní příslušnosti

Při použití hraničního ukazatele místní příslušnosti ve smyslu § 37 zákona č. 97/1963 Sb. je třeba posuzovat, zda přichází v úvahu i znaky určující místní příslušnost v dalších, zvláštních případech.