Nařízení ze dne 20.6.1950 o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou

30.6.1950 | Sbírka:  79/1950 Sb. | Částka:  35/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Prováděcí: 584/1950 Ú.l.I
Pasivní derogace: 19/1951 Sb.
79/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. června 1950
o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
Je-li toho třeba k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem nebo topnou parou, může ministerstvo práce a sociální péče v dohodě s příslušnými ústředními úřady a s jednotnou odborovou organisací vyhláškou v příslušném úředním listě upraviti v mezích zákonných předpisů o délce pracovní doby v hospodářském podnikání všeobecně nebo pro jednotlivá hospodářská odvětví, po případě oblasti, rozvržení denní a týdenní pracovní doby.
§ 2
Pokud to stanoví vyhláška (§ 1), mohou krajské národní výbory uložiti osobám odpovědným za správu závodu, aby přesunuly pravidelnou pracovní dobu na jinou denní nebo noční dobu nebo na dny pracovního klidu.
§ 3
Je-li v důsledku úpravy podle § 1 nebo opatření podle § 2 třeba přechodně pracovati v době noční, mohou býti po tuto dobu zaměstnávány při noční práci také ženy starší 18 let. Je-li z téhož důvodu třeba pracovat v sobotu odpoledne, mohou býti toho dne po 14. hodině zaměstnávány ženy i v továrních závodech.
§ 4
Znění vyhlášky podle § 1, po případě též opatření krajského národního výboru podle § 2, musí býti vyvěšeno v závodech na volně přístupném místě tak, aby se každý zaměstnanec mohl seznámiti s jejich obsahem.
§ 5
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení a pozbude jí dnem 31. prosince 1953. Provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.