Zákon ze dne 21.12.1970 o Státní bance československé

28.12.1970 | Sbírka:  144/1970 Sb. | Částka:  43/1970ASPI
144/1970 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1970
o Státní bance československé
Změna: 175/1988 Sb.
Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Základní ustanovení
§ 1
Státní banka československá 1) (dále jen "banka") je ústřední bankou Československé socialistické republiky.
§ 2
(1) Označení banky je "Státní banka československá" nebo "Štátna banka československá".
(2) Sídlem banky je Praha.
(3) Banka může svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
§ 3
Banka
a) má výhradní právo vydávat bankovky; spolu s federálním ministerstvem financí navrhuje vládě Československé socialistické republiky úpravu československé měny a zásady oběhu zákonných peněz a dohlíží na ochranu měny,
b) určuje kurs československé koruny k zahraničním měnám na podkladě zásad schválených vládou Československé socialistické republiky; určuje cenu zlata v bankovních operacích,
c) přijímá vklady na účty,
d) poskytuje úvěry,
e) organizuje a provádí platební styk, jakož i zúčtování pro organizace,
f) podílí se v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštními předpisy na regulaci a kontrole mzdového vývoje,
g) provádí financování investiční výstavby uskutečňované socialistickými organizacemi a v souvislosti s tím provádí její kontrolu,
h) provádí pokladní plnění státního rozpočtu federace a státních rozpočtů republik,
ch) spravuje měnové rezervy Československé socialistické republiky ve zlatě a v ostatních devizových prostředcích,
i) nakupuje, směňuje a prodává zlato a ostatní devizové prostředky,
j) zastupuje Československou socialistickou republiku na základě zmocnění vlády Československé socialistické republiky v mezinárodních bankovních institucích,
k) plní funkce v devizové oblasti podle předpisů o devizovém hospodářství,
l) přijímá a poskytuje úvěry a záruky ve styku s devizovými cizozemci,
m) stanoví zásady pro poskytování a přijímání zahraničních bankovních úvěrů,
n) organizuje a provádí platební styk a další bankovně obchodní činnost ve styku se zahraničím,
o) provádí další činnost podle pokynů vlády Československé socialistické republiky.
§ 4
(1) K zajištění úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství banka ve spolupráci s příslušnými orgány vypracovává a předkládá vládě Československé socialistické republiky ke schválení návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky a návrh měnového (úvěrového, pokladního a devizového) plánu, podle nichž banka vykonává činnosti uvedené v § 3; svou činností se podílí na uskutečňování úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství a prosazuje opatření k upevňování měny.
(2) Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, schválené vládou Československé socialistické republiky, jsou závazné pro všechny peněžní ústavy a ostatní organizace; měnový plánuje pro peněžní ústavy a organizace závazný v rozsahu na ně provedeného rozpisu.
§ 5
Plněním některých úkolů vyhrazených bance může banka pověřit jiné peněžní ústavy nebo jiné organizace nebo orgány; pokud nestanoví jinak, platí pro pověřené peněžní ústavy, jiné organizace a orgány obdobně předpisy platné pro banku.
§ 6
(1) Banka je oprávněna kontrolovat, a to zejména při účasti na plánovacích pracích a při poskytování úvěrů a devizových prostředků, jak socialistické organizace používají celospolečenských prostředků.
(2) Organizace jsou povinny předkládat bance potřebné doklady, poskytovat jí požadované informace, umožnit prověrky na místě a i jinak jí umožňovat plnění jejích funkcí.
(3) Zjistí-li banka nedostatky v hospodaření socialistických organizací, je oprávněna požadovat na nich i na jejich nadřízených orgánech odstranění těchto nedostatků a popřípadě použít proti organizacím opatření, stanovených ve zvláštních předpisech.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují na družstevní a společenské organizace jen v případech, kdy jim banka poskytuje úvěrové nebo devizové prostředky, a v případech, kdy banka vůči nim uplatňuje kontrolní funkce podle zvláštních předpisů.
Řízení a organizace banky
§ 7
(1) Banku řídí předseda banky; zastupuje ho v plném rozsahu místopředseda banky a na jednotlivých úsecích činnosti banky předsedou banky pověření generální ředitelé banky. Je-li předsedou banky občan České socialistické republiky, je místopředsedou banky občan Slovenské socialistické republiky anebo naopak.
(2) Předsedu banky jmenuje a odvolává president Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky. Místopředsedu banky a generální ředitele banky jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh předsedy banky.
(3) Předseda banky má postavení vedoucího federálního ústředního orgánu.
(4) Předseda banky v dohodě s ministrem financí Československé socialistické republiky navrhuje vládě České socialistické republiky zásadní finanční a měnová opatření; mají-li tato opatření dopad na státní rozpočet republiky, postupuje v dohodě s ministrem financí republiky.
(5) Předseda banky vydává na základě tohoto zákona, popřípadě k provedení hospodářského zákoníku obecně závazné právní předpisy o
a) poskytování úvěrů,
b) úrokových sazbách z úvěrů a z prostředků organizací na účtech u peněžních ústavů, jakož i o poplatcích, náhradách a paušálech náhrad při provádění bankovních operací a služeb,
c) používání dalších bankovních nástrojů v oblasti vnitřních a zahraničních měnových vztahů,
d) provádění financování a o bankovní kontrole investiční výstavby, uskutečňované socialistickými organizacemi,
e) platebním styku v tuzemsku i se zahraničím, jakož i o zúčtování s organizacemi,
f) pokladních operacích v socialistických organizacích a o směnárenské činnosti.
