Nařízení ze dne 22.4.1949 o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě

25.5.1949 | Sbírka:  116/1949 Sb. | Částka:  38/1949ASPI
116/1949 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. dubna 1949
o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.
Změna: 122/1951 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 4 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1
(1) Z působnosti ústředních úřadů se přenášejí na krajské národní výbory věci uvedené v příloze A a na okresní národní výbory věci uvedené v příloze B tohoto nařízení.
(2) Z působnosti krajských národních výborů se přenášejí na okresní národní výbory věci uvedené v příloze C tohoto nařízení.
(3) Z působnosti ministerstva vnitra se přenášejí na krajský národní výbor v Praze věci uvedené v příloze D tohoto nařízení.
(4) Ve věcech uvedených v příloze E odpadá součinnost (udílení souhlasu, schvalování, potvrzování, slyšení) příslušející orgánům (úřadům) v ní jmenovaným.
(5) Přílohy A až E jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2
V případech, kde ve věcech uvedených v přílohách A, B a D rozhodovaly dosud ústřední úřady v dohodě s jinými ústředními úřady nebo po jejich slyšení, přenáší se, pokud nejde o součinnost vojenské správy a pokud není ve jmenovaných přílohách stanoveno jinak, též působnost těchto jiných ústředních úřadů. Ustanovení zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu, nejsou dotčena.
§ 3
Věci, ve kterých orgán (úřad) dosud příslušný v I. stolici ještě nerozhodl v den, kdy toto nařízení nabude účinnosti, postoupí se orgánu (úřadu) příslušnému k vyřízení podle tohoto nařízení. V případech, kde odpadá součinnost (§ 1, odst. 4 a § 2), není ode dne, kdy toto nařízení nabude účinnosti, již třeba vyčkat rozhodnutí o součinnosti nebo součinnost si vyžádat.
§ 4
(1) Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctého dne po vyhlášení, s výjimkou přesunů uvedených v příloze A, pol. 2, 3, 71, 74, 85, 86, 87 a 316, pro které stanoví počátek účinnosti ministr sociální péče, pokud jde o pol. 2 a 3 v dohodě se zúčastněnými ministry, přesunů uvedených v příloze A, pol. 7 a 8, pro které stanoví počátek účinnosti ministr průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministry, a přesunu v příloze A, pol. 15, pro který stanoví počátek účinnosti ministr vnitra, a to ve všech těchto případech vyhláškou ve Sbírce zákonů uveřejněnou nejpozději do 1. června 1950.
(2) Toto nařízení provedou všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Kopecký v. r.
Fierlinger v. r.
Kliment v. r.
Dr. Ševčík v. r.
Ďuriš v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Krajčír v. r.
Dr. Clementis v. r.
Petr v. r.
arm. gen. Svoboda v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Dr. Gregor v. r.
Dr. Neuman v. r.
Nosek v. r.
Erban v. r.
Kabeš v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Ing. Jankovcová v. r.
Dr. Čepička v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Příl.1
Přehled příloh vládního nařízení ze dne 22. dubna 1949, č. 116 Sb., o dalších přesunech působnosti ve veřejné správě.
+-----------------------+---------------------------------------+---------+
|            |   se přenáší působnost       |     |
|            +------------------+---------+----------+ odpadá |
|            | s ústředního   | s KNV  | s ústř. | součin- |
|            | úřadu na     | na ONV | úřadu  | nost v |
| v oboru státní správy +---------+--------+ v příl. | na KNV  | příl. E |
|            | KNV   | ONV  | C pod  | v Praze | pod pol.|
|            | v příl. | v příl.| pol.  | v příl. |     |
|            | A pod  | B pod |     | D pod  |     |
|            | pol.  | pol.  |     | pol.   |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva vnitra  | 1, 12, | 1 až  | 1 až 6, | 1 až 3  | 1 až 4 |
|            | 13, až | 3, 10, | 10 až  |     |     |
|            | 37, 67, | 20   | 38, 49 |     |     |
|            | 68, 70, |    | až 52  |     |     |
|            | 297   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| osidlovacího úřadu a | 38   |    |     |     |     |
| FNO          |     |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1, 10  |    | 4 až 6 |     |     |
| informací a osvěty  |     |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1, 12, | 4 až  | 5, 39  |     |     |
| školství, věd a umění | 39, až | 10   | až 57  |     |     |
|            | 67, 70 |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1 až 3, | 11 až | 5 až 8, |     | 5, 6  |
| sociální péče     | 10 až  | 15   | 58 až  |     |     |
|            | 12, 68 |    | 65   |     |     |
|            | až 87, |    |     |     |     |
|            | 230,  |    |     |     |     |
|            | 316   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1 až 5, | 16 až | 4 až 8, |     | 7 až 9 |
| zdravotnictví     | 8 až  | 19, 76 | 66 až  |     |     |
|            | 12, 88 | 77   | 82, 163 |     |     |
|            | až 110 |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1, 12, | 11 až | 4 až 7, | 1        |     |
| financí        | 16 až  | 14, 20 | 83 až  |     |     |
|            | 18, 69, | až 75 | 156   |     |     |
|            | 70, 71, |    |     |     |     |
|            | 74, 75, |    |     |     |     |
|            | 111 až |    |     |     |     |
|            | 214,  |    |     |     |     |
|            | 216   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1 až  | 76, 77 | 4 až 9, |     |     |
| průmyslu       | 12,   |    | 157 až |     |     |
|            | 215,  |    | 171,  |     |     |
|            | 216   |    | 193 až |     |     |
|            |     |    | 203   |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1, 4,  | 76,  | 1 až 6, |     | 13   |
| dopravy        | 5, 9,  | 77, 79 | 204 až |     |     |
|            | 12, 70, | až 85 | 208   |     |     |
|            | 217 až |    |     |     |     |
|            | 251,  |    |     |     |     |
|            | 312   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva pošt   |     |    | 209   |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1 až 3, | 86   | 4 až  |     | 10 až  |
| zemědělství      | 7, 10  |    | 8, 210 |     | 12   |
|            | až 12, |    | až 234 |     |     |
|            | 69, 70, |    |     |     |     |
|            | 74, 252 |    |     |     |     |
|            | až 300, |    |     |     |     |
|            | 304 až |    |     |     |     |
|            | 307   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva     | 1 až 12 | 76 až | 4 až 9, |     |     |
| vnitřního obchodu   |     | 78   | 163,  |     |     |
|            |     |    | 164,  |     |     |
|            |     |    | 172 až |     |     |
|            |     |    | 203   |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva výživy  | 1 až  | 76, 77 | 4 až 9, |     |     |
|            | 12, 80, |    | 163   |     |     |
|            | 301 až |    |     |     |     |
|            | 303   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| nejvyššího úřadu   | 6    |    | 9    |     |     |
| cenového       |     |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
| ministerstva techniky | 1, 12, |    | 1 až 3, |     | 14, 15 |
|            | 69, 72 |    | 5, 6,  |     |     |
|            | až 74, |    | 235   |     |     |
|            | 304 až |    | až 276 |     |     |
|            | 317   |    |     |     |     |
+-----------------------+---------+--------+---------+----------+---------+
Příl.A
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|Pol. | V oboru | se přenášejí na krajské národní výbory působnost příslušející     |
|   | státní | ústřednímu úřadu                           |
|   | správy +-----------+--------------------+---------------------------------------+
|   |     |      |    podle    |                    |
|   |     | ve věcech +----------+---------+    Předmět působnosti       |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 |  2  |   3   |  4   |  5  |        6            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 | zúčast- | přísluš- | zák. č. | § 12  | Rušení opatření, kterými byla     |
|   | něných | níků čs. | 255/1946 |     | v rozporu s ustanovením        |
|   | ústřed- | armády,  | Sb.   |     | zák. č. 255/1946 Sb.         |
|   | ních  | některých |     |     | porušena oprávnění podle       |
|   | úřadů  | jiných  |     |     | §§ 3 a 4 tohoto zákona,        |
|   |     | účastníků |     |     | pokud jde o opatření         |
|   |     | národního |     |     | orgánů, ústavů, podniků,       |
|   |     | boje za  |     |     | fondů, korporací a nadací,      |
|   |     | osvoboze- |     |     | podléhajících dozoru         |
|   |     | ní    |     |     | krajských národních výborů.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 2 |     | družstev | zák. č. | § 11  | Zrušování družstev v kraji z     |
|   |     |      | 187/1948 |     | moci úřední.*)            |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 3 |     |      | vl. nař. | § 25  | Slučování družstev a převod      |
|   |     |      | č. 259/ |     | závodů družstev v kraji při      |
|   |     |      | 1939 Sb. |     | jejich reorganisaci v         |
|   |     |      |     |     | součinnosti Ústřední radou      |
|   |     |      |     |     | družstev (nepřenáší se        |
|   |     |      |     |     | působnost ministerstva)        |
|   |     |      |     |     | spravedlnosti).*)           |
------------------------------------------------------------------            |
 *)podle vyhl. č. 52/1950 dojde k přesunu kompetence dnem 1.7.1951            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 4 |     | úlev   | vl. nař. | § 8,  | Rozhodování o tom, zda        |
|   |     | krajanům | č. 71/  | odst.  | živnost byla v cizině         |
|   |     | vracejí- | 1947 Sb. | 4    | provozována podle předpisů      |
|   |     | cím se  |     |     | obdobných předpisům          |
|   |     | do vlasti |     |     | československým.           |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 5 |     | živnosten-| zák. č. | § 14,  | Rušení (obligatorní a         |
|   |     | ských   | 31/1947 | odst.  | fakultativní)             |
|   |     | oprávnění | Sb.   | 1 a2  | živnostenských oprávnění,       |
|   |     |      |     |     | získaných po 5. květnu        |
|   |     |      |     |     | 1945, pokud byly vydány        |
|   |     |      |     |     | okresními národními          |
|   |     |      |     |     | výbory.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 6 |     | trestních | vl. nař. | § 12,  | Promíjení a zmírňování        |
|   |     | ceno-   | č. 121/ | odst.  | trestů v případech, kdy v I.     |
|   |     | vých,   | 1939 Sb. | 4    | stolici rozhodl krajský       |
|   |     | vyživo-  | ve znění |     | (zemský) národní výbor.        |
|   |         | vacích  | vl. nař. |     |                    |
|   |     | a záso-  | č. 189/ |     |                    |
|   |     | bovacích | 1940 Sb. |     |                    |
|   |     |      |     |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. | § 16,  |                    |
|   |     |      | č. 393/ | odst.  |                    |
|   |     |      | 1941 Sb. | 1,   |                    |
|   |     |      | ve znění | pos-  |                    |
|   |     |      | vl. nař. | lední  |                    |
|   |     |      | č. 163/ | věty  |                    |
|   |     |      | 1943 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 7 |     | živnosten-| vl. nař. | § 3,  | Udělování pokynů před         |
|   |     | ského   | č. 14/  | odst.  | rozhodnutím o výdělečném       |
|   |     | a jiného | 1943 Sb. | 2    | podnikání u výdělkových        |
|   |     | podnikání |     |     | a hospodářských            |
|   |     |      |     |     | společenstev.*)            |
-------------------------------------------------------------------------        |
 *) Podle vyhl. č. 54/1950 Sb. dojde ke změně kompetence dnem 1.7.1951.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 8 |     |      |     | § 4,  | Udělování pokynů před         |
|   |     |      |     | odst.  | rozhodnutím o výdělečném       |
|   |     |      |     | 2    | podnikání u podniků          |
|   |     |      |     |     | provozovaných po továrnicku**)    |
-------------------------------------------------------------------------        |
 **) Podle vyhl. č. 54/1950 Sb. dojde ke změně kompetence dnem 1.6.1951.         |
|   |     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 9 |     |      | nař. č. | § 1   | Udělování pokynů při         |
|   |     |      | 359/1940 | a    | nastupování živností         |
|   |     |      | Sl. z.  | § 5,  | maloobchodních, řemeslných      |
|   |     |      | ve znění | odst.  | a koncesovaných.           |
|   |     |      | nař. č. | 2    |                    |
|   |     |      | 34/1942 |     |                    |
+-----+     |      | Sl. z.  +---------+---------------------------------------+
|   |     |      |     |     |                    |
| 10 |     |      |     | § 4   | Udělování pokynů při         |
|   |     |      |     | a    | schvalování orgánů          |
|   |     |      |     | § 5,  | společností a družstev.        |
|   |     |      |     | odst.  |                    |
|   |     |      |     | 2    |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 11 |     |      |     | § 8,  | Udělování pokynů při         |
|   |     |      |     | odst.  | založení družstva, rozšíření     |
|   |     |      |     | 3    | jeho činnosti, změně stanov      |
|   |     |      |     |     | a zřízení vedlejšího závodu.     |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 12 |     | konfis-  | dekretu | § 6,  | Součinnost s osidlovacím       |
|   |     | kace   | č. 108/ | odst.  | úřadem                |
|   |     | nepřá-  | 1945 Sb. | 2    | a) ve věcech vypracování       |
|   |     | telského | vl. nař. | § 3,  |  přídělových nařízení,       |
|   |     | majetku  | č. 106/ | odst.  | b) při vyjímání středních       |
|   |     |      | 1947 Sb. | 2    |  majetkových podstat        |
|   |     |      |     |     |  z přídělu.             |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 13 | minis- | majet-  | dekretu | § 15,  | Rozhodnutí o majetkovém        |
|   | terstva | kového  | č. 121/ | odst.  | vypořádání a o rozdělení       |
|   | vnitra | vypořá-  | 1945 Sb. | 3    | zaměstnanců při změně         |
|   |     | dání   |     |     | obvodu a při rozloučení        |
|   |     | okresů  |     |     | okresů, nedojde-li o tom       |
|   |     |      |     |     | k dohodě mezi zúčastněnými      |
|   |     |      |     |     | okresními národními výbory.      |
+-----+     |      |     |---------+---------------------------------------+
| 14 |     |      |     | § 15,  | Prodloužení lhůty k          |
|   |     |      |     | odst.  | vybírání dosavadních dávek      |
|   |     |      |     | 6    | a poplatků a vyrovnání        |
|   |     |      |     |     | berního zatížení uvnitř        |
|   |     |      |     |     | okresu při změně obvodu        |
|   |     |      |     |     | okresů.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 15 |     | územní  | dekretu | § 18,  | Rozlučování obcí.*)          |
|   |     | organi-  | č. 121/ | odst.  |                    |
|   |     | sace   | 1945 Sb. | 2,   |                    |
|   |     | obcí   |     | první  |                    |
|   |     |      |     | věty  |                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------|
 *)podle vyhl. č. 49/1950 dojde k přesunu kompetence dnem 1.1.1951            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 16 |     | finan-  | zák. č. | § 28,  | Povolování vybírání obecních     |
|   |     | čního   | 329/1921 | odst.  | poplatků a schvalování        |
|   |     | hospo-  | Sb. ve  | 6    | pravidel o jejich vybírání,      |
|   |     | dářství  | znění  |     | jestliže pravidla místním       |
|   |     | obcí   | zák. č. |     | národním výborem usnesená       |
|   |     |      | 69/1935 |     | se odchylují od pravidel       |
|   |     |      | Sb.   |     | vzorných nebo přesahují míru     |
|   |     |      |     |     | označenou jako nejvýše        |
|   |     |      |     |     | přípustnou.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 17 |     |      |     | § 35,  | Povolování vybírání obecní      |
|   |     |      |     | odst.  | dávky a schvalování pravidel,     |
|   |     |      |     | 3 a   | má-li býti dávka vybírána           |
|   |     |      |     | § 38,  | podle pravidel odchylných       |
|   |     |      |     | odst.  | od pravidel vydaných vládou      |
|   |     |      |     | 2    | nebo vyššími sazbami než za      |
|   |     |      |     |     | přípustné prohlášenými.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 18 |     |      |     | § 35,  | Povolování vybírání obecní      |
|   |     |      |     | odst.  | dávky ze zastavěných ploch      |
|   |     |      |     | 3 a   | na místě obecní dávky z        |
|   |     |      |     | § 38,  | nájemného nebo obecní dávky      |
|   |     |      |     | odst.  | z používaných místností a       |
|   |     |      |     | 3    | schvalování pravidel.         |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 19 |     | komunál- | zák. č. | § 32  | Rozhodování v pochybných       |
|   |     | ních   | 199/1948 |     | případech o tom, zda jde o      |
|   |     | podniků  | vl. nař. | § 9,  | zemědělský nebo lesní podnik     |
|   |     |      | č. 10/  | odst.  | (půdu).                |
|   |     |      | 1949 Sb. | 2    |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 20 |     |      |     | § 29  | Zastupování zájmů           |
|   |     |      |     | zák.  | komunálních podniků při        |
|   |     |      |     | § 55  | hospodářském plánování,        |
|   |     |      |     | vl. nař.| kontingentaci, přidělování      |
|   |     |      |     |     | surovin a pracovních sil,       |
|   |     |      |     |     | rayonování, zadávání zakázek     |
|   |     |      |     |     | a pod. v obvodu kraje.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 21 |     |      |     | § 29  | Provádění poradenské         |
|   |     |      |     | zák.  | evidenční a revisní služby,      |
|   |     |      |     | § 56,  | poskytování pomoci při        |
|   |     |      |     | odst.  | zřizování komunálních         |
|   |     |      |     | 2vl.  | podniků, sledování jejich       |
|   |     |      |     | nař.  | rozvoje a zprostředkování       |
|   |     |      |     |     | zkušeností v obvodu kraje.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 22 |     | stálých  | zák. č. | § 13,  | Vydávání příkazů k vyložení,     |
|   |     | volič-  | 28/1946 | odst.  | upravení a k novému         |
|   |     | ských   | Sb. ve  | 2    | sestavení voličských seznamů     |
|   |     | seznamů  | znění  |     | mimo dobu v zákoně uvedenou;     |
|   |     |      | zák. č. |     | zkrácení lhůt.            |
|   |     |      | 266/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 23 |     | vyvlast- | op. St. | § 4,  | Vydávání potvrzení, že jde o     |
|   |     | nění   | výb. č. | odst.  | stavbu, zařízení nebo práce,     |
|   |     |      | 291/1938 | 3    | sloužící některému z účelů      |
|   |     |      | Sb. ve  |     | uvedených v § 1 op. St. výb.     |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. | § 1   |                    |
|   |     |      | č. 289/ |     |                    |
|   |     |      | 1944   |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 132/1945 |     |                    |
|   |     |      | Sb. n.  |     |                    |
|   |     |      | SNR.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 24 |     | státního | dekretu | § 1,  | Schvalování osvědčení o        |
|   |     | občanství | č. 33/  | odst.  | národní spolehlivosti.        |
|   |     |      | 1945 Sb. | 4    |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 25 |     |      |     | § 2,  | Rozhodování o žádostech za      |
|   |     |      |     | odst.  | zachování československého      |
|   |     |      |     | 2    | státního občanství.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 26 |     |      |     | § 3   | Rozhodování o žádostech o       |
|   |     |      |     |     | vrácení československého       |
|   |     |      |     |     | státního občanství.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 27 |     |      |     | §§ 3  | Rozhodování o žádostech        |
|   |     |      |     | a 4   | manželek a nezletilých dětí     |
|   |     |      |     |     | československých státních       |
|   |     |      |     |     | občanů o vrácení           |
|   |     |      |     |     | československého státního       |
|   |     |      |     |     | občanství.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 28 |     |      |     | § 5   | Rozhodování o tom, že         |
|   |     |      |     |     | Češi, Slováci a příslušníci      |
|   |     |      |     |     | jiných slovanských národů,      |
|   |     |      |     |     | kteří se v době zvýšeného       |
|   |     |      |     |     | ohrožení republiky ucházeli     |
|   |     |      |     |     | o udělení německé nebo        |
|   |     |      |     |     | maďarské státní            |
|   |     |      |     |     | příslušnosti, nepozbývají       |
|   |     |      |     |     | československého státního       |
|   |     |      |     |     | občanství.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 29 |     |      | zák. č. | § 1   | Vyslovení souhlasu s         |
|   |     |      | 102/1947 |     | nabytím československého       |
|   |     |      | Sb.   |     | státního občanství          |
|   |     |      |     |     | cizinkou sňatkem.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
    | 30 |     |      |     | § 2   | Rozhodování o ponechání        |
|   |     |      |     |     | československého státního       |
|   |     |      |     |     | občanství při provdání        |
|   |     |      |     |     | za cizince.              |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 31 |     | matrič-  | zák. čl. | § 27,  | Vyhotovení a ověření opisů z     |
|   |     | ních   | XXXIII/ | odst.  | druhopisů matrik.           |
|   |     |      | 1894   | 1    |                    |
|   |     |      | min.   |     |                    |
|   |     |      | nař. č. | § 162  |                    |
|   |     |      | 80.000  |     |                    |
|   |     |      | /1906  |     |                    |
|   |     |      | B. M.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 32 |     |      | zák. čl. | § 14,  | Uložení přezkoušených         |
|   |     |      | XXXVI/  | odst.  | druhopisů matrik.           |
|   |     |      | 1904   | 3    |                    |
|   |     |      | min.   |     |                    |
|   |     |      | nař. č. | § 73  |                    |
|   |     |      | 80.000  |     |                    |
|   |     |      | /1906  |     |                    |
|   |     |      | B. M.  |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 33 |     |      |     | § 3   | Jmenování zastupujících        |
|   |     |      |     | zák.  | matrikářů.              |
|   |     |      |     | čl.   |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 34 |     |      |     | § 4,  | Osvobození od předepsaného      |
|   |     |      |     | odst.  | vzdělání zastupujících        |
|   |     |      |     | 2    | matrikářů.              |
|   |     |      |     | zák.  |                    |
|   |     |      |     | čl.   |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 35 |     |      | min.   | § 66,  | Povolení dodatečného zápisu      |
|   |     |      | nař. č. | odst.  | občanských sňatků do státní      |
|   |     |      | 80.000  | 6    | matriky.               |
|   |     |      | /1906  |     |                    |
|   |     |      | B. M.  |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 36 |     |      |     | § 95,  | Nařízení zápisu uznání        |
|   |     |      |     | odst.  | otcovství prohlášeného        |
|   |     |      |     | 2    | v cizině.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 37 |     | osobního | vl. nař. | § 9   | Určení obvodu, pro který       |
|   |     | vybavení | č. 51/  |     | se mají přidělovat          |
|   |     | okresních | 1936 Sb. |     | zaměstnanci určitému         |
|   |     | národních |     |     | okresnímu národnímu výboru      |
|   |     | výborů  |     |     | pro výkon služby u více        |
|   |     |      |     |     | okresních národních výborů.      |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 38 | osidlo- | živnosten-| zák. č. | § 14  | Návrh, po případě slyšení       |
|   | vacího | ských   | 31/1947 |     | ve věcech rušení           |
|   | úřadu  |      | Sb.   |     | živnostenských oprávnění.       |
|   | a Fondu |      |     |     |                    |
|   | národní |      |     |     |                    |
|   | obnovy |      |     |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 39 | minis- | škol   | zák. č. | § 7   | Projednávání návrhů na        |
|   | terstva | mateř-  | 95/1948 |     | získání staveniště pro        |
|   | škol-  | ských   | Sb.   |     | novostavby škol III. stupně,     |
|   | ství,  | a škol  |     |     | na zahájení přípravných        |
|   | věd a  | I. až   |     |     | prací při provádění          |
|   | umění  | III.   |     |     | státních novostaveb,         |
|   |     | stupně  |     |     | přestaveb a přístaveb škol      |
|   |     |      |     |     | III. stupně a připomínek ke      |
|   |     |      |     |     | stavebním náčrtům a plánům      |
|   |     |      |     |     | těchto staveb; projednávání      |
|   |     |      |     |     | věcí souvisících s          |
|   |     |      |     |     | opatřováním vnitřního         |
|   |     |      |     |     | zařízení pro novostavby        |
|   |     |      |     |     | škol s výjimkou škol         |
|   |     |      |     |     | odborných, věcí týkajících      |
|   |     |      |     |     | se fondů na učební pomůcky      |
|   |     |      |     |     | a použití prostředků tohoto      |
|   |     |      |     |     | fondu, věcí souvisících s       |
|   |     |      |     |     | vedením úředních knih,        |
|   |     |      |     |     | pokladních deníků, inventáře     |
|   |     |      |     |     | a katalogů, s užíváním        |
|   |     |      |     |     | služebních a naturálních       |
|   |     |      |     |     | bytů a s poplatky a dávkami      |
|   |     |      |     |     | za úřední úkony.           |
+-----|     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 40 |     |      |     | § 67  | Zřizování žákovských         |
|   |     |      |     |     | domovů a internátů          |
|   |     |      |     |     | podle plánu stanoveného        |
|   |     |      |     |     | vládou a dozor na ně.         |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 41 |     |      |     |     | Péče o vybavení domovů        |
|   |     |      |     |     | školní mládeže zařízením a      |
|   |     |      |     |     | pomůckami, jejich udržování      |
|   |     |      |     |     | a provoz.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 42 |     |      | zák. č. | § 7  | Projednávání návrhů          |
|   |     |      | 95/1948 |     | nájemních smluv o           |
|   |     |      | Sb.   |     | budovách, místnostech         |
|   |     |      | rozpoč- |     | a tělovýchovných objektech.      |
|   |     |      | tového  |     |                    |
|   |     |      | zákona  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 43 |     | zeměděl- | zák. č. | § 1 a | Projednávání věcí           |
|   |     | ských   | 281/1920 | § 4,  | souvisících s užíváním        |
|   |     | škol   | Sb.   | odst. 4| movitého majetku podle        |
|   |     |      | vl. nař. | § 10. | zák. č. 95/1948 Sb.         |
|   |     |      | č. 208/     |     |                    |
|   |     |      | 1942 Sb. |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 83, |                    |
|   |     |      | 95/1948 | odst. |                    |
|   |     |      | Sb.   | 2 a 3 |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 44 |     |      | zák. č. | § 10 | Jmenování zástupců          |
|   |     |      | 75/1920 |     | školské správy do školních      |
|   |     |      | Sb.   |     | výborů základních odborných      |
|   |     |      |     |     | škol zemědělských.          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 45 |     | odborných | zák. č. | §§ 1  | Opatřování věcného nákladu      |
|   |     | škol   | 281/1920 | a 3  | na odborné školy a          |
|   |     |      | Sb.   |     | disposice tímto nákladem.       |
|   |     |      | zák. č. | § 2  |                    |
|   |     |      | 292/1920 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 65  |                    |
|   |     |      | 95/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 46 |     |      | zák. č. | § 42  | Zřizování kursů při          |
|   |     |      | 95/1948 | odst. | odborných školách.          |
|   |     |      | Sb.   | 1   |                    |
+-----+     +-----------+     +---------+---------------------------------------+
| 47 |     | soukro-  |     | § 81  | Povolování dalšího provozu      |
|   |     | mých   |     |     | soukromých učilišť a         |
|   |     | učilišť  |     |     | městských hudebních ústavů      |
|   |     | a     |     |     | a dozor na ně.            |
|   |     | městských |     |     |                    |
|   |     | hudebních |     |     |                    |
|   |     | ústavů  |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 48 |     | církev-  | min.   | odd. C | Presentační právo při         |
|   |     | ních   | nař. č. | § 36  | veřejném patronátu, jsou-li      |
|   |     | osob   | 10/1853 |     | námitky proti kandidátu        |
|   |     |      | ř. z.  |     | na prvním místě navrženému.      |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 49 |     |      | zák. č. | § 3  | Vzetí vědomí ustanovení        |
|   |     |      | 50/1874 |     | sídelních i nesídelních        |
|   |     |      | ř. z.  |     | kanovníků při všech          |
|   |     |      |     |     | kapitulách a ustanovení        |
|   |     |      |     |     | představených klášterů,        |
|   |     |      |     |     | duchovních řádů a           |
|   |     |      |     |     | kongregací s výjimkou         |
|   |     |      |     |     | případů náležejících do        |
|   |     |      |     |     | příslušnosti vlády.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 50 |     |      |     | § 8,  | Požadování odstranění         |
|   |     |      |     | odst. | duchovních správců církve       |
|   |     |      |     | 1 a 2 | katolické.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 51 |     |      | zák. č. | § 12, | Požadování odstranění         |
|   |     |      | 68/1874 | odst. | duchovních náboženských        |
|   |     |      | ř. z.  | 1 a 2 | společností.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 52 |     |      | zák. č. | § 12, | Náhradní opatření pro         |
|   |     |      | 50/1874 | odst. | vedení prací přenesených       |
|   |     |      | ř. z.  | 4 a 5 | na duchovní správce          |
|   |     |      |     |     | církve katolické státními       |
|   |     |      |     |     | zákony.                |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 53 |     |      | zák. č. | § 12, | Náhradní opatření pro vedení     |
|   |     |      | 68/1874 | odst. | prací přenesených na         |
|   |     |      | ř. z.  | 3 a 4 | duchovní správce           |
|   |     |      |     |     | náboženských společností       |
|   |     |      |     |     | státními zákony.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 54 |     |      | zák. č. | § 5,  | Výměra výchovného a          |
|   |     |      | 122/1926 | odst. | poskytnutí doplatku          |
|   |     |      | Sb.   | 3   | dotace na ně duchovním        |
|   |     |      |     |     | církví dotačních.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 55 |     |      |     | § 3  | Udělování dovolených         |
|   |     |      |     |     | duchovním z jiných důvodů       |
|   |     |      |     |     | než zdravotních            |
|   |     |      |     |     | (vl. usnesení ze dne 4.        |
|   |     |      |     |     | července 1929).            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 56 |     |kongruy  |vl. nař. | § 5   | Udělování souhlasu k ustanovení    |
|   |     |      |č.124/1928|     | řeholních duchovních na        |
|   |     |      |Sb.    |     | systematizovaném světském       |
|   |     |      |     |     | duchovním místě.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 57 |     |      |     | § 11,  | Rozhodování o započtení služební doby |
|   |     |      |     | odst. 2 | strávené ve veřejné duchovní správě  |
|   |     |      |     |     | nebo v jiné duchovní správě před   |
|   |     |      |     |     | přerušením služby pro výměru kongruy. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 58 |     |      |     | § 118  | Povolování výjimek při ustanovování  |
|   |     |      |     |     | administrátorů na farářských místech, |
|   |     |      |     |     | je-li výjimka pro státní pokladnu   |
|   |     |      |     |     | výhodnější.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 59 |     |      |     | §     175, | Zvyšování kongruálního platu,     |
|   |     |      |     | odst.  | zmenší-li se trvale příjem      |
|   |     |      |     | 1 a 2  | duchovní stanice, a vyzvání      |
|   |     |      |     |     | příslušného církevního úřadu, aby   |
|   |     |      |     |     | zrušil samostatnost určité      |
|   |     |      |     |     | náboženské obce.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 60 |     |      |     | § 193, | Povolování odměn za přespočetné    |
|   |     |      |     | odst.  | hodiny a za vedlejší předměty     |
|   |     |      |     | 1 a 2  | přednášené na diecésních       |
|   |     |      |     |     | theologických učilištích.       |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 61 |     |organisace |zák. č.  | § 9,  | Potvrzování zřízení představenstva  |
|   |     |církví   |68/1874  | odst. 3 | několika náboženských obcí v obvodu  |
|   |     |      |ř. z.   |     | krajského národního výboru.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 62 |     |církevního |zák. č.  | § 51  | Schvalování pronájmu (propachtování) |
|   |     |majetku  |50/1874  |     | nebo zřízení služebností u církevního |
|   |     |      |ř. z.   |     | jmění na dobu od 10 do 20 let.    |
|   |     |      |min. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |162/1890 |     |                    |
|   |     |      |ř. z.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 63 |     |      |min. nař. | odd. C, | Povolování stavebních oprav na    |
|   |     |      |č.    | § 40,  | budovách církevních veřejného     |
|   |     |      |10/1853  | písm. b)| patronátu při patronátní tangentě   |
|   |     |      |ř. z.   |     | od 50.000 do 100.000 Kčs.       |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |187/1929 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 64 |     |      |min. nař. |     | Povolování použití církevního jmění  |
|   |     |      |č.    |     | ke stavebním opravám a pod.      |
|   |     |      |162/1860 |     | u soukromého patronátu a u staveb   |
|   |     |      |ř. z.   |     | bez patronátu při stavebním      |
|   |     |      |     |     | nákladu od 100.000 do 200.000 Kčs.  |
|   |     |      |zák. č.  | § 38,  |                    |
|   |     |      |50/1874  | odst. 1 |                    |
|   |     |      |ř. z.   | a § 51 |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |314/1943 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |příl. A  |     |                    |
|   |     |      |     |     |                    |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 65 |     |      |     |     | Povolování zcizení církevního     |
|   |     |      |     |     | majetku v hodnotě           |
|   |     |      |     |     | od 50.000 do 100.000 Kčs a zatížení  |
|   |     |      |     |     | církevního majetku od 100.000 do   |
|   |     |      |     |     | 200.000 Kčs.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 66 |     |      |     | § 54  | Povolování použití přebývajícího   |
|   |     |      |     | zák.  | jmění církevního subjektu ve prospěch |
|   |     |      |     |     | jiného církevního účelu        |
|   |     |      |     |     | od 50 000 do 100 000 Kčs.       |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 67 |minister-|nadačních |nadační  |     | Veškerá působnost ministerstva    |
