Nařízení ze dne 30.5.1953 o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování

30.5.1953 | Sbírka:  42/1953 Sb. | Částka:  26/1953ASPI
42/1953 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 30. května 1953
o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování.
Změna: 54/1956 Sb., 55/1956 Sb.
Úspěchy pracujícího lidu při budování socialismu v naší vlasti umožnily zrušit vázaný trh. Aby byly vytvořeny příznivé podmínky v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek k usnadnění přechodu z vázaného trhu na volný trh, vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
ČÁST I.
Opatření v oboru mezd.
§ 1
Zvýšení základních tarifních sazeb.
(1) Platné základní tarifní sazby (časové i úkolové tarify) se zvyšují takto:
a) horníkům pracujícím pod zemí a dělníkům jim naroveň postaveným
  o částku . . . . . . . . . . . . . . . . .0,70 Kčs za hodinu;
b) dělníkům pracujícím v povrchových zařízeních přímo souvisících
  s dolem o částku . . . . . . . . . . . . .0,50 Kčs za hodinu;
c) dělníkům pracujícím v hutních provozech, na které se vztahuje usnesení vlády ze dne 13. listopadu 1951 o opatřeních k zvýšení
  výroby hutního průmyslu, o částku . . . . 0,60 Kčs za hodinu;
d) dělníkům pracujícím v horkých provozech nebo v provozech jim na
  roveň postavených o částku . . . . . . . .0,44 Kčs za hodinu.
Okruh dělníků, na něž se vztahují ustanovení pod písmeny a) b) a d), vymezí příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
(2) Dělníkům, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 1, se zvyšuje základní časový tarif o částku . . . 0,34 Kčs za hodinu.
Je-li základní časový tarif určen za směnu nebo týden, stanoví nové základní časové tarify příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise podle počtu pracovních hodin.
Úkolový tarif se stanoví takto:
a) pracují-li v odhadovém úkolu, který se rovnal základnímu časovému tarifu zvýšenému o 10%, rovna se úkolový tarif novému základnímu časovému tarifu zvýšenému o 9%;
b) pracují-li v měřeném úkolu, který se rovnal základnímu časovému tarifu zvýšenému o 20%, rovná se úkolový tarif novému základnímu časovému tarifu zvýšenému o 18%.
Ostatní úkolové tarify stanoví příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
Úkolové tarify se zaokrouhlují na haléře, a to činí-li zbytek alespoň 5 desetin haléře, směrem dolů, činí-li více než 5 desetin haléře, směrem nahoru.
§ 2
Zvýšení měsíčních mezd (platů).
Základní měsíční mzdy (platy) zaměstnanců, na něž se vztahují ustanovení zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice, včetně státních zaměstnanců, jejichž platové poměry jsou upraveny podle zákona č. 66/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců, a zákonem č. 67/1950 Sb., o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů, jakož i duchovních církví a náboženských společností, jejichž požitky jsou upraveny podle zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností, se zvyšují takto:
 
platy do 1.000 Kčs o částku . . . . . 60 Kčs
od 1.001 do 1.200 Kčs o částku . . . 40 Kčs měsíčně.
§ 3
Zvýšení pracovních odměn domáckých dělníků.
Přepočítací hodinová mzda domáckých dělníků se zvyšuje o částku O,34 Kčs za hodinu. Není-li přepočítací hodinová mzda stanovena a pracovní odměna je určena jen podle kusů nebo podle jiných měrných jednotek, stanoví pracovní odměny příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
§ 4
Zvýšení ostatních pracovních odměn.
Pracovní odměny neuvedené v §§ 1 až 3, zejména odměny domovníků, upraví příslušný ústřední úřad se souhlasem státní mzdové komise.
§ 5
Vyhlášení nových mzdových (platových) sazeb.
Nové upravené mzdové (platové) sazby vyhlásí příslušný ústřední úřad; jde-li o zaměstnance, jejichž mzdy jsou upravovány na základě zákona č. 244/1948 Sb., o státní mzdové politice, učiní tak po předchozím schválení státní mzdovou komisí.
ČÁST II.
Opatření v oboru důchodů z národního pojištění.
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
ČÁST III.
Opatření v oboru rodinných přídavků.
§ 13
zrušen
§ 14
zrušen
ČÁST IV.
Závěrečná ustanovení.
§ 15
Předpisy, které odporují tomuto nařízení, se zrušují.
§ 16
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. června 1953; provedou je všichni členové vlády.
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.     Dr. Havelka v. r.   Pokorný v. r.
arm. gen. Bacílek v. r.  Ing. Jankovcová v. r. Poláček v. r.
arm. gen. Dr Čepička v. r. Jonáš v. r.      A. Pospíšil v. r.
Kopecký v. r.       Kabeš v. r.      J. Pospíšil v. r.
Novotný v. r.       Krajčír v. r     Ing. Púčik v. r.
Fierlinger v. r.      Krosnář v. r.     Dr. Rais v. r.
Dr. Nejedlý v. r.     Dr Kyselý v. r.    Reitmajer v.
Beran v. r.        Málek v. r.      Smida v. r.
Barák v.r.         Maurer v. r.     Sýkora v. r.
David v. r.        Nepomucký v. r.    Ing. Šimůnek v. r.
Dvořák v. r.        Dr. Neuman v. r.   Dr Šlechta v. r.
Ďuriš v. r.            Nosek v. r.      Šrámek v. r.
Harus v. r.        Plojhar v. r.     Štoll v. r.