Vyhláška ze dne 19.6.1973, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku

25.6.1973 | Sbírka:  66/1973 Sb. | Částka:  19/1973ASPI

Vztahy

Nadřazené: 40/1964 Sb.
Aktivní derogace: 45/1964 Sb.
Pasivní derogace: 183/1982 Sb.
66/1973 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky
ze dne 19. června 1973,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví k provedení § 447 odst. 2 a § 448 odst. 2 občanského zákoníku:
Čl.I
Vyhláška č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, se mění a doplňuje takto:
1. § 18 včetně nadpisu zní:
"Náhrada za ztrátu na výdělku
(K § 447 odst. 2)
§ 18
(1) Náhrada za ztrátu na výdělku spolu s výdělkem poškozeného a s případným invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem nesmí přesahovat částku 2500 Kčs měsíčně.
(2) Invalidním důchodem nebo částečným invalidním důchodem se rozumějí tyto důchody po odečtení případné zvláštní daně z důchodu."
2. § 19 včetně nadpisu zní:
"Náhrada nákladů na výživu pozůstalých
(K § 448 odst. 2)
§ 19
Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zemřelého; přitom se však nepřihlíží k částkám, o které průměrný výdělek přesahuje částku 2500 Kčs měsíčně."
Čl.II
Na návrh poškozeného, podaný do jednoho roku od počátku účinnosti této vyhlášky, provede se případná úprava náhrad podle čl. I od počátku účinnosti této vyhlášky i tam, kde o uvedených náhradách bylo již pravomocně rozhodnuto nebo kde jejich výše byla již dohodnuta.
Čl.III
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1973.
Ministr:
Dr. Němec v. r.