Nařízení ze dne 21.12.1948 o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu

30.12.1948 | Sbírka:  296/1948 Sb. | Částka:  105/1948ASPI
296/1948 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 21. prosince 1948
o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu.
Změna: 280/1949 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) a se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST I.
Podmínky pro stavební činnost v letech 1949 až 1953.
§ 1
Přípustná stavební činnost.
(1) Stavební práce lze provádět jen
a) na stavbách zařazených do prováděcích plánů, stanovených podle zákona o pětiletém plánu (dále jen "prováděcí plány"), nebo
b) jde-li o udržovací stavební práce.
(2) Stavební povolení lze udělovat, jen je-li jich třeba pro stavební práce uvedené v odstavci 1.
(3) Stavebními pracemi se rozumějí práce všeho druhu, jichž je třeba k provedení a dokončení jakýchkoli staveb, a dále všechny práce a výkony k této činnosti patřící.
(4) Udržovací stavební práce lze provádět jen, jsou-li nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních, nepřesahují-li udržování objektů v jejich dosud užívaném rozsahu a není-li k nim třeba stavebního povolení.
§ 2
Úprava povolování a provádění staveb.
(1) Ministerstvo techniky může v dohodě s příslušnými ministerstvy vyhláškou v Úředním listě
a) upravit časové rozvržení staveb zařazených do prováděcích plánů zavedením evidenčních listů, aby se zajistilo provedení ustanovení § 1, odst. 1, písm. a), při čemž se může podle potřeby odchýlit od ustanovení předpisů o správním řízení, pokud upravují přípustnost opravných prostředků,
b) upravit určování a změny pořadí, ve kterém stavby zařazené do prováděcích plánů smějí být provedeny, a zastavit nebo omezit na určitou dobu provádění těchto staveb,
c) zastavit vydávání stavebních povolení pro stavby zařazené do prováděcích plánů, když se tyto stavby nedají provést v době předpokládané těmito plány, a
d) nařídit zrušení nebo omezení již vydaných stavebních povolení, i když jsou pravoplatná, pro stavby nezařazené do prováděcích plánů a pro stavby, které nemohou být nebo nebyly provedeny v době a v rozsahu podle prováděcích plánů.
(2) Vyhláška vydaná podle odstavce 1, písm. b) a d) může stanovit potřebná opatření zabezpečovací a opatření, aby stavebnin určených pro pokračování v stavebních pracech bylo použito pro stavby zařazené do prováděcích plánů.
ČÁST II.
zrušena
§ 3
zrušen
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
ČÁST III.
zrušena
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
ČÁST IV.
zrušena
§ 15
zrušen
§ 16
zrušen
ČÁST V.
Společná ustanovení.
§ 17
zrušen
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
§ 21
Trestní ustanovení.
Kdo provádí stavební práce na stavbách nezařazených do prováděcích plánů (§ 1, odst. 1, písm. a)) nebo kdo se dopustí jednání nebo opominutí, jež se příčí předpisům vydaným podle tohoto nařízení, bude potrestán, pokud nejde o čin soudně trestný, okresním národním výborem pokutou do 100.000 Kčs nebo vězením (uzamčením) do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Zároveň s pokutou se vyměří pro případ její nedobytnosti náhradní trest vězení (uzamčení) podle míry zavinění do 6 měsíců. Uloží-li se oba tresty, nesmí trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu činit více než 6 měsíců.
ČÁST VI.
Přechodná a závěrečná ustanovení.
§ 22
Přechodná ustanovení.
(1) Je-li stavba, pro niž byl vyvlastněn pozemek podle zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb., zařazena do prováděcího plánu pro rok 1949 podle zákona o pětiletém plánu, lze začít s použitím vyvlastněného pozemku pro takovou stavbu (§ 18) do 31. prosince 1949 a žádost o zrušení vyvlastňovacího výměru podle § 13, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., ve znění zákona č. 177/1948 Sb., lze podat do 31. března 1950.
(2) Stavební obvody určené podle § 3 zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a upravovací náčrty schválené podle § 5, odst. 4 nebo § 20, písm. b) téhož zákona platí i pro účely podle tohoto nařízení.
(3) Ustanovení §§ 2 a 15 platí přiměřeně i pro vydávání opatření pro zajištění přípravy provádění pětiletého plánu v roce 1948 nebo pro vytvoření předpokladů pro stanovení a provádění hospodářského plánu navazujícího na prvý pětiletý plán.
(4) Dokud nepočnou krajské národní výbory působit ve věcech upravených tímto nařízením, vykonávají jejich působnost - není-li vyhláškami vydanými k provedení tohoto nařízení stanoveno jinak - v českých zemích zemské národní výbory a na Slovensku působnost podle § 3, odst. 1 a 2 a § 4, odst. 1 pověřenectvo techniky a působnost podle § 4, odst. 2 a § 5, odst. 1 až 4 státní plánovací a statistický úřad. O odvolání podle § 5, odst. 5 rozhodne státní plánovací a statistický úřad za součinnosti pověřenectva techniky.
(5) Vyhlášky ministra techniky vydané podle § 4, odst. 3 a § 15 zákona č. 42/1947 Sb., jakož i vyhlášky osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy a Národního pozemkového fondu vydané podle § 7, odst. 4 téhož zákona platí též po 31. prosinci 1948, pokud nejsou v rozporu s tímto nařízením a dokud nebudou zrušeny nebo nahrazeny vyhláškami vydanými podle tohoto nařízení.
§ 23
zrušen
§ 24
Účinnost a provedení.
Ustanovení §§ 2, 15 a § 22, odst. 3 tohoto nařízení nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ostatní jeho ustanovení dnem 1. ledna 1949; provede je ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v.r.
Zápotocký v.r.
Dr. Ing. Šlechta v.r.