|   |stva   |      |listiny a |     | s výjimkou:              |
|   |školství,|      |jiných  |     |                    |
|   |věd a  |      |předpisů |     | a) rozhodování o přípustnosti     |
|   |umění a |      |a     |     |  výplaty nadačních požitků do    |
|   |minister-|      |obyčejové-|     |  ciziny nebo cizím státním     |
|   |stva   |      |ho práva |     |  příslušníkům,           |
|   |vnitra  |      |     |     | b) rozhodování o permutaci nadací   |
|   |     |      |     |     |  (o změně nadačních listů pro   |
|   |     |      |     |     |  právní nebo faktickou, úplnou   |
|   |     |      |     |     |  nebo částečnou nemožnost      |
|   |     |      |     |     |  plnění původní vůle        |
|   |     |      |     |     |  zakladatelovy),          |
|   |     |      |     |     | c) rozhodování o návrzích na zrušení |
|   |     |      |     |     |  nadací,              |
|   |     |      |     |     | d) udělování nadací, jejichž účelové |
|   |     |      |     |     |  určení přesahuje obvod kraje.   |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 68 |minister-|majetkových|zák. č.  | § 8   | Rozhodování o přechodu majetku na   |
|   |stva   |      |144/1946 |     | Ústřední radu odborů v případech   |
|   |sociální |      |Sb.    |     | pochybných.              |
|   |péče a  |      |     |     |                    |
|   |minister-|      |     |     |                    |
|   |stva   |      |     |     |                    |
|   |vnitra  |      |     |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 69 |minister-|podpory  |zák. č.  |     | Veškerá působnost ministerstva    |
|   |stva   |stavebního |44/1927  |     | sociální péče při provádění těchto  |
|   |sociální |ruchu   |Sb.,   |     | zákonů.                |
|   |péče a  |      |vl. nař. |     |                    |
|   |ostatních|      |č. 57/  |     |                    |
|   |zúčastně-|      |1927 Sb., |     |                    |
|   |ných   |      |zák. č.  |     |                    |
|   |ústřed- |      |43/1928  |     |                    |
|   |ních   |      |Sb.,   |     |                    |
|   |úřadů  |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |121/1928 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |197/1928 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |32/1929  |     |                        |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |op. St.  |     |                    |
|   |     |      |výb. č.  |     |                    |
|   |     |      |155/1929 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |15/1930  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |45/1930  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |66/1930  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |160/1930 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |205/1931 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |210/1931 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |104/1932 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |139/1932 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |164/1932 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |54/1933  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |244/1933 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |32/1934  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |159/1934 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |65/1936  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |80/1936  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |259/1937 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |46/1939  |     |                    |
|   |     |      |Sb. I.,  |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |182/1939 |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |1/1940  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |20/1942  |     |                    |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |425/1942 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 70 |     |hospodaření|zák. č.  | § 24  | Výhrada potřebného počtu bytů pro   |
|   |     |s byty   |138/1948 | odst. 1 | skupiny osob, jejichž pobyt je    |
|   |     |      |Sb.    |     | v obci nutný ve veřejném zájmu.    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 71 |     |obecně   |zák. č.  | § 12  | Přiznání a odnímání charakteru obecné |
|   |     |prospěšných|242/1910 |     | prospěšnosti bytovým sdružením a   |
|   |     |bytových  |ř. z.   |     | schvalování změn stanov.*)      |
|   |     |sdružení  |stanovy  | čl. 28 |                    |
|   |     |      |Stát. byt.| a 30,  |                    |
|   |     |      |fondu   | odst. 1,|                    |
|   |     |      |(vyhl. č. | písm. e)|                    |
|   |     |      |28/1912  |     |                    |
|   |     |      |ř. z.)  |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  | § 1,  |                    |
|   |     |      |98/1919  | odst. 3 |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  | §     42,  |                    |
|   |     |      |41/1947  | odst. 2 |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 72 |     |      |nař. č.  | čl. 1  | Dozor nad obecně prospěšnými bytovými |
|   |     |      |30/1912  | a 3   | sdruženími.              |
|   |     |      |ř. z.   |     |                    |
|   |     |      |stanovy  | čl. 28 |                    |
|   |     |      |stát. byt.|     |                    |
|   |     |      |fondu   |     |                    |
|   |     |      |(vyhl. č. |     |                    |
|   |     |      |28/1912  |     |                    |
|   |     |      |ř. z.)  |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |98/1919  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 73 |     |      |zák. č.  | § 4   | Souhlas k obnově činnosti obecně   |
|   |     |      |200/1946 |     | prospěšných bytových sdružení, která |
|   |     |      |Sb.    |     | se pod tlakem nepřátelské okupace   |
|   |     |      |     |     | usnesla na zrušení nebo byla     |
|   |     |      |     |     | zrušena.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 74 |     |státních  |zák. č.  |     | Veškerá působnost ústředních úřadů  |
|   |     |podpor na |41/1947  |     | při provádění tohoto zákona.*)    |
|   |     |obytné   |Sb.    |     |                    |
|   |     |stavby   |     |     |                    |
-------------------------------------------------------------------           |
 *)podle vyhl. č. 52/1950 dojde k přesunu kompetence dnem 1.7.1951            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 75 |minister-|záruk   |zák. č.  |     | Záruky za zápůjčky výrobním a    |
|   |stva   |      |87/1922  |     | pracovním družstvům dělnickým.    |
|   |sociální |      |Sb.    |     |                    |
|   |péče a  |      |     |     |                    |
|   |minister-|      |vl. nař. |     |                    |
|   |stva   |      |č.    |     |                    |
|   |průmyslu |      |150/1922 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 76 |minister-|úpravy   |zák. č.  | § 1,  | Povolování jiné úpravy pracovní doby, |
|   |stva   |pracovní  |91/1918  | odst. 5 | než je uvedena v § 1, odst. 1, pro  |
|   |sociální |doby    |Sb.    |     | jednotlivé skupiny podniků v obvodu  |
|   |péče   |      |     |     | kraje.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 77 |     |      |     | § 5,  | Povolování výjimek z ustanovení, že  |
|   |     |      |     | odst. 2 | nerušená přestávka 32 hod. jednou   |
|   |     |      |     |     | týdně musí započít pro ženy      |
|   |     |      |     |     | zaměstnané v továrnách již v sobotu, |
|   |     |      |     |     | nejpozději o 2. hod. odpolední.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 78 |     |      |     | § 8,  | Povolování noční práce jednotlivým  |
|   |     |      |     | odst. 2 | podniků podle směrnic ministerstva  |
|   |     |      |     |     | sociální péče.            |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 79 |     |      |     | § 9,  | Udílení povolení skupinám závodů   |
|   |     |      |     | odst. 3 | k noční práci žen starších 18 let.  |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 80 |minister-|úpravy   |zák. č.  | § 3,  | Povolování výjimek ze zákazu práce  |
|   |stva   |pracovní  |177/1946 | odst. 1 | v pekárnách v době od 22. hod. do   |
|   |sociální |doby    |Sb.    |     | 6. hod. na přechodnou dobu pro    |
|   |péče a  |v pekárnách|     |     | jednotlivé závody s více než     |
|   |minister-|      |     |     | 50 zaměstnanci a pro celé skupiny   |
|   |stva   |      |     |     | závodů v obvodu kraje.        |
|   |výživy  |      |     |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 81 |minister-|státního  |zák. č.  |     | Likvidování zápůjček poskytnutých   |
|   |stva   |příspěvku |74/1930  |     | stavebníkům z prostředků produktivní |
|   |sociální |k podpoře |Sb.    |     | péče o nezaměstnané. Stanovení    |
|   |péče   |nezaměstna-|     |     | splatnosti zápůjček a upomínání    |
|   |     |ných    |vl. nař. |     | splátek. Provádění restituce nároků  |
|   |     |      |č.    |     | a závazků podle mezistátních úmluv  |
|   |     |      |79/1930  |     | o majetku ČSR, uzavřených okupanty  |
|   |     |      |Sb.    |     | v době nesvobody a nyní prohlášených |
|   |     |      |     |     | za neplatné.             |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+-
| 82 |     |státní   |zák. č.  | § 3,  | Schvalování nadtarifních platů až do |
|   |     |mzdové   |244/1948 | odst. 1 | výše měs. hrubých 8 000 Kčs      |
|   |     |politiky  |Sb.    |     | v podnicích, které nemají pobočné   |
|   |     |      |     |     | závody ani podřízených ani nadřízených|
|   |     |      |     |     | složek mimo obvod kraje.       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 83 |     |      |     | § 5  | Povolování nižších mezd (platů), než |
|   |     |      |     |     | jaké přísluší podle platných     |
|   |     |      |     |     | mzdových předpisů.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 84 |     |      |     | § 10,  | Rozhodování o žádostech jednotlivých |
|   |     |      |     | odst. 2 | spolků, podpůrných fondů nebo jiných |
|   |     |      |     |     | sociálních zařízení o schválení    |
|   |     |      |     |     | vlastních směrnic pro poskytování   |
|   |     |      |     |     | podpor zaměstnancům, pokud      |
|   |     |      |     |     | působnost těchto institucí nepřesahuje|
|   |     |      |     |     | obvod kraje.             |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 85 |     |podpůrných |zák. č.  | § 29,  | Uznávání zaopatřovacích zařízení za  |
|   |     |fondů   |98/1948  | odst. 1 | podpůrné fondy, pokud poskytují pouze |
|   |     |      |Sb.    |         | jednorázové nebo krátkodobé dávky   |
|   |     |      |     |     | nebo podpory v obvodu kraje.*)    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 86 |     |      |     | § 29, | Dozor nad podpůrnými fondy, pokud   |
|   |     |      |     | odst. 2 | poskytují pouze jednorázové nebo   |
|   |     |      |     | a § 23 | krátkodobé dávky nebo podpory     |
|   |     |      |     |     | v obvodu kraje.*)           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 87 |     |      |     | § 30,  | Schvalování změn stanov, přeměna a  |
|   |     |      |     | odst. 2 | jmenování správních orgánů      |
|   |     |      |     |     | zaopatřovacích zařízení, pokud    |
|   |     |      |     |     | poskytují pouze jednorázové nebo   |
|   |     |      |     |     | krátkodobé dávky nebo podpory     |
|   |     |      |     |     | v obvodu kraje.*)           |
-------------------------------------------------------------------           |
 *)podle vyhl. č. 52/1950 dojde k přesunu kompetence dnem 1.7.1951            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 88 |minister-|policejních|min. nař. | § 4,  | Rozhodování o připouštění uchazečů,  |
|   |stva   |předpisů  |č.    | odst. 2 | kteří neabsolvovali kurs, ke zkouškám |
|   |zdravot- |o potravi- |156/1908 |     | předepsaným pro orgány potravinové  |
|   |nictví  |nách    |ř. z.   |     | policie.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 89 |     |léčebných |zák. č.  | § 11  | Schvalování investičních programů a  |
|   |     |a     |185/1948 |     | návrhů rozpočtů okresních nemocnic a |
|   |     |ošetřova- |Sb.    |     | ústavů národního zdraví.       |
+-----+     |cích ústavů|     +---------+---------------------------------------+
| 90 |     |      |     | § 16  | Likvidace zatímních správ zestátněných|
|   |     |      |     |     | a konfiskovaných odborných ústavů a  |
|   |     |      |     |     | oblastních nemocnic.         |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 91 |     |ústavů   |vl. nař. | § 6,  | Souhlas k prohlášení jednotlivých   |
|   |     |národního |č.    | odst. 2| druhů poraden fakultativních za    |
|   |     |zdraví   |219/1948 |     | obligatorní.             |
+-----+     |      |Sb.    +---------+---------------------------------------+
| 92 |     |      |     | § 6,  | Udílení souhlasu ke zřízení      |
|   |     |      |     | odst. 3 | fakultativní poradny, oddělení    |
|   |     |      |     |     | pobočky a místní pobočky (podle    |
|   |     |      |     |     | plánu dohodnutého mezi ministerstvy  |
|   |     |      |     |     | zdravotnictví a financí).       |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 93 |     |      |zák. č.  | § 7,  | Přidružování ústavů národního zdraví |
|   |     |      |49/1947  | odst. 1 | k ambulatoriím nebo nemocnicím.    |
+-----+     +-----------+Sb.    +---------+---------------------------------------+
| 94 |     |zdravotní |     | § 8,  | Nařizování povinných hromadných    |
|   |     |péče    |     | odst. 1 | zdravotnických prohlídek a evidence  |
|   |     |      |     |     | zdravotního stavu obyvatelstva.    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 95 |     |      |zák. č.  | § 7,  | Nařizování povinných prohlídek a   |
|   |     |      |61/1948  | odst.  | povinného očkování proti tbc;     |
|   |     |      |Sb.    | 1 a 3  | nařizování usmrcování nebo jiného   |
|   |     |      |     |     | odstraňování tuberkulosních zvířat.  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 96 |     |      |     | § 7,  | Stanovení náhrad za zvířata, jež bylo |
|   |     |      |     | odst. 3 | nutno odprodati z důvodů ochranných. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 97 |     |      |     | § 8   | Vydávání směrnic pro opatření proti  |
|   |     |      |     |     | šíření tuberkulosní nákazy na     |
|   |     |      |     |     | veřejně přístupných místech a     |
|   |     |      |     |     | shromaždištích většího množství osob. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 98 |     |      |zák. č.  | § 24  | Poskytování výpomoci finančně slabým |
|   |     |      |60/1948  |     | obcím na úhradu nákladů, které jim  |
|   |     |      |Sb.    |     | vznikly provedením opatření podle   |
|   |     |      |     |     | zákona.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 99 |     |zdravotnic-|zák. č.  | § 4   | Připuštění cizího státního příslušníka|
|   |     |kých osob |114/1929 |     | k provozování lékařské praxe.     |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|100 |     |      |zák. č.  | § 4,  | Započtení vojenské služby a odčinění |
|   |     |      |190/1946 | odst. 2 | křivd lékárnickým osobám.       |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|101 |     |      |zák. č.  | § 5,  | Rozhodování o výkonu pomocné praxe  |
|   |     |      |200/1928 | odst. 3 | porodnické s hlediska veřejného    |
|   |     |      |Sb.    |     | zdravotního zájmu.          |
|   |     |      |ve znění |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |248/1948 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|102 |     |      |zák. č.  | § 9,  | Prominutí některých podmínek pro   |
|   |     |      |248/1948 | odst. 1 | ustanovení okrskovou porodní     |
|   |     |      |Sb.    |     | asistentkou.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|103 |     |      |vl. nař. | §§ 1, 5,| Organisování masérských kursů,    |
|   |     |      |č.    | 11 a 15 | jmenování předsedů zkušebních komisí |
|   |     |      |166/1940 | vl. nař.| a dozor na kursy.           |
|   |     |      |Sb.    |         |                    |
|   |     |      |zák. čl. |     |                    |
|   |     |      |XIV/1876 |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|104 |     |      |vl. nař. | § 9,  | Hodnocení vzdělání zdravotnických osob|
|   |     |      |č.    | odst. 1,| v pochybných případech.        |
|   |     |      |71/1947  | písm. c)|                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|105 |     |      |zák. č.  | § 13  | Ustanovování zmocněnců do znárodněného|
|   |     |      |125/1948 |     | a konfiskovaného lázeňského majetku. |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|106 |     |      |nař. č.  | §§ 3 a 5| Evidence a distribuce zdravotnického |
|   |     |      |21/1945  |     | personálu.              |
|   |     |      |Sb. n.  |     |                    |
|   |     |      |SNR    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|107 |     |prohlídky |vl. nař. | § 14,  | Povolování výjimky pro ustanovení   |
|   |     |masa    |č.    | odst. 1 | úředních veterinářů prohlížiteli   |
|   |     |      |43/1942  |     | jatečných zvířat a masa.       |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|108 |     |veřejných |vl. nař. | § 58,  | Soustřeďování živnostenského porážení |
|   |     |jatek   |č.    | odst. 2 | z okolních obcí nemajících veřejných |
|   |     |      |41/1940  |     | jatek do veřejných jatek jiné obce.  |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
|   |     |      |ve znění |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |373/1940 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|109 |     |hubení   |vl. nař. | § 4,  | Povolování chemických prostředků   |
|   |     |živočišných|č.    | odst. 1 | k hubení krys a potkanů.       |
|   |     |škůdců   |188/1941 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|110 |     |      |vl. nař. | § 2   | Povolování výjimek ze zákazu používání|
|   |     |      |č.    |     | návnad, obsahujících živé       |
|   |     |      |220/1940 |     | choroboplodné zárodky k hubení    |
|   |     |      |Sb.    |     | živočišných škůdců, k účelům     |
|   |     |      |     |     | vědeckého výzkumu.          |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|111 |minister-|hospodaření|zák. č.  | § 12  | Souhlas k uvolňování úvěrů stanovených|
|   |stva   |rozpočtový-|33/1949  |     | rozpočtem pro kraj, pokud rozpočtový |
|   |financí |mi úvěry  |Sb.    |     | zákon a předpisy a pokyny k němu   |
|   |     |      |     |     | vydané nebo jiné zákony nestanoví   |
|   |     |      |     |     | jinak a pokud i věcně příslušný    |
|   |     |      |     |     | ústřední úřad přenesl svoji      |
|   |     |      |     |     | působnost v dotyčném oboru na krajský |
|   |     |      |     |     | národní výbor.            |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|112 |     |      |     |     | Účast při rozhodování ve všech věcech,|
|   |     |      |     |     | které se dotýkají rozpočtových úvěrů |
|   |     |      |     |     | a byly přeneseny věcně příslušnými  |
|   |     |      |     |     | ústředními úřady na krajské      |
|   |     |      |     |     | národní výbory.            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|113 |     |báňských  |zák. č.  | § 2   | Součinnost při rozhodování o snížení |
|   |     |dávek   |206/1932 |     | báňských dávek.            |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|114 |     |vodoregu- |zák. čl. | §§ 122 | Povolení vybírání vodoregulačních   |
|   |     |lačních  |XXIII/1885| a 123  | příspěvků vodním družstvům na     |
|   |     |příspěvků |     |     | Slovensku.              |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|115 |     |živelního |vl. nař. | § 7,  | Poukazy příspěvků živelnímu fondu   |
|   |     |fondu   |č.    | odst. 3 | v Brně. *)              |
|   |     |      |39/1940  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|116 |     |zeměděl-  |zák. č.  | § 16,  | Jmenování zástupců finanční správy  |
|   |     |ských   |43/1948  | odst. 1,| v okresní zemědělské úvěrové komisi. |
|   |     |úvěrových |Sb.    | písm. d)|                    |
|   |     |komisí   |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|117 |     |záruk   |zák. č.  |     | Záruky za zápůjčky zemědělským    |
|   |     |      |85/1922  |     | družstvům.              |
|   |     |      |Sb.,   |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |149/1922 |     |                    |
|   |     |      |Sb. a   |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |166/1947 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|118 |     |      |zák. č.  |     | Záruky za úvěry scelovacím družstvům. |
|   |     |      |47/1948  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|   *) Přenáší se na krajský národní výbor v Brně.                  |
|                                            |
|119 |     |podle   |zák. o  | § 51  | Rozhodování o žádostech     za osvobození |
|   |     |zákona   |př. d.  | a § 73, | od všeobecné a zvláštní daně     |
|   |     |o přímých |     | odst. 1 | výdělkové, z důvodu napomáhání    |
|   |     |daních   |     |     | veřejným účelům a pod.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|120 |     |      |     | § 72,  | Osvobození nevýdělečných sdružení a  |
|   |     |      |     | odst. 1,| fondů uvedených v § 72, odst. 1,   |
|   |     |      |     | písm. e)| písm. e) zákona o př. d. od zvláštní |
|   |     |      |     | a § 72, | daně výdělkové.            |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|121 |     |      |     | § 99  | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      |     |     | rozhodnutí o nároku na trvalé nebo  |
|   |     |      |     |     | dočasné osvobození od pozemkové    |
|   |     |      |     |     | daně.                 |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|122 |     |      |     | § 102  | Povolování dočasného osvobození od  |
|   |     |      |     |     | pozemkové daně z důvodů hromadného  |
|   |     |      |     |     | osídlení.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|123 |     |      |     | § 128  | Povolování trvalého osvobození od   |
|   |     |      |     |     | domovní daně.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|124 |     |      |     | § 145, | Rozhodování o žádostech za vyřazení  |
|   |     |      |     | odst. 2 | soupisných míst ze všeobecné     |
|   |     |      |     |     | povinnosti k činžovní dani.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|125 |     |      |     | § 147, | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      |     | odst. 2 | rozhodnutí o sloučení nebo vyloučení |
|   |     |      |     |     | míst podrobených činžovní dani.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|126 |     |      |     | § 251  | Delegace jiného než podle obecných  |
|   |     |      |     |     | zásad příslušného úřadu u daně    |
|   |     |      |     |     | důchodové a všeobecné a zvláštní daně |
|   |     |      |     |     | výdělkové, jde-li o obvod téhož    |
|   |     |      |     |     | krajského národního výboru.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|127 |     |      |     | § 258  | Doručování do ciziny.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|128 |     |      |     | § 276, | Odpis daně, jde-li o dvojí předpis  |
|   |     |      |     | odst. 1 | v obvodu několika národních výborů. *)|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|129 |     |      |     | § 276, | Rozhodování o prominutí přímých daní |
|   |     |      |     | odst. 2 | s příslušenstvím.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|130 |     |      |     | § 276, | Promíjení daní pro ohrožení výživy  |
|   |     |      |     | odst. 3 | nebo podnikání.            |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|131 |     |      |     | § 276, | Odpis daní včas neuložených; upuštění |
|   |     |      |     | odst. 4 | od předpisu.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|   *) Provede vždy krajský národní výbor, v jehož obvodu byla předepsána menší daň. |
|                                            |
|132 |     |      |     | § 283, | Rozhodování o žádostech za příročí a |
|   |     |      |     | odst.  | o žádostech za snížení nebo prominutí |
|   |     |      |     | 1 a 3  | poplatku z prodlení (přirážky pro   |
|   |     |      |     |     | zmeškání).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|133 |     |      |     | § 296  | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      |     |     | rozhodnutím o vrácení daňových    |
|   |     |      |     |     | přeplatků.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|134 |     |      |     | § 340  | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      |     |     | rozhodnutím o navrácení do      |
|   |     |      |     |     | předešlého stavu.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|135 |     |      |     | § 361  | Rozhodování o žádostech za odklad   |
|   |     |      |     |     | exekuce.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|136 |     |      |dekretu č.| § 17  | Povolení v případech zvláštní žádosti|
|   |     |      |91/1945  |     | platiti daně vázanými vklady nad meze |
|   |     |      |Sb.    |     | stanovené v uvedeném ustanovení    |
|   |     |      |     |     | dekretu vyhl. min. fin.        |
|   |     |      |     |     | z 30. 6. 1947, č. 715 Ú. l. I.).   |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|137 |     |      |dekretu č.| čl. 14 | Odstranění tvrdostí na berní roky 1943|
|   |     |      |99/1945  |     | až 1945 u daně důchodové a všeobecné |
|   |     |      |Sb.    |     | daně výdělkové.            |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|138 |     |      |dekretu č.| odd. II,| Odstranění tvrdostí na berní roky 1943|
|   |     |      |97/1945  | odst. 16| až 1945 u zvláštní daně výdělkové.  |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|139 |     |      |dekretu č.| odd. III| Odstranění tvrdostí u daně korporační |
|   |     |      |97/1945  | odst. 4 | a živnostenské.            |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|140 |     |daně ze  |zák. č.  | § 2,  | Stanovení náhrad služebních vydání  |
|   |     |mzdy    |109/1947 | odst. 5 | u daně ze mzdy v konkrétních případech|
|   |     |      |Sb.    |     | podle směrnic ministerstva financí.  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|141     |     |      |     | § 3,  | Prohlášení části mzdy za mzdu za vyšší|
|   |     |      |     | odst. 2 | výkony nebo za práci přes čas.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|142 |     |      |     | § 9,  | Prodlužování lhůt a promíjení     |
|   |     |      |     | odst. 4,| zmeškaných lhůt u daně ze mzdy, jde-li|
|   |     |      |     | § 10,  | o lhůtu delší než 6 měsíců.      |
|   |     |      |     | odst. 2,|                    |
|   |     |      |     | § 14,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 6,|                    |
|   |     |      |     | § 15,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
|   |     |      |     | a § 19 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|143 |     |      |     | § 15  | Delegace jiného než podle obecných  |
|   |     |      |     |     | předpisů příslušného úřadu k odvodu  |
|   |     |      |     |     | daně ze mzdy.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|144 |     |      |     | § 15,  | Úlevy ve způsobu a době odvodu sražené|
|   |     |      |     | odst. 4 | daně ze mzdy, pokud jde o obvod více |
|   |     |      |     |     | okresních národních výborů; týká-li se|
|   |     |      |     |     | více krajských národních výborů, podle|
|   |     |      |     |     | směrnic ministerstva financí.     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|145 |     |      |     | § 18,  | Úlevy v předkládání ročních výkazů  |
|   |     |      |     | odst. 3 | daně ze mzdy v konkrétních případech. |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|146 |     |zemědělské |zák. o  | § 251  | Delegace jiného než podle obecných  |
|   |     |daně    |př. d.  |     | předpisů příslušného úřadu u     |
|   |     |      |     |     | zemědělské daně.           |
|   |     |      |zák. č.  | § 40  |                    |
|   |     |      |49/1948  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|147 |     |živnosten- |zák. č.  | § 25  | Delegace jiného než podle obecných  |
|   |     |ské daně  |50/1948  |     | předpisů příslušného úřadu      |
|   |     |      |Sb.    |     | u živnostenské daně.         |
|   |     |      |zák. o  |     |                    |
|   |     |      |př. d.  | § 251  |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|148 |     |majetkových|zák. č.  | § 82  | Odstranění tvrdostí u dávky      |
|   |     |dávek   |134/1946 |     | z majetkového přírůstku a u dávky   |
|   |     |      |Sb.    |     | z majetku.              |
|   |     |      |ve znění |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |68/1949  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|149 |     |      |zák. č.  | § 34,  | Povolování osvobození od dávky    |
|   |     |      |134/1946 | odst. 3,| z majetkového přírůstku a od dávky  |
|   |     |      |Sb.    | § 41  | z majetku.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|150 |     |      |     | § 67,  | Delegace jiného úřadu než úřadu    |
|   |     |      |     | odst. 2 | příslušného podle § 32 a § 66, odst. 1|
|   |     |      |     |     | zákona, jde-li o obvod téhož krajského|
|   |     |      |     |     | národního výboru.           |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|151 |     |odvodu   |vl. nař. | § 14  | Ponechání a přenechání částky tvořící |
|   |     |zisku   |č.    |     | odvod zisku.             |
|   |     |      |327/1942 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. | § 15  |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |114/1944 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|152 |     |umělých  |vl. nař. | §§ 7,  | Stanovení druhu a formy záznamů    |
|   |     |sladidel  |č.    | 11 a 12 | u výrobce, velkoprodavače a      |
|   |     |      |271/1937 |     | maloprodavače umělých sladidel.    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|153 |     |      |     | § 18  | Povolování upotřebení umělých sladidel|
|   |     |      |     |     | k živnostenským účelům.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|154 |     |lihového  |zák. č.  | § 24  | Povolování výjimek podle § 24.    |
|   |     |monopolu  |95/1888  |     |                    |
|   |     |(čl. XX  |ř. z.   |     |                    |
|   |     |zák. č.  |ve znění |     |                    |
|   |     |30/1946  |zákonů jej|     |                    |
|   |     |Sb.)    |měnících |     |                    |
|   |     |      |a     |     |                    |
|   |     |      |doplňují- |     |                    |
|   |     |      |cích   |     |                    |
|   |     |      |(lih.zák.)|     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|155 |     |      |zák. č.  | čl. II, | Zdanění produkčního lihu jiným    |
|   |     |      |86/1932  | odst. 1 | způsobem než podle skutečné výroby  |
|   |     |      |Sb.    | a čl. V| zjištěné kontrolním lihovým měřidlem. |
+-----+         |      +----------+---------+---------------------------------------+
|156 |     |      |prov.   | § 14  | Konstrukční změny na destilačním   |
|   |     |      |předp.  |     | zařízení a v umístění kontrolního   |
|   |     |      |k § 51  |     | lihového měřidla, pokud není okresní |
|   |     |      |lih. zák. |     | národní výbor kompetentní.      |
|   |     |      |jako   |     |                    |
|   |     |      |výjimky  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|157 |     |      |prov.   | § 15  | Snížení průměrné stupňovitosti lihu za|
|   |     |      |předp.  |     | uplynulé ohlašovací období.      |
|   |     |      |k § 54  |     |                    |
|   |     |      |lih. zák. |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|158 |     |      |prov.   | § 15  | Povolení zúčtovati lihu se skutečně  |
|   |     |      |předp.  |     | zjištěnou stupňovitostí při      |
|   |     |      |k § 54  |     | nedosažení průměrné stupňovitosti   |
|   |     |      |lih. zák. |     | lihu.                 |
|   |     |      |prov.   | § 22  |                    |
|   |     |      |předp.  |     |                    |
|   |     |      |k § 64  |     |                    |
|   |     |      |lih. zák. |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|159 |     |      |prov.   | § 24  | Povolení odpisu nebo vrácení     |
|   |     |      |předp.  |     | monopolní daně z lihu z dopravního  |
|   |     |      |k § 69  |     | schodku lihu do 300.000 Kčs.     |
|   |     |      |lih. zák. |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  | § 100  |                    |
|   |     |      |30/1946  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|160 |     |      |prov.   | § 26  | Povolení odpisu nebo vrácení     |
|   |     |      |předp.  |     | monopolní daně z lihu do 300.000 Kčs. |
|   |     |      |k § 72  |     |                    |
|   |     |      |lih. zák. |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  | § 100  |                    |
|   |     |      |30/1946  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|161 |     |      |     |     | Odklad placení monopolní daně z lihu |
|   |     |      |     |     | podle směrnic ministerstva financí.  |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|162 |     |      |     |     | Povolení k započetní přebytku přes 3 %|
|   |     |      |     |     | na vyrovnatelné schodky.       |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|163 |     |      |prov.   | § 27  | Povolení provozu vývozních skladišť  |
|   |     |      |předp.  |     | lihovin.               |
|   |     |      |k § 73  |     |                    |
|   |     |      |lih. zák. |     |                    |
|   |     |      |jako   |     |                    |
|   |     |      |výjimky  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|164 |     |      |zák. č.  | čl. II, | Zapůjčení státního kontrolního    |
|   |     |      |86/1932  | odst. 3 | lihového měřidla.           |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|165 |     |      |     |     | Náhrada za opravu státního kontrolního|
|   |     |      |     |     | lihového měřidla.           |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|166 |     |      |     |     | Povolení sušárny bramborů a škrobárny |
|   |     |      |     |     | spojených s lihovarem.        |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|167 |     |      |lih. zák. | § 51  | Povolení k výjimečnému zjišťování   |
|   |     |      |Pokyny k |     | vyrobeného lihu sběrnou nádrží.    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |30/1946  |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|168 |     |      |zák. č.  | §§ 109 | Dodávky lihu z akce UNRRA; placení  |
|   |     |      |30/1946  | a 110  | daně z lihu, odpisy a vrácení daně  |
|   |     |      |Sb.    |     | z lihu (hektolitrové dávky).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|169 |     |      |     | § 75  | Povolování zpracovati ovoce, výtlačky,|
|   |     |      |     |     | semena atd. pomocí lihu a destilace  |
|   |     |      |     |     | na silice, aroma, trestě a esence.  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|170 |     |      |     | § 98  | Zjišťování lihu v sulfinových     |
|   |     |      |     |     | lihovarech.              |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|171 |     |poplatků  |vl. nař. | pozn. 15| Rozhodování o žádostech za přiznání  |
|   |     |      |č.    | odst. 6 | výhodné sazby třídy VII. daně     |
|   |     |      |111/1922 |     | z obohacení.             |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|172 |     |      |zák. č.  | § 5,  | Povolování úlev uvedených v § 3   |
|   |     |      |13/1947  | písm. a)| zákona. *)              |
|   |     |      |Sb.    | písm. c)| Povolování úplného nebo částečného  |
|   |     |      |     |     | osvobození od daně z obohacení a   |
|   |     |      |     |     | od poplatku nemovitostního pro jiná  |