§ 8
Banka vykonává svou činnost ústředím v Praze, hlavním ústavem pro Českou socialistickou republiku v Praze, hlavním ústavem pro Slovenskou socialistickou republiku v Bratislavě (dále jen "hlavní ústavy"), pobočkami, popř. jinými organizačními jednotkami.
§ 9
(1) Ústředí vykonává celostátní koncepční, řídící a kontrolní činnost banky.
(2) K zabezpečení úkolů a cílů státních plánů rozvoje národního hospodářství ústředí zpracovává ve spolupráci s hlavními ústavy návrh zásad vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky, návrh měnového plánu a tvorby měnových rezerv, jakož i zásady, pravidla a nástroje pro plnění úkolů a činností banky.
(3) Ústředí dále
a) zajišťuje výkon činností banky vůči organizacím, řízeným orgány federace,
b) zajišťuje výkon činností banky ve vztahu k zahraničí,
c) zajišťuje jednotné plnění úkolů a činností banky ve všech jejích organizačních jednotkách a kontrolu jejich činnosti,
d) vykonává další činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky.
(4) Výkon činností banky, uvedených v odstavci 3 písm. a) a c), zajišťuje ústředí zásadně prostřednictvím hlavních ústavů.
§ 10
(1) Hlavní ústavy řídí generální ředitelé ve funkci místopředsedů banky (dále jen "generální ředitelé hlavních ústavů").
(2) Generální ředitele hlavních ústavů jmenuje a odvolává na návrh předsedy banky vláda Československé socialistické republiky po projednání v příslušné vládě republiky.
(3) Generální ředitel hlavního ústavu odpovídá za výkon své funkce předsedovi banky; odpovídá též za to, že hlavní ústav při plnění úkolů, uvedených v odstavci 4 písm. a) až d), postupuje v souladu s rozhodnutími vydanými vládou republiky v její působnosti.
(4) Hlavní ústavy
a) se účastní na sestavování měnového plánu a jeho rozpracování na republiky a zajišťují úkoly banky, vyplývající ze státních plánů rozvoje národního hospodářství;
b) sestavují a projednávají s příslušnými orgány republik návrhy zásad úvěrové politiky, návrhy pokladního a úvěrového plánu za republiky a koordinují s nimi vzájemný postup;
c) zajišťují úkoly banky, vyplývající z působnosti vlády republiky;
d) zajišťují úkoly, vyplývající pro banku z měnového plánu; k tomu účelu disponují prostředky a zdroji určenými rozpisem měnového plánu na republiky; při disponování prostředky a zdroji, určenými pro organizace, řízené orgány republik, jsou vázány celostátními, obecně závaznými předpisy předsedy banky;
e) řídí organizační jednotky banky na území republiky a kontrolují jejich činnost.
(5) Hlavní ústavy vykonávají další činnosti podle statutu banky a pokynů předsedy banky.
§ 11
Za banku podepisují společně předseda banky a místopředseda banky nebo jeden z nich a generální ředitel. Rozsah oprávnění dalších pracovníků podepisovat za banku stanoví organizační předpisy banky.
Hospodaření banky
§ 12
Banka má statutární fond, všeobecný rezervní fond, popřípadě další fondy stanovené vládou Československé socialistické republiky.
§ 13
Statutární fond činí pět miliard Kčs a slouží k zabezpečení závazků banky. Vláda Československé socialistické republiky může podle potřeby statutární fond zvýšit a určit, z jakých prostředků se zvýšená část statutárního fondu doplní.
§ 14
Do všeobecného rezervního fondu plynou příděly ze zisku tak dlouho, až dosáhne výše statutárního fondu.
§ 15
Banka hospodaří podle zásad stanovených vládou Československé socialistické republiky. Banka je povinna odvádět do státního rozpočtu federace část zisku podle zásad, schválených vládou Československé socialistické republiky. Roční účetní závěrku společně s výroční zprávou schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
§ 16
Ztráta banky se hradí ze všeobecného rezervního fondu; pokud tento fond k úhradě ztráty nestačí, hradí ji Československá socialistická republika.
Všeobecná ustanovení
§ 17
Banka neručí za závazky Československé socialistické republiky ani České socialistické republiky ani Slovenské socialistické republiky, pokud výslovně takovou záruku nepřevezme. Československá socialistická republika, Česká socialistická republika a Slovenská socialistická republika ručí za závazky banky, jen je-li tak výslovně stanoveno.
§ 18
Pro výpočet úroků z částek skládaných nebo docházejících ve prospěch účtů organizací a ze zůstatků na těchto účtech, jakož i z poskytnutých úvěrů, je rozhodné zúčtování příslušné částky v bance.
§ 19
Na pracovníky banky se nevztahují ustanovení § 23 zákona č. 84/1952 Sb., o organizaci peněžnictví.
§ 20
Činnost, organizaci a hospodaření banky upravuje podrobněji statut, který schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
Závěrečná ustanovení
§ 21
Práva a závazky ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., které nebyly podle vyhlášky ministerstva financí č. 383/1950 Ú. l. I (č. 380/1950 Ú. v. I) na banku do účinnosti zákona č. 117/1965 Sb. převedeny, nebudou na ni převáděny. Právní poměry ústavů, uvedených v § 2 zákona č. 31/1950 Sb., upraví federální ministerstvo financí.
§ 22
Zrušuje se:
a) zákon č. 117/1965 Sb., o Státní bance československé,
b) § 7 zákona č. 170/1968 Sb., o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu.
§ 23
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1971.
Svoboda v. r.
Dr. Hanes v. r.
Dr. Štrougal v. r.
1) Státní banka československá byla zřízena zákonem č. 31/1950 Sb.