Vyhláška ze dne 2.2.1944, kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. prosince 1943, Sb. č. 306, o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího

11.2.1944 | Sbírka:  37/1944 Sb. | Částka:  16/1944ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Aktivní derogace: 306/1943 Sb.
Pasivní derogace: 295/1949 Ú.l.I
37/1944 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 2. února 1944,
kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. prosince 1943, Sb. č. 306, o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, Sb. č. 206, kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 414:
Čl.I.
Vyhláška Sb. č. 306/1943 se doplňuje takto:
1. Dosavadní § 2 se označuje jako odstavec 1.
2. K § 2 se připojuje nový odstavec 2 tohoto znění:
"(2) Domácí porážky ovcí lze schváliti jen tehdy, jestliže žadatel prokáže stvrzenkou nebo účtem za vlnu, vystavenými společností "Zužitkování vlny pro Čechy a Moravu, společnost s r. o.", nebo sběrnami vlny této společnosti, že dodal v běžném kontingentním roce z každé jím chované 1. až 3. ovce nejméně po 1 kg vlny."
Čl.II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. dne po vyhlášení.
Hrubý v. r.