|   |     |      |     |     | než v § 4 uvedená věnování k podpoře |
|   |     |      |     |     | osob jmenovaných v § 1 zákona.    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|173 |     |      |zák. č.  | § 5   | Povolování osvobození od poplatků nebo|
|   |     |      |128/1948 |     | snížení     poplatků z právních jednání, |
|   |     |      |Sb.    |     | písemností a úředních úkonů      |
|   |     |      |     |     | souvisících s úpravou poměrů     |
|   |     |      |     |     | v peněžnictví, provedenou ve     |
|   |     |      |     |     | veřejném zájmu, i když nejsou splněny |
|   |     |      |     |     | podmínky osvobození podle       |
|   |     |      |     |     | předchozích ustanovení.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|174 |     |      |     | § 13,  | Přiznávání úlev uvedených v § 13,   |
|   |     |      |     | odst. 3 | odst. 1 zákona na žádost v odůvodně- |
|   |     |      |     |     | ných případech také tehdy, vznikla-li |
|   |     |      |     |     | poplatková povinnost před dny tam   |
|   |     |      |     |     | uvedenými.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|   *) Pro pozůstalosti i v jiných případech, než které jsou uvedeny v        |
|     §§ 1 a 2 zákona.                                |
|                                            |
|175 |     |      |zák. č.  | § 5,  | Povolování osvobození od poplatkového |
|   |     |      |76/1938  | písm. d)| ekvivalentu pro budovy za podmínek  |
|   |     |      |Sb.    | věta  | v citovaném ustanovení uvedených.   |
|   |     |      |     | 2. a 3. |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|176 |     |      |min. nař. | § 2,  | Rozhodování o rekursech proti     |
|   |     |      |č.    | odst. 3| rozhodnutím o žádostech za poplatkové |
|   |     |      |92/1902  |     | úlevy uvedené v § 1 zák. č.      |
|   |     |      |ř. z.   |     | 127/1894 ř. z.            |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|177 |     |      |min. nař. | § 3   | Rozhodování o rekursech úvěrních a  |
|   |     |      |č.    |     | záložních spolků proti rozhodnutím  |
|   |     |      |112/1894 |     | o žádostech za přiznání poplatkových |
|   |     |      |ř. z.   |     | výhod podle zák. č. 91/1889 ř. z.   |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|178 |     |      |zák. č.  | čl. II | Rozhodování o rekursech svazků lidové |
|   |     |      |70/1902  |     | správy proti rozhodnutím o žádostech |
|   |     |      |ř. z.   |     | za přiznání poplatkového osvobození  |
|   |     |      |     |     | pro komunální výpůjčky.        |
|   |     |      |vl. nař. | § 1   |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |408/1919 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+

+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|   |     |    se přenáší na krajské národní výbory působnost příslušející   |
|   |     |             ústřednímu úřadu               |
|   | V oboru +-----------+--------------------+---------------------------------------+
| Pol.| státní |      |    podle    |                    |
|   | správy | ve věcech +----------+---------+     Předmět působnosti      |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 |  2  |   3   |  4   |  5  |          6          |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|179 |minister-|cla    |vl. nař. | příl. G,| Povolování prodeje zboží železničním |
|   |stva   |      |č.    | § 15,  | podnikem bez zaplacení celní     |
|   |financí |      |168/1927 | odst. 1 | pohledávky nebo jen s částečným    |
|   |     |      |Sb.    |     | zaplacením, nepřevyšuje-li celní   |
|   |     |      |     |     | pohledávka 10.000 Kčs.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|180 |     |      |     | § 38,  | Uvalování zostřeného dozoru na úseky |
|   |     |      |     | odst. 1 | pohraničního celního pásma a celního |
|   |     |      |     |     | vnitrozemí, ve kterých se rozmohlo  |
|   |     |      |     |     | podloudnictví.            |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|181 |     |      |     | § 72,  | Povolení používati opovědek      |
|   |     |      |     | odst. 1 | v poukazovacím řízení.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|182 |     |      |     | § 87,  | Povolování soukromých celních     |
|   |     |      |     | odst. 1 | skladišť. *)             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|183 |     |      |     | § 91,  | Stanovení zvláštních podmínek pro   |
|   |     |      |     | odst. 2 | přebalování určitých druhů zboží   |
|   |     |      |     |     | v celním skladišti. *)        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|184 |     |      |     | § 101, | Povolování uložiti předměty státního |
|   |     |      |     | odst. 4 | monopolu do celních skladišť.     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|185 |     |      |     | § 101, | Stanovení omezení pro uskladňování  |
|   |     |      |     | odst. 5 | některých druhů do celních skladišť  |
|   |     |      |     |     | u soukromých celních skladišť.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|186 |     |      |     | § 114, | Rozhodování o dodatečném zahrnutí   |
|   |     |      |     | odst. 2 | zboží do záznamního styku, uplynula-li|
|   |     |      |     |     | od dovozu nebo vývozu zboží delší   |
|   |     |      |     |     | doba než 6 měsíců.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|   *) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu,     |
|     po případě ministerstva zemědělství.                      |
|                                            |
| 187 |     |      |     | § 123, | Povolávání záznamního styku se zbožím |
|   |     |      |     | odst. 5 | na sklad, nepřesahuje-li celková   |
|   |     |      |     |     | pohledávka 10.000 Kčs.*)       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 188 |     |      |     | § 125, | Povolení dovozního záznamního styku k |
|   |     |      |     | odst. 5 | dočasnému používání v jiných případech|
|   |     |      |     |     | než jmenovaných v § 125, odst. 1 a 3     |
|   |     |      |     |     | nařízení, pro jiné zboží než štočky, |
|   |     |      |     |     | diapositivy, gramofonové matrice,   |
|   |     |      |     |     | formy, razidla, negativy filmů,    |
|   |     |      |     |     | převyšuje-li celková celní pohledávka |
|   |     |      |     |     | 2.000 Kčs až do částky 10.000 Kčs.  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 189 |     |      |     | § 127, | Povolování dovozního záznamního styku |
|   |     |      |     | odst. 4 | prázdných obalů k plnění v jiných   |
|   |     |      |     |     | případech než uvedených v § 127,   |
|   |     |      |     |     | odst. 1 až 3 nařízení.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 190 |     |      |     | § 131, | Zásadní dovolení a povolování     |
|   |     |      |     | odst. 2 | zušlechťovacího styku aktivního    |
|   |     |      |     |     | zásadně nedovoleného pro zboží,    |
|   |     |      |     |     | u něhož celková celní pohledávka   |
|   |     |      |     |     | převyšuje částku 1.000 Kčs až do   |
|   |     |      |     |     | částky 5.000 Kčs.*)          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 191 |     |      |     | § 139, | Dovolení přepravního styku v silniční |
|   |     |      |     | odst. 2,| dopravě, v dopravě po vodě na delších |
|   |     |      |     | písm. a)| tratích a v opakujících se případech |
|   |     |      |     |     | v příp. dohodě s příslušnými dotčenými|
|   |     |      |     |     | krajskými národními výbory.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 192 |     |      |     | § 139, | Dovolení přepravního styku      |
|   |     |      |     | odst. 2,| v železniční dopravě a v příp. dohodě |
|   |     |      |     | písm. b)| s příslušnými dotčenými krajskými   |
|   |     |      |     |     | národními výbory.**)         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 193 |     |      |     | § 140, | Povolení přepravy předmětů státního  |
|   |     |      |     | odst. 5 | monopolu.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 194 |     |      |     | § 142  | Rozhodování o žádostech za povolení  |
|   |     |      |     |     | dovozního styku s celní výhodou:   |
|   |     |      |     |     |                    |
|   |     |      |     |     | a) pro pevné zbytky po čištění a   |
|   |     |      |     |     |  zpracování tuků a mastných olejů  |
|   |     |      |     |     |  dovážených továrnami k extraci tuků|
|   |     |      |     |     |  a mastných olejů,         |
|   |     |      |     |     | b) pro pevný žloutek pro závody    |
|   |     |      |     |     |  průmyslové (1. poznámka k saz.   |
|   |     |      |     |     |  č. 132 cel. sazebníku),      |
|   *) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva zahraničního obchodu, po případě  |
|     ministerstva zemědělství.                           |
|   **) Přesun se nedotýká součinnosti ministerstva dopravy.              |
|                                            |
|   |     |      |     |     | c) pro rašelinu dováženou továrnami  |
|   |     |      |     |     |  k průmyslovému zpracování na    |
|   |     |      |     |     |  melasová krmiva (2. poznámka k saz.|
|   |     |      |     |     |  č. 135 cel. sazeb.),        |
|   |     |      |     |     | d) pro barytované kartony, dovážené  |
|   |     |      |     |     |  k výrobě fotografických papírů (1. |
|   |     |      |     |     |  poznámka za saz. č. 285 cel.    |
|   |     |      |     |     |  sazebníku),            |
|   |     |      |     |     | e) pro barytovaný papír, dovážený   |
|   |     |      |     |     |  k výrobě fotografických papírů   |
|   |     |      |     |     |  [poznámka za saz. pol. 290 a) cel. |
|   |     |      |     |     |  sazebníku],            |
|   |     |      |     |     | f) pro želatinový papír dovážený   |
|   |     |      |     |     |  k výrobě fotografických papírů   |
|   |     |      |     |     |  [poznámka za saz. pol. 292 a) cel. |
|   |     |      |     |     |  sazebníku],            |
|   |     |      |     |     | g) pro lisované zboží plechové (rámy, |
|   |     |      |     |     |  stupačky, kola z ocelového plechu, |
|   |     |      |     |     |  ráfky pro kola) dovážené pro    |
|   |     |      |     |     |  továrny na automobily a motorová  |
|   |     |      |     |     |  kola [poznámka k saz. pol. 445 a) |
|   |     |      |     |     |  až b) cel. sazebníku],       |
|   |     |      |     |     | h) pro automobilová pera pro továrny |
|   |     |      |     |     |  na automobily [poznámka za saz.  |
|   |     |      |     |     |  pol. 471 b) cel. sazebníku],    |
|   |     |      |     |     | i) pro výkovky dovážené do továrny na |
|   |     |      |     |     |  automobily a motor. kola [poznámka |
|   |     |      |     |     |  k saz. pol. 483 a) 1 až 4],    |
|   |     |      |     |     | j) pro pásy z hliníkového plechu silné|
|   |     |      |     |     |  0,5 mm až 0,2 mm dovážené pro   |
|   |     |      |     |     |  továrny na výrobu hliníkových listů|
|   |     |      |     |     |  (fólií) [poznámka k saz. pol. 491 |
|   |     |      |     |     |  d) cel. sazebníku].        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 195 |     |      |     | § 148, | Osvobození cestujících osob na    |
|   |     |      |     | odst. 3 | určitých hraničních úsecích od    |
|   |     |      |     |     | povinnosti hlásiti se u celních úřadů.|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 196 |     |      |     | § 166, | Uzavření přejezdu přes celní hranici |
|   |     |      |     | odst. 12| jízdními koly u jednotlivých celních |
|   |     |      |     |  a  | úřadů.                |
|   |     |      |     | § 167, |                    |
|   |     |      |     | odst. 4 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 197 |     |      |     | § 200, | Povolávání celních úvěrů u celních  |
|   |     |      |     | odst. 1,| oddělení okresních národních výborů, |
|   |     |      |     | věta 3. | která nebyla zmocněna k vyclívání na |
|   |     |      |     |     | úvěr.                 |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 198 |     |      |     | § 205, | Povolování celního úvěru v případech |
|   |     |      |     | písm. c)| jiných než uvedených v § 205, písm. a)|
|   |     |          |     |     | a b) nařízení.            |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 199 |     |      | zák. č. | § 103  | Promíjení celních pohledávek z důvodů |
|   |     |      | 114/1927 |     | slušnosti, nepřevyšuje-li celní    |
|   |     |      | Sb.   |     | pohledávka 10.000 Kčs.        |
|   |     |      | vl.nař.č.| § 213  |                    |
|   |     |      | 168/1927 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 200 |     |      | vl.nař.č.| § 229, | Paušalování poplatků za stálé úkony  |
|   |     |      | 168/1927 | odst. 1 | pro dobu delší tří měsíců.      |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 201 |     |      | zák. č. | § 139, | Stanovení předmětu a rozsahu     |
|   |     |      | 114/1927 | odst. 4 | vyvlastnění vyvlastňovacím nálezem  |
|   |     |      | Sb.   |     | a určení výše odškodného.       |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 202 |     |      | vl.nař.č.| příl. A/| Vyhlašování úlev nebo omezení dopravy |
|   |     |      | 168/1927 | IV/2,  | rostlinstva v pohraničním styku.   |
|   |     |      | Sb.   | úvod,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 203 |     |      |     | příl. G,| Rozhodování v dohodě s ministerstvem |
|   |     |      |     | § 3,  | dopravy o věcech uvedených v odst. 2 |
|   |     |      |     | odst. 4 | a 3, t. j. o poskytnutí kancelářských |
|   |     |      |     |     | místností pro úřady celní správy,   |
|   |     |      |     |     | jejich čištění a vytápění atd.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 204 |     |      |     | příl. G,| Udílení souhlasu k výši nájemného,  |
|   |     |      |     | § 4,  | požadovaného železniční správou za  |
|   |     |      |     | odst. 3| prostor propůjčený ke zřízení úředního|
|   |     |      |     |     | celního skladiště.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 205 |     |      |     | příl. G,| Povolení zastávky při jízdě mezi celní|
|   |     |      |     | § 6,  | hranicí a pohraničním celním oddělením|
|   |     |      |     | odst. 5 | okresního národního výboru.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 206 |     |      |     | příl. G,| Oznamování jmen úředníků celní správy |
|   |     |      |     | § 10,  | u krajských národních výborů a    |
|   |     |      |     | odst. 1 | okresních národních výborů v jejich  |
|   |     |      |     |     | obvodu, pro něž celní správa požaduje |
|   |     |      |     |     | volné jízdenky, ministerstvu dopravy. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 207 |     |      |     | příl. G,| Povolování dovozního záznamu    |
|   |     |      |     | příl. | soukromých cizozemských nákladních  |
|   |     |      |     | c/1/C, | vozů železničních k použití při    |
|   |     |      |     | odst. 4 | tuzemských plných jízdách.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 208 |     |      |     | příl. G,| Povolování dovozního záznamu    |
|   |     |      |     | příl. | cizozemských železničních vozů,    |
|   |     |      |     | c/1/D, | najatých tuzemským železničním    |
|   |     |      |     | odst. 1 | podnikem za účelem zařazení do jeho  |
|   |     |      |     |     | obozu.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 209 |     |      |     | příl. G,| Povolování vývozního záznamu     |
|   |     |      |     | příl. | tuzemských železničních vozů,     |
|   |     |      |     | c/1/E, | pronajatých cizozemským železničním  |
|   |     |      |     | odst. 2 | nebo jiným podnikem k delšímu užívání |
|   |     |      |     |     | mimo celní území.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 210 |     |      |     | příl. H,| Rozhodování o závazcích obdobných   |
|   |     |      |     | § 3,  | závazkům v příl. G, § 3, odst. 2 a 3. |
|   |     |      |     | odst. 4 | (Přesun se nedotýká součinnosti    |
|   |     |      |     |     | ministerstva zahraničního obchodu   |
|   |     |      |     |     | a ministerstva dopravy.)       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 211 |     |      |     | příl. H,| Povolování prodeje zboží plavebním  |
|   |     |      |     | § 7  | podnikem bez zaplacení celní     |
|   |     |      |     |     | pohledávky nebo jen s částečným    |
|   |     |      |     |     | zaplacením, nepřevyšuje-li celní   |
|   |     |      |     |     | pohledávka 10.000 Kčs.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 212 |     | mimořád- | zák.č.185| § 26  | Povolování upuštění od dalšího    |
|   |     | ných dávek| /1947 Sb.|     | trestního řízení v oboru mimořádné  |
|   |     |      | ve znění |     | jednorázové dávky a mimořádné dávky  |
|   |     |      | zák.č.180|     | z nadměrných přírůstků na majetku.  |
|   |     |      | /1948 Sb.|     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 213 |     | trestních | důch.  | § 541  | Povolování upuštění od dalšího    |
|   |     |      | trestní | a násl. | právního řízení v trestních věcech  |
|   |     |      | zák.   |     | daní nepřímých, celních, poplatkových,|                   |
|   |     |      |     |     | monopolů, devisových a měnových za  |                 |
|   |     |      |     |     | použití zmírňovacího práva.      |             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 214 |     |      | zák. o  | § 225  | Návrhy ministerstvu spravedlnosti na |
|   |     |      | př. d.  |     | jmenování předsedy a přísedících   |
|   |     |      |     |     | odvolacích senátů pro obor přímých  |
|   |     |      |     |     | daní a majetkových i mimořádných       |
|   |     |      |     |     | dávek.                |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 215 | minis- | živnosti | vl.nař.č.| § 13,  | Povolování výjimky, aby žadatel byl  |
|   | terstva | stavitel- | 103/1925 | odst. 2 | připuštěn ke zkoušce stavitelské bez |
|   | průmy- | ské    | Sb.   |     | dokladů uvedených v § 12, písm. b)  |
|   | slu   |      |     |     | nařízení.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 216 |     | záruk   | zák.č.84/|     | Záruky za zápůjčky živnostenských   |
|   |     |      | 1922 Sb. |     | družstev.               |
|   |     |      | a vl.nař.|     |                    |
|   |     |      | č. 191/ |     |                    |
|   |     |      | 1922 Sb. |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 217 | minis- | železnič- | zák.č.86/| § 19,  | Svolení k dočasnému omezení      |
|   | terstva | ních*)  | 1937 Sb. | odst. 2 | pravidelného provozu, jde-li o dráhu |
|   | dopravy |      |     |     | drobnou, neprovozovanou        |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 218 |     |      |     | § 26, | Svolení ke zcizení jednotlivé části  |
|   |     |      |     | odst. 2 | dráhy, jde-li o dráhu drobnou,    |
|   |     |      |     |     | neprovozovanou Československými    |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|   *) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah |
|     a vleček.                                   |
|                                            |
| 219 |     |      |     | § 39,  | Rozhodování o nákladech vzešlých   |
|   |     |      |     | odst. 3 | z toho, že trati jiného železničního |
|   |     |      |     |     | podniku přeťaly dráhu.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 220 |     |      |     | § 40,  | Rozhodování o nutnosti a rozsahu   |
|   |     |      |     | odst. 2 | opatření a zařízení k ochraně majetku |
|   |     |      |     |     | v okolí dráhy a o tom, kdo je má   |
|   |     |      |     |     | uskutečniti.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 221 |     |      |     | § 42  | Vydávání povolení k zahájení provozu a|
|   |     |      |     |     | provádění šetření tomuto povolení   |
|   |     |      |     |     | předcházejícího, jakož i provádění  |
|   |     |      |     |     | kolaudace, jde-li o dráhu drobnou,  |
|   |     |      |     |     | neprovozovanou Československými    |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 222 |     |      |     | § 47,  | Rozhodování o příspěvcích na udržování|
|   |     |      |     | odst. 4 | pozemních komunikací přeťatých nebo  |
|   |     |      |     |     | jinak dotčených drahou nebo stavbou  |
|   |     |      |     |     | na dráze, nedojde-li k dohodě.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 223 |     |      |     | § 50,  | Určování, zda a jak je třeba dráhu  |
|   |     |      |     | odst. 1 | ohraditi, které přejezdy (přechody)  |
|   |     |      |     |     | mají býti opatřeny výstražnými    |
|   |     |      |     |     | znameními a jakými, anebo které mají |
|   |     |      |     |     | býti chráněny jinými zvláštními    |
|   |     |      |     |     | zařízeními.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 224 |     |      |     | § 50,  | Rozhodování o nákladech na zařízení, |
|   |     |      |     | odst. 2 | uvedená v § 50, odst. 1 žel. zák.,  |
|   |     |      |     |     | nedojde-li k dohodě.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 225 |     |      |     | § 52,  | Účast na místním šetření,       |
|   |     |      |     | odst. 1 | předcházející rozhodnutí o stavbě   |
|   |     |      |     |     | veřejné pozemní komunikace nebo    |
|   |     |      |     |     | veřejného prostranství, dotýká-li se |
|   |     |      |     |     | taková stavba dráhy, neprovozované  |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 226 |     |      |     | § 54,  | Rozhodování o příspěvcích na náklady |
|   |     |      |     | odst. 2 | udržování zařízení souvisících    |
|   |     |      |     |     | s přetětím vody nebo vodního díla   |
|   |     |      |     |     | drahou nebo stavbou na dráze,     |
|   |     |      |     |     | nedojde-li k dohodě.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 227 |     |      |     | § 57,  | Účast na místním šetření,       |
|   |     |      |     | odst. 1 | předcházejícím vydání rozhodnutí   |
|   |     |      |     |     | vodoprávního úřadu, dotýká-li se vodní|
|   |     |      |     |     | dílo nebo jakákoliv úprava ve věci vod|
|   |     |      |     |     | dráhy neprovozované Československými |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 228 |     |      |     | § 60,  | Účast na místním šetření při     |
|   |     |      |     | odst. 2 | propůjčovacím řízení, dotýká-li se  |
|   |     |      |     |     | báňská propůjčka nebo báňská koncese |
|   |     |      |     |     | dráhy neprovozované Československými|
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 229 |     |      |     | § 71,  | Schvalování ustanovení ředitele    |
|   |     |      |     | odst. 5 | (správce nebo člena ředitelství)   |
|   |     |      |         | a § 94, | provozu na drahách, neprovozovaných  |
|   |     |      |     | odst. 2 | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 230 |     |      |     | § 74,  | Schvalování služebního řádu u drah  |
|   |     |      |     | odst. 2 | neprovozovaných Československými   |
|   |     |      |     | a 4   | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem)      |
|   |     |      |     |     | (s výjimkou plnění uvedených v § 1  |
|   |     |      |     |     | zák. č. 244/1948 Sb.) a povolování  |
|   |     |      |     |     | odchylek od povinnosti vydati služební|
|   |     |      |     |     | řád u těchto drah.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 231 |     |      |     | § 82  | Nařizování přiměřené úpravy jízdních |
|   |     |      |     |     | řádů drah drobných, neprovozovaných  |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 232 |     |      |     | § 85,  | Schvalování pevných sazeb náhrady za |
|   |     |      |     | odst. 3 | způsobené malé poruchy v provozu, za |
|   |     |      |     |     | poškození nebo znečištění nádražních |
|   |     |      |     |     | míst, vozidel nebo zařízení u drah  |
|   |     |      |     |     | neprovozovaných Československými   |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 233 |     |      |     | § 86,  | Schvalování tarifů (jejich změn    |
|   |     |      |     | odst. 2 | a zrušení) u drah drobných,      |
|   |     |      |     |     | neprovozovaných Československými   |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 234 |     |      |     | § 87  | Nařizování přiměřené úpravy tarifů  |
|   |     |      |     |     | z důvodů veřejného zájmu u drah    |
|   |     |      |     |     | drobných, neprovozovaných       |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 235 |     |      |     | § 124, | Výkon státní výsosti ve věcech drah  |
|   |     |      |     | odst. 1 | a dozor nad železničními podniky,   |
|   |     |      |     |  a  | pokud jde o úkony veřejné železniční |
|   |     |      |     | § 126, | správy, příslušející podle této    |
|   |     |      |     | odst. 1 | přílohy krajským národním výborům.  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 236 |     |      |     | § 124, | Vykonávati zdravotně policejní službu |
|   |     |      |     | odst. 2,| ve věcech drah, počítajíc v to    |
|   |     |      |     | písm. m)| i službu záchrannou na drahách    |
|   |     |      |     |     | neprovozovaných Československými   |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 237 |     |      |     | § 126, | Zprošťování povinnosti mlčenlivosti  |
|   |     |      |     | odst. 4 | zaměstnanců drah, neprovozovaných   |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 238 |     |      |     | § 127, | Používání donucovacích opatření proti |
|   |     |      |     | § 128, | železničnímu podniku a vykonávání   |
|   |     |      |     | odst. 2,| kárné pravomoci nad jeho vedoucími  |
|   |     |      |     | § 130, | orgány i zaměstnanci, pokud výkon   |
|   |     |      |     | odst. 1,| veřejné železniční správy přísluší  |
|   |     |      |     | § 131, | národním výborům a nejde o dráhy   |
|   |     |      |     | odst. 1 | provozované Československými státními |
|   |     |      |     |     | drahami (Československými drahami,  |
|   |     |      |     |     | národním podnikem).          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 239 |     |      |     | § 135  | Nařizování, aby železniční podnik   |
|   |     |      |     |     | uskutečnil opatření nutná z hlediska |
|   |     |      |     |     | veřejného zájmu, pokud nejde o dráhy |
|   |     |      |     |     | provozované Československými státními |
|   |     |      |     |     | drahami (Československými drahami,  |
|   |     |      |     |     | národním podnikem), a případné    |
|   |     |      |     |     | zařízení výkonu těchto opatření na  |
|   |     |      |     |     | útraty a nebezpečí podniku.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+

| 240 |     |      |     | § 150  | Udílení povolení podniku dráhy    |
|   |     |      |     |     | vedlejší (kromě drah provozovaných  |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami -  |
|   |     |      |     |     | Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem), aby věci ztracené nebo   |
|   |     |      |     |     | zapomenuté dodal místnímu úřadu,   |
|   |     |      |     |     | příslušnému k přijímání nálezů.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 241 |     |      |     | § 154, | Uznávání přestaveb a rozšiřovacích  |
|   |     |      |     | odst. 1 | staveb, opatření výstroje a zařízení |
|   |     |      |     |     | na drahách vedlejších, pokud nejde o |
|   |     |      |     |     | dráhy provozované Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami (Československými drahami,  |
|   |     |      |     |     | národním podnikem), za veřejně    |
|   |     |      |     |     | prospěšné.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 242 |     |      |     | § 177, | Udílení stavebního     povolení, po příp. |
|   |     |      |     | odst. 2 | povolení k přípravným pracím pro dráhy|
|   |     |      |     |  a   | pro přepravu neveřejnou podle § 177  |
|   |     |      |     | § 181, | žel. zákona, dotýkají-li se tyto dráhy|
|   |     |      |     | odst. 1 | pozemku, který slouží provozu jiného |
|   |     |      |     |     | druhu drah.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 243 |     |      | zák. č. | § 12,  | Dohled nad zachováním lhůty k podání |
|   |     |      | 132/1930 | odst. 3 | žádosti o zřízení prozatímní vložky  |
|   |     |      | Sb.   |     | železniční knihy u drah        |
|   |     |      |     |     | neprovozovaných Československými   |
|   |     |      |     |     | státními drahami (Československými  |
|   |     |      |     |     | drahami, národním podnikem).     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 244 |     |      |     | § 18,  | Dohled na zachování lhůty k podání  |
|   |     |      |     | odst. 2 | žádosti o vyhledávání železničních  |
|   |     |      |     |  a  | pozemků a povolování prodloužení této |
|   |     |      |     | § 36,  | lhůty u drah neprovozovaných     |
|   |     |      |     | odst. 1 | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 245 |     |      |     | § 46,  | Ukládání peněžitých pořádkových pokut |
|   |     |      |     | odst. 3 | železničním podnikům, pokud působnost |
|   |     |      |     |     | ve věcech železničních knih přísluší |
|   |     |      |     |     | podle této přílohy krajským národním |
|   |     |      |     |     | výborům.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 246 |     |      | vl.nař.č.| § 5,  | Rozhodování o prodloužení lhůty pro  |
|   |     |      | 14/1931 | odst. 2 | zahájení vyhledávání železničních   |
|   |     |      | Sb.   |     | pozemků u drah neprovozovaných    |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 247 |     |      | vl.nař.č.| § 5,  | Ukládání některých povinností o obsahu|
|   |     |      | 167/1937 | odst. 2,| jízdních řádů a jejich vyvěšování   |
|   |     |      | Sb.   | posl.  | železničním podnikům dráhy drobné,  |
|   |     |      |     | věty  | pokud není provozována        |
|   |     |      |     |     | Československými státními drahami   |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 248 |     |      |     | § 6,  | Schvalování vyhlášek dráhy pro    |
|   |     |      |     | odst. 1 | omezenou přepravu veřejnou o rozsahu |
|   |     |      |     | a 2   | přepravy a stanovení jejich dalších  |
|   |     |      |     |     | podrobností v jednotlivých případech. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 249 |     |      | vl.nař.č.| § 8,  | Rozhodování o jednotném označení   |
|   |     |      | 132/1940 | odst. 3 | stanic a zastávek u pouličních    |
|   |     |      | Sb.   |     | (drobných) drah.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 250 |     |      |     | § 10,  | Povolování výjimek při označování   |
|   |     |      |     | odst. 2 | přejezdů, po př. nařizování dalších  |
|   |     |      |     |     | bezpečnostních opatření u pouličních |
|   |     |      |     |     | (drobných) drah.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 251 |     |      | min. nař.| § 26,  | Rozhodování o závadách zařízení proti |
|   |     |      | č.19/1879| posl.  | ohni, zjištěných při komisionálním  |
|   |     |      | ř. z.  | věty  | jednání.               |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 252 | minis- | zeměděl- | zák. č. | § 16,  | Jmenování zástupců příslušného    |
|   | terstva | ského   | 43/1948 | písm. c)| Jednotného svazu zemědělců v okresní |
|   | země-  | úvěru   | Sb.   |     | zemědělské úvěrové komisi a změny   |
|   | dělství |      |     |     | ve jmenování těchto zástupců.     |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 253 |     | úpravy  | vl.nař.č.|     | Všechna působnost ministerstva    |
|   |     | luk a   | 141/1940 |     | zemědělství ve věci úpravy luk    |
|   |     | pastvin  | Sb.   |     | a pastvin (netýká se pozemků vojenské |
|   |     |      |     |     | správy).               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 254 |     | lesních  | zák. č. | § 19  | Provádění zvláštního dohledu nad   |
|   |     |      | 11/1893 |     | obecními lesy.            |
|   |     |      | čes. z.z.|     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 255 |     |      | nař. býv.| § 6   | Ustanovování členů zkušební komise pro|
|   |     |      | min. orby|     | zkoušky odborné způsobilosti     |
|   |     |      | č.30/1903|     | v lesnictví.             |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 256 |     |      | vl.nař.č.| § 10  | Účast při právních jednáních     |
|   |     |      | 265/1939 |     | a prohlašování právních jednání za  |
|   |     |      | Sb.   |     | neúčinná.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 257 |     |      | vyhl.  | § 9   | Rozhodování o námitkách.       |
|   |     |      | předs.  |     |                    |
|   |     |      | vl. č.  |     |                    |
|   |     |      | 296/1939 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 258 |     |      | vl.nař.č.| § 3   | Zákaz těžby v uznaných lesních    |
|   |     |      | 350/1940 |     | porostech a nařízení vymýcení části  |
|   |     |      | Sb.   |     | lesních porostů špatných odrůd    |
|   |     |      |     |         | s výjimkou lesů vojenské správy.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 259 |     |      |     | § 5,  | Určování závodů, které mohou     |
|   |     |      |     | odst. 1 | obchodovati s lesními semeny     |
|   |     |      |     |     | a sazenicemi, podle směrnic      |
|   |     |      |     |     | ministerstva zemědělství.       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 260 |     |      |     | § 6,  | Pověřování osob k pěstění lesních   |
|   |     |      |     | odst. 3 | sazenic pro prodej a k obchodování  |
|   |     |      |     |     | lesními semeny a sazenicemi      |
|   |     |      |     |     | a vydávání průkazů těmto osobám, a to |
|   |     |      |     |     | podle směrnic ministerstva      |
|   |     |      |     |     | zemědělství.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 261 |     |      |     | § 9   | Jmenování kontrolních úředníků nad  |
|   |     |      |     |     | závody zabývajícími se obchodem    |
|   |     |      |     |     | lesními semeny a pěstováním lesních  |
|   |     |      |     |     | sazenic.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 262 |     |      |     | § 10  | Vybírání dávky při prodeji lesních  |
|   |     |      |     |     | semen a sazenic.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 263 |     |      | zák. č. | §§ 6  | Snížení doby obmýtní a povolování   |
|   |     |      | 37/1928 | a 9   | mimořádných mýtních těžeb lesním   |
|   |     |      | Sb.   |     | celkům nad 50 ha s výjimkou lesů   |
|   |     |      |     |     | vojenské správy.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 264 |     |      | vl.nař.č.| § 9,  | Vydávání povolení nebo příkazů    |
|   |     |      | 35/1944 | odst. 2 | k zjednodušení lesních hospodářských |
|   |     |      | Sb.   |     | plánů pro větší hospodářské celky   |
|   |     |      |     |     | s výjimkou lesů vojenské správy.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 265 |     |      |     | § 12,  | Schvalování lesních hospodářských   |
|   |     |      |     | odst. 2 | plánů pro lesy spravované ústředními |
|   |     |      |     |     | úřady s výjimkou lesů spravovaných  |
|   |     |      |     |     | vojenskou správou.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 266 |     |      |     | § 14  | Povolování              |
|   |     |      |     |     |                    |
|   |     |      |     |     | a) změn hospodářských celků,     |
|   |     |      |     |     | b) těžeb dřeva přesahujících     |
|   |     |      |     |     |  přípustnou horní hranici,*)    |
|   |     |      |     |     | c) odchylek od lesních        |
|   |     |      |     |     |  hospodářských plánů,*)       |
|   |     |      |     |     | d) změny doby obmýtní,        |
|   |     |      |     |     | e) lhůt pro obnovu a revisi lesních  |
|   |     |      |     |     |  hospodářských plánů, jestliže nejde|
|   |     |      |     |     |  v případech uvedených pod písm. a) |
|   |     |      |     |     |  až e) o lesy spravované vojenskou |
|   |     |      |     |     |  správou.*)             |
-------------------------------------------------------------
 *) Podle vl. nař. č. 34/1958 Sb. kompetence přenesena na ONV.
