Vyhláška ze dne 19.12.1990 o správních poplatcích

28.12.1990 | Sbírka:  570/1990 Sb. | Částka:  94/1990ASPI

Vztahy

Nadřazené: 105/1951 Sb.
Aktivní derogace: 310/1990 Sb., 39/1990 Sb., 231/1988 Sb.
Pasivní derogace: 85/1994 Sb., 411/1992 Sb., 368/1992 Sb., 522/1991 Sb., AS01/91
570/1990 Sb.
VYHLÁŠKA
federálního ministerstva financí,
ministerstva financí České republiky
a ministerstva financí Slovenské republiky
ze dne 19. prosince 1990
o správních poplatcích
změna: 522/1991 Sb.
změna: 411/1992 Sb.
Federální ministerstvo financí, ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 17 odst. 1 zákona č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/196 Sb. (dále jen "zákon"):
Vyměřování a placení správního poplatku
§ 1
(1) Orgány státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky a jiné orgány státní správy 1) (dále jen "správní orgány") vyměřují a vybírají správní poplatky (dále jen "poplatky") za úkony, které jsou jako předměty poplatků stanoveny v sazebnících poplatků I a II (dále jen "sazebník"). Sazebník uvedený v příloze této vyhlášky je její nedílnou součástí. Za orgány státní správy České republiky a Slovenské republiky se pro účely této vyhlášky považují i státní archívy.
(2) Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku s výjimkou položky 80 sazebníku.
(3) Základem poplatku stanoveného procentem je cena nebo hodnota předmětem úkonu, která je platná v místě a v čase provedení tohoto úkonu. Poplatník sdělí cenu nebo hodnotu předmětu úkonu správnímu orgánu vyměřujícímu poplatek; neučiní-li tak, zjistí správní orgán cenu nebo hodnotu předmětu úkonu na náklady poplatníka.
(4) Základ poplatku stanoveného procentem se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak. Poplatky se zaokrouhlují na celé koruny dolů.
§ 2
(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatná okamžitě při podání. Pokud nebyl poplatek zaplacen při podání, je poplatek splatný do 15 dnů ode dne doručení výzvy správního orgánu k zaplacení poplatku, není-li v jednotlivých položkách sazebníku stanoveno jinak.
(2) Poplatky za úkony, které byly provedeny, i když nebyl poplatek zaplacen, 2) jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru.
(3) Poplatky stanovené v sazebníku procentem z ceny nebo hodnoty předmětu úkonu se vyměřují před provedením úkonu a jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud není v jednotlivých případech v sazebníku stanoveno jinak.
(4) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a české republiky a Slovenské republiky se platí kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000,- Kčs, s výjimkou poplatků placených u československých zastupitelských úřadů, nebo převodem z účtu u peněžního ústavu, anebo poštovní poukázkou, popřípadě v hotovosti.
(5) Poplatky vyměřované a vybírané okresními úřady a obecními úřady se platí převodem z účtu peněžního ústavu, poštovní poukázkou nebo v hotovosti u těchto úřadů. Poplatky vyměřované a vybírané okresními a obvodními úřady ve Slovenské republice se mohou platit i kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 1000 Kčs.
(6) Správní orgán odpovídá za včasné a ve správné výši zaplacené poplatky, popřípadě za řádné vymáhání nezaplacených poplatků.
(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány České a Slovenské Federativní Republiky a České republiky a Slovenské republiky s výjimkou poplatků placených kolkovými známkami se platí na účet státního rozpočtu československé federace nebo na účet státního rozpočtu příslušné republiky vedený finančním úřadem místně příslušným podle sídla správního orgánu, který úkon provedl. Federální ministerstvo financí České republiky nebo ministerstvo financí Slovenské republiky v odůvodněných případech mohou stanovit jinak.
§ 3
(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v československých korunách, s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 a 4.
(2) Československé zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v této cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou nebo rozpětím vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu československé měny na cizí měnu podle odstavce 3. Československý zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, než ve kterém má své sídlo; tato měna však musí být znamenána v kursovním lístku Státní banky československé.
(3) Přepočet československé měny na cizí měnu a naopak se provádí podle příslušného kursu platného pro nákup valut, který je uveden v kursovním lístku Státní banky československé v době vyměření nebo oznámení podniku.
(4) Poplatník, který je devizovým cizozemcem, platí poplatek na hraničním přechodu České a Slovenské Federativní Republiky v souladu s devizovým zákonem v cizí měně, nemá-li k dispozici československou měnu.
§ 4
Osvobození
(1) Kromě orgánů osvobozených od poplatků podle § 10 odst. 1 zákona, obcí a orgánů místní státní správy 2a) a osob osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě dalších osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeni diplomatičtí zástupci pověření v České a Slovenské Federativní Republice, konzulové z povolání a další osoby, které podle mezinárodního práva požívají výsad a imunit, za předpokladu, že nejsou československými státními občany a že je zaručena vzájemnost. 3)
(2) Kromě úkonů osvobozených v rozsahu uvedeném v položkách sazebníku a kromě osvobození zakotvených v mezinárodních ujednáních, kterými je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána, jsou od poplatků dále osvobozeny úkony k provádění československých obecně závazných předpisů a nemocenském zabezpečení, o zabezpečení matky a dítěte, o sociálním zabezpečení, a o zmírnění následků majetkových křivd 3a).
(3) V rozsahu uvedeném v položkách sazebníku jsou správní orgány zmocněny poplatek snížit, zvýšit, popřípadě od jeho vybrání upustit.
(4) Okresní úřad může v jednotlivých odůvodněných případech s výjimkou položky 12 písmeno b), k zamezení nesrovnalostí nebo zmírnění tvrdostí poplatek snížit, nebo prominout, jde-li o úkon prováděný okresním nebo obecním úřadem. Obdobně postupují finanční ředitelství, jde-li o úkony prováděné správními orgány republiky.
§ 5
Vrácení poplatku
(1) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne o vrácení zaplaceného poplatku v plné výši, jestliže nedošlo k provedení úkonu nebo k věcnému projednání bez zavinění poplatníka, anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen.
(2) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, vrátí částku, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více než byl povinen nebo o kterou byl zaplacený poplatek dodatečně na žádost poplatníka snížen nebo prominut.
(3) Správní orgán, který vyměřil nebo vybral poplatek, rozhodne na žádost poplatníka, zda a jaká část zaplaceného poplatku se vrátí, nedošlo-li vinou poplatníka k provedení úkonu, za který byl poplatek zaplacen. Správní orgán může vrátit nejvýše 65 % z částky zaplacené na poplatek. Vrácené částky se zaokrouhlují na celé Kčs dolů.
(4) Poplatek se nevrátí, nepřesahuje-li částku 30,- Kčs.
(5) Nárok na vrácení poplatku (přeplatku) zaniká uplynutím tří let od počátku kalendářního roku následujícího po roce, v němž byl poplatek zaplacen.
§ 6
Příslušnost ke stanovení sazeb poplatků a rozpočtové určení
(1) Poplatky uvedené v sazebníku I stanoví ministerstvo financí České republiky a ministerstvo financí Slovenské republiky. Poplatky uvedené v sazebníku II stanoví federální ministerstvo financí.
(2) Poplatky podle položek sazebníku I jsou příjmem státního rozpočtu příslušné republiky, okresního úřadu v České republice nebo obce, a to podle příslušnosti správního orgánu, který úkon provádí. Poplatky placené kolkovými známkami jsou příjmem státního rozpočtu republiky.
(3) Poplatky podle položek sazebníku II jsou příjmem státního rozpočtu československé federace s výjimkou poplatků placených kolkovými známkami.
§ 7
Dohlídky
(1) V rámci výkonu státní správy se finanční úřady a finanční ředitelství přesvědčují dohlídkami u správních orgánů federace a republik, s výjimkou okresních úřadů v České republice a obecních úřadů, o správnosti a včasnosti vyměření, vybírání a placení poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu československé federace nebo státního rozpočtu příslušné republiky. Za tím účelem vedou správní orgány evidenci o poplatcích.
(2) Obdobně postupují okresní úřady, jde-li o poplatky, které jsou příjmem rozpočtů okresních úřadů a obcí v České republice.
Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 8
Za udržování platnosti autorského osvědčení podle § 81 odst. 6 zákona č. 527/1990 Sb. vyměřuje správní orgán poplatek podle položky 107 sazebníku II vyhlášky č. 570/1990 Sb.
§ 9
Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb. a vyhlášky č. 310/1990 Sb.
§ 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
Ministr financí české a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí České republiky:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí Slovenské republiky:
Ing. Kováč CSc. v. r.
Příl.1
Sazebník I.
správních poplatků
           Poznámka k sazebníku I.

Podle položek tohoto sazebníku vybírají poplatky obecní úřady,
okresní úřady, obvodní úřady a správní orgány republik.
Položka 1

Schválení výměny (dohody o výměně) dvou bytů nebo dvou
nebytových prostor ...................................... Kčs 20,-              Poznámka:
    
Za schválení výměny (dohody o výměně) každého dalšího bytu nebo
nebytového prostoru vybere správní orgán 20 Kčs za každý další
byt.


Položka 2

Povolení změny:
 a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
  zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení
  rozvedeného manžela na předešlé příjmení ........... Kčs 20,-
 b) jména nebo příjmení v ostatních případech........... Kčs 500,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení,
k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět
předešlé anebo původní rodné příjmení, byla-li tato skutečnost
oznámena do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava
jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v
důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.


              Poznámky:

 1. Oprava jména a příjmení osoby v případě transsexuality se
  považuje za změnu v důsledku nesprávného zápisu v matrice.

 2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na
  společné příjmení se vybere jeden poplatek.

 3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za povolení
  změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na
  příjmení opatrovníka na společné příjmení pěstounů nebo na
  příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky
  nebo  pěstouny  jsou  prarodiče  nebo  sourozenci rodičů
  nezletilých dětí.

 4. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybere
  jen jeden poplatek.


Položka 3

 a) Povolení uzavřít manželství u jiného než
  příslušného obecního úřadu ......................... Kčs 100,-
 b) Uzavření manželství jiným než příslušným
  obecním úřadem ..................................... Kčs 300,-
 c) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou
  dobu nebo mimo úředně určenou místnost ............. Kčs 300,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby, jejichž
život je přímo ohrožen, a občané těžce zdravotně postižení,
držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 2. Od poplatku podle písmen a) a b) této položky jsou osvobozeni
snoubenci, kteří uzavírají manželství u obecního úřadu příslušného
podle místa přechodného pobytu v místě pracoviště jednoho z nich.
              Poznámka:

 1. Poplatek podle této položky se vybere od jednoho ze snoubenců.

 2. Poplatek podle této položky se vybere i od cizinců, 4) kteří
mají na území České a Slovenské Federativní Republiky povolen
trvalý pobyt.
 3. Na území Slovenské republiky se orgánem, před kterým se
manželství uzavírá, rozumí stálé pracoviště obvodního úřadu.
Položka 4

 a) Uzavření manželství mezi cizinci, kteří mají
  na území České a Slovenské Federativní
  Republiky povolen jiný než trvalý pobyt ............ Kčs 500,-
 b) Uzavření manželství mezi československým
  státním občanem nebo cizincem, který má na
  území České a Slovenské Federativní Republiky
  povolen trvalý pobyt, a cizincem, který má na
  území povolen jiný než trvalý pobyt ................ Kčs 250,-


              Poznámka:

Pokud dojde k uzavření manželství před jiným než příslušným
obecním úřadem, poplatek podle písmene b) této položky vybere
příslušný (delegující) obecní úřad, který připravil podklady pro
uzavření manželství.

