Vládní nařízení ze dne 27.1.1944 o placení úroků z pevně úročitelných cenných papírů

31.1.1944 | Sbírka:  25/1944 Sb. | Částka:  11/1944ASPI

Vztahy

Prováděcí: 45/1944 Sb.
Pasivní derogace: 95/1945 Sb.
25/1944 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 27. ledna 1944
o placení úroků z pevně úročitelných cenných papírů.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (Sb. č. 330) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
§ 1.
(1) Toto nařízení se vztahuje na pevně úročitelné cenné papíry vydané v tuzemsku a znějící na tuzemskou měnu, jejichž úroky jsou podle vydacích podmínek splatny v pololetních lhůtách.
(2) Po dobu platnosti tohoto nařízení jsou úroky z takových cenných papírů splatny jen jednou ročně (den roční úrokové splatnosti), a to
1. u cenných papírů, jejichž úročení se počalo před účinností nařízení, tři měsíce po prvním dnu úrokové splatnosti kalendářního roku; toto ustanovení neplatí však v kalendářním roce 1944 pro cenné papíry, jejichž první úrokový kupon dospěl v roce 1944 před 1. únorem; u těchto cenných papírů vyplatí se druhý úrokový kupon splatný v červenci 1944 ještě jako úrokový kupon pololetní;
2. u cenných papírů, jejichž úročení započne později, tři měsíce po kalendářním dnu, kterého mají býti podle vydacích podmínek úroky prvně splatny.
(3) Dospěje-li jistina z takového pevně úročitelného cenného papíru před nejblíže příštím dnem roční úrokové splatnosti, vyplatí se zároveň s jistinou i úroky dospěvší podle vydacích podmínek.
§ 2.
Předpisy § 1 nedotýkají se jinak zákonných ustanovení platných o cenných papírech ani jejich vydacích podmínek. To platí zvláště pro ustanovení, podle nichž vydatel jest povinen plněním jen na předložení kuponu, jakož i pro běh lhůty stanovené pro promlčení takových kuponů.
§ 3.
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. února 1944; provede je ministr hospodářství a práce v dohodě s ministrem spravedlnosti a s ministrem financí, a pokud jde o půjčky Protektorátu Čechy a Morava, ministr financí v dohodě s ministrem hospodářství a práce a s ministrem spravedlnosti.
(2) Ministr hospodářství a práce se zmocňuje, v dohodě s ministrem spravedlnosti a s ministrem financí vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení určil okamžik, kdy nařízení pozbude účinnosti.
Státní president:
Dr. Hácha v. r.
Předseda vlády a ministr spravedlnosti:
Dr. Krejčí v. r.
Ministr hospodářství a práce:
Dr. Bertsch v. r.
Ministr financí:
Dr. Kalfus v. r.