Vyhláška ze dne 20.5.1949 o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949

25.5.1949 | Sbírka:  118/1949 Sb. | Částka:  39/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
118/1949 Sb.
VYHLÁŠKA
MINISTRA FINANCÍ
ze dne 20. května 1949
o vydání drobných peněz papírových po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949.
Podle § 3, odst. 2 zákona ze dne 11. března 1948, č. 39 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 5 Kčs s datem 25. ledna 1949 (dále jen "pětikoruny").
(2) Popis pětikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2
Dosavadní drobné peníze papírové po 5 Kčs, popsané v oddílu I, č. 9 vyhlášky ministra financí ze dne 20. října 1945, č. 92 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.
Popis pětikoruny s datem 25. ledna 1949
   Pětikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního
složení, bez vodotisku. Je 44 mm široká a 80 mm dlouhá.

   Tiskové obrazce na líci i rubu zaujímají téměř celou plochu
papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách
přibližně stejně širokého.

   Na líci je hlavní tisk proveden v barvě karmínově červené a
vytváří při okrajích nestejně široký rámec z ozdobné pásky a
vlnovkového (gilošového) pletiva bílých linií. V tomto rámci je
nahoře umístěn velký nápis:

          "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ"

dole podél okraje menší nápis

        "PADĚLÁNÍ SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA".

   Při levém dolním rohu rámce je velká kruhová růžice z bílých
vlnovek s velkou číslicí "5" uprostřed.

   Uvnitř ozdobného rámce je na světlé ploše, z části jemným
červeným ornamentem a pletivem zdobené, text:

               "PĚT
               KORUN
            ČESKOSLOVENSKÝCH
          V PRAZE DNE 25. LEDNA 1949.

             Dr. Dolanský
            MINISTR FINANCÍ".

   Uvnitř ozdobného rámce vpravo je umístěno označení serie
červeně velkou písmenou s číslem. V pravém dolním rohu je
šestimístné číslo platidla v barvě modré.

   Podtiskem této lícní strany je jemná síťka rovnoběžných
vlnovek, světle žlutozeleně zbarvených, probíhajících šikmo zprava
shůry doleva dolů.

   Na rubu pětikoruny je tisk proveden toliko v barvě karmínové.
Vytváří hlavní rámec z ozdobné linky a z bílého vlnovkového
pletiva, přerušený nahoře páskou s nápisem:

          "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".

   Uvnitř tohoto rámce je  uprostřed státní znak republiky
Československé. Po obou stranách znaku vyčnívá široký vodorovný
pás, podložený snítkami vavřínu a nesoucí na ploše vyplněné
červenými vlnovkami označení hodnoty:

           vlevo "5" a vpravo "5".