Směrnice ze dne 6.12.1946 pro uvolňování vázaných vkladů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny

6.12.1946 | Sbírka:  2135/1946 Ú.l.I | Částka:  218/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Aktivní derogace: 601/1945 Ú.l.I
Pasivní derogace: 41/1953 Sb.
2135/1946 Ú.l.I
Směrnice
ministerstva financí
ze dne 6. prosince 1946
pro uvolňování vázaných vkladů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny
Ministerstvo financí stanoví na návrh Národní banky Československé podle § 14, odst. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny:
I.
Poštovní spořitelny a peněžní ústavy (peněžní podniky) jsou oprávněny počínajíc dnem vyhlášení těchto směrnic uvolniti ze vkladů, vázaných podle § 7 cit. dekretu:
1. dospělým osobám (i sirotkům) výdělečné činnosti neschopným nebo jen zčásti schopným a na sebe odkázaným, které nemají vůbec žádného jiného zdroje obživy, nejvýše částku 1400 Kčs měsíčně k úhradě jejich výživy a nejvýše po 700 Kčs měsíčně k úhradě výživy osob, o které jsou povinny pečovati. Mají-li tyto osoby nějaký, avšak nedostačující příjem, možno uvolniti částku, doplňující tento příjem, na částky výše uvedené.
Obdobně jest posuzovati i manželky a děti civilních osob, konajících vojenskou činnou službu.
Osobám, které požívají naturálního zaopatření (např. výměnkáři), lze uvolňovati z uvedených měsíčních částek rozdíl, vyplývající po odečtení hodnoty naturálních dávek, jakož i částek v penězích, které se poskytují náhradou za vymíněná věcná plnění; při tom se naturální dávky počítají podle cen spotřebitelských.
Poštovní spořitelna (poštovní úřad) nebo peněžní ústav (peněžní podnik) provede výplatu pouze tehdy, předloží-li žadatel, pokud nepřekročil 60 let, vysvědčení úředního lékaře o své pracovní neschopnosti a místopřísežné prohlášení o tom, jaký má měsíční příjem, popřípadě že nemá příjmů§ z žádných pramenů; jako doklad o výši příjmů předloží žadatel ústřižek poštovní poukázky nebo šeku o poukazované rentě sociálního nebo úrazového pojištění, o pensi, o výživném (vyživovacím příspěvku), popřípadě potvrzení plátce těchto požitků. Osoby, které požívají naturálního zaopatření, předloží potvrzení místního národního výboru, příslušného podle jejich bydliště, o množství a hodnotě naturálních dávek a o částkách, jež se poskytují náhradou za vymíněná věcná plnění;
2. vkladatelům, jimž vzešly mimořádné nevyhnutelné platební závazky, zejména v případě svatby, narození dítěte, nemoci, úrazu, úmrtí a pod., přiměřenou částku k částečnému krytí mimořádných výdajů, pokud je nelze uhraditi z pravidelných příjmů žadatelových. Mimořádný případ musí býti hodnověrně prokázán a výše výdajů doložena. Vyplácející místo smí v takovémto případě, bez předchozího souhlasu Národní banky Československé, uvolniti nejvýše 3000 Kčs pro jednotlivý mimořádný případ, avšak jen tehdy, nepřekročí-li uvolňovaná částka spolu s částkami již uvolněnými jedné osobě podle zápisů na výplatním listě celkem částku 20.000 Kčs;
3. v případech živelních pohrom nebo jiných nepředvídaných a značných škod na majetku, které vyžadují bezodkladné nápravy, částku nutných nákladů, doložených účty nebo jinak hodnověrně osvědčených, jen s předchozím souhlasem Národní banky Československé;
4. v jiných naléhavých a zvláštního zřetele hodných případech s předchozím souhlasem Národní banky Československé přiměřené částky, zejména částky, které musí vynaložiti osoby právnické nebo útvary jim podobné (svazy, organisace, politické, kulturní a náboženské spolky, fondy, dobročinné instituce, jako sirotčince, chudobince a j.), aby mohly dostáti svým úkolům stanovami určeným, jejichž plnění je nutné v převážném zájmu veřejném, kulturním a pod.;
5. osobám uvedeným v bodu 1 částku nutnou k úhradě nájemného z bytu podle potvrzení pronajimatele o výši nájemného, počtu obytných místností a počtu osob byt trvale obývajících, jakož i o tom, kolik z těchto osob jest podnájemníků.
Připadá-li na jednu osobu více než 1 obytná místnost (kromě kuchyně), možno uvolniti z částky nájemného pouze rozdíl, který zbývá po odečtení poměrné částky, připadající na ostatní obytné místnosti.
Má-li majitel bytu podnájemníky, potvrdí podnájemníci svými podpisy, kolik platí podnájemného. Uvolniti pak lze pouze částku nájemného, která zbývá po odečtení 1/2 celkové částky placené podnájemníky.
II.
Žadatelům, kteří jsou povinni podati přihlášku majetku I nebo II podle zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb., o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku, co do vázaného vkladu, z něhož má býti uvolněná částka vyplacena, lze tuto částku vyplatiti jen tehdy, byl-li zmíněný vázaný vklad k majetkovým dávkám přihlášen.
Tito žadatelé jsou proto povinni počínajíc dnem 1. ledna 1947 předložiti vyplácejícímu místu potvrzení berní správy, že vázaný vklad, z něhož má býti uvolněná částka vyplacena, byl k majetkovým dávkám přihlášen. Tuto skutečnost potvrdí berní správa
a) u vázaných vkladů, které podléhaly přihlášení podle dekretu presidenta republiky ze dne 20. října 1945, č. 95 Sb., o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, jakož i životních pojištění a cenných papírů, zásadně na dílu 1 přihlášky podle tohoto dekretu; potvrzení na dílu 1 přihlášky není zapotřebí, byl-li již potvrzený díl 3 přihlášky berní správou odeslán peněžnímu ústavu,
b) u vázaných vkladů, které nepodléhaly přihlášení podle dekretu č. 95/1945 Sb., vydáním zvláštního osvědčení.
Do 31. prosince 1946 lze uvolněné částky vypláceti, předloží-li žadatel "Potvrzenku o splnění přiznávací povinnosti dávkové", opatřenou razítkem berní správy podle zákona č. 134/1946 Sb.
III.
Vyplácející místo je povinno při uvolňování podle těchto směrnic poznamenati ve výplatním listu strany přesně důvod výplaty a uschovati, popřípadě zaznamenati si pro případ revise přesně doklad, na jehož podkladě byla výplata provedena, jakož i ostatní okolnosti, jež uvolnění vkladu podporovaly. Protokoly o uvolněných částkách, jež musí obsahovati přesné označení důvodu každé výplaty, zašle vyplácející místo místně příslušné úřadovně Národní banky Československé ke kontrole.
IV.
Obmezení, stanovená platnými předpisy o výplatách osobám státně nespolehlivým, zrádcům a kolaborantům, zůstávají nedotčena.
V.
Tyto směrnice nabývají účinnosti dnem vyhlášení.
Týmž dnem pozbývají platnosti směrnice ministerstva financí ze dne 15. prosince 1945 pro uvolňování vázaných vkladů podle § 14 dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny, uveřejněné v Ú. l. I č. 156 ze dne 19. prosince 1945, běž. č. 601.
Ministr financí:
Dr. Dolanský v. r.