Položka 5

Vydání loveckého lístku nebo prodloužení jeho platnosti:
 a) pro československé státní občany
  - ročního ......................................... Kčs  50,-
  - tříletého ....................................... Kčs 120,-
 b) pro cizince na jeden rok .......................... Kčs 5000,-
 c) pro cizince na jeden měsíc ....................... Kčs 1500,-
              Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti
středních a  vysokých škol ve studijních  oborech s výukou
myslivosti, lesníci a myslivci z povolání, mají-li v pracovní
náplni aktivní provádění myslivosti, myslivečtí hospodáři a osoby
ustanovené jako myslivecká stráž po předložení potvrzení školy
nebo potvrzení o výkonu funkce anebo povolání, členové lesní
stráže, pokud tuto funkci vykonávají v souvislosti s plněním
pracovních povinností, a členové lesní stráže - důchodci, pokud
tuto funkci v posledních pěti letech vykonávali jako pracovní
povinnost.

 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří
přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání
nebo se souhlasem vlády České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky nebo Slovenské republiky, Federálního shromáždění,
České národní rady a Slovenské národní rady.

              Poznámka:

Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní
Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek podle písmene
a) této položky.


Položka 6

Vydání rybářského lístku:
  - ročního .......................................... Kčs  30,-
  - tříletého ........................................ Kčs  50,-
  - pro mládež do 15 let ............................. Kčs  10,-
  - pro cizince ...................................... Kčs 3000,-


              Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni žáci a studenti
středních a  vysokých škol ve studijních  oborech s výukou
rybářství,  odborní pracovníci  na úseku  rybářství, mají-li
provozování rybářství ve své pracovní náplni, rybářští hospodáři a
jejich zástupci a osoby  ustanovené jako rybářská stráž po
předložení potvrzení školy nebo potvrzení o výkonu funkce nebo
povolání.
              Zmocnění:

   Správní orgán může v odůvodněných případech při vydání
rybářského lístku pro cizince poplatek snížit na 500 Kčs.

              Poznámka:

   Od cizinců, kteří mají na území České a Slovenské Federativní
Republiky povolen trvalý pobyt, se vybere poplatek v sazbách
uvedených pro občany České a Slovenské Federativní Republiky.
Položka 7

Udělení oprávnění k provozování artistické
činnosti občanů ........................................ Kčs 400,-


Položka 8

Vydání povolení ke kácení stromů rostoucích mimo les
  - fyzickým osobám ................................... Kčs 50,-
  - právnickým osobám ................................. Kčs 500,-


              Zmocnění:

Správní orgán může poplatek této položky zvýšit až na pětinásobek
sazby v případě, že se jedná o více než pět stromů.
Položka 9

Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo
rozhodnutí o využití území ............................. Kčs 50,-


              Poznámka:

Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním
řízením a vydává se jedno rozhodnutí.


Položka 10

Udělení státního občanství České a Slovenské
Federativní Republiky .................................. Kčs 700,-


              Osvobození:

Udělení státního občanství České a Slovenské Federativní Republiky
podle zákona č.88/1990 Sb. je osvobozeno od poplatku.


              Zmocnění:

Ministerstvo  vnitra České  republiky a  ministerstvo vnitra
Slovenské republiky mohou v odůvodněných případech k zamezení
tvrdosti poplatek snížit, popř. prominout.


              Poznámka:

 1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky jen jednou,
  uděluje-li státní občanství České a  Slovenské Federativní
  Republiky jednou listinou manželům a jejich dětem mladším 15
  let.

 2. Poplatek podle této položky lze platit bez vyměření na ústní
  nebo písemnou výzvu.

 3. Poplatek za udělení státního občanství dětem do 15 let se
  vybere ve výši Kčs 40,-.


Položka 11

Podání žádosti:
 a) o zrušení práva užívat část bytu jinému
  občanovi ve prospěch uživatele bytu ............... Kčs 100,-
 b) o souhlas s užívání bytu nebo jeho části
  k jiným účelům než k bydlení
  - občanům ......................................... Kčs 300,-
  - organizacím ..................................... Kčs 5000,-
 c) o vyslovení souhlasu s nabytím československého
  státního občanství cizinkou, která uzavřela
  manželství s československým státním občanem ...... Kčs  50,-
 d) o provedení registrace k výcviku řidičů
  silničních motorových vozidel ..................... Kčs 200,-
 e) o vydání výjimky z ochranných podmínek
  chráněných území
  - občanům ......................................... Kčs  50,-
  - organizacím ..................................... Kčs 500,-
 f) o nahlédnutí do matrik ............................ Kčs  10,-
                      za každý svazek matriky
 g) o nahlédnutí do živnostenského rejstříku .......... Kčs  50,-
 h) o zprostředkování zaměstnání v cizině a vydání
  pracovní smlouvy o zaměstnání v cizině ............ Kčs 100,-
              Osvobození:

Od poplatku podle písmene e) této položky jsou osvobozeni žadatelé
provádějící v chráněném území vědeckovýzkumnou činnost a činnost v
zájmu ochrany území.


              Zmocnění:

Správní orgán může poplatek podle písmene e) této položky zvýšit
až na pětinásobek sazby podle významu území a závažnosti zásahu.


Položka 12

 a) Povolení loterie nebo okamžité
  loterie anebo tomboly, z herní
  jistiny ............................ 10 %,nejméně Kčs   50,-
 b) Povolení provozování výherních
  hracích přístrojů
  za každý přístroj ................................ Kčs 20 000,-
 c) Povolení k provozování ostatních
  sázkových her (rulety apod.) z výher
  docílených provozovatelem ........... 10 %,nejméně Kčs  1000,-
              Zmocnění:

 1. Správní orgán, který vydal povolení k provozování hracích
  přístrojů podle písmene b) této položky, sníží sazbu poplatku
  o 50 %, jde-li o povolení na dobu kratší než 6 měsíců.

 2. Správní orgán může v odůvodněných případech vzhledem k místním
  podmínkám poskytnout úlevu u poplatku podle písmene b) této
  položky ve výši 25 % uvedené sazby.


              Poznámky:

 1. Poplatek podle písmene a) této položky se platí bez vyměření
  na ústní nebo písemnou výzvu, provádí-li úkon obecní úřad.

 2. Poplatek podle písmene c) této položky se vyměřuje až po
  provedení úkonu způsoben stanoveným správním orgánem.


Položka 12 A

Podání oznámení o provozování digitálních a
světelných přístrojů a hracích zařízení za
každý přístroj nebo zařízení a rok ................... Kčs 1000,-.
Položka 13

Vydání zbrojního průkazu,prodloužení jeho
platnosti, zápis každé další zbraně, speciálního
expanzního přístroje nebo jejich hlavních
částí do zbrojního průkazu ............................ Kčs  20,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku  podle této položky  jsou osvobozeni vojáci
z povolání  a vojáci  v další  službě, příslušníci  Veřejné
bezpečnosti a sborů nápravné výchovy.

 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby uvedené
  pod bodem 1 Osvobození k  položce 5, jedná-li se o zbraně
  používané pro lovecké účely.


Položka 14

Vydání povolení k nákupu, převodu vlastnictví
nebo půjčení zbraně, speciálního expanzního
přístroje nebo jejich  hlavních částí
a střeliva ............................................ Kčs  20,-


              Osvobození:

Osvobození uvedená k položce 13 a pod bodem 2 k položce 5 platí
zde obdobně.


Položka 15

 a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozu jednorázové
  střelnice ......................................... Kčs 100,-
 b) Vydání souhlasu ke zřízení stálé střelnice ........ Kčs  50,-
 c) Vydání souhlasu k provozu stálé střelnice ......... Kčs  50,-
 d) Vydání povolení  ke střelbě z  historických
  zbraní mimo schválené střelnice ................... Kčs 100,-


Položka 16

Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení
pro učitele řidičů motorových vozidel ................. Kčs  20,-


Položka 17

Schválení  technické způsobilosti  motorového nebo přípojného
vozidla (jednotlivého) sestaveného ze součástek, po přestavbě nebo
dostavbě anebo jednotlivě dovezeného z ciziny, jde-li o:
 a) motocykl nebo moped o objemu válců motoru
  do 50 cm3, postranní nebo přívěsný vozík
  k motocyklu ...................................... Kčs 500,-
 b) ostatní motocykly nebo motorové tříkolky-rikši .... Kčs 1000,-
 c) automobil nebo zemědělský anebo lesnický kolový
  traktor ........................................... Kčs 2000,-
 d) přívěs nebo návěs anebo zvláštní vozidlo .......... Kčs 1000,-


              Zmocnění:

 1. Poplatek podle písmen b) až d) této položky sníží správní
  orgán na 50 Kčs, jsou-li držiteli motorových vozidel osoby
  těžce zdravotně postižené, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P
  nebo jde-li o motorová vozidla, u nichž je provedena zvláštní
  úprava ovládacích mechanismů přizpůsobená pro osoby těžce
  zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.

 2. Správní orgán vybere poplatky podle této položky ve výši 25 %
  sazby v případech, jedná-li  se o schvalování technické
  způsobilosti motorového nebo  přípojného vozidla po přestavbě
  nebo dostavbě.

 3. Poplatky podle této položky se nevyberou, schvaluje-li správní
  orgán  technickou  způsobilost  motorového  vozidla  nebo
  přípojného vozidla po odcizení.


              Poznámky:

 1. V poplatku je zahrnut i poplatek za vydání příslušných dokladů
  a státních poznávacích značek pro motorové nebo přípojné
  vozidlo.

 2. Předpokladem pro schválení technické způsobilosti vozidla je
  provedení technické kontroly u stanic technické kontroly,
  kterou je povinen poplatník uhradit.

 3. Poplatek podle této položky se vybere až po provedení úkonu.


Položka 18

 a) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel ..... Kčs  50,-
 b) Zápis změny v dokladech k motorovému nebo
  přípojnému vozidlu ................................ Kčs  10,-
 c) Vydání státní poznávací značky za zničenou,
  ztracenou nebo poškozenou a vydání státní
  poznávací značky při převodu vozidla do
  obvodu jiného dopravního inspektorátu VB
  bez změny držitele vozidla ....................... Kčs  20,-
 d) Vydání trvalé zvláštní manipulační státní
  poznávací značky a trvalé zvláštní manipulační
  státní poznávací značky pro zkušební účely ....... Kčs  50,-
 e) Podání žádosti o dočasné vyřazení vozidla
  z evidence ........................................ Kčs 200,-


              Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech zvýšit poplatek podle
písmene b) této položky až do výše desetinásobku.


              Poznámky:

 1. Správní orgán nevybere poplatek za zápis změny v dokladech k
  motorovému nebo přípojnému vozidlu, vybral-li již poplatek
  podle položky 17 nebo 20.