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 267 |     |      | vyhl.  | § 9   | Rozhodování o odvolání proti uložení |
|   |     |      | předsedy |     | pořádkové pokuty předsedou Trhového  |
|   |     |      | vlády č. |     | sdružení.               |
|   |     |      | 295/1939 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 268 |     |      | zák. č. | § 10  | Určování pozemků konfiskovaných    |
|   |     |      | 206/1948 |     | a pozemků převzatých nebo vykoupených |
|   |     |      | Sb.   |     | v pozemkové reformě k zalesnění podle |
|   |     |      |     |     | zásad a směrnic ministerstva     |
|   |     |      |     |     | zemědělství.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 269 |     |      | nař. min.|     | Provádění zkoušek hajných.      |
|   |     |      | orby č. |     |                    |
|   |     |      | 25.347/ |     |                    |
|   |     |      | 1880 F.M.|     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 270 |     |      | nař. min.|     | Provádění zkoušek pro strážce zvěře. |
|   |     |      | orby č. |     |                    |
|   |     |      | 40.086/ |     |                    |
|   |     |      | 1893 F.M.|     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 271 |     | zalesňo- | zák. č. | § 5,  | Schvalování roční potřeby       |
|   |     | vání   | 52/1897 | odst. 1 | zalesňovacího fondu.         |
|   |     | povodí  | mor. z.z.|     |                    |
|   |     | Horní   |     |     |                    |
|   |     | Bečvy   |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 272 |     | hrazení  | zák. č. | § 10  | a) Vydávání příkazů správám pro    |
|   |     | bystřin  | 117/1884 |     |  hrazení bystřin k vypracování   |
|   |     |      | ř. z.  |     |  projektů v oboru lesnicko -    |
|   |     |      |     |     |  technické ochrany půdy (hrazení  |
|   |     |      |     |     |  bystřin).             |
|   |     |      |     |     | b) Schvalování projektů podrobných  |
|   |     |      |     |     |  s výjimkou projektů celostátního  |
|   |     |      |     |     |  významu.              |
|   |     |      |     |     | c) Technicko-ekonomické kolaudace   |
|   |     |      |     |     |  prací provedených správou pro   |
|   |     |      |     |     |  hrazení bystřin.          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 273 |     | myslivosti| zák. č. | § 5,  | Stanovení nejmenší výměry honitby na |
|   |     |      | 225/1947 | odst. 1 | 400 ha.                |
+-----+     |      | Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 274 |     |      |     | § 5,  | Uznávání honiteb lesnických škol   |
|   |     |      |     | odst. 2,| a výzkumných ústavů pro výzkum zvěře |
|   |     |      |     | věty  | za vlastní     honitby a přičleňování   |
|   |     |      |     | druhé  | honebních pozemků k nim.       |
|   |     |      |     | a § 6, |                    |
|   |     |      |     | odst. 6 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 275 |     |      |     | § 21,  | Povolování výjimek z podmínek     |
|   |     |      |     | odst. 2 | stanovených pro výkon práva      |
|   |     |      |     |     | myslivosti.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 276 |     |      |     | § 61,  | Povolování výjimky z členství     |
|   |     |      |     | odst. 1 | v Československé myslivecké jednotě. |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 277 |     | vodohospo-| zák. čl. | § 55  | Omezení týkající se zamezení výmolů. |
|   |     | dářských | XXIII/  |     |                    |
|   |     |      | 1885 ve |     |                    |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | zák. čl. |     |                    |
|   |     |      | XVIII/  |     |                    |
|   |     |      | 1913   |     |                    |
|   |     |      | a podle |     |                    |
|   |     |      | příslu- |     |                    |
|   |     |      | šných  |     |                    |
|   |     |      | prová-  |     |                    |
|   |     |      | děcích  |     |                    |
|   |     |      | předpisů |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 278 |     |      | zák. č. | § 11  | Schvalování stanov vodních      |
|   |     |      | 20/1941 |     | společenstev a dozor nad nimi.    |
+-----+     |      | Sl. z.  +---------+---------------------------------------+
| 279 |     |      |     | § 7   | Udržování státních staveb.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 280 |     |      |     | § 8   | Určování způsobu udržování staveb.  |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 281 |     | nové   | zák. č. | § 2,  | Vydávání potvrzení o výjimce ze zákona|
|   |     | pozemkové | 46/1948 | odst. 1,| u zemědělských družstev.       |
|   |     | reformy  | Sb.   | písm. d)|                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 282 |     |      |     | § 7,  | Příkaz k zahájení řízení za účelem  |
|   |     |      |     | odst. 6 | zjištění předpokladů pro výkup.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 283 |     |      |     | § 10,  | Zahájení výkupního řízení a rozhodnutí|
|   |     |      |     | odst. 4 | o výkupu.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 284 |     |      |     | § 13  | Schvalování vlastnických disposic   |
|   |     |      |     |     | s půdou, která je předmětem výkupního |
|   |     |      |     |     | řízení.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 285 |     |      |     | § 14,  | Požadování živého a mrtvého zařízení |
|   |     |      |     | odst. 2 | od vlastníka a příděl tohoto zařízení |
|   |     |      |     |     | (označení kupce).           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 286 |     |      |     | § 15,  | Požadování posudků od rolnických   |
|   |     |      |     | odst. 3 | komisí v oboru působnosti přenesené na|
|   |     |      |     |     | krajské národní výbory.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 287 |     |      |     | § 15,  | Vysílání odborných orgánů k rolnickým |
|   |     |      |     | odst. 4 | komisím.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 288 |     |      |     | § 16,  | Zahájení a provádění přídělového   |
|   |     |      |     | odst. 1 | řízení, návrh hrubé rozvahy s výjimkou|
|   |     |      |     |     | rozhodování o přídělu nad výměru   |
|   |     |      |     |     | soběstačné usedlosti, dále o přídělu |
|   |     |      |     |     | větších zemědělských objektů,     |
|   |     |      |     |     | o přídělu státu, krajům, celostátním |
|   |     |      |     |     | veřejnoprávním korporacím a svazům,  |
|   |     |      |     |     | závodů zemědělského průmyslu, větších |
|   |     |      |     |     | budov, lesní půdy nad 10 ha      |
|   |     |      |     |     | a rybničního hospodářství.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 289 |     | revise  | zák. č. | § 6,  | Požadování živého a mrtvého zařízení |
|   |     | první po- | 142/1947 | odst. 5 | od vlastníka při převzetí zbytkových |
|   |     | zemkové  | Sb. ve  | zák.  | statků a příděl tohoto zařízení    |
|   |     | reformy  | znění zá-|     | (označení kupce).           |
|   |     |      | kona č. |     |                    |
|   |     |      | 44/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb., vl. |     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 1/1948  |     |                    |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění vl.|     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 90/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 290 |     |      |     | § 8,  | Rozhodování o drobném přídělu     |
|   |     |      |     | odst. 1 | s výjimkou rozhodování o přídělu nad |
|   |     |      |     | až 6  | výměru soběstačné usedlosti, o přídělu|
|   |     |      |     | zák.  | státu, krajům, celostátním      |
|   |     |      |     |     | veřejnoprávním korporacím a svazům,  |
|   |     |      |     |     | závodů zemědělského průmyslu, větších |
|   |         |      |     |     | budov a nemovitostí, lesní půdy nad  |
|   |     |      |     |     | 10 ha a rybničního hospodářství.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 291 |     |      |     | § 8,  | Součinnost s rolnickými komisemi.   |
|   |     |      |     | odst. 6 |                    |
|   |     |      |     | zák.  |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 292 |     |      |     | § 19,  | Vyžadování posudků od místních    |
|   |     |      |     | odst. 1 | rolnických komisí a projednávání   |
|   |     |      |     | vl. nař.| návrhů místních rolnických komisí   |
|   |     |      |     |     | v rámci působnosti přenesené na    |
|   |     |      |     |     | krajské národní výbory.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 293 |     |      |     | § 20,  | Vysílání odborných orgánů k rolnickým |
|   |     |      |     | odst. 2 | komisím a ukládání úkonů ke zdolání  |
|   |     |      |     | vl. nař.| úkolů spojených s prováděním revise  |
|   |     |      |     |     | v rámci působnosti přenesené na    |
|   |     |      |     |     | krajské národní výbory.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 294 |     |      |     | § 23  | Výpovědní řízení.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 295 |     |      | zák. č. | § 17  | Návrhy na poznámku zamýšleného    |
|   |     |      | 142/1947 | zák.  | převzetí nemovitostí.         |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 44/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | (a náhr. | §§ 2, 2a|                    |
|   |     |      | zák. č. | náhr.  |                    |
|   |     |      | 32/1920 | zák.  |                    |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 220/1922 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 296 |     |      |     | § 17  | Výpovědi z hospodaření na přejímaných |
|   |     |      |     | zák.  | nemovitostech.            |
|   |     |      |     | §§ 17  |                    |
|   |     |      |     | a 21  |                    |
|   |     |      |     | náhr.  |                    |
|   |     |      |     | zák.  |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 297 |     | konfiskace| dekretu | § 1,  | Rozhodování o odvoláních při výjimce |
|   |     | zeměděl- | č.12/1945| odst. 3 | z konfiskace podle § 1, odst. 2    |
|   |     | ského   | Sb.   | a § 3, | dekretu a rozhodování o případech   |
|   |     | majetku  |     | odst. 2 | pochybných.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 298 |     |      |     | § 9,  | Schvalování přídělových plánů     |
|   |     |      |     | odst. 5 | a konečné rozhodování v případě    |
|   |     |      |     | a 6   | rozporů mezi přídělovými plány    |
|   |     |      |     |     | a návrhy na úhradu místních rolnických|
|   |     |      |     |     | komisí nebo rozporů mezi návrhy    |
|   |     |      |     |     | okresních rolnických komisí      |
|   |     |      |     |     | sousedících okresů s výjimkou     |
|   |     |      |     |     | rozhodování o větších zemědělských  |
|   |     |      |     |     | závodech, o přídělu státu, krajům,  |
|   |     |      |     |     | celostátním veřejnoprávním korporacím |
|   |     |      |     |     | a svazům, o přídělu závodů      |
|   |     |      |     |     | zemědělského průmyslu, větších budov |
|   |     |      |     |     | a nemovitostí a rybničního      |
|   |     |      |     |     | hospodářství.             |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 299 |     | přídělu ze| nař. č. | § 13,  | Rozhodování o rozporech mezi přídělo- |
|   |     | zeměděl- | 104/1945 | odst. 6 | vými plány a návrhy na přídělovou cenu|
|   |     | ského   | Sb. n.  |     | místních rolnických komisí, které   |
|   |     | majetku  | SNR   |     | okresní rolnická komise nemůže    |
|   |     |      |     |     | překonati, a nedojde-li k dohodě,   |
|   |     |      |     |     | jakož i v případě rozporů mezi    |
|   |     |      |     |     | sousedními okresními rolnickými    |
|   |     |      |     |     | komisemi.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 300 |     | obchodu  | zákl. č. |     | Provádění předpisů o sklepní inspekci |
|   |     | s vínem, | 210/1907 |     | s výjimkou stanovení obvodů a     |
|   |     | vinným  | ř. z.  |     | služebních instrukcí.         |
|   |     | moštem  |     |     |                    |
|   |     | a vinným |     |     |                    |
|   |     | rmutem  |     |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 301 | minis- | vyživova- | zák. č. |     | Poukazování finančních a cenových   |
|   | terstva | cích   | 51/1947 |     | intervenčních částek podle směrnic  |
|   | výživy |      | Sb., vl. |     | ministerstva výživy.         |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 34/1947 |     |                    |
|   |     |      | Sb., zák.|     |                    |
|   |     |      | č. 83/  |     |                    |
|   |     |      | 1948 Sb. |     |                    |
|   |     |      | a přísl. |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 302 |     | poli-   | vl. nař. | § 9   | Povolování úchylek od stanovených ná- |
|   |     | cejních  | č. 377/ |     | ležitostí žádostí a výrobků.     |
|   |     | předpisů     | 1920 Sb. |     |                    |
|   |     | o potravi-|     |     |                    |
|   |     | nách   |     |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 303 |     |      | min. nář.| čl. I, | Povolování živnostenské výroby    |
|   |     |      | č. 235/ | § 1,  | umělých sladidel.           |
|   |     |      | 1907 ř.z.| odst. 2 |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 304 | minis- | vodohospo-| zák. č. | § 9,  | Schvalování projektu a rozpočtů vodo- |
|   | terstva | dářských | 49/1931 | odst. 1 | hospodářských staveb.*)        |
+-----+ tech-  | staveb  | Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 305 | niky a |      |     | §§ 11  | Povolování státního příspěvku na   |
|   | minis- |      |     | až 16 | jednotlivé druhy staveb.*)      |
+-----+ terstva |      |     +---------+---------------------------------------+
| 306 | země-  |      |     | § 20,  | Sjednávání úmluv o vodohospodářských |
|   | dělství |      |     | odst. 1 | stavbách, rozhodování ve sporech,   |
|   |     |      |     | a 4   | opatřování písemných prohlášení    |
|   |     |      |     |     | stavebníků.*)             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 307 |     |      |     | §§ 23  | Péče o udržování vodohospodářských  |
|   |     |      |     | až 26  | staveb.                |
+-----+---------+-----------+----------+-------------------------------------------------+
|   *) Kromě staveb na tocích tvořících státní hranici, generálních projektů říčních|
|     úprav, detailních projektů souvislých říčních úprav na tocích o větším povodí|
|     než 150 km2, pokud nebyly vypracovány na základě schváleného generálního|
|     projektu, staveb přesahujících hranici kraje, staveb celostátního významu,|
|     zvlášť složitých nebo nákladných projektů říčních úprav a objektů na nich,|
|     které si ústřední úřad vyhradí, staveb vodních nádrží o vyšších hrázích než|
|     10 m nebo o větším obsahu než 300.000 m3, staveb vodovodů složitých řešení co|
|     do odběru podzemní a povrchové vody, její úpravy a distribuce a skupinových|
|     vodovodů přesahujících hranice kraje, staveb kanalisačních a jejich čistíren|
|     přesahujících hranice  kraje, kanalisačních čistíren  s biologickým nebo|
|     chemickým čištěním a společných čistíren závadných odpadních vod.       |
|                                            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 308 | minis- | stavby  | zák č.  | § 20,  | Schvalování projektů úprav vodních  |
|   | terstva | vodních  | 50/1931 | odst. 2 | toků podle § 1, odst. 1, části A a  |
|   | tech-  | cest   | Sb.   |     | místních štěrkonosných toků podle   |
|   | niky  |      |     |     | § 1, odst. 2, písm. a) zákona kromě  |
|   |     |      |     |     | splavňovacích a úpravních prací na  |
|   |     |      |     |     | Labi, Vltavě, Dunaji a Váhu a kromě  |
|   |     |      |     |     | projektů souvislých úprav říčních na |
|   |     |      |     |     | Berounce, Radbuze, Malši, Odře,    |
|   |     |      |     |     | Moravě a Tise, pokud nebudou vypraco- |
|   |     |      |     |     | vány na základě schválených      |
|   |     |      |     |     | generálních projektů.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 309 |     |      |     | § 20,  | Vydávání stavebních povolení ke    |
|   |     |      |     | odst. 3 | stavbám vodních elektráren, zřizova- |
|   |     |      |     |     | ných v souvislosti se splavňovacími  |
|   |     |      |     |     | pracemi podle § 1 zák. č. 66/1901   |
|   |     |      |     |     | ř. z.                 |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 310 |     |      | zák. č. | § 13,  | Vydávání rozhodnutí o projektech   |
|   |     |      | 66/1901 | odst. 4 | staveb uvedených v § 1 zákona.    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 311 |     | dálnic  | vl. nař. | § 2,  | Povolování stavby dálnice a rozhodová-|
|   |     |      | č. 372/ | odst. 6 | ní o podaných námitkách, pokud jde o |
|   |     |      | 1938 Sb. |     | úseky dálnice již rozestavěné.    |
|   |     |      | ve znění |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č. 189/ |     |                    |
|   |     |      | 1939 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 312 |     | cest a  | zák. č. | § 48,  | Rozhodování o příspěvcích na náklady |
|   |     | mýt    | 86/1937 | odst. 2 | staveb a zařízení na dráze, vzniklých|
|   |     |      | Sb.   |     | přetětím dráhy veřejnou komunikací,  |
|   |     |      |     |     | nedojde-li k dohodě.         |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 313 |     |      | zák. č.I |     | Působnost ve věcech státních a    |
|   |     |      | 1890 nař.|     | vicinálních cest a mýt po stránce   |
|   |     |      | č. 9/  |     | vrchnostenské vykonávaná pověřenectvem|
|   |     |      | 1946 Sb. |     | techniky.               |
|   |     |      | n. SNR  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 314 |     | znárodně- | zák. č. | § 20  | Vydávání souhlasu k udělování živno- |
|   |     | ného   | 121/1948 |     | stenských oprávnění a oprávnění podle|
|   |     | stave-  | Sb.   |     | předpisů o civilních technicích k   |
|   |     | bnictví  |     |     | provádění staveb jakéhokoliv druhu  |
|   |     |      |     |     | a zakládání nových podniků těchto  |
|   |     |      |     |     | odvětví.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 315 |     | stavební | zák. č. | § 14,  | Povolování výjimek ve výši zastavění. |
|   |     | obnovy  | 86/1946 | odst. 1 |                    |
+-----+---------+      | Sb. ve  +---------+---------------------------------------+
| 316 | min.  |      | znění  | §§ 19 | Všechna působnost ve věcech státní  |
|   | techniky|      | zák. č. | až 25  | podpory na obnovu přiznaná v     |
|   | a min. |      | 115/1947 |     | uvedených ustanovení zákona ústředním |
|   | sociál. |      | Sb.   |     | úřadům.*)**)                 |
|   | péče  |      |     |     |                    |
----------------------------------------------------------------------
 *) Podle vyhl. č. 52/1950 Sb. dojde ke změně kompetence dnem 1.7.1951.
