Nařízení ze dne 29.6.1951, kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění

30.6.1951 | Sbírka:  49/1951 Sb. | Částka:  29/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 16/1949 Sb.
Pasivní derogace: 55/1956 Sb., 42/1953 Sb.
49/1951 Sb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. června 1951,
kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění.
Změna: 42/1953 Sb.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1
Úvodní ustanovení.
Splnění zvýšených úkolů pětiletého hospodářského plánu vyžaduje nových pracovníků. Úkolem tohoto nařízení je vytvořiti příznivější předpoklady pro získání důchodců do zaměstnání.
§ 2
Trvání nároku na důchod.
(1) Starobním důchodcům, kterým vznikl nárok na důchod do 30. června 1951, nelze důchod odejmouti, ani když si vydělávají v zaměstnání více než polovinu průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen.
(2) Nárok na invalidní důchod z národního pojištění nezanikne, ani když si důchodce vydělává v zaměstnání více než polovinu průměrného ročního výdělku, z něhož byl důchod vyměřen, leč by se zdravotní stav důchodce zlepšil tak, že už není invalidní.
(3) Vstoupí-li invalidní důchodce, který nemá nárok na starobní důchod, do zaměstnání po 60. roce věku, má se zpravidla za to, že v jeho zdravotním stavu nenastala změna.
§ 3
Krácení důchodu.
(1) Má-li důchodce výdělek a přesahuje-li úhrn důchodu a výdělku po přepočtení na rok 10 800 Kčs, krátí se důchod o polovinu částky, o kterou úhrn převyšuje 10 800 Kčs, nejvýše však o polovinu výdělku.
(2) Dostává-li pracující vdova výchovné na jedno dítě zemřelého pojištěnce (důchodce), krátí se vdovský důchod je o třetinu částky, o kterou úhrn převyšuje 10 800 Kčs, nejvýše však o třetinu výdělku; dostává-li výchovné na dvě děti, krátí se důchod o jednu šestinu částky, o kterou úhrn převyšuje 10 000 Kčs, nejvýše však o jednu šestinu výdělku; dostává-li výchovné na více dětí, vdovský důchod se vůbec nekrátí.
(3) Důchod nesmí v žádném případě po zkrácení klesnouti pod polovinu.
(4) Je-li pracující příjemce invalidního, starobního nebo vdovského důchodu starší 65 let nebo je-li zaměstnán v uhelných dolech pracemi pod zemí, důchod se nekrátí.
(5) Úrazové důchody se nekrátí.
§ 4
Opětné vyměření důchodu.
Invalidnímu nebo starobnímu důchodci, který je zaměstnán alespoň po dobu 2 let po 31. prosinci 1950, může býti na jeho žádost vyměřen namísto dosavadního důchodu a zvyšovacích částek za dobu opětného zaměstnání nový důchod podle předpisů o národním pojištění platných v den skončení zaměstnání a z vyměřovacího základu stanoveného též podle výdělku z doby opětného zaměstnání.
§ 5
Úprava zvyšovacích částek.
Zaměstnancům starším 60 let, kteří setrvají v zaměstnání, ačkoliv by jinak již měli nárok na starobní důchod, náleží za dobu zaměstnání po 30. červnu 1951 zvyšovací částky 4 % průměrného ročního výdělku.
§ 6
Nemocenské
(1) Invalidnímu nebo starobnímu důchodci, jehož zaměstnání trvalo nepřetržitě alespoň 3 měsíce před vznikem pracovní neschopnosti pro nemoc, náleží za podmínek zákona o národním pojištění nemocenské, nejdéle však po dobu 60 dnů. V témže kalendářním roce se však poskytuje nemocenské celkem nejvýše po dobu 60 dnů.
(2) Vznikla-li pracovní neschopnost pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, náleží důchodci uvedenému v odstavci 1 nemocenské podle předpisů platných pro zaměstnance, kteří nedostávají důchod.
(3) Zaměstnankyni, která dostává vdovský důchod, náleží nemocenské podle předpisů platných pro zaměstnance, kteří nedostávají důchod.
§ 7
Odstraňování příkrostí.
Ministerstvo práce a sociální péče může činiti opatření k odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění tohoto nařízení.
§ 8
Platnost pro zvláštní skupiny důchodců a příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů.
Ustanovení §§ 2 až 4, 6 a 7 tohoto nařízení platí
1. též pro příjemce důchodů z národního pojištění, které byly k 31. březnu 1950 odpočivnými (zaopatřovacími) platy z veřejného pensijního zaopatření;
2. obdobně pro příjemce odpočivných (zaopatřovacích) platů z veřejného pensijního zaopatření.
§ 9
Všeobecné ustanovení.
Pokud se v tomto nařízení nestanoví jinak, platí pro pracující důchodce ustanovení zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění zákona č. 269/1949 Sb.
§ 10
Závěrečné ustanovení.
Všechny předpisy, pokud odporují ustanovením tohoto nařízení, pozbývají platnosti dnem 30. června 1951.
§ 11
Účinnost.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1951; provede je ministr práce a sociální péče v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
Gottwald v. r.
Zápotocký v. r.
Erban v. r.