 2. Poplatek podle písmen c) a d) této položky se vybere za každou
  jednotlivou tabulku státní poznávací značky.


Položka 19

Zápis prvního držitele:
 a) automobilu nebo zemědělského nebo lesnického
  kolového traktoru ................................. Kčs 250,-
 b) motocyklu nebo motorové tříkolky-rikši nebo
  přípojného vozidla ................................ Kčs 100,-


              Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky zahrnuje i poplatek za vydání
  státní poznávací značky.

 2. Poplatek podle této položky se vybere za zápis motorového nebo
  přípojného  vozidla, jehož  provozovatelem bylo federální
  ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České republiky nebo
  Slovenské republiky nebo federální ministerstvo obrany, pokud
  není současně nutné schválit technickou způsobilost tohoto
  vozidla k provozu na pozemních komunikacích. V tomto  případě
  se postupuje podle položky 17.


Položka 20

Zápis změny držitele motorového nebo přípojného vozidla (i s
provedením úprav v příslušných dokladech):
 a) u motocyklů
  - o objemu válců motoru do 50 cm3.................. Kčs  50,-
  - ostatních (včetně motocyklů s přívěsným nebo
   postranním vozíkem nebo motorových tříkolek-
   -rikš) .......................................... Kčs 100,-
 b) u automobilů nebo zemědělského anebo lesnického
  kolového traktoru ................................. Kčs 250,-
 c) u přípojného vozidla .............................. Kčs 100,-


              Osvobození:

Od poplatku je osvobozen zápis změny držitele v důsledku
- nabytí a vypořádání dědictví,
- úředního příkazu nebo rozhodnutí soudu,
- zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů,
- organizačních změn právnických osob.


              Poznámky:

 1. Za zápis změny názvu organizace, která je držitelem vozidla z
  důvodu sloučení nebo rozdělení organizací, se poplatek podle
  této položky nevybere.
    
 2. Poplatníkem za zápis změny držitele je nabyvatel motorového
  nebo přípojného vozidla.

 3. poplatek podle této položky sníží správní orgán na 50 Kčs,
  převádí-li se motorové vozidlo upravené pro řízení těžce
  zdravotně postižených osob anebo je-li poplatníkem osoba těžce
  zdravotně postižená, která je držitelem průkazu ZTP nebo
  ZTP-P.


Položka 21

Povolení individuálního výcviku řidičů k získání oprávnění k
řízení motorového vozidla:
 a) motocyklů o objemu válců motoru do 50 cm3 ......... Kčs 200,-
 b) ostatních motocyklů o objemu válců motoru
  nad 50 cm3 ........................................ Kčs 500,-
 c) motorových vozidel, jejichž celková hmotnost
  nepřesahuje 3500 kg ............................... Kčs 800,-
 d) motocyklů motorových vozidel do 3500 kg pro
  téhož žadatele .................................... Kčs 1000,-


              Poznámka:

Povoluje-li správní orgán individuální výcvik k získání oprávnění
k řízení pro osoby těžce zdravotně postižené, držitele průkazu ZTP
nebo ZTP-P, vybere poplatek podle této položky ve výši 50,- Kčs.


Položka 22

Vydání průkazu (osvědčení) náhradou za průkaz
(osvědčení) ztracený, zničený, poškozený, odcizený
nebo neupotřebitelný .................................. Kčs  50,-


              Zmocnění:

V odůvodněných případech může správní orgán snížit poplatek podle
této položky až na pětinu sazby nebo zvýšit až na dvojnásobek
sazby. Je-li doklad neupotřebitelný, snižuje se správní poplatek
podle této položky vždy na jednu pětinu sazby.


Položka 23

Vydání osvědčení o tuzemském právu .................... Kčs  25,-
                            za každou
                      jen započatou hodinu,
                      nejvýše však Kčs 3000,-


              Poznámka:

Doručuje-li se osvědčení o tuzemském právu do ciziny, vybere
poplatek československý zastupitelský úřad.


Položka 24

Vydání stavebního povolení:
 a) ke stavbám pro bydlení (bytové domy, rodinné
  domky) ............................................ Kčs 100,-
 b) ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy),
  k jiným stavbám plnící doplňkovou funkci ke stavbě
  hlavní (s výjimkou drobných staveb), k přípojce
  na stávající veřejnou rozvodnou síť pro tyto
  stavby ............................................ Kčs  50,-
 c) ke stavbám garáží s jedním stáním ................. Kčs 100,-
                        a 50,- za  druhé
                        i každé další stání
 d) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační
  chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty)
  - nepřesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 ........... Kčs 100,-
  - přesahuje-li zastavěná plocha 16 m2 ............. Kčs 400,-
 e) k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám
  a ke stavebním úpravám nebytových objektů při
  předpokládaném rozpočtovém nákladu:
  do 1,5 mil. Kčs včetně ............................ Kčs 500,-
  nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně ............. Kčs 1000,-
  nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včetně .............. Kčs 2000,-
  nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně ............ Kčs 3000,-
  nad 100 mil Kčs do 5000 mil. Kčs včetně ........... Kčs 5000,-
 f) ke stavbám dočasných objektů zařízení
  staveniště, je-li vydáváno samostatné
  stavební povolení ................................. Kčs 200,-


              Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změnám staveb pro
bydlení jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postiženi, držitelé
průkazu ZTP nebo ZTP-P anebo osoby, kterým byl poskytnut příspěvek
na úpravu bytu.


              Zmocnění:

Za vydání dodatečného povolení stavby, která byla postavena po
1. říjnu 1976 bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním, u níž
došlo k překročení zastavěné plochy nebo obestavěného prostoru,
vybere správní orgán poplatek ve výši pětinásobku sazby uvedené v
příslušném písmenu této položky.


              Poznámky:

 1. Zahrnuje-li  stavební povolení  stavbu více  samostatných
  objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší
  sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve
  stavebním povolení.

 2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní
  rekreace se posuzují jako nebytová výstavba.


Položka 25

Vydání povolení:
 a) ke změně užívání bytového objektu určeného
  k trvalému bydlení na objekt užívaný k
  individuální rekreaci ............................. Kčs 200,-
 b) k jiným změnám užívání stavby ..................... Kčs 100,-
 c) k odstranění stavby (zboření stavby),
  provedení trhacích prací, k terénním
  úpravám a těžebním pracím ......................... Kčs  50,-
 d) k umístění informačního,reklamního
  nebo propagačního zařízení ........................ Kčs  20.-


              Poznámky:

 1. Při řízení o změně užívání stavby současně se stavebním
  řízením o vydání stavebního povolení vybere správní poplatek
podle položky 24.

 2. Poplatek podle této položky se vybere za vydání povolení podle
  zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  (stavební řád), a předpisů jej provádějících.


Položka 26

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu
osob .................................................. Kčs  20,-


              Osvobození:

Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob jsou
osvobozeny pošty (inkasní střediska) a Československý červený
kříž.


              Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo za
  písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

 2. Doporučuje-li se potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob
  do ciziny, vybere poplatek československý zastupitelský úřad.

 3. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není
  správním úkonem ve smyslu této položky.


Položka 27

Ověření:
 a) podpisu na listině nebo na jejím
  stejnopise za každý podpis ........................ Kčs  20,-
 b) otisků úředních razítek a úředních podpisů ........ Kčs  60,-


              Osvobození:

Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření
podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb.,  o  příslušnících  Československé  armády  v  zahraničí
a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození.
Položka 28

Ověření opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih,
úředních záznamů, rejstříků, listin a spisů nebo ze soukromých
spisů v úřední úschově za každou započatou stránku

  - v české nebo slovenském jazyce .................. Kčs  20,-
  - v cizím jazyce .................................. Kčs  50,-


              Osvobození:

Osvobození uvedené v položce 27 zde platí obdobně.


              Poznámka:

Za ověření pro československé státní občany jiné národnosti než
české nebo slovenské se vybere poplatek podle této položky ve výši
stanovené pro český nebo slovenský jazyk.
Položka 29

Místní šetření (komisionální řízení), pokud
je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo
se koná z podnětu účastníků řízení ..................... Kčs 25,-
                            za každou
                    započatou hodinu pracovní
                    doby, nejvýše Kčs 250,-


              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné v obecním
zájmu, např. při živelních pohromách a nehodách.


              Poznámky:

 1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření
  prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatněného podle
  položky 24 nebo 25.

 2. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této
  položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na
  dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka
  řízení.


Položka 30

Vydání osvědčení o státním občanství České
a Slovenské Federativní Republiky ..................... Kčs  30,-


              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání osvědčení o státním občanství
ČSFR podle zákona č. 88/1990 Sb.


              Poznámka:

Doručuje-li se osvědčení (potvrzení o československém     státním
občanství) do ciziny, vybere poplatek československý zastupitelský
úřad.


Položka 31

Propuštěni ze státního svazku České a Slovenské
Federativní Republiky ................................. Kčs 2000,-


              Poznámky:

 1. Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního
  svazku České a Slovenské Federativní Republiky se vybere ve
  výši 500 Kčs.

 2. Doručuje-li se listina o propuštění do ciziny, vyměří a vybere
  poplatek československý zastupitelský úřad.

 3. Listina o propuštění ze státního svazku České a Slovenské
Federativní Republiky se předá (doručí) až po zaplacení poplatku
podle této položky.


Položka 32

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství v cizině ................................... Kčs  50,-


              Poznámka:

Doručuje-li  se  vysvědčení  do  ciziny,  vybere  poplatek
československý zastupitelský úřad.


Položka 33

Vydání povolení 5):

 1. k provedení jednoho nebo omezeného počtu přepravních výkonů ve
  vnitrostátní silniční motorové dopravě pro cizí potřeby za
  úplatu, které nejsou živností .................... Kčs  200,-

 2. k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu
  přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí
  nejvýše jeden rok při dopravě nebezpečných věcí .. Kčs 1000,-

 3. k provedení jednoho nebo omezeného nebo neomezeného počtu
  přepravních výkonů v určitém časovém období, které činí
  nejvýše šest měsíců při dopravě osob silničními vozidly
  určenými pro nákladní dopravu .................... Kčs  200,-

 4. k provozování silniční dopravy československým provozovatelem
  mezi dvěma místy na území téhož cizího státu ..... Kčs 2000,-

 5. k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi
  dvěma místy na území ČSFR ........................ Kčs 10000,-

 6. k provozování mezinárodní silniční dopravy československým
  provozovatelem, které není živností, na dobu nejvýše jednoho
  roku jedním motorovým vozidlem
  a) k provedení konkrétního počtu přeprav
    - jedné přepravy .............................. Kčs  500,-
    - dvou až pěti přeprav ........................ Kčs 1000,-
  b) k provedení neomezeného počtu přeprav ......... Kčs 10000,-

 7. k provozování mezinárodní veřejné pravidelné hromadné osobní
  silniční dopravy zahraničním provozovatelem ...... Kčs 15000,-

 8. k provozování veřejné nepravidelné hromadné silniční dopravy
  zahraničním provozovatelem ....................... Kčs 5000,-

 9. k  provozování  mezinárodní  silniční  nákladní  dopravy
  zahraničním provozovatelem
  - k provedení jedné přepravy jedním motorovým
   vozidlem ....................................... Kčs 15000,-


              Osvobození:

Od poplatku podle bodu 1  této položky jsou osvobozena povolení k
provozování městské autobusové hromadné dopravy.


