Zákon ze dne 6.4.1920, kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům

22.4.1920 | Sbírka:  247/1920 Sb. | Částka:  47/1920ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 318/1919 Sb.
Pasivní derogace: 40/1964 Sb.
247/1920 Sb.
Zákon
ze dne 6. dubna 1920,
kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl.1.
Do zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, vsunuje se jako § 30a) toto ustanovení:
Na Slovensku vztahuje se tento zákon i na pozemky uvedené v §§ 1 a 3 uh. zák. čl. XXV. z roku 1896, nehledíc k tomu, zda jsou státem zabrány čili nic a zda poměr želiarský vznikl teprve po 1. lednu 1848 anebo po tomto dnu byl smlouvou změněn v dočasný nebo vypověditelný poměr služební, námezdní nebo pachtovní.
Vlastníku takového pozemku, pokud se jedná o majetek státem zabraný nebo majetek státní, přísluší jen 1/3 náhrady, jinak jen polovice náhrady, stanovené podle § 8 tohoto zákona. Prokáže-li vlastník, že by podle §§ 3 až 8 uh. zák. čl. XXV. z roku 1896 příslušela náhrada vyšší, budiž mu přiřčena tato vyšší náhrada, nikdy však více než plná náhrada vyměřovaná podle § 8 tohoto zákona.
Ohlásí-li však želiar včas (§§ 12 a 14) své požadovací právo, budiž postupováno podle tohoto zákona.
Ustanovením tohoto paragrafu zůstává uh. zák. čl. XXV. z roku 1896 nedotčen.
Čl.2.
Pro Slovensko stanoví se ku provedení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., tyto nové lhůty:
1. ku přihlášce pachtýřů podle § 12 do 30. září 1920,
2. k vyjádření vlastníka nebo jeho správy o přihláškách, podaných podle čl. 1 (§ 15, odst. 2), do dne 1. prosince 1920.
Přihlášek řádně podaných do 28. září 1919 se toto prodloužení netýká.
Vláda se zmocňuje, aby nařízením určila lhůty ku provedení tohoto zákona v územích, na něž podle mírových smluv rozšířena byla nebo bude svrchovanost Československé republiky.
Čl.3.
Tento zákon působí ode dne, kdy bude vyhlášen; provésti jej ukládá se veškerým ministrům.
T. G. Masaryk v.r.
Tusar v.r.
Švehla v.r.
Sonntág v.r.,
jako ministr financí a jako správce ministerstva pro zásobování lidu.
Habrman v.r.
Dr. Heidler v.r.
Dr. Winter v.r.
Klofáč v.r.
Dr. Veselý v.r.,
jako ministr spravedlnosti a v zastoupení nepřítomného ministra železnic.
Dr. Beneš v.r.
Prášek v.r.
Staněk v.r.
Hampl v.r.
Dr. Hodža v.r.,
jako ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správy v Československé republice a v zastoupení nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.