Nařízení ze dne 19.12.1950 o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu

30.12.1950 | Sbírka:  204/1950 Sb. | Částka:  76/1950ASPI
204/1950 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. prosince 1950
o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1
(1) Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu (dále jen "Svaz") a jeho hospodářské skupiny se zrušují dnem 31. prosince 1950.
(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro Hospodářskou skupinu vodáren; tato skupina se dnem 31. prosince 1950 stává samostatnou i v oboru spolkového práva.
§ 2
(1) Ministr průmyslu stanoví, kterým dnem vstupuje Svaz do likvidace.
(2) Likvidaci Svazu provede likvidační komise, jejíhož předsedu, jeho zástupce a členy jmenuje ministr průmyslu. Po dobu likvidace přísluší likvidační komisi působnost předsednictva Svazu, pokud je v souladu s účelem likvidace. Předsedovi likvidační komise a jeho zástupci přísluší pravomoc předsedy a náměstka předsedy Svazu.
(3) Likvidační komise podléhá dozoru ministrů průmyslu a financí a je povinna dbát jejich směrnic a pokynů.
(4) Ukončení likvidace Svazu vyhlásí ministerstvo průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy v úředním listě.
§ 3
(1) Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může vyjmouti z likvidační podstaty Svazu jednotlivé majetkové kusy, majetkové soubory nebo práva; tyto majetkové kusy, majetkové soubory a práva jsou ode dne vynětí národním majetkem.
(2) Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může podle předpisů, které jemu přísluší prováděti, začleniti národní majetek podle odstavce 1 do podniků nebo jej svěřit do správy orgánům. Ministr průmyslu v dohodě s ministrem financí může tento majetek též začleniti do podniku nebo svěřiti do správy orgánu v oboru jiného ministra, a to v dohodě s tímto ministrem.
(3) Ministr průmyslu určí v dohodě s ministrem financí, po případě též v dohodě s jiným příslušným ministrem, které závazky náležející k majetku, o němž bylo učiněno opatření podle odstavce 2, přecházejí s tímto majetkem; tyto závazky přecházejí dnem převzetí majetku a k jejich přechodu není potřebí přivolení věřitele.
§ 4
Likvidační přebytek Svazu připadá státu.
§ 5
Příslušný ministr učiní o majetku a závazcích zrušených hospodářských skupin opatření podle obdoby a za podmínek § 3.
§ 6
Povinnost platiti příspěvky, která vyplývá z organisační příslušnosti ke Svazu a hospodářským skupinám, zaniká dnem 30. září 1950. Toto ustanovení neplatí pro povinnost, která vyplývá z organisační příslušnosti k Hospodářské skupině vodáren.
§ 7
Ministerstvo průmyslu v dohodě se zúčastněnými ministerstvy vyhlásí v úředním listě, které z úkolů obstarávaných dosud Svazem budou nadále vykonávány, a které orgány, organisace nebo podniky je budou vykonávat; stejné opatření učiní příslušné ministerstvo, pokud jde o úkoly jím stanovené, které dosud obstarávaly jednotlivé hospodářské skupiny.
§ 8
O příslušnosti ministra a ministerstva podle §§ 5 a 7 rozhoduje obor podniků sdružených v hospodářské skupině, o jejíž majetek a závazky jde.
§ 9
Opatření učiněná ve shodě s ustanoveními tohoto nařízení přede dnem počátku jeho účinnosti se ode dne opatření pokládají za učiněná podle tohoto nařízení.
§ 10
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je ministři průmyslu, výživy, techniky, informací a osvěty, financí a vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Kliment v. r.
Kabeš v. r.
Dr. Ing. Šlechta v. r.
Kopecký v. r.
Ing. Jankovcová v. r.