Poslat článek emailem

*) povinné položky

VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  171/2019 | Částka:  75/2019
11.7.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


171

VYHLÁŠKA
ze dne 4. července 2019,
kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání
ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů


      Ministerstvo obrany stanoví podle § 5 odst. 6 a § 60 odst. 6 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 254/2002 Sb.:

Čl. I

      Vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění vyhlášky č. 455/2002 Sb., vyhlášky č. 390/2005 Sb., vyhlášky č. 232/2010 Sb. a vyhlášky č. 130/2012 Sb., se mění takto:

      1.  V úvodní větě se slova ˙§ 5 odst. 5˙ nahrazují slovy ˙§ 5 odst. 6˙.

      2.  V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo ˙měsíců˙ vkládají slova ˙nebo v hodnotě vyšší než 50 000 Kč uhrazené Ministerstvem obrany,˙ a na konci písmene a) se doplňují slova ˙nejméně však na 1 měsíc,˙.

      3.  V § 1 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
˙b)
u studia v zahraničí nebo při vyslání ke studiu v zahraničí v rámci studijního programu školy v České republice trvajícího nejméně 30 dnů, anebo které je hrazené Ministerstvem obrany v hodnotě vyšší než 100 000 Kč, na dobu tří měsíců, zvýšenou vždy o další 3 měsíce za každý další měsíc studia nebo za každých dalších 100 000 Kč uhrazených za studium, nejvýše však na 10 let,
c)
u studia při výkonu služby nebo v kurzech, které jsou Ministerstvem obrany hrazené v hodnotě vyšší než 50 000 Kč nebo v nichž výuka v rámci studia trvajícího déle než 10 měsíců probíhá formou studijních soustředění, na dobu shodnou s dobou trvání studia, nejméně však na 1 měsíc,˙.

      4.  V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:
˙e)
u specializované přípravy lékařů a farmaceutů do doby získání certifikátu o absolvování základního kmene podle právního předpisu upravujícího podmínky získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta4) na dobu shodnou s dobou trvání přípravy.

––––––––––––––––––––

4)
§ 5a a 11a zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.˙.

      5.  V § 1 odstavec 3 zní:

      ˙(3) Dobou trvání studia se rozumí doba ode dne zahájení studia do dne skončení studia. Doba studia se počítá na celé kalendářní měsíce. Doba jednotlivých dnů v necelých kalendářních měsících se sčítá a každých 30 dnů se hodnotí jako měsíc.˙.

      6.  V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

      ˙(4)  Pokud Ministerstvo obrany uhradí poplatek za studium podle zákona o vysokých školách5), který veřejná vysoká škola stanoví vojákovi v souvislosti s tím, že ve studijním programu studuje déle, než je standardní doba studia, započítává se do doby studia podle odstavce 3 za každé 2 měsíce, za které byl poplatek za studium uhrazen, 1 měsíc navíc.

––––––––––––––––––––

5)
§ 58 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.˙.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

      7.  V § 1 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

      ˙(6)  Do finančních částek za studium vojáka podle odstavce 1 písm. a) až c) se započítávají pouze poplatky spojené se studiem uhrazené vzdělávacímu zařízení za vojáka Ministerstvem obrany.

      (7) Může-li být doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia stanovena jak s ohledem na délku studia, tak na výši poplatků uhrazených Ministerstvem obrany, stanoví se doba setrvání ve služebním poměru po skončení studia podle delší z nich.˙.

      8.  V § 2 odst. 1 písm. b) v bodě 1 se slovo ˙ ; nebo˙ nahrazuje čárkou a za bod 1 se vkládá nový bod 2, který zní:

      ˙2.  ve specializované přípravě lékařů a farmaceutů 12 000 Kč, nebo˙.

Dosavadní bod 2 se označuje jako bod 3.

      9.  V § 2 odst. 2 se slovo ˙pětinásobek˙ nahrazuje slovem ˙trojnásobek˙.

     10.  V § 2 se odstavec 8 zrušuje.

Čl. II

Přechodné ustanovení

      Doba setrvání ve služebním poměru vojáka po skončení studia zahájeného přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a náhrada nákladů při nesplnění dohody se řídí právními předpisy účinnými v době zahájení studia.

Čl. III

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2019.
Ministr obrany:


Mgr. Metnar v. r.