 **) Podle vl. nař. č. 34/1958 Sb. kompetence přenesena na ONV.
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 317 | minis- | civilních | vl. nař. | § 1   | Promíjení části doby praktického   |
|   | terstva | techniků | č. 180/ |     | zaměstnání předepsané pro dosažení  |
|   | tech-  |      | 1946 Sb. |     | oprávnění civilního technika a pro  |
|   | niky  |      |     |     | povolení k výkonu předepsané zkoušky. |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
Příl.B
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|   |V oboru | se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející ústřednímu |
|Pol. |státní  | úřadu                                 |
|   |správy  +-----------+--------------------+---------------------------------------+
|   |     |      |    podle    |                    |
|   |     | ve věcech +----------+---------+     Předmět působnosti      |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1. |  2.  |  3.   |  4.  |  5.  |          6.         |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  1 | minis- | přídělu  | zák. č. | § 5,  | Povolování výjimek z podmínek stanove-|
|   | terstva | konfisko- | 31/1947 | odst. 1,| ných pro žadatele o příděl, pokud jde |
|   | vnitra | vaného  | Sb.   | č. 2  | o národnost jejich rodinných příslu- |
|   |     | majetku  |     |     | šníků.                |
|   |     |      | vl. nař. | § 23,  |                    |
|   |     |      | č. 106/ | odst. 1,|                    |
|   |     |      | 1947 Sb. | písm. b)|                    |
|   |     |      |     |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. | § 22,  |                    |
|   |     |      | č. 163/ | odst. 1,|                    |
|   |     |      | 1947 Sb. | č. 6  |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  2 |     | majetko- | dekretu | § 18,  | Rozhodnutí o majetkovém vypořádání při|
|   |     | vého vypo-| č. 121/ | odst. 8,| územních změnách obcí, vyjdou-li doda-|
|   |     | řádání  | 1945 Sb. | písm.  | tečně na jevo práva nebo závazky a ne-|
|   |     | obcí   |     | b), věty| dojde-li o tom k dohodě mezi zúčastně-|
|   |     |      |     | druhé  | nými místními národními výbory. Pře- |
|   |     |      |     |     | náší se též působnost příslušející  |
|   |     |      |     |     | krajským národním výborům.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  3 |     | komunál- | zák. č. | § 29  | Provádění poradenské evidenční a re- |
|   |     | ních   | 119/1948 |     | visní služby, poskytování pomoci při |
|   |     | podniků  | Sb.   |     | zřizování komunálních podniků, sle-  |
|   |     |      |     |     | dování jejich rozvoje a zprostředková-|
|   |     |      |     |     | ní zkušeností v obvodu okresu.    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  4 | minis- | škol   | zák. č. | § 69  | Dohled na žákovské domovy a internáty |
|   | terstva | mateřských| 95/1948 |     | podle směrnic krajského národního vý- |
|   | školství| a škol I. | Sb.   |     | boru;                 |
|   | věd a  | až III.  |     |     | zřizování družin mládeže a péče o je- |
|   | umění  | stupně  |     |     | jich vybavení.            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  5 |     | územní  | zák. č. | § 20  | Udělování souhlasu ke změnám farních |
|   |     | organisace| 50/1874 |     | obvodů, nepřesahují-li území okresu. |
|   |     | církví  | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | výn. min.|     |                    |
|   |     |      | kultu č. |     |                    |
|   |     |      | 12.692/ |     |                    |
|   |     |      | 1866   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|  6 |     |      | zák. č. | § 4   | Povolování změn v hranicích náboženské|
|   |     |      | 68/1874 |     | obce.                 |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 7   |                    |
|   |     |      | 57/1890 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | min. nař.| § 3,  |                    |
|   |     |      | č. 96/  | písm. b)|                    |
|   |     |      | 1897 ř. |     |                    |
|   |     |      | z.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  7 |     | církevních| zák. č. | § 3   | Udělování zdravotních dovolených du- |
|   |     | osob   | 122/1926 |     | chovním.               |
|   |     |      | Sb. ana- |     |                    |
|   |     |      | logie  |     |                    |
|   |     |      | služ.  |     |                    |
|   |     |      | pragm. č.|     |                    |
|   |     |      | 15/1914 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  8 |     | církevního| zák. č. | § 22  | Povolování excindace farních pozemků. |
|   |     | majetku  | 50/1874 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|  9 |     |      | zák. č. | § 2,  | Vydávání potvrzení o obecné prospěšno-|
|   |     |      | 46/1948 | odst. 1,| sti pro vynětí církevní půdy z nové  |
|   |     |      | Sb.   | písm. c)| pozemkové reformy.          |
+-----+     +-----------+     |     +---------------------------------------+
| 10 |     | nadačních |     |     | Vydávání potvrzení o obecné prospěšno-|
|   |     |      |     |     | stí nadací pro účely vynětí nadačních|
|   |     |      |     |     | pozemků z nové pozemkové reformy.   |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
    | 11 | minis- | státních | zák. č. | § 4,  | Převzetí státní záruky za zápůjčky  |
|   | terstva | podpor no-| 56/1948 | odst. 1,| novomanželům.             |
|   | sociální| vomanželům| Sb.   | § 6   |                    |
|   | péče a |      |     | a § 10 |                    |
|   | minis- |      |     | odst. 2 |                    |
+-----+ terstva |      |     +---------+---------------------------------------+
| 12 | financí |      |     | § 5,  | Svolení nebo výzva k vypovězení zá-  |
|   |     |      |     | č. 5,  | půjčky nebo k jejímu splacení bez vý- |
|   |     |      |     | písm. c)| povědi nebo k soudnímu vymáhání.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+

| 13 |     |      |     | § 13,  | Odepření, omezení nebo odvolání    |
|   |     |      |     | odst. 3 | státního příspěvku.          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 14 |     | státního | zák. č. | § 1,  | Hospodářská a technická správa domů  |
|   |     | bytového | 98/1919 | odst. 3,| Státního bytového fondu.       |
|   |     | fondu   | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 15 | minis- | hospodaře-| zák. č. | § 10,  | Hlášení bytů a zrušování smluv o uží- |
|   | terstva | ní s byty | 138/1948 | odst. 2,| vání bytů v domech Státního bytového |
|   | sociální|      | Sb.   | § 11,  | fondu.                |
|   | péče  |      |     | odst. 1 |                    |
|   |     |      |     | a § 16 |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 16 | minis- | zdravotní | zák. č. | § 4,  | Rozhodování v jednotlivých případech, |
|   | terstva | péče   | 332/1920 | č. 2  | pokud bylo dosud příslušné mini-   |
|   | zdravot-|      | Sb.   |     | sterstvo zdravotnictví.        |
+-----+ nictví +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 17 |     | poli-   | zák. č. | § 31  | Povolování k ohledávání potravin a  |
|   |     | cejních  | 89/1897 |     | předmětů užitných provozovanému po  |
|   |     | předpisů | ř. z.  |     | živnostensku; stanovení rozsahu ži-  |
|   |     | o potravi-|     |     | vnosti a podmínek.          |
|   |     | nách   |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 18 |     | pohlavních| zák. č. | § 8  | Evidence pohlavně nemocných a požado- |
|   |     | nemocí  | 241/1922 |     | vání hlášení pohlavních nemocí od   |
|   |     |      | Sb.   |     | ošetřujících lékařů a léčebných a   |
|   |     |      |     |     | ošetřovacích ústavů          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 19 |     | léčebných | zák. č. | § 16  | Likvidace zatímních správ zestátněných|
|   |     | a     | 185/1948 |     | a konfiskovaných okresních nemocnic. |
|   |     | ošetřova- | Sb.   |     |                    |
|   |     | cích   |     |     |                    |
|   |     | ústavů  |     |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 20 | minis- | finančního| zák. č. | § 33,  | Svolení k předpisování a vybírání   |
|   | terstva | hospo-  | 329/1921 | odst. 1 | nejvýše 10 % přirážky ke státnímu   |
|   | financí | dářství  | Sb.   |     | poplatku z převodu nemovitostí mezi  |
|   |     | obcí   | vl. nař. | K § 33, | živými.                |
|   |     |      | č. 143/ | odst. 1 |                    |
|   |     |      | 1922 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 21 |     | hospodaře-| zák. č. | § 12  | Souhlas k uvolňování úvěrů stanove-  |
|   |     | ní rozpo- | 33/1949 |     | ných rozpočtem pro okres, pokud roz- |
|   |     | čtovými  | Sb.   |     | počtový zákon a předpisy a pokyny k  |
|   |     | úvěry   |     |     | němu vydané nebo jiné zákony nesta-  |
|   |     |      |     |     | noví jinak a pokud i věcně příslušný |
|   |     |      |     |     | ústřední úřad přenesl svoji působnost |
|   |     |      |     |     | v dotyčném oboru na okresní      |
|   |     |      |     |     | národní výbor.            |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 22 |     |      |     |     | Účast při rozhodování ve všech věcech,|
|   |     |      |     |     | které se dotýkají rozpočtových úvěrů |
|   |     |      |     |     | a byly přeneseny věcně příslušnými  |
|   |     |      |     |     | ústředními úřady na okresní národní  |
|   |     |      |     |     | výbory.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 23 |     | daně   | zák. o  | § 181, | Úlevy ve způsobu a době odvodu rentové|
|   |     | rentové  | př. d.  | odst. 2 | daně.                 |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 24 |     | daně   | zák. č. | § 15,  | Úlevy ve způsobu (na př. paušalování) |
|   |     | ze mzdy  | 109/1947 | odst. 4 | a době odvodu sražené daně ze mzdy.  |
+-----+     |      | Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 25 |     |      |     | § 9,  | Prodlužování a promíjení zameškaných |
|   |     |      |     | odst. 4,| lhůt u daně ze mzdy, jde-li o lhůtu  |
|   |     |      |     | § 10,  | kratší než 6 měsíců.         |
|   |     |      |     | odst. 2,|                    |
|   |     |      |     | § 14,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 6,|                    |
|   |     |      |     | § 15,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
|   |     |      |     | a § 19 |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 26 |     | sociální | vl. nař. |     | Vracení a likvidace sociální vyrovná- |
|   |     | vyrovná- | č. 119/ |     | vací dávky.              |
|   |     | vací   | 1943 Sb.     |     |                    |
|   |     | dávky   |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 27 |     | majetko- | zák. č. | § 38,  | Rozhodování o žádostech za snížení  |
|   |     | vých   | 134/1946 | odst. 3 | nebo prominutí dávky z majetkového  |
|   |     | dávek   | Sb.   |     | přírůstku.              |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 28 |     | propadlých| dekretu | §§ 5  | Náhradová agenda ve věci propadlých  |
|   |     | hodnot  | č. 95/  | a 29  | hodnot s výjimkou propadlých cenných |
|   |     |      | 1945 Sb. |     | papírů v českých zemích a na     |
|   |     |      |     |     | Slovensku.              |
+-----+     |      +----------+     +---------------------------------------+
| 29 |     |      | dekretu |     | Správa propadlých majetkových hodnot |
|   |     |      | č. 95/  |     | s výjimkou propadlých cenných papírů a|
|   |     |      | 1945 Sb. |     | konečné jejich vyúčtování s peněžními |
|   |     |      | a zák. č.|     | ústavy a pojišťovnami za účelem jejich|
|   |     |      | 141/1947 |     | odvodu Likvidačnímu fondu měnovému.  |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 30 |     | solí   | vl. nař. | čl. 3  | Povolování používání průmyslové soli |
|   |     |      | č. 327/ |     | bez denaturace.            |
|   |     |      | 1921 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 31 |     | umělých  | vl. nař. | § 5   | Schvalování změn místností u výrobce |
|   |     | sladidel | č. 271/ |     | umělých sladidel, technického postupu |
|   |     |      | 1937 Sb. |     | výroby a stanovení výtrat.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 32 |     |      |     | § 6   | Povolování přímého odběru umělých   |
|   |     |      |     |     | sladidel od výrobce.         |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 33 |     |      |     |     | Stanovení způsobu vyskladňování    |
|   |     |      |     |     | umělých sladidel z výrobny.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 34 |     | lihového | zák. č. | § 6   | Povolení k odběru a použití čištěného|
|   |     | monopolu | 643/1919 |     | a bezvodého lihu za sníženou prodejní |
|   |     | (čl. XX. | Sb.   |     | cenu k pohonu motorů.         |
|   |     | zák. č.  |     |     |                    |
|   |     | 30/1946  | vl. nař. | část C, |                    |
|   |     | Sb.)   | č. 105/ | § 2,  |                    |
|   |     |      | 1920 Sb. | odd. II,|                    |
|   |     |      |     | č. 2  |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 35 |     |      | vl. nař. | část C, | Povolení k výrobě pohonné směsi z   |
|   |     |      | č. 105  | § 2,  | lihu v mísírnách.           |
|   |     |      | 1920 Sb. | odd. II,|                    |
|   |     |      |     | č. 2  |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 36 |     |      | zák. č. | § 7  | Povolení ke zpracování nakoupených  |
|   |     |      | 687/1920 |     | surovin.               |
+-----+     |      | Sb.   |     +---------------------------------------+
| 37 |     |      |     |     | Povolení k prodeji a jinému použití |
|   |     |      |     |     | výpalků.               |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 38 |     |      |     |     | Povolení k překročení průměrné denní |
|   |     |      |     |     | výkonnosti.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 39 |     |      | zák. č. | § 21,  | Povolení k přípravě a ke zkvašování  |
|   |     |      | 95/1888 | odst. 2 | zápar bez výroby lihu.        |
|   |     |      | ř. z. ve |     |                    |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | zákonů  |     |                    |
|   |     |      | jej   |     |                    |
|   |     |      | měnících |     |                    |
|   |     |      | a doplňu-|     |                    |
|   |     |      | jících  |     |                    |
|   |     |      | (lih.  |     |                    |
|   |     |      | zák.)  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 40 |     |      | zák. č. | § 22,  | Povolení k provozu destilačního za-  |
|   |     |      | 86/1932 | čl. V  | řízení, které není přímo určeno k   |
|   |     |      | Sb.   |     | výrobě lihu.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 41 |     |      | zák. č. | čl. V, | Uskladnění jiných látek než lihu v  |
|   |     |      | 86/1932 | odst. 3 | lihovarském podniku.         |
+-----+     |      | Sb.   |     +---------------------------------------+
| 42 |     |      |     |     | Povolení jiné výroby než lihu a krmiva|
|   |     |      |     |     | v lihovarských podnicích.       |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 43 |     |      |     |     | Povolení k výrobě krmiva v lihovaru. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 44 |     |      | lih. zák.| §§ 51  | Povolení oprav a používání opravného a|
|   |     |      |     | a 52  | přecejchovaného kontrolního lihového |
|   |     |      | prov.  | § 14  | měřidla.               |
|   |     |      | předp.  |     |                    |
|   |     |      | instrukce|     |                    |
|   |     |      | o použí- |     |                    |
|   |     |      | vání kon-|     |                    |
|   |     |      | trolních |     |                    |
|   |     |      | lihových |     |                    |
|   |     |      | měřidel |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
    | 45 |     |      | lih. zák.| § 31  | Povolení k postavení lihové epruvety. |
|   |     |      | prov.  | § 14  |                    |
+-----+     |      | předp.  |     +---------------------------------------+
| 46 |     |      |     |     | Povolení odlučovače jalovinkového   |
|   |     |      |     |     | oleje.                |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 47 |     |      |     |     | Povolení odvzdušňovacího zařízení a  |
|   |     |      |     |     | pod. na destilačním přístroji     |
|   |     |      |     |     | lihovaru.               |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 48 |     |      |     |     | Povolení jiného zařízení než větráku |
|   |     |      |     |     | na spojovací rouře do kontrolního li- |
|   |     |      |     |     | hového měřidla.            |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 49 |     |      |     |     | Vrácení přeplatku na monopolní dani z |
|   |     |      |     |     | lihu.                 |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
| 50 |     |      |     |     | Oprava chybného výpočtu monopolní   |
|   |     |      |     |     | daně z lihu.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 51 |     |      | lih. zák.| § 75  | Přepalování úkapů a dokapů v     |
|   |     |      | prov.  | § 9  | produkčních lihovarech.        |
|   |     |      | předp.  | čl. II |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 86/1932 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 52 |     |      | lih. zák.| § 75  | Povolení k odběru a zpracování při-  |
|   |     |      | prov.  | § 28  | boudliny.               |
|   |     |      | předp.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 53 |     |      | II. prov.| § 2,  | Povolení zvláštní denaturace lihu pro |
|   |     |      | předp.  | příloha | účely MNO.              |
+-----+     |      |     | B    +---------------------------------------+
| 54 |     |      |     |     | Povolení přípravy octové zápary v   |
|   |     |      |     |     | denaturační kádi.           |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 55 |     | poplatků | zák. č. | § 12,  | Rozhodování o tom, má-li býti podán  |
|   |     |      | 74/1901 | odst. 2 | pozůstalostnímu soudu návrh na složení|
|   |     |      | ř. z.  | § 75  | vyjevovací přísahy o stavu pozůstalo- |
|   |     |      | zák. čl. |     | stního jmění.             |
|   |     |      | XI/1918 |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 56 |     |      | vl. nař. | § 19  | Svolení k tomu, aby se v případech  |
|   |     |      | č. 278/ |     | hodných zřetele šlo při oceňování   |
|   |     |      | 1915   |     | uměleckých děl nebo umělecko-prů-   |
|   |     |      | ř. z.  |     | myslových prací a podobně za účelem  |
|   |     |      | nař. č. | § 17,  | vyměření dědických dávek pod hodnotu, |
|   |     |      | 397/1915 | odst. 7 | kterou dlužno vzíti za základ podle  |
|   |     |      | ř. z.  |     | obecných poplatkových předpisů a   |
|   |     |      |     |     | upouštění od dodatečného požadování  |
|   |     |      |     |     | daně při zcizení předmětů oceněných  |
|   |     |      |     |     | pod obecnou hodnotu.         |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 57 |     |      | zák. č. | § 30  | Prodloužení zákonem stanovené nejzazší|
|   |     |      | 337/1921 |     | lhůty k zaplacení daně dědické a   |
|   |     |      | Sb.   |     | poplatku nemovitostního.       |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 58 |     |      | zák. č. | § 7   | Stanovení základu poplatku za účast  |
|   |     |      | 171/1892 |     | cizozemských podniků při tuzemském  |
|   |     |      | ř. z.  |     | obchodování (poplatku admisního) a  |
|   |     |      | zák. č. | § 120  | poplatku za povolení záznamu cizo-  |
|   |     |      | 58/1906 |     | zemských cenných papírů na tuzemské  |
|   |     |      | ř. z.  |     | burse (poplatku kotovacího).     |
|   |     |      | vl. nař. | čl. IV |                    |
|   |     |      | č. 53/  |     |                    |
|   |     |      | 1920 Sb. |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 59 |     |      | zák. č. | §§ 3  | Povolování osvobození od daně z    |
|   |     |      | 181/1947 | a 4   | obohacení a poplatků z právních    |
|   |     |      | Sb.   |     | jednání, písemností a úředních úkonů,|
|   |     |      |     |     | jakož i od dávek za úřední úkony   |
|   |     |      |     |     | ve věcech správních, nebo jejich   |
|   |     |      |     |     | snížení, a to i v jiných případech  |
|   |     |      |     |     | než uvedených v § 1 zákona, jestliže |
|   |     |      |     |     | by poplatek (daň) nebo dávka postihly |
|   |     |      |     |     | přestěhovalce, přistěhovalce nebo   |
|   |     |      |     |     | jiné podobné skupiny osob.      |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 60 |     |      | zák. č. | § 16,  | Přiznávání poplatkového osvobození  |
|   |     |      | 50/1931 | odst. 4 | uvedeného v odstavci 2 a 3, pokud   |
|   |     |      | Sb.   |     | vodohospodářské stavby v § 1 zákona  |
|   |     |      |     |     | vyjmenované budou provedeny za účasti |
|   |     |      |     |     | nebo s podporou státu (dříve fondu). |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 61 |     |      | zák. č. | § 27,  | Přiznávání poplatkového osvobození v |
|   |     |      | 49/1931 | odst. 3 | rozsahu uvedeném v odstavci 2,    |
|   |     |      | Sb.   |     | nebyla-li pro stavby vodohospodářských|
|   |     |      |     |     | meliorací dána ani přislíbena     |
|   |     |      |     |     | podpora státu (dříve fondu).     |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
    | 62 |     |      | nař. č. | § 5,  | Svolení k tomu, aby se v případech  |
|   |     |      | 279/1915 | odst. 5 | hodných zřetele šlo při oceňování   |
|   |     |      | ř. z.  |     | uměleckých děl nebo umělecko-průmy-  |
|   |     |      |     |     | slových věcí a pod. za účelem vyměření|
|   |     |      |     |     | soudních poplatků pod hodnotu, kterou |
|   |     |      |     |     | dlužno vzíti za základ při vyměřování|
|   |     |      |     |     | poplatků podle obecných poplatkových |
|   |     |      |     |     | předpisů.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 63 |     |      | zák. č. | § 5,  | Přiznávání berních úlev při přeměně, |
|   |     |      | 252/1948 | odst. 2 | sloučení a dělení pensijních a    |
|   |     |      | Sb.   |     | podpůrných fondů nebo podobných za-  |
|   |     |      |     |     | řízení podle zákona č. 252/1948 Sb.  |
|   |     |      |     |     | v případech, v nichž poplatková nebo |
|   |     |      |     |     | dávková povinnost vznikla před dny  |
|   |     |      |     |     | uvedenými v § 5, odst. 1 zákona.   |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 64 |     |      | zák. č. | § 6   | Přiznání podmíněného osvobození od  |
|   |     |      | 213/1905 |     | poplatků pro bankovní dlužní úpisy  |
|   |     |      | ř. z.  |     | druhu uvedeného v § 1 zákona a pro  |
|   |     |      |     |     | kupony takových dlužních úpisů.    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 65 |     |      | dekretu | čl. 14 | Opatření za účelem zamezení nesrovna- |
|   |     |      | č. 99/  |     | lostí a tvrdostí, jež by mohly    |
|   |     |      | 1945 Sb. |     | vzniknout použitím poplatkových a   |
|   |     |      |     |     | dávkových předpisů platných ve vni-  |
|   |     |      |     |     | trozemí českých zemí na případy z   |
|   |     |      |     |     | pohraničního území těchto zemí.    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 66 |     |      | nař. č. | § 6   | Odvolání poplatkových výhod přiznaných|
|   |     |      | 112/1894 |     | spořitelním a záložním spolkům.    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 67 |     |      | zák. č. | § 3   | Přiznávání poplatkového osvobození již|
|   |     |      | 138/1913 |     | obnoveným podáním, protokolům a jiným |
|   |     |      | ř. z.  |     | úředním vyhotovením, pak listinám   |
|   |     |      |     |     | druhu uvedeného v § 1 zákona, za   |
|   |     |      |     |     | které nebyly dosud zapraveny poplatky |
|   |     |      |     |     | za obnovení.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 68 |     |      | nař. č. | § 9,  | Rozhodování o osvobození tuzemských  |
|   |     |      | 280/1915 | odst. 1 | pojišťoven od poplatků podle § 1   |
|   |     |      | ř. z.  |     | nařízení z pojistných obchodů uza-  |
|   |     |      |     |     | vřených mimo území republiky.     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 69 |     |      |     | § 9,  | Rozhodování o osvobození zaopatřova- |
|   |     |      |     | odst. 2 | cích zařízení od poplatků, stanovených|
|   |     |      |     |     | v § 4, odst. 1 nařízení, pokud osoby |
|   |     |      |     |     | oprávněné k zaopatření mají řádné   |
|   |     |      |     |     | bydliště mimo území republiky.    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 70 |     |      | vl. nař. | čl. 6  | Prodloužení lhůty, v níž musejí být  |
|   |     |      | č. 143/ |     | vráceny vypůjčené cenné papíry podle |
|   |     |      | 1921 Sb. |     | § 6, písm. c) zák. č. 85/1921 Sb.,  |
|   |     |      |     |     | má-li být taková výpůjčka osvobozena |
|   |     |      |     |     | od daně z obchodu cennými papíry.   |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 71 |     | cla    | vl. nař. | § 101, | Rozhodování o vyloučení zboží     |
|   |     |      | č. 168/ | odst. 9 | nepodléhajícího clu z celního    |
|   |     |      | 1927 Sb. |     | skladiště.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 72 |     |      |     | § 125, | Povolování dovozního záznamního    |
|   |     |      |     | odst. 5 | styku k dočasnému používání v jiných |
|   |     |      |     |     | případech jmenovaných v § 125, odst. 1|
|   |     |      |     |     | a 3 nařízení:             |
|   |     |      |     |     | a) pro diapositivy, štočky, gramofo- |
|   |     |      |     |     |  nové matrice, formy, razidla,   |
|   |     |      |     |     |  negativy filmů bez ohledu na výši |
|   |     |      |     |     |  celní pohledávky a         |
|   |     |      |     |     | b) pro jiné zboží, u něhož celková  |
|   |     |      |     |     |  celní pohledávka nepřevyšuje částku|
|   |     |      |     |     |  2.000 Kčs.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 73 |     |      |     | § 131, | Povolování zušlechťovacího styku   |
|   |     |      |     | odst. 2 | aktivního pro zboží, pro které tento |
|   |     |      |     |     | styk nebyl zásadně dovolen, pokud   |
|   |     |      |     |     | celková celní pohledávka nepřevyšuje |
|   |     |      |     |     | částku 1.000 Kčs.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 74 |     |      |     | § 155, | Povolování lhůty delší 1 roku k    |
|   |     |      |     | odst. 6 | postupnému dovozu stěhovaných svršků. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 75 |     |      |     | § 156, | Rozhodování o celním osvobození výbavy|
|   |     |      |     | odst. 7| cizozemských příslušnic bydlících   |
|   |     |      |     |     | stále v celním území.         |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 76 | minis- | živnosten-| zák. č. | § 10,  | Udělování dispense od živnostenského |
|   | terstva | ských   | 255/1946 | odst. 5 | průkazu způsobilosti účastníků ná-  |
|   | vnitř- |      | Sb.   |     | rodního boje za osvobození.      |
+-----+ ního  |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 77 | obchodu |      | zák. č. | § 85,  | Udělování dispense od podmínek pře-  |
|   | a    |      | 164/1946     | odst. 2 | depsaných pro nástup živností     |
|   | zúčast- |      | Sb.   |     | invalidům, nejde-li o živnosti uve-  |
|   | něných |      |     |     | dené v § 10, odst. 4 zák. č. 225/1946 |
|   | ústřed- |      |     |     | Sb.                  |
|   | ních  |      |     |     |                    |
|   | úřadů  |      |     |     |                    |
+-----+---------+      +----------+---------+---------------------------------------+
| 78 | minis- |      | zák. č. | § 5   | Promíjení průkazu způsobilosti pro  |
|   | terstva |      | 112/1927 |     | nastoupení hostinské a výčepnické   |
|   | vnitř- |      | Sb.   |     | živnosti v případě zřízení nebo    |
|   | ního  |      |     |     | převzetí význačného hotelového    |
|   | obchodu |      |     |     | podniku.               |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 79 | minis- | železnič- | zák. č. | § 43,  | Udělování povolení k přípravným pracím|
|   | terstva | ních*)  | 86/1937 | odst. 4 | pro stavby na dráze s výjimkou staveb|
|   | dopravy |      | Sb.   |     | železničně provozních.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 80 |     |      |     | § 73,  | Povolování úlev pro zaměstnance na  |
|   |     |      |     | odst. 2 | zvláštní smlouvu u drah neprovozova- |
|   |     |      |     |     | ných Československými státními drahami|
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 81 |     |      |     | §§ 101 | Vydávání příkazů a zákazů pro     |
|   |     |      |     | a 104  | vlastníky nebo jiné uživatele v okolí |
|   |     |      |     |     | dráhy a pro osoby, které tam chtějí  |
|   |     |      |     |     | něco podnikati.            |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 82 |     |      |     | § 105, | Určování pozemků v okolí dráhy po   |
|   |     |      |     | odst. 1 | prvním jejím vybudování, jichž nesmí |
|   |     |      |     | a 2   | býti užíváno tak, aby to ohrožovalo |
|   |     |      |     |     | dráhu nebo její provoz po případě   |
|   |     |      |     |     | nařízení nezbytných opatření k    |
|   |     |      |     |     | odstranění závadného stavu u takových |
|   |     |      |     |     | pozemků.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 83 |     |      |     | § 106, | Rozhodování o okleštění (pokácení)  |
|   |     |      |     | odst. 2 | stromů (keřů) na pozemcích v okolí  |
|   |     |      |     |     | dráhy.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|   *) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah|
|     a vleček.                                   |
|                                            |
| 84 |     |      |     | § 124, | Výkon státní výsosti ve věcech drah a |
|   |     |      |     | odst. 1 | dozor na železniční podniky, pokud jde|
|   |     |      |     | a § 126,| o úkony veřejné železniční správy,  |
|   |     |      |     | odst. 1 | příslušející podle této přílohy    |
|   |     |      |     |     | okresním národním výborům.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 85 |     |      |     | § 138, | Přijetí služební přísahy u zaměstnanců|
|   |     |      |     | odst. 2 | drah, určených k výkonu policie na  |
|   |     |      |     |     | drahách, neprovozovaných Českoslo-  |
|   |     |      |     |     | venskými státními drahami       |
|   |     |      |     |     | (Československými drahami, národním  |
|   |     |      |     |     | podnikem).              |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 86 | minis- | revise po-| vl. nař. | § 16,  | Určení obvodů působnosti místních   |
|   | terstva | zemkové  | č. 1/1948| odst. 3 | rolnických komisí, nedojde-li k    |
|   | země-  | reformy  | Sb. ve  |     | dohodě.                |
|   | dělství |      | znění vl.|     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 90/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
Příl.C
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|   |V oboru | se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským  |
|Pol. |státní  | národním výborům                            |
|   |správy  +-----------+--------------------+---------------------------------------+
|   |     |      |    podle    |                    |
|   |     | ve věcech +----------+---------+     Předmět působnosti      |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1. |  2.  |  3.   |  4.  |  5.  |          6.         |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  1 | zúčast- | vyvlast- | zák. č. | § 25,  | Provádění řízení a vydávání rozhodnutí|
|   | něných | ňování  | 172/1925 | odst.  | ve věci vyvlastňování pro účely    |
|   | ústřed- |      | Sb.   | 4 a 5  | zřízení, rozšíření, vybudování a   |
|   | ních  |      |     |     | provozu letišť a leteckých zařízení. |
+-----+ úřadů  |      +----------+---------+---------------------------------------+
|  2 |     |      | zák. č. | §§ 11  | Provádění vyvlastňovacího řízení a  |
|   |     |      | 30/1878 | až 21  | vydávání rozhodnutí.         |
+-----+     |      | ř. z. ve +---------+---------------------------------------+
|  3 |     |      | znění  | § 38  | Zrušování vyvlastňovacího nálezu a  |
|   |     |      | zák. č. |     | výmaz knihovní poznámky o vyvlastnění.|
|   |     |      | 86/1937 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  4 |     | národní  | dekretu | § 7,  | Zavedení národní správy.       |
|   |     | správy  | č. 5/1945| odst. 1,|                    |
|   |     |      | Sb.   | písm.  |                        |
|   |     |      |     | c/cc,  |                    |
|   |     |      |     | d/cc,  |                    |
|   |     |      |     | f/cc  |                    |
|   |     |      | nař. č. | § 7,  |                    |
|   |     |      | 50/1945 | písm. a)|                    |
|   |     |      | Sb. n.  | písm.  |                    |
