Vyhláška ze dne 12.9.1988 o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků

30.9.1988 | Sbírka:  155/1988 Sb. | Částka:  34/1988ASPI

Vztahy

Nadřazené: 109/1964 Sb.
Aktivní derogace: 73/1985 Sb., 136/1979 Sb.
Pasivní derogace: 513/1991 Sb., 103/1990 Sb.
155/1988 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva zemědělství a výživy ze dne 12. září 1988 o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků
Změna: 103/1990 Sb.
Federální ministerstvo zemědělství a výživy v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 písm. e) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon):
ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
HLAVA PRVNÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje
a) hospodářské závazky při přípravě dodávek a při dodávkách
1. zemědělských výrobků uvedených v § 4 až 7 a dodávaných zemědělskými organizacemi (§ 2) nákupním organizacím (§ 3),
2. zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi dalším organizacím,
b) povinnosti nákupních organizací a zemědělských organizací při přepravě prováděné v souvislosti s plněním dodávek zemědělských výrobků podle této vyhlášky (§ 27 až 29).
(2) Pro dodávky zemědělských výrobků, které dodávají nákupní organizace dalším organizacím, platí ustanovení části druhé, hlavy první a třetí této vyhlášky.
(3) Tato vyhláška se nevztahuje na dodávky zemědělských výrobků z dovozu a pro vývoz.
HLAVA DRUHÁ
§ 2
zrušen
§ 3
zrušen
HLAVA TŘETÍ
§ 4
zrušen
§ 5
zrušen
§ 6
zrušen
§ 7
zrušen
ČÁST DRUHÁ
Hospodářské smlouvy a dodací podmínky
HLAVA PRVNÍ
Hospodářské smlouvy
§ 8
zrušen
§ 9
zrušen
§ 10
zrušen
§ 11
zrušen
§ 12
zrušen
§ 13
zrušen
HLAVA DRUHÁ
Podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných zemědělskou organizací nákupní organizaci
ODDÍL PRVNÍ
§ 14
zrušen
§ 15
zrušen
Odběr a prověřování plnění
§ 16
zrušen
§ 17
(1) zrušen
(2) Jakmile byla zjištěna jakost a množství zemědělských výrobků podle § 16 odst. 1 až 6, nemůže nákupní organizace reklamovat vady, které byla povinna při odběru zemědělských výrobků zjisti.
(3) Nákupní organizace může reklamovat jen vady, které byly v době plnění nezjistitelné. Rozsah a doba odpovědnosti za vady některých zemědělských výrobků je stanovena v oddíle druhém (§ 21 až 26).
(4) U dodávek zemědělských výrobků, které se uskutečňují jako traťová dodávka, může nákupní organizace uplatňovat u zemědělské organizace práva z odpovědnosti za vady jen tehdy, jestliže zemědělskou organizaci vyrozuměla o vadách podle ustanovení § 16 odst. 7. Nákupní organizace je povinna reklamovat u zemědělské organizace vady dodávky nejdéle do 10 dnů od uplynutí lhůty k včasné reklamaci vad příjemcem dodávky, jinak její práva z odpovědnosti za tyto vady zanikají.
§ 18
zrušen
§ 19
zrušen
§ 20
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Odpovědnost za vady některých zemědělských výrobků
§ 21
Brambory
(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady brambor, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny mokrou (bakteriální) hnilobou, suchou fusariovou hnilobou a hnědou (plísňovou) hnilobou
a) u brambor konzumních pozdních po dobu dvou měsíců od splnění dodávky,
b) u brambor průmyslových po dobu jednoho měsíce od splnění dodávky.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dodávky splněné do konce roku sklizně.
§ 22
Zelenina
(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady celeru, karotky, mrkve, pastináku, petržele kořenové dodávaných bez natě, cibule suché a česneku suchého, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny houbovými nebo bakteriálními chorobami (Botrytis, Fusarium, Sclerotium) po dobu dvou měsíců od splnění dodávky.
