Vyhláška ze dne 12.9.1973 o vydání bankovek po 500 Kčs

1.10.1973 | Sbírka:  109/1973 Sb. | Částka:  30/1973ASPI

Vztahy

Nadřazené: 41/1953 Sb.
Pasivní derogace: 159/1993 Sb.
109/1973 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí
ze dne 12. září 1973
o vydání bankovek po 500 Kčs
Federální ministerstvo financí podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb. vyhlašuje:
§ 1
Dnem 1. listopadu 1973 se vydávají bankovky Státní banky československé po 500 Kčs vzoru 1973 (tvaru I).
§ 2
(1) 500 Kčs bankovka vzoru 1973 (tvaru I) je 67 mm široká a 152 mm dlouhá a je vytištěna na nažloutlém papíru s průběžným tmavočarým vodotiskem s ochrannými modrými a červenými vlákny uloženými v papírní hmotě.
(2) Vodotisk vytváří po celé ploše papíru vodorovné řady střídajících se lípových lístků a pěticípých hvězd.
(3) Na líci bankovky je hlavní tisk proveden měditiskem v hnědé barvě s odstínem do fialova. Plocha líce je barevným odstupňováním rozdělena na tři nestejná pole; ukončením hlavního tisku a pestrotisku cca 4 mm při okrajích bankovky vytváří se u levého a středního pole náznak orámování. Nejsvětlejší pole vpravo je zčásti potištěno pouze měditiskem. Ve středu levého pole je nepravidelná tmavočará gilošová růžice, nad ní jednobarevný státní znak. Ze středu růžice se rozbíhají v irisujícím (duhovém) provedení různobarevné křivky, symbolizující plameny rozhořívajícího se povstání. Nahoře vlevo je velká číslice "500", vedle ní vpravo s výjimkou letopočtu jsou na stejné svislici texty
 
   "BANKOVKA ŠTÁTNEJ BANKY
   ČESKOSLOVENSKEJ
   PÄŤSTO KORÚN
   ČESKOSLOVENSKÝCH"
      "1973"
 
a trestní pohrůžka "FALŠOVANIE SA TRESCE PODĽA ZÁKONA".
 
Střednímu poli dominují dvě postavy vojáků Slovenského národního povstání na pozadí středoslovenské krajiny se zříceninou hradu Strečna. Vpravo dole je text "SNP 1944". V pravém nejužším poli dole je umístěna číslice "500", nad ní skupina lidových bojovníků a krajina, pokračující ze středního pole.
(4) V náznaku orámování dole jsou drobnými písmeny vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "J. LUKAVSKÝ DEL." (navrhl) a vpravo jméno rytce "L. JIRKA SC." (ryl); uprostřed je firemní označení tiskárny "ŠTÁTNA TLAČIAREŇ CENÍN, PRAHA".
(5) Na rubu je hlavní tisk proveden měditiskem v hnědé barvě s odstínem do fialova. Plocha je též rozdělena na tři nestejná pole s náznakem orámování. V levém poli nahoře vlevo je výrazná číslice "500", další větší a světleji zabarvená číslice "500" je uprostřed pole, pod ní vpravo dole je vyobrazena bronzová ozdoba z jezdeckého postroje (faléra) slovansko-avarského původu (archeologický nález v blízkosti Děvína), dokumentující dávné slovanské osídlení. Ze středu levého pole vybíhají různobarevné irisující křivky, podobné plamenům. Dominantou rubové strany je zobrazení hradu Děvína, kterým se připomíná první spojení Čechů a Slováků ve státě Velkomoravském. Vyobrazení hradu začíná v levém poli a končí v nejužším poli vpravo s číslicí "500" dole. Pod vyobrazením hradu je nápis "DEVÍN". Nad náznakem dolního orámování je umístěna v jednom řádku doložka o hodnotovém krytí bankovek "BANKOVKY SÚ KRYTÉ ZLATOM A OSTATNÝMI AKTÍVAMI ŠTÁTNEJ BANKY ČESKOSLOVENSKEJ".
(6) V náznaku orámování dole jsou drobným písmem vytištěna jména autorů, a to vlevo jméno autora návrhu "J. LUKAVSKÝ DEL." a vpravo jméno rytce "M. ONDRÁČEK SC.".
(7) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem je umístěno nahoře v pravé části rubové strany, pořadové šestimístné číslo bankovky je na stejné úrovni převážně v nejužším poli vpravo. Série a pořadové číslo jsou vytištěny v červené barvě.
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Doc. Ing. Rohlíček, DrSc. v. r.