|   |     |      | SNR   | b), č.3,|                    |
|   |     |      |     | písm.  |                    |
|   |     |      |     | d), č. 3|                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|  5 |     |      |     | § 13  | Zavádění národních správ do odborných,|
|   |     |      |     | dekretu | hospodářských, kulturních a zájmových |
|   |     |      |     |     | organisací a ústavů.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|  6 |     |      |     | § 10,  | Zasahování do rozhodnutí místních   |
|   |     |      |     | odst. 1 | národních výborů v případech naléha- |
|   |     |      |     | dekretu | vého veřejného zájmu.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|  7 |     |      |     | § 12,  | Zavádění národních správ v okrese u  |
|   |     |      |     | odst. 2 | všech družstev, pokud k jejich zavede-|
|   |     |      |     | dekretu | ní není příslušný místní národní   |
|   |     |      |     |     | výbor.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|  8 |     |      |     | § 11,  | Jmenování národních správ do výro-  |
|   |     |      |     | odst. 2 | bních, spotřebních a nákupních    |
|   |     |      |     | a 3 nař.| družstev, která svou působností    |
|   |     |      |     |     | přesahují území okresu.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|  9 |     | cenových, | vl. nař. | § 12,  | Provádění trestního řízení v I. sto- |
|   |     | vyživova- | č. 121/ | odst. 3 | lici. Přenáší se též působnost    |
|   |     | cích a zá-| 1939 Sb. |     | ústředního úřadu.           |
|   |     | sobovacích| ve znění |     | Oprávnění krajských národních výborů |
|   |     |      | vl.nař.č.|     | a ústředních úřadů k převzetí     |
|   |     |      | 189/1940 |     | trestného řízení a rozhodování v I.  |
|   |     |      | Sb.   |     | stolici zaniká.            |
|   |     |      | vl.nař.č.| § 16,  |                    |
|   |     |      | 393/1941 | odst. 1 |                    |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění vl.|     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 163/1943 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 10 | minis- | osobního | dekretu |     | Prominutí předložení rodného listu k |
|   | terstva | stavu   | ze dne  |     | účelům sňatku.            |
|   | vnitra |      | 22. 12. |     |                    |
|   |     |      | 1826, č. |     |                    |
|   |     |      | 2242 sb. |     |                    |
|   |     |      | zák.   |     |                    |
|   |     |      | soud.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 11 |     |      | zák. č. | §§ 4  | Prominutí šestinedělního pobytu před |
|   |     |      | 320/1919 | a 26  | vyhláškami sňatku.          |
+-----+     |      | Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 12 |     |      |     | § 7,  | Prominutí všech vyhlášek.       |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
|   |     |      |     | a § 26 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 13 |     |      |     | § 26  | Rozhodování o žádostech za udělení  |
|   |     |      |     |     | dispense od všech překážek sňatku,  |
|   |     |      |     |     | pokud již podle dosavadních předpisů |
|   |     |      |     |     | nepřísluší okresním národním výborům. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 14 |     |      | obč. zák.| § 165, | Přijetí prohlášení o dání jména.   |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 15 |     |      | patentu |     | Dodatečné zápisy, změny a dodatky v  |
|   |     |      | ze dne  |     | matrikách (poznámka o rozluce manžel- |
|   |     |      | 20. 2.  |     | ské, o neplatnosti manželství, o   |
|   |     |      | 1784, díl|     | oduznání manželského původu dítěte,  |
|   |     |      | IV., č. |     | o přijetí dítěte za vlastní, o    |
|   |     |      | 113 sb. |     | legitimaci dítěte, neplatnosti legi- |
|   |     |      | jos. z., |     | timace, dání jména, změny jmen).   |
|   |     |      | dekretu z|     |                    |
|   |     |      | 5. 4.  |     |                    |
|   |     |      | 1844, č. |     |                    |
|   |     |      | 799 sb. |     |                    |
|   |     |      | zák.soud.|     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 16 |     |      | zák. č. | § 9   | Dovolení, aby se přivolení k     |
|   |     |      | 320/1919 |     | manželství stalo zástupcem.      |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 17 |     |      | dekretu |     | Povolení změny jména (příjmení)    |
|   |     |      | ze dne  |     |                    |
|   |     |      | 5. 6.  |     |                    |
|   |     |      | 1826, č. |     |                    |
|   |     |      | 36 sb.  |     |                    |
|   |     |      | zák. pol.|     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 8,  |                    |
|   |     |      | 31/1942 | odst. 1 |                    |
|   |     |      | Sl. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
    | 18 |     |      | zák. č. | § 3,  | Provádění poznámky na základě sou-  |
|   |     |      | 21/1948 | č. 1  | dních usnesení, učiněných podle zákona|
|   |     |      | Sb.   | a § 7, | o právním postavení snoubenek a    |
|   |     |      |     | odst. 1 | nemanželských dětí účastníků národního|
|   |     |      |     |     | boje za osvobození.          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|   |     |      |     |     | Pověření stálého matrikáře některého |
| 19 |     |matričních | zák. čl. | § 10,  | sousedního matričního obvodu vedením |
|   |     |      | XXXIII/ | odst. 3 | matriční agendy v takovém matričním  |
|   |     |      | 1894   |     | obvodě, v kterém není zástupce    |
|   |     |      | min. nař.|     | matrikáře, anebo když zástupce    |
|   |     |      | č.    | § 19,  | matrikáře má omezený rozsah působnosti|
|   |     |      | 80.000/ | odst. 1 | a měl by spoluúčinkovati při uzavření |
|   |     |      | 1906   |     | sňatku, při kterém sám matrikář je  |
|   |     |      | B. M.  |     | zúčastněný podle předposledního    |
|   |     |      |     |     | odstavce § 18 nař. č. 80.000/1906   |
|   |     |      |     |     | B. M.                 |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 20 |     |      | zák. čl. | § 31,  | Rozhodování o věcných nákladech na  |
|   |     |      | XXXIII/ | odst. 4 | vedení matrik v matričním obvodě s  |
|   |     |      | 1894   |     | několika obcemi. Příslušným je    |
|   |     |      |     |     | okresní národní výbor podle sídla   |
|   |     |      |     |     | matričního úřadu.           |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 21 |     |státního  | zák. č. | §§ 1 a 2| Rozhodování o žádostech o udělení   |
|   |     |občanství | 74/1946 |     | československého státního občanství  |
|   |     |      | Sb.   |     | Čechům, Slovákům a příslušníkům    |
|   |     |      |     |     | jiných slovanských národů podle    |
|   |     |      |     |     | uvedených ustanovení.         |
+-----|     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 22 |     |      | dekretu | § 2,  | Podávání návrhů k žádostem o zachování|
|   |     |      | č. 33/  | odst. 2 | československého státního občanství. |
+-----|     |      | 1945 Sb. +---------+---------------------------------------+
| 23 |     |      |     | § 3   | Podávání návrhů k žádostem o vrácení |
|   |     |      |     |     | československého státního občanství. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 24 |     |      | zák. čl. | §§ 21  | Propuštění z československého     |
|   |     |      | L/1879  | až 29  | státního svazku.           |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 25 |     | územních | dekretu | § 18  | Schválení souhlasných usnesení    |
|   |     | změn obcí | č. 121/ | odst. 1 | místních národních výborů o změně   |
|   |     |      | 1945 Sb. |     | obecních hranic.*)          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 26 |     |      |     | § 18,  | Slučování obcí a měnění hranic obcí  |
|   |     |      |     | odst. 2 | z moci úřední.*)           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------|
| 27 |     |      | zák. č. | § 33  | Změny hranic obcí při provádění    |
|   |     |      | 90/1947 |     | knihovního pořádku u konfiskovaného  |
|   |     |      | Sb.   |     | nepřátelského majetku.*)       |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 28 |     | dávky ze | zák. č. | § 37  | Zvláštní dozor nad vyměřováním a  |
|   |     | zábav   | 329/1921 |     | vybíráním obecní dávky ze zábav.   |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č. 143/ |     |                    |
|   |     |      | 1922 Sb. |     |                    |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 29 |     | majetko- | dekretu | § 18,  | Prodloužení lhůty k vybírání dosa-  |
|   |     | vého   | č. 121/ | odst. 8,| vadních dávek a poplatků a povolování|
|   |     | vypořádání| 1945 Sb. | písm. c)| vyrovnání berního zatížení uvnitř   |
|   |     | obcí   |     |     | obce při územních změnách obcí.    |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 30 |     | společné | zák. č. | § 93,  | Schvalování úmluvy obcí o společné  |
|   |     | správy  | 7/1964  | odst. 2 | správě jejich záležitostí.      |
|   |     | obcí   | čes.   |     |                    |
|   |     |      | z. z.  | § 93.  |                    |
|   |     |      | zák. č. | odst. 2 |                    |
|   |     |      | 4/1964  |     |                    |
|   |     |      | mor.   | § 83,  |                    |
|   |     |      | z. z.  | odst. 2 |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 17/1863 |     |                    |
|   |     |      | slez.  |     |                    |
|   |     |      | z. z.  |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 31 |     | finančního| zák. č. | § 4   | Instanční rozhodování o odvolání do  |
|   |     | hospo-  | 77/1927 | odst. 6 | školního rozpočtu, přísluší-li    |
|   |     | dářství  | Sb. ve  | zák.  | přiškolené obce do dvou nebo více  |
|   |     | svazků  | znění  | K § 4  | okresů.**)              |
|   |     | lidové  | zák.   | odst. 4 |                    |
|   |     | správy  | č. 169/ | vl. nař.|                    |
|   |     |      | 1930 Sb. |     |                    |
+-----+     |      | vl. nař. +---------+---------------------------------------+
| 32 |     |      | č. 157/ | § 19  | Schvalování účetních závěrek školních |
|   |     |      | 1927 Sb.| odst. 6 | obcí a újezdů, přísluší-li přiškolené|
|   |     |      |     | s § 4  | obce do dvou nebo více okresů.**)   |
|   |         |      |     | zák.  |                    |
+-----|     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 33 |     |      |     | § 19,  | Rozhodování o povinnosti školních   |
|   |     |      |     | odst. 5 | orgánů k náhradě škody, přísluší-li  |
|   |     |      |     | a 6   | přiškolené obce do dvou nebo více   |
|   |     |      |     | zák.  | okresů.**)              |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 34 |     | trestních | min. nař.|odd. C, | Odpisy trestů v případech, kdy trest |
|   |     |      | č. 10/  |§ 40,  | nemůže býti vykonán (na př. pro   |
|   |     |      | 1853 ř. |písm. c) | nedoručitelnost trestního nálezu,   |
|   |     |      | z.    |     | smrt potrestaného a pod.).      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 35 |     | kolportáže| zák. č. | § 2,  | Zákaz kolportáže periodického tiskopi-|
|   |     | tiskopisů | 126/1933 | odst. 1 | su závadného ve smyslu § 2, odst. 1  |
|   |     |      | Sb.   | až 3  | až 3 zákona, pokud jest vydáván na  |
|   |     |      |     |     | území ČSR pro obvod působnosti    |
|   |     |      |     |     | okresního národního výboru.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 36 |     | škod   | dekretu | §§ 4 a | Zřízení smíšených komisí a obstarávání|
|   |     | válečných | č.    | 5    | prací spojených s činností těchto  |
|   |     | a škod  | 54/1945 |     | komisí.                |
+-----|     |způsobených| Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 37 |     |mimořádnými|     | § 5   | Oceňování přihlášek válečných škod  |
|   |     | poměry  |     |     | smíšenou komisí.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 38 |     |      | zák. č. | § 6   | Rozhodování o poskytnutí zálohy bez  |
|   |     |      | 161/1946 | odst. 1 | ohledu na výši škody.         |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 39 | minis- | církevního| zák. č. | § 38,  | Povolování použití církevního majetku |
|   | terstva | majetku  | 50/1874 | odst. 1 | na stavební opravy církevních budov, |
|   |školství,|      | ř. z.  |     | u soukromých patronátů a není-li   |
|   | věd a  |      |     |     | patrona, do 100.000 Kčs.       |
+-----| umění  |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 40 |     |      | rozh. ze |     | Každoroční účetní zkoušení účtů    |
|   |     |      | dne   |     | kostelů veřejných patronátů a výpisu |
|   |     |      | 3. 10.  |     | z kostelních účtů kostelů ostatních. |
|   |     |      | 1858,  |     |                    |
|   |     |      | výn. min.|     |                    |
|   |     |      | kultu z |     |                    |
|   |     |      | 15. 10. |     |                    |
|   |     |      | 1858, č. |     |                    |
|   |     |      | 1282   |     |                    |
|   |     |      | pres.  |     |                    |
+-----|     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 41 |     |      | nař. z  |     | Ustanovování fojtovních komisařů.   |
|   |     |      | 26. 7.  |     |                    |
|   |     |      | 1827, č. |     |                    |
|   |     |      | 21.758  |     |                    |
|   |     |      | čes.   |     |                    |
|   |     |      | prov.  |     |                    |
|   |     |      | sb.   |     |                    |
|   |     |      | zák.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 42 |     |      | dekretu |     | Účast státní správy kultové při    |
|   |     |      | z 25. 4. |     | projednávání pozůstalosti po farářích.|
|   |     |      | 1817, č. |     |                    |
|   |     |      | 1332 sb. |     |                    |
|   |     |      | zák.   |     |                    |
|   |     |      | soud. a |     |                    |
|   |     |      | dekretů |     |                    |
|   |     |      | dopl-  |     |                    |
|   |     |      | ňujících |     |                    |
|   |     |      |     |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 43 |     |      | zák. č. |     | Dědictví pro kostely, zbožné odkazy a |
|   |     |      | 50/1874 |     | církevní nadání.           |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | pat. č. | § 84  |                    |
|   |     |      | 208/1854 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 44 |     |      | nař. č. |     | Prohlášení pro knihovní výmazy    |
|   |     |      | 162/1860 |     | církevních břemen, kvitance, vkladná |
|   |     |      | ř. z.  |     | prohlášení, propouštěcí prohlášení, |
|   |     |      | nař. č. |     | závad prosté odpisy pozemků a pod.  |
|   |     |      | 175/1860 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 45 |     |      | min. nař.| odd. C, | Povolování stavebních oprav na    |
|   |     |      |č. 10/1853| § 40,  | budovách církevních veřejných     |
|   |     |      | ř. z.  | písm. b)| patronátů při patronátní tangendě do |
|   |     |      | vl. nař. |     | 50.000 Kčs.              |
|   |     |      | č. 187/ |     |                    |
|   |     |      | 1929 Sb. |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 46 |     |      | min. nař.|     | Schvalování pronájmu (propachtování) |
|   |     |      | č. 162/ |     | církevního jmění na dobu od 3 do 10 |
|   |     |      | 1860   |     | let.                 |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 47 |     |      | zák. č. | § 51  | Povolení zcizení církevního majetku do|
|   |     |      | 50/1874 |     | výše 50.000 Kčs a zatížení církevního |
|   |     |      | ř. z.  |     | majetku do výše 100.000 Kčs.     |
|   |     |      | min. nař.|     |                    |
|   |     |      | č. 162/ |     |                    |
|   |     |      | 1860 ř. |     |                    |
|   |     |      | z., vl. |     |                    |
|   |     |      | nař. č. |     |                    |
|   |     |      | 314/1943 |     |                    |
|   |     |      | Sb.,   |     |                    |
|   |     |      | přil. A |     |                        |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 48 |     |      | zák. č. | § 54  | Povolení použití přebytečného jmění  |
|   |     |      | 50/1874 |     | církevního subjektu ve prospěch ji- |                 |
|   |     |      | ř. z.  |     | ného církevního účelu až do výše   |
|   |     |      | vl. nař. |     | 50.000 Kčs.              |
|   |     |      | č. 314/ |     |                    |
|   |     |      | 1943 Sb.,|     |                    |
|   |     |      | příl. A |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 49 | mini-  | nadačních | dekretu |     | Přijímání nadací okresním národním  |
|   | sterstva|      | ze dne  |     | výborem, v jehož obvodu se projednává |
|   | škol-  |      | 15. 5.  |     | pozůstalost nebo se stalo věnování. |
|   | ství,  |      | 1841, sv.|     | Vyhotovení nadačního listu.      |
|   | věd a  |      | 69, č. 60|     |                    |
|   | umění  |      | sb. zák. |     |                    |
|   | a    |      | pol.   |     |                    |
+-----| minis- |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 50 | terstva |      | výn. min.|     | Prodeje, koupě při ceně do 100.000  |
|   | vnitra |      | vnitra  |     | Kčs, pronájem a propachtování     |
|   |     |      | z 8. 8. |     | nadačních nemovitostí na dobu 6 let  |
|   |     |      | 1913, č. |     | v obvodu okresního národního výboru. |
|   |     |      | 17.762 ai|     |                    |
|   |     |      | 1912,  |     |                    |
|   |     |      | vydaného |     |                    |
|   |     |      | v souhla-|     |                    |
|   |     |      | se s min.|     |                    |
|   |     |      | kultu a |     |                    |
|   |     |      |vyučování |     |                    |
|-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 51 |     |      |nař. min. | odd. C, | Správa a udělení nadací, pokud nadační|
|   |     |      | vnitra, | § 35  | list nestanoví jinak a s výjimkou   |
|   |     |      | spravedl-|     | správy nadačního jmění a udělování  |
|   |     |      | nosti a |     | nadací u těch nadací, u nichž účelové |
|   |     |      | financí |     | určení přesahuje obvod okresu.    |
|   |     |      | z 19. 1. |     |                    |
|   |     |      | 1853, č. |     |                    |
|   |     |      | 10 ř. z. |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 52 |     |      | dekretu |     | Dozor nad správou nadačního jmění   |
|   |     |      | z 15. 5. |     | (podle sídla nadační správy) s    |
|   |     |      | 1841, sv.|     | výjimkou vojenských nadací u těch   |
|   |     |      | 69, č. 60|     | nadací, u nichž účelové určení přesa- |
|   |     |      | sb. zák. |     | huje obvod okresu.          |
|   |     |      | pol.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 53 | minis- | školských | zák. č. | § 19  | Subsidiární vyučování náboženství na |
|   | terstva |      | 95/1948 |     | školách I. a II. stupně.       |
|   |školství,|      | Sb.   |     |                    |
+-----+ věd a  |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 54 | umění  |      | zák. č. | §§ 9,  | Zřizování dalších tříd (poboček) po  |
|   |     |      | 95/1948 | 25, 30 | zákonu nutných v oboru škol mateřských|
|   |     |      | Sb.   | a 89  | a škol I. a II. stupně po rámcovém  |
|   |     |      |     |     | souhlasu krajského školního úřadu.  |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 55 |     |      | vl. nař. | § 14  | Úprava obvodů pro vyučování      |
|   |     |      | č. 196/ |     | náboženství na školách I. a II.   |
|   |     |      | 1948 Sb.|     | stupně.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 56 |     | církevních| zák. č. | § 11  | Podávání námitek proti ustanovení   |
|   |     | osob   | 68/1874 |     | duchovního správce.          |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 57 |     |      | zk. č.  | § 6  | Podávání námitek proti ustanovení   |
|   |     |      | 50/1874 |     | katolických duchovních.        |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 58 | minis- | obecně  | vl. nař. | § 1,  | Svolení ke zcizení nemovitostí.    |
|   | terstva |prospěšných| č. 9/  | odst. 1 |                    |
|   | sociální| bytových | 1942 Sb. |     |                    |
|   | péče  | sdružení |     |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 59 |     | stavebního| zák. č. | § 5   | Svolení k výmazu závazku knihovně   |
|   |     | ruchu   | 243/1911 |     | zapsaného ve prospěch státu na domu |
|   |     |      | ř. z.  |     | obecně prospěšného stavebního    |
|   |     |      |     |     | sdružení, že vlastník dům nezcizí bez |
|   |     |      |     |     | povolení.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 60 |     |      | min. nař.| čl. 5 | Svolení k výmazu závazku knihovně   |
|   |     |      | č. 112/ |     | zapsaného ve prospěch státu nebo   |
|   |     |      | 1912   |     | Fondu pro bytovou péči na právu    |
|   |     |      | ř. z.  |     | stavby obecně prospěšného bytového  |
|   |     |      |     |     | sdružení, že stavebník právo stavby  |
|   |     |      |     |     | nezcizí bez povolení.        |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 61 |     |      | zák. č. | § 7   | Svolení k výmazu závazku knihovně   |
|   |     |      | 20/1920 |     | zapsaného na pozemku, který získaly  |
|   |     |      | Sb.   |     | vyvlastněním pro stavbu obytných nebo |
|   |     |      |     |     | veřejných budov okres, obec nebo   |
|   |     |      |     |     | stavební sdružení.          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 62 |     |hospodaření| zák. č. | § 1   | Hlášení bytů ve státních obytných  |
|   |     | s byty  | 138/1948 | odst. 1 | domech, jichž se neužívá nebo které  |
|   |     |      | Sb.   |     | se uvolní.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 64 |     |      |     | § 33,  | Rozšíření výjimky podle § 33, odst. 1 |
|   |     |      |     | odst.2 | z důvodů veřejného zájmu na další  |
|   |     |      |     |     | objekty v obcích mimo statutární   |
|   |     |      |     |     | města.                |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 65 |     | práce   | zák. č. | § 6,  | Povolování práce přes čas na dobu   |
|   |     | přes čas | 91/1918 | odst. 2 | přes 4 týdny v jednom roce, s výjimkou|
|   |     |      | Sb.   |     | podniků hornických, prací železničních|
|   |     |      |     |     | a podniků podléhajících živnostenské |
|   |     |      |     |     | inspekci.               |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 66 | minis- | výkonu  | zák. č. | § 8,  | Oznámení o vzdání se výkonu lékařské|
|   | terstva | lékařské | 114/1929 | odst. 8| praxe                 |
+-----+ zdra-  | praxe   | Sb. ve  +---------+---------------------------------------+
| 67 | vot-  |      | znění  | § 9  | Udělení titulu odborného lékaře.   |
|   | nictví. |      | zák. č. | odst. 2|                    |
|   |     |      | 81/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 68 |     |      | zák. č. | § 17,  | Rozvržení odměn očkujícím lékařům.  |
|   |     |      | 412/1919 | odst. b)|                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----|     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 69 |     |      | zák. č. | § 9,  | Rozvržení a výplata odměn očkujícím  |
|   |     |      | 189/1946 | odst. 4 | lékařům.               |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 70 |     |      | vl. nař. | § 8,  | Udělení souhlasu, aby státní obvodní |
|   |     |      | č. 24/  | odst. 2 | lékař bydlil dočasně mimo sídle    |
|   |     |      | 1923 Sb. |     | obvodu.                |
|   |     |      | ve znění |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č. 187/ |     |                    |
|   |     |      | 1929 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 71 |     | pohlavních| zák. č. | § 3   | Povolení léčení nemajetných pohlavně |
|   |     | chorob  | 241/1922 |     | nemocných na státní útraty.      |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 72 |     | pomocné  | zák. č. | § 2,  | Povolení výjimek při připuštění  k  |
|   |     | praxe   | 200/1928 | odst. 2 | porodnické praxi.           |
|   |     | porodnické| Sb.   |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č. 314/ |     |                    |
|   |     |      | 1943 Sb. |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 73 |     |      |     | § 7,  | Povolení praxe, jestliže porodní   |
|   |     |      |     | odst. 5 | asistentka pozbyla československého  |
|   |     |      |     |     | státního občanství, a opětné odnětí  |
|   |     |      |     |     | tohoto povolení.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 74 |     |      | zák. č. | § 7,  | Odnětí diplomu spolu s oprávněním  |
|   |     |      | 200/1928 | odst. 2,| k výkonu porodnické praxe.***)    |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění  | § 5,  |                    |
|   |     |      | zák. č. | odst. 6 |                    |
|   |     |      | 248/1948 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 75 |     | zubní   | zák. č. | § 4   | Povolování zubotechnických oprávnění.|
|   |     | techniky | 303/1920 |     |                    |
|   |     |      | Sb. ve  |     |                    |
|   |     |      | znění  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 171/1934 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 237/1948 | § 7   |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 259/1924 | § 22,  |                    |
|   |     |      | Sb.   | pol. 27 |                    |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 76 |     | lékáren  | zák. č. | § 8   | Úprava noční a sváteční služby ve   |
|   |     |      | 5/1907  |     | veřejných lékárnách.         |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 77 |     | ústavů  | vl. nař. | § 6   | Podávání návrhů na vyslovení souhlasu |
|   |     | národního | č. 219/ |     | se zřízením fakultativních poraden,  |
|   |     | zdraví  | 19    |     | oddělení, odboček, jakož i místních  |
|   |     |      |     |     | poraden ústavů národního zdraví.   |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 78 |     | léčebných | vl. nař. | příl.     A,| Povolování dovozu léčiv z ciziny   |
|   |     | přípravků | č. 168/ | odd.  | soukromníkům.             |
|   |     |      | 1927 Sb. | III,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 6,|                    |
|   |     |      |     | č. 8  |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 79 |     | veteri-  | vl. nař. | § 17,  | Schvalování poplatků na veřejných   |
|   |     | nární   | č. 208/ | odst. 2 | jatkách.               |
|   |     | policie  | 1939 Sb. |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. | § 59,  |                    |
|   |     |      | č. 41/  | odst. 2 |                    |
|   |     |      | 1940 Sb. |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 80 |     | plováren | vl. nař. | § 4,  | Zproštění povinnosti ustanoviti na  |
|   |     | a     | č. 366/ | odst. 3 | plovárnách a koupalištích zkoušené  |
|   |     | koupališť | 1940 Sb. |     | plavčíky.               |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č. 314/ |     |                    |
|   |     |      | 1943 Sb. |     |                    |
|   |     |      | zák. čl. |     |                    |
|   |     |      | XIV/1876 |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 81 |     | všeobecné | zák. čl. | § 36,  | Výkon zdravotního dozoru nad     |
|   |     | zdravotní | XIV/1876 | odst. 1 | trestnicemi.             |
+-----+     | péče   +----------+---------+---------------------------------------+
| 82 |     |      | min. nař.| § 47,  | Vysílaní komise ke zjištění, zda   |
|   |     |      | č.    | odst. 3| duševně chorý, který je vyšetřován  |
|   |     |      | 35.000/ | a 4  | pro trestný čin, má býti z ústavu   |
|   |     |      | 1902   |     | propuštěn a rozhodování o tom     |
|   |     |      | B. M.  |     | (jestliže se komise dohodla).     |
|   |     |      | ve znění |     |                    |
|   |     |      | min. nař.|     |                    |
|   |     |      | č.    |     |                    |
|   |     |      | 140.000/ |     |                    |
|   |     |      | 1907   |     |                    |
|   |     |      | B. M.  |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 83 | minis- | podle   | zákona o | § 30,  | Vrácení přeplatků na dani důchodové  |
|   | terstva | zákona o | přímých | odst. 5,| srážkou (likvidace).         |
|   | financí | přímých  | daních  | § 32,  |                    |
|   |     | daních  |     | odst. 4 |                    |
|   |     |      |     | a 5   |                    |
|   |     |      |     | § 35,  |                    |
|   |     |      |     | odst. 1 |                    |
|   |     |      |     | a § 37, |                    |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 84 |     |      |     | § 99  | Rozhodování o žádostech za trvalé   |
|   |     |      |     |     | a dočasné osvobození od daně pozemko- |
|   |     |      |     |     | vé.                  |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 85 |     |      |     | § 147, | Rozhodování o sloučení nebo vyloučení |
|   |     |      |     | odst. 2 | míst podrobených činžovní dani.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 86 |     |      |     | § 201  | Rozhodování o žádostech za prominutí |
|   |     |      |     |     | pořádkových pokut v oboru přímých   |
|   |     |      |     |     | daní.                 |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 87 |     |      | prová-  | odd. II,| Rozhodování o prodloužení lhůty k   |
|   |     |      | děcího  | písm.  | podání přiznání.           |     
|   |     |      | nař. k  | B, č. 1 |                    |
+-----+     |      | § 232,  +---------+---------------------------------------+
| 88 |     |      | odst. 2 | odd. II,| Rozhodování o prodloužení lhůty    |
|   |     |      | zák. o  | písm. B,| k podání odvolání nejdéle o 6 měsíců.|
|   |     |      | př. d.  | č. 2  |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 89 |     |      |     | odd. II,| Rozhodování o promíjení promeškané  |
|   |     |      |     | písm. C,| lhůty k podání odvolání nejdéle do  |
|   |     |      |     | č. 4  | 6 měsíců.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 90 |     |      | zák. o  | § 276, | Rozhodování o odpisu nedobytných daní |
|   |     |      | př. d.  | odst. 2| s příslušenstvím.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 91 |     |      |     | § 276  | Rozhodování o prominutí přímých daní |
|   |     |      |     | odst. 3 | s příslušenstvím, jestliže se žádost |
|   |     |      |     | a 5   | zamítá nebo se jí sice vyhovuje, ale |
|   |     |      |     |     | povolený odpis nečiní více než    |
|   |     |      |     |     | 50.000 Kčs.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 92 |     |      |     | § 283, | Rozhodování o žádostech za příročí  |
|   |     |      |     | odst. 1 | a o žádostech za snížení nebo pro-  |
|   |     |      |     | a 3   | minutí poplatku z prodlení (přirážky |
|   |     |      |     |     | pro zmeškání), nepřevyšuje-li daňový |
|   |     |      |     |     | nedoplatek částku 1,000.000 Kčs.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 93 |     |      |     | § 361, | Rozhodování o žádostech za odklad  |
|   |     |      |     | odst. 1 | exekuce, nepřesahuje-li daňový     nedo- |
|   |     |      |     |     | platek částku 1,000.000 Kčs.     |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 94 |     |      | zák. o  | §§ 291 | Vracení a přeúčtování přeplatků na  |
|   |     |      | př. d.  | až 296 | přímých daních, na dani z obratu a na|
|   |     |      |     |     | majetkových dávkách, jakož i převod |
|   |     |      | zák. č. | § 21  | přeplatků ve volných penězích na   |
|   |     |      | 31/1946 |     | konta jiných poplatníků.       |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | §§ 68  |                    |
|   |     |      | 134/1946 | a 81  |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 95 |     |      | zák. o  | § 330  | Rozhodování o odvoláních proti dani  |
|   |     |      | př. d.  |     | důchodové a všeobecné výdělkové,   |
|   |     |      |     |     | nepřesahuje-li stanovený základ    |
|   |     |      |     |     | 250.000 Kčs a odvolání jest plně   |
|   |     |      |     |     | vyhověti.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 96 |     |      |     | § 340  | Rozhodování o žádostech za navrácení |
|   |     |      |     |     | do předešlého stavu.         |
+-----|     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 97 |     | daně ze  | zák. č. | § 22,  | Rozhodování o odvoláních ve věcech  |
|   |     | mzdy   | 109/1947 | odst. 3 | daně ze mzdy, má-li úřad za to,    |
|   |     |      | Sb.   |     | že odvolání jest plně vyhověti a   |
|   |     |      |     |     | nejde-li o právní otázku.       |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 98 |     |      | zák. o  | § 26,  | Vracení přeplatků na dani ze mzdy. |