              Zmocnění:

 1. Správní orgán může upustit od vybrání poplatku, jde-li o
  přepravu  zemědělských  výrobků,  přepravu  provedenou
  z humanitárních důvodů a z důvodů veřejného zájmu.

 2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku
  upustit nebo sazbu poplatku snížit. V odůvodněných případech,
  zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní politiky, může
  správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až na
  dvojnásobek. Jde-li o vydání povolení k přepravě nebezpečných
  věcí, může správní orgán poplatek podle této položky zvýšit až
  na trojnásobek.              Poznámka:

 1. Za  schválení technické  způsobilosti motorového  vozidla
  určeného pro nákladní dopravu k přepravě více než 6 osob v
  ložném prostoru s provedením záznamu do dokladů se vybere
  poplatek podle položky 18 písmene b).
Položka 34

Povolení  ke zvláštnímu  užívání dálnic,  silnic a místních
komunikací při přepravách zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů
a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru
stanovenou zvláštními předpisy:

 A. Při vnitrostátní dopravě:

  1. u dopravy v obvodu jednoho okresu:
    a) přesahující pouze největší přípustné
     rozměry ..................................... Kčs 200,-
    b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně .......... Kčs 600,-
    c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k
     provedení opakovaných přeprav o
     celkové hmotnosti do 60 t (s platností
     povolení nejdéle na tři měsíce od
     právní moci povolení) ....................... Kčs 2000,-

  2. u dopravy nad rámec okresu:
    a) přesahující pouze největší přípustné
     rozměry ..................................... Kčs 1200,-
    b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně .......... Kčs 2500,-
    c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k
     provedení opakovaných přeprav o
     celkové hmotnosti do 60 t (s platností
     povolení nejdéle na tři měsíce od
     právní moci povolení) ....................... Kčs 6000,-

 B. Při mezinárodní dopravě a v rámci
  mezinárodní dopravy:

  1. zahraničnímu dopravci při dopravě:
    a) přesahující pouze největší přípustné
     rozměry, pokud šířka nepřesáhne 3,5 m ....... Kčs 4500,-
    b) v ostatních případech

------------------------------------------------------------------

celková    do 60  nad 60  nad 80 nad 100 nad 120  nad 150
hmotnost
I
sazba v Kčs   3000   6000  10000  15000  20000   30000
------------------------------------------------------------------

překročení
maximálně
povoleného
tlaku na
nápravu
v % 6)     3-10  11-20  21-30  31-40
II
sazba v Kčs   5000  15000  30000  60000
------------------------------------------------------------------

celková     nad   nad   nad   nad
šířka v mm   3500   4000   4000   5000
III
sazba v Kčs   3000   6000  10000  15000
------------------------------------------------------------------

Celkový poplatek I + II + III

  2. tuzemskému dopravci při dopravě:
    a) přesahující pouze největší přípustné
     rozměry ..................................... Kčs 1800,-
    b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně .......... Kčs 3000,-
    c) o celkové hmotnosti nad 60 t ................ Kčs 6000,-

 C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem
  B přičte 25000,- Kčs

 


              Osvobození:

Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení
k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.


              Zmocnění:

 1. Správní orgán poplatek podle písmene B této položky sníží nebo
  od jeho vybrání upustí na základě vzájemnosti. V odůvodněných
  případech, zejména z hlediska zabezpečení zásad dopravní
  politiky, může horní hranici sazby poplatku zvýšit až na
  dvojnásobek.

 2. Za dodatečně vydávané povolení může správní orgán zvýšit horní
  hranici sazby poplatku až na dvojnásobek.


              Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle §     11 odst.
1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích (silniční zákon).

Položka 35

Povolení ke zvláštnímu užívání dálnic, silnic
nebo místních komunikací .............................. Kčs 1000,-
              Zmocnění:

Správní orgán může v odůvodněných případech snížit, popřípadě
prominout poplatek podle této položky. V odůvodněných případech,
v závislosti na rozsahu a době užívání komunikace může správní
orgán zvýšit poplatek až na pětinásobek.


              Poznámka:

Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 11 odst. 1
písm. b) až g) vyhlášky č. 35/1980 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích (silniční zákon).


Položka 36

Vydání povolení k vývozu
 - každé zbraně, expanzního přístroje
  nebo jejich hlavních částí ......................... Kčs 100,-
 - střeliva ........................................... Kčs  20,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří
  přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání
  nebo se  souhlasem vlády České  a Slovenské Federativní
  Republiky,  České  republiky  nebo  Slovenské  republiky,
  Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské
  národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se
  zúčastní mezinárodních akcí, soutěží, jejichž součástí je
  sportovní střelba.

 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na
  zbraně získané jako ceny  ve střeleckých nebo podobných
  soutěžích.


              Poznámky:

 1. Provádí-li se úkon v  cizině, vyměří a vybere poplatek
  československý zastupitelský úřad.

 2. Kromě poplatků podle této položky podléhá vývoz i poplatku
  podle sazebníku II.

Položka 37

 a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně
  hospodařícího rolníka do evidence ................. Kčs 150,-
 b) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti
  k provozování odborné činnosti .................... Kčs 200,-
 c) Vydání živnostenského listu ....................... Kčs 1000,-
 d) Vydání koncesní listiny ........................... Kčs 2000,-
 e) Vydání rozhodnutí o registraci
  k provozování nestátního zdravotnického
  zařízení v České republice ........................ Kčs 1000,-
 f) Vydání povolení na poskytování
  zdravotnické péče v nestátních zařízeních
  ve Slovenské republice ............................ Kčs 2000,-
              Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatek podle písmene a), c), d) této
položky ve výši 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v
evidenci obecního úřadu nebo o změnu živnostenského listu nebo
koncesní listiny, popř. o zrušení živnostenského oprávnění či
ukončení zemědělské  výroby, jestliže o  to podnikatel nebo
samostatně hospodařící rolník požádá. Obdobně se postupuje, jde-li
o změny a zrušení registrace podle písmene e) a změny nebo zrušení
povolení podle písmene f).

              Poznámky:

1. Poplatek podle písmene a) a b) této položky se vybere až po
  provedení úkonu; poplatek podle písmene c), d), e) a f) se
  vybere již při podání.

2. Podle písmene e) a f) této položky se vybere poplatek za podání
  k provedení úkonu, která byla učiněna počínajíc dnem účinnosti
  této vyhlášky.
Položka 37 A
 a) Ověření platnosti puncovní značky ................. Kčs  20,-
 b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní
  značky na zboží z drahých kovů .................... Kčs 200,-
 c) Vydání rozhodnutí o zrušení výrobní značky
  na zboží z drahých kovů ........................... Kčs  40,-
 d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny
  do seznamu registrovaných slitin .................. Kčs 400,-

              Poznámka:

Podle této položky vybírají poplatky orgány puncovních úřadů.
Položka 38
Vydání druhého a dalšího stejnopisu vyřízení za každou i jen
započatou stránku listu rodného, oddacího nebo úmrtního nebo
opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních knih, úředních
záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisů ........ Kčs 20,-.
Položka 38 A

 a) Vydání výpisu z evidence nemovitostí nebo
  z parcelního protokolu, kopie z pozemkové mapy
  evidence nemovitostí nebo z katastrální mapy
  formátu A4, evidenčních údajů o pozemcích s
  vyjádřením jejich bonitních tříd a identifikace
  parcel, za každých i jen započatých 20 parcel
  pozemkové mapy nebo katastrální mapy, při
  identifikaci parcel v rámci jedné knihovní
  vložky ............................................ Kčs 100,-
 b) Vydání kopie z pozemkové mapy evidence
  nemovitostí doplněné o stav katastrální
  mapy za každých i jen započatých 20
  parcel katastrální mapy ............................ Kčs 100,-
 c) Poskytnutí části písemného nebo měřičského
  operátu evidence nemovitostí nebo býv.
  pozemkového katastru k nahlédnutí pro
  potřeby vyhotovení opisu, výpisu, nákresu
  nebo získání informace za každých i jen
  začatých 20 řádků písemné informace a za
  každou grafickou nebo ústní informaci .............. Kčs 50,-
 d) Potvrzení souladu očíslování parcel
  geometrického plánu s údaji evidence
  nemovitostí - druhé ověření geometrického
  plánu za každých i jen 20 započatých parcel ........ Kčs 70,-

              Poznámka:

   Správní úkon zpoplatňovaný  podle písmene c) nezahrnuje
poskytování souřadnic podrobných bodů.
Položka 39

Vydání potvrzení,výpisu a opisů z fondu státních
archívů, jde-li o
 - duplikáty školních vysvědčení, dokladů o školní
  docházce, ukončeném vzdělání, vyučení, zaměstnání .. Kčs  50,-
 - výpisy z matrik,
  živnostenských rejstříků ........................... Kčs  50,-
 - výpisy z protokolů, usnesení a rozhodnutí orgánů
  státní správy ...................................... Kčs  50,-
                            za každou
                      i jen započatou stranu
 - výpisy a potvrzení o domovské příslušnosti
  nebo národnosti anebo státním občanství ............ Kčs 100,-
Položka 40

Udělení povolení k emisi dluhopisů .................... 1 %
                            z celkové
                           částky emise,
                            nejméně Kčs 10000,-

Položka 41

Udělení oprávnění k vydání hypotečních
zástavních listů 7) .................................. 1 %
                        z nominální hodnoty
                   hypotečních zástavních listů,
                        nejméně Kčs 10000,-


Položka 42
 a) Za registraci zahraničně obchodní činnosti
  nebo zahraničně hospodářských služeb .............. Kčs 2000,-
 b) Za povolení zahraničně obchodní činnosti
  nebo zahraničně hospodářských služeb .............. Kčs 4000,-
 c) Za prodloužení platnosti povolení nebo
  registrace zahraničně obchodní činnosti
  anebo zahraničně hospodářských služeb ............. Kčs 2000,-
 d) za registraci organizační složky (obchodního
  zastupitelství) zahraniční osoby 7a) ............. Kčs 10000,-
              Zmocnění:

V případě podání neúplné nebo nejasné žádosti může správní orgán
zvýšit sazbu poplatku až do výše dvojnásobku.


Položka 42 A
 a) Za řízení o návrhu kartelové dohody .............. Kčs 5000,-
 b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky
  z neplatnosti kartelové dohody ................... Kčs 5000,-
 c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení
  výjimky z neplatnosti kartelové dohody
  anebo za řízení o určení nových podmínek
  pro trvání výjimky ............................... Kčs 5000,-

              Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.
Položka 42 B
Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů
o sloučení jejich podniků (fúze) ..................... Kčs 25000,-

              Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.
Položka 42 C
Podání rozkladu proti rozhodnutí Českého úřadu pro
hospodářskou soutěž nebo Slovenského protimonopolního
úřadu ................................................ Kčs 2000,-
Položka 42 D
Vydání výpisu z kartelového registru za každou
i jen započatou stránku .............................. Kčs  50,-
Položka 42 E
Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního
průkazu způsobilosti k vedení rekreačního
plavidla pro plavbu na moři .......................... Kčs  200,-
Položka 42 F
Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního
osvědčení pro rekreační plavidla pro plavbu na moři
 - do 5 m délky včetně ............................... Kčs  200,-
 - nad 5 m délky ..................................... Kčs  400,-

              Poznámka:

   Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i
zapsání plavidla do evidence a ověření technické způsobilosti
plavidla.
Položka 42 G
 a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu
  způsobilosti vůdce malého plavidla ............... Kčs  100,-
 b) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního
  průkazu způsobilosti k vedení rekreačního
  plavidla ve vnitrozemské plavbě nebo
  mezinárodního osvědčení pro rekreační
  plavidla pro vnitrozemskou plavbu ................ Kčs  50,-
Položka 42 H
Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení
ve vnitrozemské plavbě
 a) malá plavidla do délky 5 m včetně
  bez motoru ....................................... Kčs  100,-
  s motorem ........................................ Kčs  200,-
 b) nad délku 5 m
  bez motoru ....................................... Kčs  300,-
  s motorem ........................................ Kčs  400,-
 c) přívozní plavidla ................................ Kčs  400,-
 d) ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení
  o výtlaku nad 15 t ............................... Kčs  500,-
  do výtlaku 15 t včetně ........................... Kčs  300,-

              Poznámky:

1. Správní úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i
  zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření
  technické způsobilosti.