(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje pouze na dodávky splněné do konce roku sklizně.
§ 23
Osivo, sazba a školkařské výpěstky
(1) Zemědělská organizace odpovídá za
a) pravost druhu a odrůdy osiva a sazby a vady osiva, sadby a školkařských výpěstků, které se podle technické normy při převzetí dodávky nezjišťují, do konce roku, v němž probíhá nejbližší vegetační období po splnění dodávky,
b) pravost odrůdy sadby chmele do uplynutí první plné plodnosti,
c) pravost druhu a odrůdy školkařských výpěstků do uplynutí jednoho měsíce od uzrání prvních plodů, podle kterých lze určit druh a odrůdu.
(2) Zemědělská organizace odpovídá za vady sadby, které byly v době splnění dodávky nezjistitelné a byly způsobeny
a) suchou fusariovou hnilobou do 31. prosince roku sklizně,
b) hnědou (plísňovou) hnilobou do 30 dnů od splnění dodávky,
c) namrznutím hlíz do 10 dnů od splnění dodávky.
§ 24
Jatečná zvířata
Zemědělská organizace odpovídá za vady zjištěné po převzetí dodaných jatečných zvířat včetně jatečné drůbeže v případě, kdy při veterinární prohlídce po porážce byly maso, orgány nebo tuk posouzeny jako nepoživatelné. Neodpovídá však za vady vzniklé technologickým postupem při porážce.
§ 25
Chovná a užitková zvířata a zástavový skot
(1) Zemědělská organizace odpovídá za vady zvířat, které byly při splnění dodávky nezjistitelné, a to u mladých zvířat do 15 dnů a u starších zvířat, drůbeže a selat onemocnělých sípavkou do 28 dnů od splnění dodávky.
(2) Za mladá zvířata pro účely této vyhlášky se považují
a) selata, běhouni, chovná a užitková prasata do 50 kg živé hmotnosti,
b) skot do 100 kg živé hmotnosti nebo ve stáří do dvou měsíců,
c) jehňata ve stáří do osmi měsíců,
d) hříbata ve stáří do jednoho roku.
(3) U dodávek tříděných kuřat odpovídá dodavatel za vady sexování nejpozději do 77 dnů stáří kuřat.
§ 26
Nebudou-li práva z odpovědnosti za vady uplatněna ve lhůtách stanovených v § 21 až 25, zanikají.
ODDÍL TŘETÍ
Přeprava zemědělských výrobků
§ 27
zrušen
§ 28
zrušen
§ 29
zrušen
HLAVA TŘETÍ
Podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupní organizací dalším organizacím
ODDÍL PRVNÍ
§ 30
zrušen
Prověřování plnění a reklamace
§ 31
zrušen
§ 32
zrušen
§ 33
zrušen
ODDÍL DRUHÝ
Odpovědnost za vady
§ 34
Mák
Záruční doba máku dodávaného obchodním organizacím činí 4 měsíce od splnění dodávky.
§ 35
Brambory konzumní
Záruční doba raných brambor činí 15 dnů a pozdních brambor 2 měsíce od splnění dodávky.
§ 36
Osivo, sadba a školkařské výpěstky
Dodavatel odpovídá za vady ve lhůtách a způsobem stanoveným v § 23.
§ 37
Jatečná zvířata
Ustanovení § 24 platí obdobně.
§ 38
Chovná a užitková zvířata a zástavový skot
Ustanovení § 25 platí obdobně.
§ 39
Tuzemská potní ovčí vlna
Záruční doba činí jeden měsíc od splnění dodávky.
§ 40
Sladkovodní tržní ryby
U vad jakosti, které mají za následek nepoživatelnost masa, činí záruční doba 24 hodin od splnění dodávky.
§ 41
Zvěřina
Záruční doba činí:
a) jeden den od splnění dodávky, pokud jde o vady, které se zjišťují ihned při přejímce,
b) u ostatních vad tři dny od splnění dodávky zvěřiny vychladlé a vychlazené a 7 dnů od splnění dodávky zvěřiny zmrazené.
ČÁST TŘETÍ
Ustanovení společná a závěrečná
§ 42
zrušen
§ 43
zrušen
§ 44
Zrušují se
1. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 73/1985 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a zemědělských potřeb;
2. vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 136/1979 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky zemědělských výrobků dodávaných nákupními organizacemi pro zpracování nebo k prodeji.
§ 45
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Toman CSc. v. r.
Příl.1
zrušena