|   |     |      | př. d.  | § 291  |                    |
+-----|     |-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 99 |     | zemědělské| zák. č. | § 27,  | Rozhodování o odvoláních do vyměření |
|   |     | daně   | 49/1948 | odst. 3 | zemědělské daně, nejde-li o právní  |
|   |     |      | Sb.   |     | otázku.****)             |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|100 |     | živnos-  | zák. č. | § 20,  | Rozhodování o odvoláních do vyměření |
|   |     | tenské  | 50/1948 | odst. 5 | živnostenské daně, nejde-li o právní |
|   |     | daně   | Sb.   |     | otázku.****)             |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|101 |     | daně z  | zák. č. | § 17,  | Rozhodování o žádostech za prominutí |
|   |     | obratu  | 31/1946 | odst. 6 | 5 % zvýšení daně z obratu a cenových |
|   |     | a cenových| Sb.   |     | vyrovnávacích částek cestou milosti  |
|   |     | vyrovná- |     |     | do částky 5.000 Kčs.         |
+-----+     | vacích  |     +---------+---------------------------------------+
|102 |     | částek  |     | § 21,  | Rozhodování o odvoláních proti dani |
|   |     |      |     | odst. 2| z obratu a cenovým vyrovnávacím   |
|   |     |      |     |     | částkám, nepřeshuje-li daňový základ |
|   |     |      |     |     | Kčs 1,000.000 a odvolání jest plně  |
|   |     |      |     |     | vyhověti.               |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|103 |     |      | zák. č. | § 27 a | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      | 31/1946 | § 21,  | předpisům pořádkových pokut v oboru  |
|   |     |      | Sb.   | odst. 2 | daně z obratu a cenových vyrovnávacích|
|   |     |      |     |     | částek a záznamní povinnosti k účelům |
|   |     |      | vl. nař. | § 22  | daňovým, vyhovuje-li se odvolání   |
|   |     |      | č. 297/ |     | plně.                 |
+-----+     |      | 1941 Sb. |     +---------------------------------------+
|104 |     |      |     |     | Rozhodování o žádostech za prominutí |
|   |     |      |     |     | pořádkových pokud v oboru daně z   |
|   |     |      |     |     | obratu a cenových vyrovnávacích   |
|   |     |      |     |     | částek a záznamní povinnosti pro   |
|   |     |      |     |     | daňové účely cestou milosti,     |
|   |     |      |     |     | nepřesahuje-li pokuta 1.000 Kčs.   |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|105 |     |      | zák. č. | § 22  | Rozhodování o žádostech bráti účtované|
|   |     |      | 31/1946 |     | ceny za základ všeobecné náhrady daně|
|   |     |      | Sb.   |     | z obratu při vývozu          |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|106 |     |majetkových| zák. č. | §§ 18  | Promíjení lhůty k podání přihlášky  |
|   |     | dávek   | 134/1946 | a 63  | (přiznání) k dávce z majetkového   |
|   |     |      | Sb.   |     | přírůstku a k dávce z majetku.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|107 |     |      |     | § 66  | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     |      |     |     | vyměření dávky z majetkového přírůstku|
|   |     |      |     |     | a dávky z majetku, nepřevyšuje-li   |
|   |     |      |     |     | přírůstek 100.000 Kčs a majetek    |
|   |     |      |     |     | 1,000.000 Kčs.            |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|108 |     |      | zák. č. | § 81  | Vracení a přeúčtování t. zv. proza-  |
|   |     |      | 134/1946 | odst. 1 | tímních přeplatků na majetkových   |
|   |     |      | Sb. zák. | § 292, | dávkách,               |
|   |     |      | o př. d. | odst. 1,|                    |
|   |     |      |     | písm.  |                    |
|   |     |      |     | c)   |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|109 |     | dávek za | vl. nař. | § 12  | Rozhodování o odvoláních proti    |
|   |     | úřední  | č. 458/ |     | vyměření dávky za úřední úkon,    |
|   |     | úkony   | 1940 Sb. |     | vyměřila-li dávku berní správa a   |
|   |     |      |     |     | odvolání jest plně vyhověti.         |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|110 |     | přepychové| zák. č. | § 18  | Rozhodování o odvoláních proti dani |
|   |     | daně   | 200/1947 |     | přepychové a daním nepřímým, vyhoví-li|
|   |     |      | Sb.   |     | se odvolání plně.           |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 30/1946 | §§ 105 |                    |
|   |     |      | Sb.   | a 52  |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|111 |     |      | zák. č. | § 14  | Prominutí 5 % zvýšení přepychové daně,|
|   |     |      | 200/1947 |     | bylo-li placeno včas na nesprávné   |
|   |     |      | Sb.   |     | konto finančního úřadu.        |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|112 |     |      |     |     | Odpisy přepychové daně v případech, |
|   |     |      |     |     | kdy tato daň nebyla vybrána vůbec,  |
|   |     |      |     |     | nebo byla vybrána nižší sazbou pro  |
|   |     |      |     |     | nesprávný výklad zákona a poplatník  |
|   |     |      |     |     | později vybrání daně nezajistil.   |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|113 |     | cel    | vl. nař. | § 4,  | Povolování určitých v prováděcím   |
|   |     |      | č. 168/ | odst. 4 | nařízení uvedených úlev v       |
|   |     |      | 1927 Sb. |     | pohraničním styku a ve styku     |
|   |     |      |     |     | pohraničních hospodářství, pokud   |
|   |     |      |     |     | jde o jednotlivé případy.       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|114 |     |      |     | § 16,  | Povolování opětovných domácích    |
|   |     |      |     | odst. 4 | prohlídek, je-li celní oddělení    |
|   |     |      |     |     | obsazeno aspoň dvěma celními     |
|   |     |      |     |     | úředníky.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|115 |     |      |     | § 30,  | Povolování vstupu a výstupu zboží   |
|   |     |      |     | odst. 4| po vedlejších cestách.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|116 |     |      |     | § 38,  | Navrhování zostřeného dozoru v    |
|   |     |      |     | odst. 3 | pohraničním pásmu a celním vnitrozemí.|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|117 |     |      |     | § 85,  | Schvalování stavební, po případě jiné |
|   |     |      |     | odst. 2 | úpravy nebo změny celního skladiště. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|118 |     |      |     | § 91,  | Povolování, aby zboží v soukromém   |
|   |     |      |     | odst. 1 | celním skladišti bylo přebaleno,   |
|   |     |      |     |     | děleno atd.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------|
|119 |     |      |     | § 96,  | Povolování po slyšení příslušné    |
|   |     |      |     | odst. 1 | instituce, aby k celnímu zboží,    |
|   |     |      |     |     | vyváženému do celní ciziny, bylo   |
|   |     |      |     |     | přibaleno tuzemské zboží do téhož   |
|   |     |      |     |     | nákladového kusu.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|120 |     |      |     | § 100, | Povolování uložiti celní zboží na  |
|   |     |      |     | odst. 6 | přechodnou dobu mimo celní skladiště. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|121 |     |      |     | § 102, | Prodlužování skladní doby celního   |
|   |     |      |     | odst. 1 | zboží u jednotlivých zásilek o další |
|   |     |      |     |     | 2 roky                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 122 |     |      |     | § 102, | Zkracování skladní doby celního zboží |
|   |     |      |     | odst. 1 | v jednotlivých skladištích.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 123 |     |      |     | § 102, | Prodlužování skladní doby průvozního |
|   |     |      |     | odst. 2 | nebo vývozního zboží, jehož vývoz mu- |
|   |     |      |     |     | sí být prokázán v jednotlivých přípa- |
|   |     |      |     |     | dech.                 |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 124 |     |      |     | § 107, | Povolování ukládati zboží ve vyhraze- |
|   |     |      |     | odst. 1 | ném oddělení v celním skladišti.   |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 125 |     |      |     | § 113, | Rozhodování o propadnutí vymíněné po- |
|   |     |      |     | odst. 3 | kuty v záznamním styku.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 126 |     |      |     | § 114, | Rozhodování o dodatečném zahrnutí zbo-|
|   |     |      |     | odst. 2 | ží do záznamního styku.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 127 |     |      |     | § 125, | Povolování záznamního styku k dočasné-|
|   |     |      |     | odst. 3 | mu používání v případech, vyhrazených |
|   |     |      |     |     | býv. okrskovým celním správám.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 128 |     |      |     | § 131, | Povolování aktivního zušlechťovacího |
|   |     |      |     | odst. 6 | styku zásadně dovoleného.       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 129 |     |      |     | § 132, | Povolování pokračovacího zušlechťova- |
|   |     |      |     | odst. 1 | cího styku.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 130 |     |      |     | § 141, | Povolování úlev v přepravním styku.  |
|   |     |      |     | odst. 9 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 131 |     |      |     | § 142, | Prodlužování lhůty ke zpracování zbo- |
|   |     |      |     | odst. 13| ží, dovezeného     s celní výhodou.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 132 |     |      |     | § 146, | Prodlužování záznamní lhůty tuzemských|
|   |     |      |     | odst. 3 | letadel k zpětnému dovozu o jeden rok.|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 133 |     |      |     | § 153  | Rozhodování o celním osvobození boho- |
|   |     |      |     |     | služebných věcí v tuzemsku nevyrábě- |
|   |     |      |     |     | ných.                 |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 134 |     |      |     | § 155, | Rozhodování o prodloužení lhůty k pos-|
|   |     |      |     | odst. 6 | tupnému dovozu stěhovaných svršků na |
|   |     |      |     |     | jeden rok.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 135 |     |      |     | § 157, | Rozhodování o celním osvobození daro- |
|   |     |      |     | odst. 3 | vaných věcí dobročinným ústavům atd. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 136 |     |      |     | § 163, | Rozhodování o celním osvobození pří- |
|   |     |      |     | odst. 3 |strojů a nástrojů pro veřejné nemocnice|
|   |     |      |     |     | a učebných pomůcek pro veřejné školy. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 137 |     |      |     | § 166, | Prodlužování záznamní lhůty k zpětnému|
|   |     |      |     | odst. 7 | vývozu zaznamenaného vozidla.     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 138 |     |      |     | § 167, | Povolování vývozního záznamu tuzems- |
|   |     |      |     | odst. 2 | kých motorových vozidel za účelem   |
|   |     |      |     |     | živnostenského provozování periodické |
|   |     |      |     |     | dopravy.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 139 |     |      |     | § 168, | Povolování přestupu celní hranice   |
|   |     |      |     | odst. 2 | jízdními a motorovými koly v pohranič-|
|   |     |      |     |     | ním styku po vedlejších cestách    |
|   |     |      |     |     | v určitém úseku.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 140 |     |      |     | § 197, | Povolování odkladu platby cla na   |
|   |     |      |     | odst. 3 | týdenní období se zajištěním.     |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 141 |     |      |     | § 205, | Povolování celního úvěru zajištěného |
|   |     |      |     | písm.  | ručením úvěrního ústavu.       |
|   |     |      |     | b)   |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 142 |     |      |     | § 214, | Upouštění od vybrání cla nebo jeho  |
|   |     |      |     | odst. 8| vrácení při zpětném dovozu zboží,   |
|   |     |      |     |     | je-li celní oddělení obsazeno aspoň  |
|   |     |      |     |     | dvěma celními úředníky.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 143 |     |      |     | § 216, | Vracení dovozního cla ze zpět     |
|   |     |      |     | odst. 5 | vyvezeného zboží v případech uvedených|
|   |     |      |     |     | v § 216, odst. 2, je-li celní oddělení|
|   |     |      |     |     | obsazeno aspoň dvěma celními úředníky.|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 144 |     |      |     | § 217, | Promíjení celní pohledávky ze     |
|   |     |      |     | odst. 2 | zaniklého zaznamenaného zboží, pokud |
|   |     |      |     |     | se týče povolení odpisu rozdílu cla. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 145 |     |      |     | § 218, | Zkracování doby, po kterou je zboží  |
|   |     |      |     | odst. 5 | osvobozeno od skladného, je-li ve   |
|   |     |      |     |     | skladišti nával zboží.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 146 |     |      |     | § 218, | Povolování snížení skladného pro   |
|   |     |      |     | odst. 7 | objemné předměty, uložené na celništi.|
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 147 |     |      |     | příl. F,| Osvobozování vzorků potravin a    |
|   |     |      |     | § 1,  | poživatin od dodací povinnosti celním |
|   |     |      |     | odst. 7 | oddělením okresních národních výborů a|
|   |     |      |     |     | povolování řízení se vzorkovými    |
|   |     |      |     |     | knížkami.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 148 |     |      |     | příl. F,| Rozhodování o vrácení zaplacené celní |
|   |     |      |     | § 13,  | pohledávky z důvodu slušnosti (§ 103 |
|   |     |      |     | odst. 1 | c. z.), byla-li poštovní zásilka   |
|   |     |      |     |     | omylem zničena bez celního dozoru,  |
|   |     |      |     |     | avšak pod poštovním dohledem, způsobem|
|   |     |      |     |     | předepsaným pro poštovní zásilky   |
|   |     |      |     |     | tuzemské.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 149 |     |      |     | příl. F,| Upouštění od vybrání celní pohledávky,|
|   |     |      |     | § 14,  | ztratí-li se nevyclená poštovní    |
|   |     |      |     | odst. 1 | zásilka nebo část jejího obsahu při  |
|   |     |      |     |     | poštovní dopravě.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 150 |     |      |     | příl. G,| Požadování zvláštního prostoru v   |
|   |     |      |     | § 14,  | provozním skladišti železničním pro  |
|   |     |      |     | odst. 4 | úschovu zabaveného zboží nebo zboží, |
|   |     |      |     |     | jehož projednávání musilo být     |
|   |     |      |     |     | přerušeno.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 151 |     |      |     | příl. H,| Povolování výjimek (v dohodě     |
|   |     |      |     | § 2,  | s poříčním plavebním úřadem) ze    |
|   |     |      |     |     odst. 2 | zásady, že lodi v pohraničních vodách |
|   |     |      |     |     | smějí přistáti jen v přístavech a   |
|   |     |      |     |     | u skladišť, v nichž jsou zřízena celní|
|   |     |      |     |     | oddělení.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 152 |     |      |     | příl. H,| Povolování přebalování, dělení zboží |
|   |     |      |     | § 4,  | atd. v soukromém celním skladišti.  |
|   |     |      |     | odst. 6 |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 153 |     |      |     | příl. H,| Rozhodování o užití lodi k dopravě  |
|   |     |      |     | § 15,  | zboží poukázaného opovědkou, byla-li |
|   |     |      |     | odst. 2 | loď přestavěna nebo bylo-li změněno  |
|   |     |      |     |     | její uzavírací zařízení.       |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 154 |     | poplatků | min. nař.| § 2,  | Rozhodování o žádostech za přiznání  |
|   |     |      | č.    | odst. 1 | poplatkových úlev podle předpisů   |
|   |     |      | 92/1902 |     | o opatřeních proti šíření révokazu.  |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 155 |     |      | min. nař.| § 3   | Rozhodování o žádostech úvěrních a  |
|   |     |      | č.    |     | záložních spolků za přiznání     |
|   |     |      | 112/1894 |     | poplatkových výhod podle zákona    |
|   |     |      | ř. z.  |     | č. 91/1889 ř. z.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 156 |     |      | zák. č. | čl. II | Rozhodování o žádostech svazků lidové |
|   |     |      | 70/1902 |     | správy za přiznání poplatkového    |
|   |     |      | ř. z.  |     | osvobození pro komunální výpůjčky.  |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
*) S výjimkou případů, kdy změna hranic obecních znamená zároveň
  změnu hranic okresu.
**) Příslušným je okresní národní výbor podle sídla školy.
***) Přenáší se též působnost ústředního úřadu.
****) Jen, vyhoví-li se odvolání plně.
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|   |     |se přenáší na okresní národní výbory působnost příslušející krajským  |
| Pol.| V oboru |           národním výborům                  |
|   | státní +-----------+--------------------+---------------------------------------+
|   | správy |      |    podle    |                    |
|   |     | ve věcech +----------+---------+     Předmět působnosti      |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 |  2  |   3   |  4   |  5  |          6          |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 157 | minis- | živnosten-| min. nař.|     | Udělování koncese pro výrobu zboží  |
|   | terstva | ských   | č. 81/  |     | zápalného.              |
|   | průmyslu|      | 1909   |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 22  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | pol. 33 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 158 |     |      | min. nař.| § 1   | Udělování koncese elektrotechnické.  |
|   |     |      | č. 41/  |     |                    |
|   |     |      | 1883   |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 22,  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | pol. 24 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 159 |     |      | zák. č. | § 7,  | Udělování dispensí pro provoz koncese |
|   |     |      | 128/1947 | odst. 3 | radiomechanické a k provozu obchodu  |
|   |     |      | Sb.   |     | s radioelektrickými zařízeními.    |
|   |     |      | živn.  | § 23a, |                    |
|   |     |      | řádu   | odst. 2 |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 38,  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | odst. 2 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 160 |     |      | zák. č. | §§ 2 a 3| Udělování povolení k držbě      |
|   |     |      | 118/1912 |     | rozmnožovacích (tiskařských)     |
|   |     |      | ř. z.  |     | strojů.                |
|   |     |      | živn.  | § 15,  |                    |
|   |     |      | řádu   | č. 1  |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 161 |     |      | živn.  | § 1,  | Rozhodování o tovární povaze živnosti.|
|   |     |      | řádu   | odst. 4 |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 1,  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | odst. 6 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 162 |     |      | min. nař.| §§ 1 a 2| Udělování koncesí pro zpracování   |
|   |     |      | č.    |     | zemního oleje.            |
|   |     |      | 62/1910 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | zák. č. | § 22,  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | pol. 34 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+      +----------+---------+---------------------------------------+
| 163 | min.  |      | živn.  | § 36,  | Rozhodování o rozsahu práv      |
|   | průmyslu|      | řádu   | odst. 2 | živnostenských.            |
|   | a zú-  |      |     |     |                    |
|   | častně- |      |     |     |                    |
+-----+ ných  |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 164 | ústřed- |      | min. nař.|     | Uznávání reální povahy živnosti.   |
|   | ních  |      | č.    |     |                    |
|   | úřadů  |      | 204/1856 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+---------+      +----------+---------+---------------------------------------+
    | 165 | minis- |      | zák. č. | § 4   | Propůjčování koncese k provozování  |
|   | terstva |      | 160/1936 |     | živnosti hubení škodlivého živočišstva|
|   | průmyslu|      | Sb.   |     | kyanovodíkem, ethylenoxydem a     |
|   |     |      |     |     | chlorpikrinem.*)           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 166 |     |      |     | § 6   | Odnímání koncese na čas nebo navždy. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 167 |     |      |     | § 8   | Schvalování skladu kyanovodíku,    |
|   |     |      |     |     | ethylenoxydu, chlorpikrinu a látek  |
|   |     |      |     |     | určených k jejich přípravě.      |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 168 |     |      | zák. č. | § 58,  | Stanovení obvodů pro kominické    |
|   |     |      | 259/1924 | odst. 1 | živnosti, měnění a rušení těchto   |
|   |     |      | Sb.   | a 4   | obvodů.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 169 |     |      |     | § 58,  | Stanovení obvodů pro živnosti     |
|   |     |      |     | odst. 2 | průtočnické a pohodnické, měnění a  |
|   |     |      |     | až 4  | rušení těchto obvodů.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 170 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí k provozování    |
|   |     |      |     | pol. 6 | živností stavebních, a to pro:    |
|   |     |      |     |     | a) živnost stavitelskou,       |
|   |     |      |     |     | b) živnost zednického mistra,     |
|   |     |      |     |     | c) živnost tesařského mistra,     |
|   |     |      |     |     | d) živnost kamenického mistra.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 171 |     |      |     | § 18  | Udělování dispense od celého nebo   |
|   |     |      |     |     | částečného průkazu způsobilosti při  |
|   |     |      |     |     | řemeslných živnostech.        |
+-----+---------+      +----------+---------+---------------------------------------+
| 172 | minis- |      | dekretu | čl. V  | Udělování koncesí pro veřejné     |
|   | terstva |      | z 16. 4. |     | jednatelství.             |
|   | vnitř- |      | 1833,  |     |                    |
|   | ního  |      | č. 59  |     |                    |
|   | obchodu |      | sb. z.  |     |                    |
|   |     |      | pol.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 173 |     |      | dekretu |     | Udělování koncesí pro soukromé    |
|   |     |      | z 5. 2. |     | jednatelství jako:          |
|   |     |      | 1847,  |     | a) živnostenská správa domů a     |
|   |     |      | č. 14  |     |  nemovitostí nijak neomezená,    |
|   |     |      | sb. z.  |     | b) zprostředkování prodeje a jiného  |
|   |     |      | pol. a  |     |  zpeněžení vynálezů, patentů a   |
|   |     |      | výnosu  |     |  ochranných známek,         |
|   |     |      | st. min. |     | c) kanceláře pro prodej vstupenek do |
|   |     |      | z 28. 2. |     |  divadel a zábavných podniků,    |
|   |     |      | 1863,  |     | d) celní jednatelství,        |
|   |     |      | č. 2306 |     | e) provozování aukčních síní,     |
|   |     |      |     |     | f) kanceláře inkasní omezené na    |
|   |     |      |     |     |  dobývání pohledávek z obchodů mimo |
|   |     |      |     |     |  čl. 273, odst. 1 obchodního zákona,|
|   |     |      |     |     | g) kanceláře insertní, je-li     |
|   |     |      |     |     |  zprostředkovatelem smlouvy mezi  |
|   |     |      |     |     |  inserentem a časopisem, a další  |
|   |     |      |     |     |  podobné.              |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 174 |     |      | min. nař.|     | Udělování koncesí pro živnostenský  |
|   |     |      | č.    |     | odbyt petroleje dovozem dopravními  |
|   |     |      | 62/1910 |     | nádržkami (tanky) a vyprazdňováním  |
|   |     |      | ř. z.  |     | jich.                 |
|   |     |      | zák. č. | § 22,  |                    |
|   |     |      | 259/1924 | pol. 34 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 175 |     | vážních  | zák. č. | § 15,  | Potvrzování sazeb vážních poplatků.  |
|   |     | poplatků | 72/1866 | odst. 2 |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 176 |     | živnosten-| zák. č. | § 22,  | Udělování koncesí pro živnostenský  |
|   |     | ských   | 259/1924 | pol. 11 | prodej látek ohňostrojných a jiných  |
|   |     |      | Sb.   |     | trhacích preparátů.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 177 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí pro živnost     |
|   |     |      |     | pol. 13 | záloženskou.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 178 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí pro živnost     |
|   |     |      |     | pol. 15 | hostinskou a výčepnickou.       |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 179 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí k provozu pohřebních|
|   |     |      |     | pol. 23 | podniků.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 180 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí k provozu      |
|   |     |      |     | pol. 26 | informačních kanceláří.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 181 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí k provozování    |
|   |     |      |     | pol. 30 | telegrafních agentur.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 182 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí pro soukromé    |
|   |     |      |     | pol. 31 | detektivní kanceláře.         |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 183 |     |      |     | § 22,  | Udělování koncesí k provozu živností, |
|   |     |      |     | pol. 37 | které nabývají pohledávek z dopravních|
|   |     |      |     |     | obchodů proti železnicím a jiným   |
|   |     |      |     |     | dopravním podnikům a tyto ve vlastním |
|   |     |      |     |     | jméně a na vlastní účet uplatňují.  |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 184 |     |      | zák. č. | § 2   | Udělování koncesí k provozu soukromého|
|   |     |      | 203/1925 |     | zprostředkování (na Slovensku).        |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 185 |     |      | zák. č. | § 2   | Udělování koncesí pro prodej pálených |
|   |     |      | 85/1941 |     | lihových nápojů v uzavřených lahvích. |
|   |     |      | Sl. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 186 |     |      | zák. č. | § 14,  | Udělování dispense pro obchodní    |
|   |     |      | 259/1924 | odst. 7 | živnosti vázané na průkaz       |
|   |     |      | Sb.   |     | způsobilosti.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 187 |     |      |     | § 50,  | Povolování zřizování a používání   |
|   |     |      |     | odst. 1 | jatek; schvalování jatečních řádů a  |
|   |     |      |     | a 2   | poplatků.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 188 |     |      |     | § 87,  | Povolování výprodejů na dobu delší tří|
|   |     |      |     | odst. 1 | měsíců.                |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 189 |     |      |     | § 80,  | Zákaz prodeje zboží uvedeného v § 80, |
|   |     |      |     | odst. 4| odst. 1 a 2 živn. zák. v jednotlivých |
|   |     |      |     |     | obcích z důvodů zdravotních anebo   |
|   |     |      |     |     | z důvodů tržní policie.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 190 |     |      |     | § 95,  | Nařízení, že pro příslušné zboží   |
|   |     |      |     | odst. 2 | mohou býti připuštěni cizí      |
|   |     |      |     |     | živnostníci.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 191 |     |      |     | § 97,  | Povolování vybírání tržních poplatků, |
|   |     |      |     | odst. 2 | upravování jejich sazeb a schvalování |
|   |     |      |     | a § 98 | tržních řádů.             |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 192 |     |      |     | § 99  | Udělování práva obcím ke konání trhů a|
|   |     |      |     |     | rozhodování o překládání trhů.    |
+-----+---------+      |     +---------+---------------------------------------+
| 193 | minis- |      |     | § 211, | Schvalování stanov živnostenských   |
|   | terstva |      |     | odst. 1 | společenstev (gremií), institucí a  |
|   | vnitřní-|      |     | až 3  | ústavů přičleněných k společenstvům  |
|   | ho   |      |     |     | (gremiím), povolování jejich změn,  |
|   | obchodu |      |     |     | pokud společenstvo (gremium)     |
|   | a minis-|      |     |     | nepřesahuje obvod okresu.       |
+-----+ terstva |      |     +---------+---------------------------------------+
| 194 | průmyslu|      |     | § 216, | Schvalování stanov odborů společenstev|
|   |     |      |     | odst.  | a gremií a jejich změny, pokud    |
|   |     |      |     | 14,   | společenstvo nebo gremium nepřesahuje |
|   |     |      |     | písm.  | obvod okresu.             |
|   |     |      |     | a)   |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 195 |     |      | živn.  | § 126, | Schvalování stanov živnostenských   |
|   |     |      | řádu   | odst. 1 | společenstev a jejich změn, pokud   |
|   |     |      |     | a 3   | působnost společenstva nepřesahuje  |
|   |     |      |     |     | obvod okresu.             |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 196 |     |      | zák. č. | § 51  | Rozhodování o rozsahu živnostenského |
|   |     |      | 259/1924 |     | oprávnění.              |
+-----+     |      | Sb.   +---------+---------------------------------------+
| 197 |     |      |     | § 38,  | Udělování dispense při koncesovaných |
|   |     |      |     | odst. 2 | živnostech.              |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 198 |     | nedělního | vl. nař. | § 2   | Rozhodování o zařazení podniku ve   |
|   |     | klidu   | č.    |     | sporných případech.          |
|   |     |      | 25/1939 |     |                    |
|   |     |      | Sl. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 199 |     |      | zák. č. | čl. I  | Povolování výjimek z ustanovení o   |
|   |     |      | 21/1895 | až XIV. | nedělním klidu v živnostech pro obvod |
|   |     |      | ř. z.  |     | okresu.                |
|   |     |      | zák. č. |     |                    |
|   |     |      | 125/1905 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 200 |     | otevírací | vl. nař. | čl. I, | Stanovení prodejní doby v obchodech a |
|   |     | a     | č.    | odst. 9 | živnostech v okresu bez zvláštního  |
|   |     | uzavírací | 341/1941 |     | zmocnění krajského národního výboru. |
|   |     | hodiny  | Sb.   |     |                    |
|   |     | v     | živn.  | § 96e) |                    |
|   |     | živnostech| řádu   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 201 |     |      | vl. nař. | § 1,  | Povolení prodeje zboží a obsluhy v  |
|   |     |      | č.    | odst. 3 | době polední přestávky jednotlivým  |
|   |     |      | 154/1933 |     | druhům živností a obchodů.      |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 202 |     | nekalé  | zák. č. | § 160, | Schvalování usnesení živnostenského  |
|   |     | soutěže  | 259/1924 | odst. 3 | společenstva (gremia) podle § 160,  |
|   |     |      | Sb.   | písm.  | odst. 3, písm. f) živn. zákona, když |
|   |     |      |     | f)   | nepřesahuje obvod společenstva obvod |
|   |     |      | zák. č. | §     53,  | okresu.                |
|   |     |      | 111/1927 | odst. 3 |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 203 |     | podniko- | vl. nař. | § 2,  | Osvědčení o splnění podmínek podle  |
|   |     | vých   | č.    | odst. 1 | § 1, odst. 1 vl. nař.         |
|   |     |      | 266/1938 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 204 | minis- | železnič- | min. nař.| § 3  | Revise trasy nové dráhy (svolání   |
|   | terstva | ních**)  | č.    |     | komise a její vedení), probíhá-li   |
|   | dopravy |      | 19/1879 |     | dráha obvodem pouze jednoho okresního |
|   |     |      | ř. z.  |     | národního výboru.           |
|   |     |      | min. nař.| §§ 4  |                    |
|   |     |      | č.    | a 9   |                    |
|   |     |      | 57/1880 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 205 |     |      | min. nař.| §§ 8  | Staniční komise (svolání komise a její|
|   |     |      | č.    | až 10  | vedení), pokud projekt se dotýká   |
|   |     |      | 19/1879 |     | obvodu pouze jednoho okresního    |
|   |     |      | ř. z.  |     | národního výboru.           |
|   |     |      | min. nař.| §§ 4  |                    |
|   |     |      | č.    | a 9   |                    |
|   |     |      | 57/1880 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 206 |     |      | min. nař.| § 12  | Staniční komise (svolání komise a její|
|   |     |      | č.    |     | vedení) při zřizování a zrušování   |
|   |     |      | 19/1879 |     | (snesení stavby) stanic a zastávek na |
|   |     |      | ř. z.  |     | drahách drobných již vybudovaných.  |
|   |     |      | min. nař.| § 9   |                    |
|   |     |      | č.    |     |                    |
|   |     |      | 57/1880 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 207 |     |      | min. nař.| §§ 13  | Politická pochůzka (místní šetření) o |
|   |     |      | č.    | až 15  | projektech nových drah a staveb na  |