2. Správní orgán může zvýšit poplatek až na trojnásobek, pokud
  plavidlo podléhající evidenci nebylo včas přihlášeno.
Položka 42 I
 a) Schválení technické dokumentace pro individuální
  stavbu jednoho malého plavidla a povolení
  ke stavbě tohoto plavidla ......................... Kčs  400,-
 b) Schválení typové dokumentace určené
  k opakovanému použití při individuálních
  stavbách malých plavidel .......................... Kčs  600,-
 c) Povolení k individuální stavbě malého
  plavidla podle typové dokumentace ................. Kčs  100,-
 d) Vydání průkazu způsobilosti
  typu malého plavidla .............................. Kčs  600,-
 e) Schválení dokumentace pro stavbu ostatních
  plavidel nebo plovoucích zařízení
  o výtlaku nad 15 t ................................ Kčs  800,-
  do výtlaku 15 t včetně ............................ Kčs  400,-

              Zmocnění:

   Za dodatečné vydání  dokladů zpoplatňovaných podle této
vyhlášky může správní orgán zvýšit poplatek až na trojnásobek.
Položka 42 J
Vystavení zvláštního povolení k plavbě ................ Kčs  400,-

              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání zvláštního povolení pro zkušební
plavbu.
Položka 42 K
Zápis změny provozovatele plavidla .................... Kčs  200,-
Položka 42 L
Za vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů ......................... Kčs 1000,-
- neurčenému k přepravě nákladů ....................... Kčs  500,-
              SAZEBNÍK II

           Poznámka k sazebníku II

Podle položek tohoto sazebníku vyměřují a vybírají poplatky
správní orgány federace.

               ČÁST I

Položka 43

Vydání stavebního povolení:
 a) ke stavbám pro bydlení (bytové domy,
  rodinné domky) .................................... Kčs 100,-
 b) ke změnám staveb pro bydlení nebo individuální
  rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy),
  k jiným stavbám plnícím doplňkovou funkci k
  rodinnému domku nebo stavbě pro individuální
  rekreaci (s výjimkou drobných staveb), k přípojce
  na stávající rozvodnou síť pro stavby pro bydlení
  nebo pro stavby pro individuální rekreaci ......... Kčs  50,-
 c) ke stavbám garáží s jedním stáním ................. Kčs 100,-
   - s více než jedním stáním (je-li stavebníkem
    občan) ......................................... Kčs 100,-
                            a 50,- Kčs
                       za každé další stání
 d) ke stavbám pro individuální rekreaci (rekreační
  chaty, rekreační domky, zahrádkářské chaty) do
  16 m2 zastavěné plochy včetně ..................... Kčs 100,-
   - nad 16 m2 zastavěné plochy ..................... Kčs 400,-
 e) k nebytové výstavbě, k nástavbám, přístavbám
  a ke stavebním úpravám nebytových objektů,
  při předpokládaném rozpočtovém nákladu:
  do 1,5 mil. Kčs včetně ............................ Kčs 500,-
      nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. Kčs včetně ............. Kčs 1000,-
  nad 3 mil. Kčs do 10 mil. včetně .................. Kčs 2000,-
  nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včetně ............ Kčs 3000,-
  nad 100 mil. Kčs .................................. Kčs 5000,-
 f) ke stavbám dočasných objektů zařízení staveniště,
  je-li vydáváno samostatné stavební povolení ....... Kčs 300,-


              Osvobození:

Od poplatku za vydání stavebního povolení ke změně stavby pro
bydlení jsou osvobozeni občané těžce zdravotně postižení, držitelé
průkazů ZTP nebo ZTP-P, anebo občané, kterým byl poskytnut
příspěvek na úpravu bytu.


              Poznámky:

 1. Zahrnuje-li  stavební povolení  stavbu více  samostatných
  objektů, vybere se pouze jeden poplatek, a to v nejvyšší
  sazbě, která je stanovena pro některý z objektů uvedených ve
  stavebním povolení.

 2. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a objekty kolektivní
  rekreace se posuzují jako nebytová výstavba.

 3. Podle této položky zpoplatňují stavební řízení speciální
  stavební úřady v působnosti federace ve smyslu § 120 a 121
  zákona č. 50/1976 Sb.

Položka 44

Vydání náhradního povolení k provozování mezinárodní
silniční dopravy pro zahraničního provozovatele8) .... Kčs 15000,-

              Zmocnění:

Orgán celní správy může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku
upustit nebo sazbu poplatku snížit, popřípadě z důvodu zabezpečení
zásad dopravní politiky zvýšit sazbu poplatku až na dvojnásobek.
Položka 45

Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.)
náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.)
ztracený, zničený nebo poškozený ...................... Kčs 100,-

          položky 46 až 53 vypuštěny
Položka 54

 a) Vydání námořní knížky ............................. Kčs 200,-
 b) Vydání průkazu způsobilosti námořníka
  a námořního důstojníka ............................ Kčs 100,-
Položka 55

 a) Zápis plavidla do československého
  námořního rejstříku .............................. Kčs  50,-
 b) Výmaz plavidla z československého
  námořního rejstříku .............................. Kčs  50,-
 c) neplatí
Položka 56

 a) Vydání povolení k provozování letecké dopravy
  osob nebo nákladů uděleného zahraničnímu
  podniku (podnikateli) ............................ Kčs 10000,-
 b) Prodloužení povolení podle písmene a)
  této položky ..................................... Kčs 3000,-
 c) Vydání souhlasu k provozování letecké dopravy .... Kčs 2000,-
 d) Vydání souhlasu k vykonávání leteckých prací
  za úplatu ........................................ Kčs 1000,-
 e) Prodloužení souhlasu podle písmene c)
  této položky ..................................... Kčs  500,-
 f) Prodloužení souhlasu podle písmene d)
  této položky ..................................... Kčs  300,-
              Zmocnění:

Správní orgán může na základě vzájemnosti poplatek podle písmene
a) a podle písmene b) této položky snížit až o 50 %, popřípadě od
jeho vybrání upustit.
Položka 57

 a) Zápis civilního letadla nebo leteckého
  pozemního zařízení do československého
  leteckého rejstříku ............................... Kčs 500,-
 b) Výmaz civilního letadla nebo leteckého
  pozemního zařízení z československého
  leteckého rejstříku ............................... Kčs  50,-


Položka 58

Vydání povolení provozní způsobilosti civilního letiště:
 a) dopravního a továrního pro přiblížení na vzletovou
  a přistávací dráhu
   - nepřístrojové .................................. Kčs 1000,-
   - přístrojové .................................... Kčs 1500,-
   - přesné I. kategorie ............................ Kčs 2500,-
   - přesné II. kategorie ........................... Kčs 4000,-
   - přesné III. kategorie .......................... Kčs 5000,-
 b) sportovního
   - s nezpevněnou vzletovou a přistávací dráhou .... Kčs 1000,-
   - s nezpevněnou vzletovou a přistávací     dráhou
    doplněnou o světelné zabezpečovací zařízení
    nebo se zpevněnou vzletovou a přistávací
    dráhou ......................................... Kčs 1200,-
   - se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou
    doplněnou o světelné zabezpečovací zařízení .... Kčs 1400,-
   - se zpevněnou vzletovou a přistávací dráhou
    doplněnou o světelné a radionavigační zařízení . Kčs 1600,-
 c) zemědělského se zpevněnou vzletovou a přistávací
  dráhou ............................................ Kčs 1200,-
 d) vrtulníkového s trvalou vzletovou a dosedací
  plochou ........................................... Kčs 1000,-

              Zmocnění:

Za provedení změny ve vydaném povolení k provozní způsobilosti
civilního letiště nebo jeho obnovy může správní orgán vybrat
poplatek ve výši 25 % sazby poplatku podle této položky.

              Poznámka

Omezení vydaného povolení z rozhodnutí správního orgánu nepodléhá
poplatku.
Položka 59

Vyhlášení leteckých ochranných pásem:
 a) dopravního letiště
  - s více dráhami .................................. Kčs 5000,-
  - s jednou dráhou ................................. Kčs 3000,-
 b) sportovního nebo zemědělského letiště ............. Kčs 1000,-
 c) prostředků zabezpečovací letecké techniky ......... Kčs 1000,-
 d) ornitologických ................................... Kčs 1000,-


Položka 60

 a) Vydání individuálního osvědčení o letové a provozní
  způsobilosti amatérské stavby:
  - motorových letadel ............................. Kčs 5000,-
  - kluzáků a balónů ............................... Kčs 3000,-
  - ultralehkých letadel ........................... Kčs 2500,-
  - závěsných kluzáků .............................. Kčs 1900,-
 b) Vydání nebo změna osvědčení o letové
  způsobilosti nebo uznání platnosti osvědčení o
  letové způsobilosti vydaného jiným státem
  (nostrifikace) pro:
  - balóny ......................................... Kčs 1000,-
  - kluzáky ........................................ Kčs 3000,-
  - motorizované kluzáky a ultralehké letouny ...... Kčs 3500,-
  - letouny do 5700 kg ............................. Kčs 7000,-
  - letadla nad 5700 kg ............................ Kčs 15000,-
 c) Prodloužení osvědčení o letové způsobilosti pro:
  - balóny ......................................... Kčs  100,-
  - kluzáky ........................................ Kčs  300,-
  - motorizované kluzáky a ultralehká
   letadla ........................................ Kčs  350,-
  - letadla do 5700 kg ............................. Kčs  700,-
  - letadla nad 5700 kg ............................ Kčs 1500,-
              Zmocnění:

Za dodatečné vydání osvědčení může správní orgán zvýšit poplatek
až o 50 %.

              Poznámka

Změna ve vydaném osvědčení letové způsobilosti z rozhodnutí
správního orgánu nepodléhá poplatku.
Položka 61

Vydání potvrzení pro dovoz a průvoz radiových
stanic ............................................... Kčs  600,-


              Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo
československými spoji vydáno povolení k provozování nebo k
předání radiové stanice.


