Zákon ze dne 8.6.1923 o nabytí Buštěhradské železnice státem

21.6.1923 | Sbírka:  124/1923 Sb. | Částka:  53/1923ASPI

Vztahy

Prováděcí: 81/1932 Sb., 138/1923 Sb.
124/1923 Sb.
Zákon
ze dne 8. června 1923
o nabytí Buštěhradské železnice státem.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby s účinností ode dne 1. ledna 1923 koupila pro stát jako universálního sukcessora veškeré movité i nemovité jmění akciové společnosti Buštěhradské železnice ("Ausschliessend priv. Buschtěhrader Eisenbahn") s veškerými vy a závazky jejími.
§ 2.
Z koupě té jest vyloučiti akcie Falknovské akciové společnosti pro dolování uhlí, a práva a závazky, plynoucí ze smlouvy společnosti Buštěhradské železnice, sjednané ve Vídni dne 23. října 1916 s Rakouským spolkem pro chemickou a metallurgickou výrobu o odběru uhlí od Falknovské akciové společnosti pro dolování uhlí. Z této smlouvy převezme stát pouze závazky, plynoucí z provozních účtů této společnosti za rok 1921 a 1922, jakož i závazek, vyplývající ze zařizovacích nákladů této společnosti, tento až do výše 4,000.000 Kč.
§ 3.
K úhradě kupní ceny převezme stát všechny závazky společnosti Buštěhradské železnice, jež nebyly vyloučeny, a zaplatí jí dále v celku 34,403.600 Kč, z nichž 450.776 Kč jest splatno v hotovosti do 14 dnů po podpisu kupní smlouvy zástupci státní správy, dalších pak 33,952.830 Kč hotově ve dvou stejných bezúročných částkách, splatných dne 15. ledna 1924 a 15. ledna 1925. Uvedené částky kupní ceny budou vyplaceny bez jakékoli daňové a poplatkové srážky.
§ 4.
Na státní správu železniční přejdou zejména též veškerá práva a povinnosti společnosti, založené služebními smlouvami, které sjednala se svými zaměstnanci nejpozději do 31. prosince 1922, ze smluv později sjednaných pak jenom potud, pokud budou státní správou železniční uznány.
Na pensijní fond státních drah, pokud se týče na státní správu železniční, přejdou též závazky k výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků všeho druhu, vyměřené podle normativních předpisů Buštěhradské železnice, při čemž se dosud nabyté nároky neruší. Naproti tomu přejde a státní správu železniční, po případě na pensijní fond státních drah veškeré jmění zaopatřovacích ústavů a fondů společnosti Buštěhradské železnice.
§ 5.
Nemocenská pokladna Buštěhradské železnice se zruší a dosavadní členové této pokladny stanou se s výhradou nabytých práv členy nemocenské pokladny státních drah. Veškeré jmění a závazky zrušené nemocenské pokladny a přidružených k ní fondů přejdou na nemocenskou pokladnu státních drah a příslušné fondy, k ní přidružené.
§ 6.
Na státní správu železniční přejdou dále veškerá práva a závazky společnosti Buštěhradské železnice z úrazového zaopatření a pojištění. Naproti tomu přejde na státní správu železniční fond, jejž nashromažďovati bylo společnosti nařízené podle § 4, odstavce 2., zák. č. 1/1888 ř. z. ve znění stanoveném čl. III. zák. č. 207/1919 Sb. z. a n.
§ 7.
Nynějšímu zastupitelstvu zaměstnanectva Buštěhradské železnice zůstane po převzetí dráhy státní správou železniční zachována možnost spolupůsobiti v osobních věcech zaměstnanců až do nových voleb do důvěrnických výborů u státních drah. Rovněž zůstává až do nových voleb nynějšímu výboru nemocenské pokladny a důchodovému výboru pro úrazové zaopatření Buštěhradské železnice zachována možnost spolupůsobiti ve věcech nemocenského pojištění, nebo úrazového zaopatření zaměstnanců Buštěhradské železnice.
§ 8.
Na státní správu železniční přejde dále jmění ostatních ústavů (fondů) sociální péče společnosti Buštěhradské železnice. Státní správa železniční je odevzdá příslušným ústavům vlastním, jež zaručí převzatým zaměstnancům aspoň tytéž výhody jejich účastí na těchto ústavech, při čemž zaměstnancům převzatých nesmějí býti uloženy příspěvky vyšší než zaměstnancům státních drah.
§ 9.
Státní práva má právo ustanoviti zvláštního komisaře, který bude bdíti nad tím, aby majetkový stav podniku nebyl změněn v neprospěch státu.
Zejména jest třeba ke každému zcizení nebo zatížení nemovitých majetkových předmětů, tvořících předmět výkupu, souhlasu tohoto komisaře. Totéž platí o každém převzetí nových závazků, které by přesahovaly rozsah pravidelného vedení provozu nebo by znamenaly trvalé zatížení železničního podniku nebo společnosti.
§ 10.
Jakmile smlouva o nabytí dráhy státem nabude platnosti, vstoupí společnost do likvidace, jež bude provedena státní správou, která také ponese náklady likvidace.
§ 11.
Podrobnosti převzetí jmění společnosti Buštěhradské železnice ustanoví, šetříc předpisů tohoto zákona, smlouva, kterou státní správa sjedná se společností Buštěhradské železnice.
§ 12.
Ministr financí se zmocňuje, aby, dojde-li k ujednání kupní smlouvy, opatřil zápůjčkou potřebný peníz.
§ 13.
Trati Buštěhradské železnice včlení se do sítě československých státních drah a zřídí se z toho důvodu nové ředitelství státních drah s pravomocí dosavadních ředitelství.
Vláda se zmocňuje, aby určila jeho sídlo a stanovila jeho služební obvod.
§ 14.
Veškeré, s provedením tohoto zákona související právní úkony, majetkové převody, podání, zápisy a jiné listiny jsou prosty kolků a poplatků.
§ 15.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Provésti jej ukládá se ministrům železnic a financí.
T. G. Masaryk v. r.
Švehla v. r.
Bečka v. r.
Stříbrný v. r.