|   |     |      | 19/1879 |     | dráze, jakož i o projektech na zrušení|
|   |     |      | ř. z.  |     | (snesení) drah již vybudovaných,   |
|   |     |      | min. nař.| §§ 4  | probíhá-li dráha obvodem pouze jednoho|
|   |     |      | č.    | až 16  | okresního národního výboru.      |
|   |     |      | 57/1880 |     |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
|   |     |      | nař. č. | §§ 5,  |                    |
|   |     |      | 55/1886 | 6 a 8  |                    |
|   |     |      | uh. mi- |     |                    |
|   |     |      | nistra  |     |                    |
|   |     |      | veř. pra-|     |                    |
|   |     |      | cí a   |     |                    |
|   |     |      | dopravy |     |                    |
|   |     |      | nař. č. | § 4   |                    |
|   |     |      | 50/1892 |     |                    |
|   |     |      | uh. mi- |     |                    |
|   |     |      | nistra  |     |                    |
|   |     |      | obchodu |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 208 |     |      | min. nař.| § 26  | Svolání a vedení komisionelního    |
|   |     |      | č.    |     | jednání o zařízení proti ohni,    |
|   |     |      | 19/1879 |     | probíhá-li dráha pouze obvodem    |
|   |     |      | ř. z.  |     | jednoho okresního národního výboru.  |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 209 | minis- | telekomu- | zák. č. | § 9,  | Použití dopravních cest a nemovitostí |
|   | terstva | nikačních | 33/1922 | odst. 2 | pro telegraf a telefon, provedení   |
|   | pošt  |      | Sb.   |     | ediktálního řízení, vydávání     |
|   |     |      | vl. nař. | § 2,  | dobrozdání, rozhodnutí o námitkách a |
|   |     |      | č.    | odst. 3,| o odstranění telegrafních a      |
|   |     |      | 21/1923 | § 6,  | telefonních zařízení.         |
|   |     |      | Sb.   | odst. 5 |                    |
|   |     |      |     | a § 7, |                    |
|   |     |      |     | odst. 6 |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 210 | minis- | lesního a | zák. č. | §§ 22  | Ustanovení ochranného lesního     |
|   | terstva | dřevařské-| 250/1852 | a 52  | personálu.              |
|   | zeměděl-| ho    | ř. z.  |     |                    |
+-----+ ství  | hospodářs-+----------+---------+---------------------------------------+
| 211 |     | tví    | vl. nař. | § 1,  | Zproštění povinnosti majitele lesa  |
|   |     |      | č.    | odst. 2 | ustanoviti lesního hospodáře.     |
+-----+     |      | 291/1943 +---------+---------------------------------------+
| 212 |     |      | Sb.   | § 3,  | Schvalování ustanovených zaměstnanců |
|   |     |      |     | odst. 1 | výkonné lesní služby a lesních    |
|   |     |      |     |     | hajných.               |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 213 |     |      |     | § 3,  | Udělování příkazů k ustanovení    |
|   |     |      |     | odst. 2 | zaměstnanců výkonné lesní služby a  |
|   |     |      |     |     | lesních hajných a přijetí hlášení o  |
|   |     |      |     |     | jejich propuštění a pensionování.   |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 214 |     |      | vl. nař. | § 3,  | Nařízení ke zřízení a zajištění    |
|   |     |      | č.    | odst. 3 | reservních fondů u lesních podniků  |
|   |     |      | 224/1941 |     | jiných druhů držby než v § 3, odst. 2 |
|   |     |      | Sb.   |     | nařízení uvedených.          |
|   |     |      | ve znění |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č.    |     |                    |
|   |     |      | 216/1942 |     |                    |
|       |     |      | Sb.   |     |                    |
|   |     |      | vl. nař. |     |                    |
|   |     |      | č.    |     |                    |
|   |     |      | 314/1943 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 215 |     |      |     | § 5   | Udělení souhlasu k použití peněžních |
|   |     |      |     |     | prostředků z reservního lesního fondu |
|   |     |      |     |     | k jiným účelům než stanoveným vládním |
|   |     |      |     |     | nařízením.              |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 216 |     |      |     | § 6   | Dozor nad správou reserv lesního   |
|   |     |      |     |     | fondu.                |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 217 |     |      | vyhl. č. | § 1,  | Udělení příkazu k odkornění      |
|   |     |      | 82/1943 | odst. 1 | jehličnatého dříví.          |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 218 |     |      | zák. č. | § 14,  | Stanovení počátku doby zákazu mýtiti, |
|   |     |      | 206/1948 | odst. 3 | vyřezávati a vypalovati živé ploty a |
|   |     |      | Sb.   |     | křoviny, vypalovati trávu nebo plevel.|
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 219 |     | zalesňová-| zák. č. | § 12  | Rozhodování ve věci náhrady za    |
|   |     | ní povodí | 52/1897 |     | vyvlastněné pozemky a práva.     |
+-----+     | Horní   | mor.   |     +---------------------------------------+
| 220 |     | Bečvy   | z. z.  |     | Rozhodování o žádostech zalesňovací  |
|   |     |      |     |     | komise o vyvlastnění pozemků nebo   |
|   |     |      |     |     | práv.                 |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 221 |     | myslivosti| zák. č. | § 21,  | Schválení stanov myslivecké      |
|   |     |      | 225/1947 | odst. 3| společnosti podle vzoru vydaného   |
|   |     |      | Sb.   |     | ministerstvem zemědělství v dohodě s |
|   |     |      |     |     | ministerstvem vnitra a rozhodování o |
|   |     |      |     |     | počtu členů těchto společností.    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 222 |     |      |     | § 26,  | Povolení mimořádného odstřelu zvěře a|
|   |     |      |     | odst. 1 | nařízení odstřely některého druhu   |
|   |     |      |     |     | zvěře v zájmu polního, ovocnářského a |
|   |     |      |     |     | lesního hospodářství.         |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 223 |     | veterinár-| min. nař.| § 8,  | Povolování používání vzorců pro    |
|   |     | ně zdra- | č.    | odst.  | dobytčí pasy podle soustavy propisové.|
|   |     | votnických| 178/1909 | 14   |                    |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 224 |     | plemenitby| vl. nař. | § 3,  | Jmenování okresních komisí pro výběr |
|   |     | hosp.   | č.    | odst. 4| plemeníků.              |
+-----+     | zvířat  | 361/1941 +---------+---------------------------------------+
| 225 |     |      | Sb.   | § 16,  | Likvidace výdajů spojených s     |
|   |     |      |     | odst. 3 | prováděním plemenitby.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 226 |     | odškodnění| nař. min.| § 14,  | Rozhodnutí o nároku na odškodnění.  |
|   |     | a podpory | vn. č.  | odst. 1|                    |
|   |     | při náka- | 263/1943 |     |                    |
|   |     | zách a  | Sb.   |     |                    |
|   |     | hromadných|     |     |                    |
|   |     | onemocně- |     |     |                    |
|   |     | ních   |     |     |                    |
|   |     | zvířat  |     |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 227 |     |      | vl. nař. | § 6,  | Rozhodnutí o odškodnění za včelstva  |
|   |     |      | č.    | odst. 1 | z úředního příkazu usmrcená podle   |
|   |     |      | 90/1944 |     | zásad vl. nař. č. 262/1943 Sb.    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 228 |     |      | zák. č. | § 60  | Poskytování podpor při ztrátách    |
|   |     |      | 177/1909 |     | dobytka snětí slezinou a šelestivou. |
|   |     |      | ř. z.  |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 229 |     | ochrany  | vl. nař. |     | Distribuce ochranných prostředků   |
|   |     | rostlin  | č.    |     | používaných v boji proti škůdcům a  |
|   |     |      | 89/1941 |     | chorobám zemědělských plodin.     |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 230 |     | ovocných | vyhl.  | § 1   | Povolování zakládání ovocných a    |
|   |     | školek  | býv. min.|     | podnožových školek a jejich evidence. |
|   |     |      | zeměděls-|     |                    |
|   |     |      | tví a  |     |                    |
|   |     |      | lesnictví|     |                    |
|   |     |      | č.    |     |                    |
|   |     |      | 202/1944 |     |                    |
|   |     |      | Sb.   |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 231 |     | konfiskace| dekretu | § 3,  | Rozhodování v I. stolici o tom, zda  |
|   |     | zeměděls- | č.    | odst. 1,| fysická nebo právnická osoba spadá pod|
|   |     | kého   | 12/1945 | písm.  | ustanovení § 3, odst. 1, písm. a) nebo|
|   |     | majetku  | Sb.   | a), b) | b) dekretu.              |
|   |     |      |     | a odst. |                    |
|   |     |      |     | 2   |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 232 |     |      |     | §     9,  | Podávání dobrých zdání o přídělových |
|   |     |      |     | odst. 5| plánech a rozvržení úhrad okresních  |
|   |     |      |     | a 6   | rolnických komisí.          |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
| 233 |     |      |     | § 10,  | Stanovení směrnic pro úhradu za živý |
|   |     |      |     | odst. 2 | a mrtvý inventář.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|234 |     |      |dekretu č.| § 4,  | Předkládání zpráv okresní rolnické  |
|   |     |      |28/1945  | odst. 2 | komise a dobrozdání k žádostem o   |
|   |     |      |Sb.    |     | příděl půdy k osídlení.        |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|235 |minister-|zabírání  |zák. č.  | § 1   | Rozhodování o zabrání budovy,     |
|   |stva   |budov a  |304/1921 |     | místností a pod. pro veřejné účely.  |
|   |techniky |místností |Sb. ve  |     |                    |
|   |     |pro    |znění zák.|     |                    |
|   |     |veřejné  |č.    |     |                    |
|   |     |účely   |112/1946 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|236 |     |příjezdních|zák. č.  | § 5   | Rozhodování o nutnosti a směru    |
|   |     |silnic   |38/1886 |     | příjezdních silnic v případě     |
|   |     |      |čes. z. z.|     | neshody zájemců.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|237 |     |      |     | § 6   | Rozhodování o povaze příjezdní silnice|
|   |     |      |     |     | v případě sporu.           |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|238 |     |      |     | § 7   | Rozvrhování nákladů na zřízení a   |
|   |     |      |     |     | udržování příjezdní silnice okresní. |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|239 |     |      |zák. č.  | § 6   | Rozhodování o všech neshodách     |
|   |     |      |54/1887  |     | vzniklých z konkurenčního poměru mezi |
|   |     |      |mor. z. z.|     | konkurenčními činiteli.        |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|240 |     |      |     | § 7   | Rozhodování o povaze příjezdní    |
|   |     |      |     |     | silnice.               |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|241 |     |stavebních |zák. č.  | § 8,  | Schválení parcelace území, pro něž  |
|   |     |      |63/1894  | odst. 2 | není schválený (potvrzený) plán    |
|   |     |      |mor. z. z.|     | polohy.                |
+-----+     |      |ve znění +---------+---------------------------------------+
|242 |     |      |zák. č.  | § 112  | Schválení stavebních úlev pro     |
|   |     |      |39/1914  |     | jednotlivé části míst.        |
+-----+     |      |mor. z. z.+---------+---------------------------------------+
|243 |     |      |     | § 26  | Provedení stavebního řízení a     |
|   |     |      |     |     | rozhodování u staveb prováděných   |
|   |     |      |     |     | státem nebo veřejným fondem.     |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|244 |     |      |zák. č.  | § 9,  | Schvalování rozdělení pozemků na   |
|   |     |      |64/1894  | odst. 2 | stavební skupiny nebo na jednotlivá  |
|   |     |      |mor. z. z.|     | stavební místa, pokud tu není     |
|   |     |      |ve znění |     | schválený (potvrzený) plán polohy.***)|
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |44/1914  |     |                    |
|   |     |      |mor. z. z.|     |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|245 |     |      |     | § 105, | Povolování stavebních úlev pro celou |
|   |     |      |     | odst. 1 | obec nebo pro jednotlivé její části. |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|246 |     |      |     | § 28  | Provedení stavebního řízení a     |
|   |     |      |     |     | rozhodování u staveb prováděných   |
|   |     |      |     |     | státem nebo veřejným fondem.     |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|247 |     |      |zák. č.  | § 101, | Povolování stavebních úlev pro celou |
|   |     |      |5/1889  | odst. 1 | obec nebo pro jednotlivé její části. |
|   |     |      |čes. z. z.|     |                    |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|248 |     |      |zák. č.  | § 127  | Provedení stavebního řízení a     |
|   |     |      |40/1886  |     | rozhodování u staveb prováděných   |
|   |     |      |čes. z. z.|     | státem nebo fondem jím spravovaným.  |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
|249 |     |      |op. St.  | § 1,  | Potvrzování usnesení místních     |
|   |     |      |výb.   | odst. 2 | národních výborů, že část obecního  |
|   |     |      |č.    |     | území má býti přestavěna.       |
|   |     |      |261/1938 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|250 |     |stavební  |zák. č.  | § 5   | Odstraňování ssutin a trosek,     |
|   |     |obnovy   |86/1946 |     | zajišťování použitelných stavebních  |
|   |     |      |Sb.    |     | hmot, vydávání pokynů.        |
|   |     |      |ve znění |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |115/1947 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|251 |     |stavebních |vl. nař. | § 10  | Sestavování, měnění a doplňování   |
|   |     |      |č.    |     | silničních ochranných pásem u státních|
|   |     |      |109/1942 |     | silnic.                |
+-----+     |      |Sb.    +---------+---------------------------------------+
|252 |     |      |     | § 16  | Povolování výjimek ze stavebních   |
|   |     |      |     |     | omezení a ochranných silničních pásem.|
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|253 |     |vodopráv- |zák. č.      |     | Vodoprávní povolení v první stolici  |
|   |     |ních    |93/1869  |     | na tekoucích vodách užívaných k plavbě|
|   |     |      |ř. z.,  |     | lodí a vorů, jde-li o         |
|   |     |      |zák. č.  |     |                    |
|   |     |      |71/1870  |     |                    |
|   |     |      |čes. z. z.|     |                    |
|   |     |      |ve znění |     |                    |
|   |     |      |vl. nař. |     |                    |
|   |     |      |č.    |     |                    |
|   |     |      |305/1942 |     |                    |
|   |     |      |Sb.    | § 17  | a) odběr vody pro zemědělské účely do |
|   |     |      |     |     |  množství 10 litrů za vteřinu,   |
|   |     |      |     | § 17  | b) vybírání písku a štěrku ručními  |
|   |     |      |     |     |  naběráky,             |
|   |     |      |     | §§ 17  | c) koupaliště.            |
|   |     |      |     | a 43  |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|254 |     |silničních |zák. č.  |     | Stanovení příspěvků obcí na průběžné |
|   |     |      |I/1890  |     | úseky státních a býv. zemských silnic |
|   |     |      |nař. č.  |     | podle §§ 7 a 14 zák. čl. I/1890.   |
|   |     |      |37/1945  | § 3,  |                    |
|   |     |      |Sb. n.  | písm. a)|                    |
+-----+     |      |SNR    |     +---------------------------------------+
|255 |     |      |     |     | Místní šetření a rozhodování v I. sto-|
|   |     |      |vl. nař. | § 4  | lici o stížnostech proti škodám    |
|   |     |      |č.    |     | utrpěným udržováním a spravováním   |
|   |     |      |13/1949  |     | kolaudovaných státních silnic podle  |
|   |     |      |Sb.    |     | § 9, odst. 2 a 6 zák. čl. I/1890.   |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|256 |     |      |     |     | Rozhodování v I. stolici - bez    |
|   |     |      |     |     | schválení pověřenectva - o tom, zda  |
|   |     |      |     |     | stát jako udržovatel a správce    |
|   |     |      |     |     | státní silnice je povinen něco trpět |
|   |     |      |     |     | nebo vykonat podle § 9, odst. 7 a 8  |
|   |     |      |     |     | zák. čl. I/1890.           |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|257 |     |      |     |     | Opatření ve věci silnic, které    |
|   |     |      |     |     | spravuje a udržuje železniční podnik |
|   |     |      |     |     | podle § 46, odst. 2 zák. čl. I/1890. |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|258 |     |      |     |     | Rozhodování v druhé stolici ve věci  |
|   |     |      |     |     | stanovení sítě obecních cest,     |
|   |     |      |     |     | zařazení cest do této sítě anebo   |
|   |     |      |     |     | jejich vyloučení podle § 47, odst. 2 |
|   |     |      |     |     | zák. čl. I/1890.           |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|259 |     |      |     |     | Veškerá býv. působnost podžupana a  |
|   |     |      |     |     | administrativního výboru ve věci   |
|   |     |      |     |     | obecní veřejné práce a jejího výkupu, |
|   |     |      |     |     | pokud tato působnost nebyla zrušena, |
|   |     |      |     |     | podle § 50 zák. čl. I/1890.      |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|260 |     |      |     |     | Vzetí na vědomí jména odpovědného   |
|   |     |      |     |     | člena místního národního výboru nebo |
|   |     |      |     |     | jeho určení podle § 52, odst. 2 a 3  |
|   |     |      |     |     | zák. č. I/1890.            |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|261 |     |      |     |     | Opatření ve věci výkonu technických  |
|   |     |      |     |     | prací pro obecní cesty podle § 53,  |
|   |     |      |     |     | odst. 1 zák. čl. I/1890.       |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|262 |     |      |     |     | Povolování stavby cest pro veřejnou  |
|   |     |      |     |     | dopravu zřizovaných soukromníky,   |
|   |     |      |     |     | společnostmi a družstvy, dozorčí   |
|   |     |      |     |     | působnost ve věcech obecních cest   |
|   |     |      |     |     | podle § 53, odst. 2 a 3 zák. čl.   |
|   |     |      |     |     | I/1890.                |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|263 |     |      |     |     | Povolení pro předběžné práce sestavení|
|   |     |      |     |     | plánů, pokud nejde o státní silnice, |
|   |     |      |     |     | podle § 55, odst. 1 zák. čl. I/1890. |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|264 |     |      |     |     | Nařízení místní pochůzky o projektech |
|   |     |      |     |     | cest a objektech na nich, pokud nejde |
|   |     |      |     |     | o státní silnice, podle § 57, odst. 1 |
|   |     |      |     |     | zák. čl. I/1890.           |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|265 |     |      |     |     | Rozhodování o tom, kdy má být upuštěno|
|   |     |      |     |     | od místní pochůzky podle § 57,    |
|   |     |      |     |     | odst. 4 zák. čl. I/1890.       |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|266 |     |      |     |     | Povolování prámů a převozů      |
|   |     |      |     |     | v působnosti býv. podžupana a veškeré |
|   |     |      |     |     | k tomu potřebné řízení podle § 74,  |
|   |     |      |     |     | odst. 1 až 11 a §§ 75 a 76 zák. čl.  |
|   |     |      |     |     | I/1890.                |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|267 |     |      |     |     | Evidence prámů a lodních mostů podle |
|   |     |      |     |     | § 79 zák. čl. I/1890.         |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|268 |     |      |     |     | Veškerá působnost býv. podžupana a  |
|   |     |      |     |     | administrativního výboru podle    |
|   |     |      |     |     | I. dílu, III. hlavy zák.     čl. I/1890. |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|269 |     |      |     |     | Veškerá působnost přikázána okresním |
|   |     |      |     |     | národním výborům ve věcech býv.    |
|   |     |      |     |     | zemských a příjezdních silnic a    |
|   |     |      |     |     | veřejných cest, zřízených soukromníky,|
|   |     |      |     |     | společnostmi a společenstvy podle   |
|   |     |      |     |     | § 1 vl. nař. č. 190/1926 Sb.     |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|270 |     |      |     |     | Výkonná služba podle § 1, odst. 1   |
|   |     |      |     |     | vl. nař. č. 190/1926 Sb.       |
+-----+     |      |     |     +---------------------------------------+
|271 |     |      |     |     | Povolování dovolených na zotavenou  |
|   |     |      |     |     | cestářským orgánům podle §§ 14, 50 a |
|   |     |      |     |     | 76 vl. nař. č. 133/1928 Sb.      |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|272 |     |státních  |nař. č.  | § 3,  | a) Správa a udržování státních    |
|   |     |nemovito- |37/1945  | písm.  |  silničních strojů, vozidel, dílen, |
|   |     |stí,    |Sb. n.  | b) až  |  kamenolomů, garáží a jiných    |
|   |     |silničních |SNR    | e)   |  objektů.              |
|   |     |strojů,  |     |     | b) Správa a udržování státních budov. |
|   |     |vozidel  |vl. nař. |     | c) Opravy a udržování státního    |
|   |     |a pod.   |č.    |     |  instalačního a strojního zařízení, |
|   |     |      |13/1949  |     |  pokud toto nevykonávají státní   |
|   |     |      |Sb.    |     |  strojní úřady.           |
|   |     |      |     |     | d) Součinnost při udržování budov a  |
|   |     |      |     |     |  jiných objektů okresních a     |
|   |     |      |     |     |  obecních a objektů veřejných fondů,|
|   |     |      |     |     |  pokud má státní správa na     |
|   |     |      |     |     |  udržovacích pracích zájem, dále  |
|   |     |      |     |     |  budov církevních, při kterých   |
|   |     |      |     |     |  patronátní povinnosti a práva   |
|   |     |      |     |     |  převzala státní správa.      |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|273 |     |      |     | § 3,  | Veškerá stavebně technická působnost |
|   |     |      |     | písm.  | podle zvláštních právních předpisů.  |
|   |     |      |     | f) nař. |                    |
|   |     |      |     | SNR   |                    |
+-----+     |      |     +---------+---------------------------------------+
|274 |     |      |     | § 4   | Technická poradní činnost.      |
|   |     |      |     | nař.  |                    |
|   |     |      |     | SNR   |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|275 |     |stavebních |nař. č.  | § 3   | Udělování stavebních povolení v první |
|   |     |povolení  |128/1945 |     | stolici.               |
|   |     |      |Sb. n.  |     |                    |
|   |     |      |SNR    |     |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
|276 |     |vyhotovení |vyhl. č. | § 2,  | Odvolání proti usnesení místního   |
|   |     |regulačních|90/1946  | odst. 2 | národního výboru o potřebě opatření  |
|   |     |plánů měst |Sb. n.  |     | regulačních plánů.          |
|   |     |a obcí   |SNR    |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
*) Slyšení KNV odpadá (působnost zrušených obchodních a živnostenských komor).
**) Přesun se nedotýká součinnosti vojenské správy a vojenských vlečných drah a vleček.
***) Týká se měst s více než 25.000 obyvatel, míst lázeňských a zakládání nových obcí
   a jejich částí. 
  
Příl.D
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|Pol. | V oboru| se přenáší na krajský národní výbor v Praze působnost příslušející|
|   |     |               ústřednímu úřadu              |
|   | státní +-----------+--------------------+---------------------------------------+
|   | správy | ve věcech | podle       |      Předmět působnosti     |
|   |     |      +----------+---------+                    |
|   |     |      | předpis | § (čl.) |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 |  2  |   3   |  4   |  5   |          6         |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 1 |minister-|Společnosti|zák. č.  | § 1,  | Dozor na činnost a hospodářství    |
|   |stva   |pro obnovu |187/1946 | odst. 3,| Společnosti pro obnovu Lidic a    |
|   |vnitra  |Lidic   |Sb.,   | § 3,  | poukazování státních příspěvků.    |
|   |     |      |     | odst. 2 |                    |
|   |     |      |     |     | Přenáší se též působnost       |
|   |     |      |     |     | ministerstva financí.         |
|   |     |      |vl. nař. | § 11,  |                    |
|   |     |      |č.    | odst. 4,|                    |
|   |     |      |188/1946 | § 12  |                    |
|   |     |      |(statut  | a § 13, |                    |
|   |     |      |Společno- | odst. 2 |                    |
|   |     |      |sti pro  |     |                    |
|   |     |      |obnovu  |     |                    |
|   |     |      |Lidic),  |     |                    |
|   |     |      |     |     |                    |
|   |     |      |zák. č.  | § 3,  |                    |
|   |     |      |208/1948 | odst. 2 |                    |
|   |     |      |Sb.    | a § 6, |                    |
|   |     |      |     | odst. 1 |                    |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------------------------------+
| 2 |     |zástavního |zák. č.  | § 3   | Určování části čistého ročního    |
|   |     |a půjčovní-|307/1921 |     | přebytku, kterou má zástavní a    |
|   |     |ho úřadu  |Sb.    |     | půjčovní úřad v Praze odvésti     |
|   |     |v Praze  |     |     | státní správě ke splacení       |
|   |     |      |     |     | bezúročné půjčky.           |
+-----+     |      +----------+---------+---------------------------------------+
| 3 |     |      |příslušné |     | Veškerá působnost ministerstva vnitra |
|   |     |      |patenty, |     | ve     věcech správy a hospodaření    |
|   |     |      |dekrety a |     | zástavního a půjčovního úřadu v Praze.|
|   |     |      |obyčejové |     |                    |
|   |     |      |právo   |     |                    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------------------------------+
Příl.E
+-----+---------+------------------------------------------------------------------------+
|Pol. | V oboru| odpadá součinnost (udílení souhlasu, schvalování, potvrzování, slyšení)|
|   |     |                                    |
|   | státní +-----------+--------------------+---------------+-----------------------+
|   | správy | ve věcech | podle       |        |            |
|   |     |      +----------+---------+ příslušející | Předmět součinnosti |      
|   |     |      | předpis | § (čl.) |        |            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 1 |  2  |   3   |  4   |  5   |    6    |      7      |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 1 |minister-|majetkového|dekretu  | § 15,  |ministerstvu  | Dohoda mezi okresními |
|   |stva   |vypořádání |č.    | odst. 3 |vnitra v dohodě| národními výbory   |
|   |vnitra  |okresů   |121/1945 |     |s ministerstvem| o majetkovém     |
|   |     |      |Sb.    |     |financí    | vypořádání a     |
|   |     |      |     |     |        | rozdělení zaměstnanců |
|   |     |      |     |     |        | při změně obvodů a  |
|   |     |      |     |     |        | při rozloučení    |
|   |     |      |     |     |        | okresů.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 2 |     |volebních |zák. č.  | § 3,  |ministerstvu  | Přikazování obcí   |
|   |     |      |75/1948  | odst. 3 |vnitra     | s méně než 50 voliči |
|   |     |      |Sb.    |     |        | zapsanými ve     |
|   |     |      |     |     |        | voličských seznamech |
|   |     |      |     |     |        | k obci, v níž     |
|   |     |      |     |     |        | místní (ústřední)   |
|   |     |      |     |     |        | národní výbor     |
|   |     |      |     |     |        | vykonává působnost  |
|   |     |      |     |     |        | okresního národního  |
|   |     |      |     |     |        | výboru.        |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 3 |     |číslování |zák. č.  | § 12,  |krajským,   | Výmaz domovního čísla.|
|   |     |domů    |266/1920 | odst. 2 |po případě   |            |
|   |     |      |Sb.    |     |okresním    |            |
|   |     |      |     |     |národním    |            |
|   |     |      |     |     |výborům    |            |
+-----+     |      |     +---------+---------------+-----------------------+
| 4 |     |      |     | § 18  |krajským    | Změny v číslování domů|
|   |     |      |     |     |národním    | ve statutárních    |
|   |     |      |     |     |výborům    | městech.       |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 5 |minister-|péče    |vl. nař. | § 16  |ministerstvu  | Ustanovování přednostů|
|   |stva   |o mládež  |č.    |     |sociálních   | úřadoven péče o    |
|   |sociální |      |202/1947 |     |věcí      | mládež a jejich    |
|   |péče   |      |Sb.    |     |        | zástupců.       |
+-----+     |      |     +---------+        +-----------------------+
| 6 |     |      |     | § 17  |        | Přidělení zaměstnanců |
|   |     |      |     |     |        | odborných a jiných  |
|   |     |      |     |     |        | kategorií úřadovnám  |
|   |     |      |     |     |        | péče o mládež.    |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 7 |minister-|zdravotní |vl. nař. | § 9,  |ministerstvu  | Rozhodnutí týkající se|
|   |stva   |služby   |č.    | odst. 4 |zdravotnictví | úpravy zdravotní   |
|   |zdravot- |      |24/1923  |     |        | služby.        |
|   |nictví  |      |Sb.    |     |        |            |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 8 |     |potírání  |zák. č.  | § 11,  |krajským    | Vyžádání si pomoci  |
|   |     |přenosných |60/1948  | odst. 3 |národním    | vojenských orgánů   |
|   |     |nemocí   |Sb.    |     |výborům    | k provedení isolace  |
|   |     |      |     |     |        | v ohrožené oblasti.  |
+-----+     +-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 9 |     |ústavů   |vl. nař. | § 7,  |ministerstvu  | Ustanovení ředitelů  |
|   |     |národního |č.    | odst. 2 |zdravotnictví | ústavů národního   |
|   |     |zdraví   |219/1948 |     |        | zdraví.        |
|   |     |      |Sb.    |     |        |            |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 10 |minister-|ochrany  |zák. č.  | §§ 1  |ministerstvu  | Nařízení krajského  |
|   |stva   |zvířat   |14/1913  | a 2   |zemědělství  | národního výboru,   |
|   |zeměděl- |      |mor. z. z.|     |        | kterým se prohlašují |
|   |ství   |      |zák. č.  | §§ 1  |        | za užitečná nebo   |
|   |     |      |41/1909  | a 2   |        | škodlivá jiná     |
|   |     |      |slez.   |     |        | zvířata, než jsou   |
|   |     |      |z. z.   |     |        | uvedena v zákoně.   |
+-----+     |      |     +---------+        +-----------------------+
| 11 |     |      |     | § 12  |        | Nařízení krajského  |
|   |     |      |     |     |        | národního výboru,   |
|   |     |      |     |     |        | kterým se prohlašují |
|   |     |      |     |     |        | za zakázané jiné   |
|   |     |      |     |     |        | způsoby chytání a   |
|   |     |      |     |     |        | jiné chytací nářadí  |
|   |     |      |     |     |        | než v zákoně uvedené. |
+-----+     |      |     +---------+        +-----------------------+
| 12 |     |      |     | § 13  |        | Nařízení krajského  |
|   |     |      |     |     |        | národního výboru ve  |
|   |     |      |     |     |        | věci označování    |
|   |     |      |     |     |        | přístrojů nalíčených |
|   |     |      |     |     |        | k chytání.      |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 13 |minister-|železnič- |min. nař. | § 27  |ministerstvu  | Kolaudace zařízení  |
|   |stva   |ních    |č.    |     |dopravy    | proti ohni,      |
|   |dopravy |      |19/1879  |     |        | vyskytnou-li se    |
|   |     |      |ř. z.   |     |        | závady.        |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+
| 14 |minister-|stavebních |op. St.  | § 1,  |krajským    | Usnesení o přestavbě |
|   |stva   |      |výb. č.  | odst. 2     |národním    | části obecního území. |
|   |techniky |      |261/1938 |     |výborům    |            |
|   |     |      |Sb.    |     |        |            |
+-----+     |      +----------+---------+---------------+-----------------------+
| 15 |     |      |vl. nař. | § 1,  |krajským    | Potvrzování opatření, |
|   |     |      |č.    | odst. 4,|národním    | které učinil okresní |
|   |     |      |185/1939 | 5 a 8  |výborům    | národní výbor podle  |
|   |     |      |Sb.    |     |        | § 1, odst. 1 vl. nař. |
|   |     |      |     |     |        | č. 109/1942 Sb.,   |
|   |     |      |     |     |        | odvolání takového   |
|   |     |      |     |     |        | potvrzení nebo souhlas|
|   |     |      |     |     |        | s odvoláním opatření. |
+-----+---------+-----------+----------+---------+---------------+-----------------------+