Položka 62

 a) Za registraci zahraničně obchodní činnosti
  nebo zahraničně hospodářských služeb ............. Kčs 2000,-
 b) Za povolení zahraničně obchodní činnosti
  nebo zahraničně hospodářských služeb ............. Kčs 4000,-
 c) Za prodloužení platnosti povolení nebo
  registrace zahraničně obchodní činnosti
  anebo zahraničně hospodářských služeb ............ Kčs 2000,-
 d) Za úřední povolení k uskutečňování
  zahraničně obchodní činnosti (vývozní
  licence) ......................................... 0,5 %
                         z celkové hodnoty
                         vyváženého zboží
                      nebo poskytované služby
 e) zrušeno
 f) Za povolení podniku se zahraniční
  majetkovou účastí ................................ Kčs 1000,-
 g) Povolení k prodeji za devizové prostředky ........ Kčs 5000,-
 h) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně
  obchodní činnosti (dovozní licence) .............. Kčs  500,-
 i) Za úřední povolení k uskutečňování zahraničně
  obchodní činnosti (vývozní licence) v rámci
  autolimitačních dohod uzavřených na mezivládní
  úrovni ........................................... Kčs  500,-
 j) Za udělení pracovního povolení československé
  osobě do zahraničí v rámci smlouvy o dílo ........  0,1 %
                            z hodnoty
                            kontraktu
 k) Za udělení povolení k dovozu nebo vývozu
  kontrolovaného zboží10) .......................... Kčs  500,-
              Zmocnění:

V případě podání neúplné nebo nejasné žádosti může správní orgán
zvýšit sazbu poplatku až do výše dvojnásobku.


Položka 63

Podání přihlášky k ochraně odrůdy rostlin
nebo plemene zvířat ................................... Kčs 500,-


Položka 64

Šlechtitelské osvědčení
 a) za prvních let .................................... Kčs 3000,-
 b) za další 3 roky ................................... Kčs 2000,-
 c) za každý další rok ................................ Kčs 800,-


              Poznámky:

 1. Poplatek  za prvních  pět let  platnosti šlechtitelského
  osvědčení vyměří správní orgán.

 2. Poplatek za další tři roky je splatný před uplynutím pátého
  roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

 3. Poplatky za každý další rok jsou splatné vždy před uplynutím
  předcházejícího roku platnosti šlechtitelského osvědčení.

 4. Poplatky za další léta se platí bez vyměření ve výši stanovené
  vyhláškou platnou v době splatnosti poplatku.


Položka 65

Zápis převodu šlechtitelského osvědčení ............... Kčs 400,-


Položka 66

Návrh na zrušení šlechtitelského osvědčení ............ Kčs 300,-


Položka 67

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu
 a) každé zbraně, speciálního expanzního přístroje
  nebo jejich hlavních částí ........................ Kčs 300,-
 b) střeliva .......................................... Kčs  60,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří
  přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání
  nebo se  souhlasem vlády České  a Slovenské Federativní
  Republiky,  České  republiky  nebo  Slovenské  republiky,
  Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské
  národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby,které se
  zúčastňují mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších
  sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.

 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na
  zbraně získané jako ceny  ve střeleckých nebo podobných
  soutěžích.


              Poznámky:

 1. Kromě poplatku podle této položky podléhá vývoz i poplatků za
  povolení k vývozu věcí do volného oběhu podle této části
  sazebníku II.

 2. Podle této položky vybírají poplatky orgány pasové kontroly na
  hraničních přechodech České a Slovenské Federativní Republiky.


Položka 68

 a) Vydání cestovního dokladu nebo cestovního
  průkazu totožnosti ................................ Kčs 200,-
   - osobám do 15 let ............................... Kčs  50,-
 b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro
  překračování státních hranic ...................... Kčs  50,-
 c) Za vydání pohraniční propustky
   - jednorázové .................................... Kčs  20,-
   - stálé .......................................... Kčs  50,-
 d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
  v cestovním dokladu (za každý správní úkon) ....... Kčs  50,-


              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno vydání pohraniční propustky dětem do 15
let a osobám za účelem výkonu zaměstnání.

                  Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky až do výše
čtyřnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za
ztracený, zničený  nebo poškozený anebo  vydává-li urychleně
cestovní doklad na výslovnou žádost poplatníka.
Položka 69

 a) Povolení pobytu cizinci ........................... Kčs 200,-
 b) Prodloužení platnosti průkazu Povolení
  k pobytu .......................................... Kčs 100,-
 c) Vydání náhradního průkazu Povolení k pobytu ....... Kčs 200,-


              Zmocnění:

 1. Správní orgán může od vybírání poplatků podle této položky
  upustit nebo poplatek snížit z humanitárního důvodu nebo je-li
  zachována vzájemnost.

 2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky až
  ve výši čtyřnásobku sazby, vydává-li Průkaz k pobytu náhradou
  za ztracený, zničený nebo poškozený.


Položka 70

 a) Udělení československého víza na hraničním
  přechodu České a Slovenské Federativní Republiky .. Kčs 1000,-
 b) Prodloužení platnosti československého víza na
  území České a Slovenské Federativní Republiky ..... Kčs 100,-
 c) Udělení československého víza nebo jeho
  prodloužení cizinci s povoleným pobytem
  v České a Slovenské Federativní Republice ......... Kčs 100,-
 d) Ověření pozvání cizince do ČSFR ................... Kčs 100,-
              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení československého víza
 - do  diplomatických  a  služebních  pasů, je-li  zachována
  vzájemnost,
 - z důvodu zdravotnické nebo charitativní pomoci a při vyhoštění,
 - dětem do 15 let.


              Zmocnění:

 1. Požádá-li poplatník o prodloužení československého víza po
  uplynutí doby jeho platnosti, může správní orgán zvýšit sazbu
  poplatku až do výše desetinásobku sazby stanovené pod písmenem
  b) této položky.

 2. Správní orgán může od poplatku upustit nebo poplatek snížit,
  je-li zachována vzájemnost.

 3. Správní orgán může od poplatku upustit, jde-li o udělení
  československého  víza na  hraničním přechodu  za účelem
  nezbytného pobytu na území České a Slovenské Federativní
  Republiky při letecké tranzitní přepravě, v případě nouzového
  přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných
  cizincem.


Položka 71

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu
osob v České a Slovenské Federativní Republice ........ Kčs  20,-


              Osvobození:

Od poplatku této položky jsou osvobozeny pošty (inkasní střediska)
a Československý červený kříž.


              Poznámky:

 1. Podle této položky vybírá Centrální registr občanů poplatek za
  údaj obsažený v potvrzení nebo písemném sdělení o každé osobě.

 2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není
  správním úkonem ve smyslu této položky.


Položka 72

Za udělení povolení k emisi dluhopisů ................. 1 %
                      z celkové částky emise,
                        nejméně 10000,- Kčs


              Poznámka:

Podle této položky uděluje  povolení emitentům v působnosti
federace federální ministerstvo financí.


Položka 73

Celní řízení mimo celní prostor
 a) za každou započatou hodinu v pracovní době
  celnice ........................................... Kčs  30,-
 b) za každou započatou hodinu v mimopracovní
  době celnice v pracovních dnech ................... Kčs  50,-
 c) Za každou započatou hodinu ve dnech
  pracovního volna a ve dnech pracovního klidu ...... Kčs 100,-


Položka 74

Vydání druhého a dalšího stejnopisu za každou
jen započatou stránku nebo výpisu anebo písemné
informace z úředních knih, úředních záznamů,
rejstříků, evidencí,listin nebo spisů ................. Kčs 25,-


Položka 75

Vydání povolení k vývozu věcí mimo rámec
zahraničně obchodní činnosti československé
osobě:
 a) uvedených ve zvláštním předpise11) ................ 150 %
 b) vyvážených v souvislosti s vystěhováním
  k trvalému pobytu v cizině, a to včetně
  věcí uvedených ve zvláštním předpise11)
  užívaných stěhující se osobou k přiměřené
  vlastní potřebě nebo prokazatelně dovezených
  z ciziny nebo prokazatelně zakoupených u
  československých organizací oprávněných
  k prodeji zboží za devizové prostředky ............ 3 %
 c) zakoupených v souvislosti s vystěhováním
  nebo vyvážených v množství nebo hodnotě
  neodpovídající přiměřenému uspokojování
  potřeb stěhující se osoby ......................... 20 %
 d) neuvedených ve zvláštním předpise11) .............. 20 %
 e) vyvážených pro potřebu československých
  fyzických osob působících dočasně v
  cizině z pověření československých
  právnických osob, a to včetně věcí
  uvedených ve zvláštním předpise11) ................ 3 %              Osvobození:

Od poplatků jsou osvobozena povolení k vývozu věcí sloužících
humanitárnímu poslání.


              Zmocnění:

 1. Správní orgán může poplatek za vydání povolení podle této
  položky snížit nebo od  jeho vybrání upustit, pokud by
  zaplacení vedlo k tvrdostem a nesrovnalostem.

 2. Ústřední celní správa federálního ministerstva zahraničního
  obchodu může stanovit, aby za vydání povolení byl poplatek
  podle této položky vyměřován z důvodů obecného zájmu až do
  výše dvojnásobku stanovené sazby.

 3. Ústřední celní správa federálního ministerstva zahraničního
  obchodu může v jednotlivých případech rozhodnout o vrácení
  zaplaceného poplatku, vyžaduje-li to společenský zájem, i když
  byl již úkon proveden, případně došlo i k jeho realizaci.


              Poznámka:

Základ poplatku se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Položka 76

Vydání povolení k vývozu věcí mimo rámec zahraničně obchodní
činnosti zahraniční osobě:
 a) uvedených ve zvláštním předpise11) ................ 150 %
 b) neuvedených ve zvláštním předpise,11) nabytých
  darem nebo zakoupených za československou měnu
  dovezenou nebo směněnou v souladu s
  československými devizovými předpisy .............. 20 %
 c) zakoupených za československou měnu vyplácenou
  na území České a Slovenské Federativní Republiky
  právnickými osobami ............................... 10 %
 d) nabytých dědictvím, a to včetně uvedených ve
  zvláštním předpise11). ............................ 3 %              Poznámka:

Osvobození, zmocnění a poznámka k položce 75 platí zde obdobně.


Položka 77

 a) Prodloužení platnosti povolení k vývozu věcí
  mimo rámec zahraničně obchodní činnosti ........... Kčs  50,-
 b) Prodloužení platnosti celního dokladu před
  uplynutím jeho platnosti .......................... Kčs  20,-
 c) Ověření obchodních dokladů pro zahraniční
  orgány současně s přestupem zboží přes
  československé státní hranice ..................... Kčs  20,-
 d) Dodatečné prodloužení platnosti celního
  dokladu nebo ověření obchodních dokladů
  pro zahraniční orgány po přestupu zboží ........... Kčs 100,-

Položka 78

Vydání osvědčení o původu zboží včetně ověření,
že vyvážené zboží je tuzemského původu ................ Kčs  50,-

              Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírají orgány celní správy. Doklady
jsou určené k řízení celních orgánů v cizině.
Položka 78A

Za vydání celně tarifního rozhodnutí o nomenklaturním
a sazebním zařazení zboží do položek celního
sazebníku .............................................. Kčs 350,-

              Poznámka:

Poplatek podle této položky vybírá Ústřední celní správa.
Položka 79

Místní šetření (komisionální řízení), pokud
je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo
se koná z podnětu účastníků řízení .................... Kčs  25,-
                         nejvýše 250,- Kčs


              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních
pohromách a nehodách.


