Vyhláška ze dne 20.6.1950 o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950

27.6.1950 | Sbírka:  78/1950 Sb. | Částka:  34/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 39/1948 Sb.
Pasivní derogace: 45/1953 Sb.
78/1950 Sb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 20. června 1950
o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950.
Podle § 3 odst. 2 zákona č. 39/1948 Sb., o platidlech československé měny, vyhlašuji:
§ 1
(1) Národní banka Československá počne dnem počátku účinnosti této vyhlášky vydávati u svého ústředí v Praze, u svého oblastního ústavu pro Slovensko v Bratislavě a u všech svých filiálních úřadoven drobné peníze papírové po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950 (dále jen "desetikoruny").
(2) Popis desetikoruny je obsažen v příloze, která je součástí této vyhlášky.
§ 2
Dosavadní drobné peníze papírové po 10 Kčs, popsané v oddílu I č. 8 vyhlášky ministra financí č. 92/1945 Sb., o nových platidlech československé měny, zůstávají nadále v oběhu jako zákonné platidlo.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Kabeš v. r.
Popis desetikoruny s datem 4. dubna 1950.
Desetikoruna je tištěna na bílém velínovém papíře zvláštního složení bez vodotisku. Jest 54 mm široká a 103 mm dlouhá. Menší úchylky jsou možné.
Tiskové obrazce na líci i na rubu zaujímají téměř celou plochu papíru, s výjimkou bílého okraje, na všech čtyřech stranách přibližně stejně širokého.
Na líci platidla je hlavní tisk barvy trávově zelené tvořen hlavním rámcem nestejné šířky při různých stranách, který se skládá z ozdobných pásek a z guillochových pásů dvojího druhu: z průpleti vlnovek bílých a zelených. V levém i v pravém rohu tohoto rámce je po ozdobné růžici oválného tvaru s jemně čárkovanou číslicí "10" uprostřed. V hořejší části rámce je na štítku vodorovně čárkovaném velký světlý nápis
          "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ",
v dolejší části rámce drobný nápis
       "FALŠOVANIE SA TRESTÁ PODĽA ZÁKONA".
Uvnitř hlavního rámce je uprostřed velká oválná růžice z průpleti positivních vlnovek, tmavých na světlém pozadí, s velkou světlou číslicí "10" uprostřed. Po obou stranách růžice jsou ve světlém vnitřním prostoru rámce slova "DESAŤ KORÚN" velkými tmavými písmenami, doleji vpravo pak pokračuje na pozadí jemného ornamentu drobnými písmenami text
            "ČESKOSLOVENSKÝCH
           PRAHA 4. APRÍLA 1950
              J. Kabeš
            MINISTER FINANCIÍ".
V levém dolním rohu uvnitř rámce je označení serie velkou písmenou, za níž u některých serií následuje ještě jedna malá písmena, a vedle je šestimístné číslo platidla, obé v červené barvě.
Podtiskem lícní strany jest jemná síťka rovnoběžných vlnovek, probíhajících šikmo zprava shůry doleva dolů pod celou plochou hlavního tisku; růžové zbarvení síťky uprostřed přechází k oběma stranám plynule v bleděmodré.
Rub desetikoruny nese toliko hlavní tisk barvy trávově zelené s ozdobným rámcem z ornamentální linky a z guillochového pásu negativních bílých linií. Tento rámec je při horní straně přerušen ozdobným štítkem s velkým světlým nápisem
          "REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ".
Uvnitř rámce je na světlém pozadí, tvořeném toliko řídkou průpletí jemných zelených vlnovek, velký plošný národní ornament: jablíčko se čtyřmi listy po obou stranách, nesoucí uprostřed velkou, vodorovně čárkovanou číslici "10". Plochy jablíčka i listů jsou vyplněny výseky guillochových růžic o bílých vlnovkách na zeleném podkladě.