              Poznámky:

 1. Správní orgán stanoví poplatek ve výši 25,- Kčs za každou jen
  započatou hodinu pracovní doby, nejvýše však do výše 250,- Kčs
  za celé místní šetření (komisionální řízení).

 2. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení se považuje i
  šetření, které provede správní orgán na dožádání jiného
  správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.

 3. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření
  prováděno za účelem vydání     stavebního povolení.


              ČÁST II
            Konzulární poplatky

            Zmocnění k části II

 1. Federální ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu
  správních   poplatků   vyměřovaných   nebo  vybíraných
  československými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace
  československé měny. Obdobně postupuje federální ministerstvo
  vnitra u položek 67 a 70 písm. a).

 2. Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky podle této části
  sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit
  od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti, z důvodu obecního
  zájmu nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

 3. Československý zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i
  náhradu skutečných výdajů spojených s provedením úkonu.


            Poznámka k části II

Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají federální
ministerstvo zahraničních věcí a československé zastupitelské
úřady.


Položka 80
Udělení československého víza nebo prodloužení
jeho platnosti ........................................ Kčs  60,-
                             až 8000,-
              Osvobození:

Od poplatku je osvobozeno udělení československého víza
 - do  diplomatických,  služebních a  zvláštních pasů, je-li
  zachována vzájemnost,
 - významným osobám,
 - dětem do 15 let.


              Poznámka:

V rámci rozpětí stanoví československý zastupitelský úřad sazbu na
základě jemnosti.


Položka 81

Uzavření manželství před československým
zastupitelským úřadem ................................. Kčs 3000,-


              Osvobození:

Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni  českoslovenští
občané zdržující se služebně v zahraničí.


Položka 82

Podání žádosti u československého zastupitelského
úřadu ................................................. Kčs 750,-


              Poznámka:

Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn
podle položek této části sazebníku.


Položka 83

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou
požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v
řízení o dědictví (včetně intervence u
příslušných orgánů, vymáhání a doručení
dědictví) z vybrané částky (ceny) nebo z
hodnoty dědictví ...................................... 2 %,
                         nejméně 75,- Kčs


              Poznámky:

 1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn
  úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se
  poplatek za podání žádosti u československého zastupitelského
  úřadu.

 2. Poplatky za úkony v řízení o dědictví podle této položky se
  vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního
  zástupce.


Položka 84

Úřední úschova
 - peněz, cenných papírů, vkladních knížek
  a jiných cenných předmětů z částky nebo
  ceny předmětu za každý rok ........................ 1 %,
                         nejméně 150,- Kčs
 - listin nebo spisů za každý rok .................... Kčs 200,-


              Poznámka:

Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u československého
zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České a
Slovenské Federativní Republiky.


Položka 85

 a) Sepsání písemnosti o právních úkonech,
  zejména smluv, závětí apod. ....................... Kčs 600,-
 b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu .............. Kčs 300,-


              Poznámka:

Poplatek se nevybírá za vyplnění tiskopisů pasových, vízových a
dalších, které slouží k úřední potřebě či potřebě československého
úřadu.


Položka 86

Vidování listin bez ověřování ......................... Kčs 150,-


Položka 87

 a) Ověření podpisu na listině i na jejím
  stejnopisu za každý podpis ........................ Kčs 150,-
 b) Ověření úředních razítek a úředních
  podpisů (superlegalizace) ......................... Kčs 600,-
 c) Ověření podle písmene a) této položky
  pro devizového tuzemce ............................ Kčs  50,-
 d) Ověření podle písmene b) této položky
  pro devizového tuzemce ............................ Kčs 100,-
 e) Ověření úředních razítek a úředních
  podpisů na čs. dokladech k použití v cizině ....... Kčs 100,-


Položka 88

 a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření ....... Kčs 250,-
 b) Ověření správnosti předloženého opisu
  (fotokopie) ....................................... Kčs 250,-
 c) Ověření správnosti předloženého dokladu ........... Kčs 250,-
 d) Za úkony podle písmen a) až c) pro
  devizového tuzemce ................................ Kčs  50,-


              Poznámka:

Poplatek se vybere za každou i započatou stránku.


Položka 89

Vyhotovení překladu spisového materiálu:
 a) do jazyka českého a slovenského ................... za každou
                       i započatou stránku
                            Kčs 400,-
 b) z jazyka českého nebo slovenského ................. za každou
                       i započatou stránku
                            Kčs 450,-
 c) z jednoho cizího jazyka do druhého ................ za každou
                       i započatou stránku
                            Kčs 700,-
 d) z jazyka čínského, japonského, korejského
  a jiných znakových jazyků za každý slovní
  znak .............................................. Kčs 15,-
 e) do jazyka čínského, japonského, korejského
  a jiných znakových jazyků za každý slovní
  znak .............................................. Kčs 15,-


Položka 90

 a) Za vystavený matriční doklad ...................... Kčs 300,-
 b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a
  jeho ověření ...................................... Kčs 400,-


Položka 91

Za změnu:
 a) příjmení hanlivého, výstředního směšného,
  zkomoleného, cizojazyčného nebo příjmení
  rozvedeného manžela na předešlé příjmení .......... Kčs 100,-
 b) jména nebo příjmení v ostatních případech ......... Kčs 750,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku této položky je osvobozena změna příjmení, k níž
  dochází prohlášením rozvedeného manžela, že  přijímá opět
  předešlé nebo rodné příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena
  do 1 měsíce po nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu.

 2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava
  jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v
  důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.


              Poznámky:

 1. Oprava jména a příjmení v případě transsexuality se považuje
  za změny v důsledku nesprávného zápisu v matrice.

 2. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na
  společné příjmení se vybere jeden poplatek.

 3. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu
  příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení
  opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení
  dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo
  pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých
  dětí.


Položka 92

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z
úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin
nebo spisů ............................................ Kčs 150,-


Položka 93

Za osvědčení o tuzemském právu ........................ Kčs 500,-


Položka 94

Za vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství v cizině ........................ Kčs 300,-


Položka 95

 a) Vydání cestovního pasu ............................ Kčs 750,-
  - osobám do 15 let ................................ Kčs 250,-
 b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního
  cestovního dokladu) k cestě do České
  a Slovenské Federativní Republiky a zpět .......... Kčs 250,-
 c) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
  v cestovním pase .................................. Kčs 150,-
 d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn
  v cestovním průkazu (náhradním cestovním
  dokladu) k cestě do České a Slovenské
  Federativní Republiky a zpět ...................... Kčs  50,-
 e) Vystavení průvodního listu pro přepravu
  tělesných pozůstatků člověka ...................... Kčs 100,-
              Zmocnění:

Správní orgán vybere poplatky podle této položky až do výše
dvojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad náhradou za
ztracený, zničený nebo poškozený.


Položka 96

Vystavení cestovního průkazu k návratu do
České a Slovenské Federativní Republiky osobám
s trvalým bydlištěm v České a Slovenské
Federativní Republice ................................. Kčs  75,-


Položka 97

Vydání potvrzení pro průvoz radiových stanic .......... Kčs 600,-


              Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere jen v případech, kdy nebylo
vydáno československými spoji povolení k provozování nebo předání
radiové stanice.


Položka 98

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob .......... Kčs 150,-


              Poznámka:

Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné
sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.


Položka 99

Vydání potvrzení o československém státním občanství .. Kčs 150,-


Položka 100

Propuštění ze státního svazku České a Slovenské
Federativní Republiky ................................. Kčs 3000,-


              Poznámka:

Poplatek za propuštění dětí ve věku do 15 let ze státního svazku
České a Slovenské Federativní     Republiky se vybere ve výši 50 %
sazby.


Položka 101

Vydání povolení k vývozu, průvozu nebo dovozu
 a) každé zbraně, speciálního expanzního přístroje
  nebo jejich hlavních částí ........................ Kčs 300,-
 b) střeliva .......................................... Kčs  60,-


              Osvobození:

 1. Od poplatku této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří
  přijedou do České a Slovenské Federativní Republiky na pozvání
  nebo se  souhlasem vlády České  a Slovenské Federativní
  Republiky,  České  republiky  nebo  Slovenské  republiky,
  Federálního shromáždění, České národní rady nebo Slovenské
  národní rady. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se
  zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní
  střelba.

 2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozena povolení na
  zbraně získané jako ceny  ve střeleckých nebo podobných
  soutěžích.


              ČÁST III

           Zmocnění k části III

Federální úřad pro vynálezy může stanovenou sazbu poplatku snížit
nebo upustit od jeho vybrání na základě vzájemnosti.


           Poznámky k části III

 1. Poplatky za úkony provedené Federálním úřadem pro vynálezy se
  platí ve výši stanovené vyhláškou platnou v době splatnosti
  poplatku.

 2. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání s
  výjimkou poplatku stanoveného v položce 104 písm. e), 106
  a 109A písm. c).

 3. Poplatek za prvních pět let udržování patentu se platí ve výši
  stanovené vyhláškou platnou v době rozhodnutí o udělení
  patentu. Rozhodnutí o udělení patentu obsahuje i platební
  výměr na poplatek. Poplatky za udržování patentu pro další
  období se platí bez vyměření ve výši stanovené vyhláškou
  platnou v době placení poplatku. Pokud poplatník zaplatil
  poplatek předem na dobu, kdy začátek lhůty k zaplacení
  poplatku začíná běžet až za platnosti nové vyhlášky, musí
  poplatek platit ve výši stanovené touto vyhláškou. Případný
  nedoplatek bude doměřen a přeplatek vrácen poplatníkovi.
  Platí-li poplatník poplatek v další lhůtě šesti měsíců podle
  poznámky bod 3 k položce 106, použije se vyhlášky platné
  v době  splatnosti poplatku  v předchozí  (prošlé) lhůtě
  splatnosti.
Položka 102

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku,
spisů, úředních listin a záznamů - za každou
jen započatou stranu................................... Kčs 100,-
Položka 103

Žádost
- o prodloužení lhůty ................................. Kčs 150,-
- o prominutí zmeškané lhůty .......................... Kčs 800,-
              Vynálezy


Položka 104

 a) Podání přihlášky vynálezu ......................... Kčs 1200,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
   výlučně původce (-i) ............................ Kčs 600,-
 b) Žádost
  - o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou ..... Kčs 400,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného
   přihlašovatele nebo převodu patentu
   na jiného majitele .............................. Kčs 600,-
  - o zápis dalšího původce nebo
   přihlašovatele vynálezu ......................... Kčs 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele nebo
   původce vynálezu, majitele patentu nebo
   jeho zástupce - za každou přihlášku
   nebo patent ..................................... Kčs 100,-
  - o utajení nebo odtajnění vynálezu ............... Kčs 500,-
  - o zápis licence k vynálezu do rejstříku ......... Kčs 200,-
  - o nucenou licenci k vynálezu .................... Kčs 5000,-
  - o převedení autorského osvědčení na patent ...... Kčs 2000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje
   do rejstříku .................................... Kčs 100,-
 c) Žádost o provedení úplného průzkumu přihlášky
   vynálezu ........................................ Kčs 2500,-
  - za 11. a každý další uplatněný patentový nárok .. Kčs 400,-
 d) Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
  úřadu pro vynálezy ................................ Kčs 500,-
 e) Vydání patentové listiny do rozsahu
  do 10 stran strojopisu ............................ Kčs 1600,-
  - za každou další stranu .......................... Kčs 200,-


              Poznámky:

1. Poplatek za utajení nebo odtajnění vynálezu podle písmene b)
  této položky se nevztahuje na vynálezy utajované z důvodů
  ochrany státního tajemství.

2. Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
  písmene d) této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
  která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.
Položka 105

 a) Žádost o určení, zda technické řešení
  spadá do rozsahu patentu .......................... Kčs 3000,-
 b) Návrh na zrušení patentu po uplynutí
  šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu .......... Kčs 800,-
              Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle
písmene b) této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.
Položka 106

Žádost o udržování patentu v platnosti
 a) za prvních pět let ................................ Kčs 7000,-
 b) za šestý až osmý rok (za každý rok) ............... Kčs 2000,-
 c) za devátý a každý další rok se poplatek
  uvedený pod písmenem b) zvyšuje ročně vždy o ...... Kčs 1000,-


              Poznámky:

 1. a) Poplatek za prvních pět let platnosti patentu     je splatný
    nejdéle do třech měsíců od nabytí účinnosti patentu.
  b) Poplatek za šestý a každý další rok platnosti patentu je
    splatný vždy před uplynutím předcházejícího roku platnosti
    patentu.

 2. Jestliže lhůta uvedená pod bodem 1 písm. b) prošla před
  nabytím účinnosti patentu, jsou poplatky v těchto případech
  splatné ve lhůtě stanovené pod 1 písmenem a).

 3. Nebyl-li poplatek zaplacen ve lhůtách uvedených pod bodem
  1 a 2, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců.
  V těchto případech se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

 4. Za udržování platnosti patentu,  k němuž majitel nabídl
  licenci, se platí poplatky v poloviční výši.
Položka 107

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní
doklad) ............................................... Kčs 200,-
Položka 108

Za úkony Federálního úřadu pro vynálezy spojené
s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy
o patentové spolupráci ................................ Kčs 1200,-
              Užitné vzory

Položka 109

a) Podání přihlášky užitného vzoru .................... Kčs 1000,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
   výlučně původce (-i) ............................. Kčs 500,-
b) Žádost
  - o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku ...... Kčs 400,-
  - o zapsání převodu přihlášky na jiného
   přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru
   na jiného majitele ............................... Kčs 500,-
  - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele
   užitného vzoru ................................... Kčs 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele, nebo
   majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce
   za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru .... Kčs 100,-
  - o zápis licence k užitnému vzoru
   do rejstříku ..................................... Kčs 200,-
  - o nucenou licenci k užitnému vzoru ............... Kčs 5000,-
  - o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku .... Kčs 100,-
c) Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
  úřadu pro vynálezy ................................. Kčs 500,-

              Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
písmene c) této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.

Položka 109 A

a) Žádost o určení, zda technické řešení spadá
  do rozsahu zapsaného užitného vzoru ................ Kčs 3000,-
b) Návrh na výmaz užitného vzoru z rejstříku .......... Kčs 500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru .................. Kčs 2500,-

              Poznámka:

Podle písmene c) této položky  se vybere poplatek za řízení o
návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného
vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je
ten, kdo neměl v řízení úspěch.


Položka 109 B

Žádost o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
- poprvé o tři roky ................................. Kčs 3000,-
- podruhé o tři roky ................................. Kčs 6000,-

              Poznámky:

1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby
  jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou
  měsíců od vydání osvědčení.

2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej
  zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se
  poplatek zvyšuje na dvojnásobek.


Položka 109 C

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) .. Kčs 200,-
            Průmyslové vzory

Položka 110

 a) Podání přihlášky průmyslového vzoru ............... Kčs 900,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatelem (-li)
   výlučně původce (-i) ............................ Kčs 500,-
 b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru ...... Kčs 900,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatele (-li)
   výlučně původce (-i) ............................ Kčs 500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy
   výrobku obsažené v přihlášce .................... Kčs 100,-
  - pokud je (jsou) přihlašovatele (-li)
   výlučně původce (-i) ............................ Kčs  50,-
 b) Žádost
  - o zápis převodu přihlášky průmyslového
   vzoru na jiného přihlašovatele,
   nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru
   na jiného majitele .............................. Kčs 400,-
  - o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele
   průmyslového vzoru .............................. Kčs 300,-
  - o zápis změny jména, příjmení - názvu,
   bydliště - sídla přihlašovatele, majitele
   nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho
   zástupce do rejstříku ........................... Kčs 100,-
  - o zápis licence do rejstříku průmyslových
   vzorů ........................................... Kčs 200,-
 c) Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
  úřadu pro vynálezy ................................ Kčs 500,-


              Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
písmene d) této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
která se v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.
Položka 111

 a) Žádost o určení, zda vyřešení vnější úpravy
  výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového
  vzoru ............................................. Kčs 1500,-
 b) Návrh na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku ..... Kčs 500,-
  - za každé další vyřešení vnější úpravy
   výrobku obsažené v průmyslovém vzoru ............ Kčs 100,-


              Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle
písmene d) této položky i     složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.

Položka 112

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní
doklad) ............................................... Kčs 200,-
Položka 113

 a) Žádost o prodloužení platnosti zápisu
  průmyslového vzoru
  - poprvé o pět roků ............................... Kčs 1000,-
  - podruhé o pět roků .............................. Kčs 2000,-

              Poznámka:

Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej
zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se
poplatek zvyšuje na dvojnásobek.
Položka 114

Žádost o odklad zápisu průmyslového vzoru
do rejstříku .......................................... Kčs 500,-
        Ochranné známky a označení původu

Položka 115

 a) Podání přihlášky
  - individuální ochranné známky do tří tříd
   výrobků nebo služeb ............................. Kčs 2000,-
  - kolektivní ochranné známky do tří tříd
   výrobků nebo služeb ............................. Kčs 2500,-
  - za každou třídu výrobku nebo služeb
   nad tři třídy ................................... Kčs 100,-
 b) Žádost
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky .... Kčs 1200,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky ...... Kčs 1500,-
  - o obnovu zápisu individuální ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data ............. Kčs 1800,-
  - o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky,
   podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději
   však do šesti měsíců od tohoto data ............. Kčs 2300,-
  - o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele
   nebo převodu či přechodu práva k ochranné
   známce na jiného majitele ....................... Kčs 200,-
  - o zápis licence k ochranné známce do rejstříku .. Kčs 500,-
  - o prohlášení ochranné známky za proslulou .......Kčs 10000,-
  - o změnu v ochranné známce, o změnu jména,
   příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení
   seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu
   zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy
   o přihlášce a užívání kolektivní ochranné
   známky, je-li žádáno jen o tento úkon ........... Kčs 200,-
 c) Návrh na výmaz ochranné známky z rejstříku ....... Kčs 600,-
 d) Žádost
  - o mezinárodní zápis ochranné známky ............. Kčs 500,-
  - o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky ... Kčs 500,-
  - o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního
   zápisu ochranné známky .......................... Kčs 200,-
  - o převod mezinárodně zapsané ochranné známky,
   o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště -
   - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné
   známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb
   mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li
   žádáno jen o tento úkon ......................... Kčs 200,-

              Poznámka:

Podmínkou projednání návrhu je mimo poplatek zaplacený podle
písmene c) této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs,
která se v plné výši vrací, je-li podání návrhu oprávněné.
Položka 116

 a) Podání přihlášky označení původu .................. Kčs 2000,-
 b) Žádost
  - o zápis dalšího uživatele označení původu ....... Kčs 2000,-
  - o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště -
   - sídla uživatele označení původu, je-li
   žádáno jen o tento úkon ......................... Kčs 100,-
  - o převod označení původu ........................ Kčs 500,-
 c) Žádost o mezinárodní zápis označení původu ........ Kčs 500,-
Položka 117

Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
úřadu pro vynálezy .................................... Kčs 500,-

              Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
této položky i složení kauce 12) ve výši 2500,- Kčs, která se
v plné výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.
Položka 118

Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad) . Kčs 200,-
              Poznámky:

Poplatky podle položky 115 písmene d) a položky 116 písmene c)
jsou vybírány za úkony  prováděné podle Madridské dohody o
mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek, popřípadě podle
Lisabonské dohody o ochraně označení původu a jejich mezinárodním
zápisu  u Mezinárodního  úřadu světové  organizace duševního
vlastnictví v Ženevě.


Položka 118 A
Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků .... Kčs 3000,-
Položka 118 B
Návrh na výmaz topografie polovodičových výrobků
z rejstříku ........................................... Kčs 2500,-
Položka 118 C
Žádost
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště
 (sídla) přihlašovatele, majitele topografie
 polovodičových výrobků nebo jeho zástupce ........... Kčs 100,-
- o zápis převodu na jiného majitele .................. Kčs 200,-
- o zápis licence do rejstříku ........................ Kčs 100,-
- o nucenou licenci k topografii
 polovodičových výrobků ..............................     Kčs 2000,-
Položka 118 D
Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
úřadu pro vynálezy .................................... Kčs 300,-

              Poznámka:

Podmínkou projednání rozkladu je mimo poplatek zaplacený podle
této položky i složení kauce ve výši 2500,-Kčs, která se v plné
výši vrací, je-li podání rozkladu oprávněné.
              ČÁST IV

Položka 119

Registrace výrobce nebo opravce měřidel ............... Kčs 200,-


Položka 120

Autorizace organizace k úřednímu měření ............... Kčs 1000,-


Položka 121
 a) Za řízení o návrhu na schválení
  kartelové dohody .................................. Kčs 5000,-
 b) Za řízení o návrhu na povolení výjimky
  z neplatnosti kartelové dohody .................... Kčs 5000,-
 c) Za řízení o návrhu na zrušení nebo omezení
  výjimky z neplatnosti kartelové dohody anebo
  za řízení o určení nových podmínek pro
  trvání výjimky .................................... Kčs 5000,-

              Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník kartelové dohody.
Položka 122
Za řízení o návrhu na schválení dohody podnikatelů
o sloučení jejich podniků (fúze) ..................... Kčs 25000,-

              Poznámka:

Poplatníkem podle této položky je každý účastník dohody.
Položka 123
Podání rozkladu proti rozhodnutí Federálního
úřadu pro hospodářskou soutěž ......................... Kčs 2000,-
Položka 124
Vydání výpisu z kartelového registru za každou
i započatou stránku ................................... Kčs  50,-

1) § 58 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
§ 16 zákona SNR č. 369/1990 Sb., o obecním zřízení.
2) § 7 zákona č. 105/151 Sb., o správních poplatcích.
2a) Zákon SNR č. 472/1990 Sb., o organizaci místní státní správy.
3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.
3a) Zákon 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.
4) § 1 odst. 3 zákona č. 68/1965 Sb., o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.
5) Zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství, ve znění zákona č. 118/1990 Sb.
6) § 13 odst. 2 vyhlášky č. 41/1980 Sb.
7) § 25 zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech.
7a) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.
8) § 39 zákona č. 68/1979 Sb.
10) Zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.
11) Vyhláška FMZO č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění pozdějších právních předpisů.
12) Instrukce předsedy Federálního úřadu pro vynálezy č. 456/B ze dne 3. 6. 1992.