Opatření ze dne 29.12.1992, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů

29.12.1992 | Sbírka:  V/31 385/92 | Částka:  12/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/71 702/1995
V/31 385/92
Opatření,
kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů se omezuje pouze na stavy majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasív).
(2) Před přechodem z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví podnikatelů je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků,
b) uzavřít jednoduché účetnictví s tím, že zápisy, které se v jednoduchém účetnictví účtují v rámci sestavování roční účetní závěrky, v případě, že přechod na podvojné účetnictví se uskutečňuje v jiném termínu než k 1. lednu, se neúčtují (např. odpisy).
Čl.II
Na základě výsledků inventarizace se stavy majetku a závazků uvedených v knihách pomocné evidence převedou jako počáteční zůstatky příslušných syntetických účtů takto:
a) Stav nehmotného a hmotného investičního majetku v pořizovacích cenách se uvede jako počáteční zůstatek příslušných účtů v účtových skupinách 01-Nehmotný investiční majetek, 02-Hmotný investiční majetek-odpisovaný, 03-Hmotný investiční majetek-neodpisovaný.
b) Stav oprávek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku se uvede jako počáteční zůstatek k příslušným účtům v účtových skupinách 07-Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku.
c) Opravná položka k nabytému majetku se v původní výši uvede na účtu 097-Opravná položka k nabytému majetku a dosud vytvořené oprávky k ní na účtu 098-Oprávky k opravné položce k nabytému majetku.
d) Stav nedokončených investic nehmotné či hmotné povahy se uvede na účtu 041-Pořízení nehmotných investic a 042-Pořízení hmotných investic.
e) Finanční investice se uvedou na příslušných účtech účtové skupiny 06-Finanční investice a ostatní oběžný finanční majetek na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
f) Stav nakupovaných zásob, jež nebyly dosud uhrazeny, se uvede jako počáteční zůstatek na účtech 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě a v prodejnách, příp. na účtu 124-Zvířata.
g) Stav peněz v pokladně a cenin zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 211-Pokladna, příp. 213-Ceniny.
h) Stav peněz na bankovních účtech zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 221-Bankovní účty, resp. 069-Ostatní finanční investice.
i) Případný nevyrovnaný rozdíl průběžných položek peněžního deníku, týkající se převodů mezi pokladnou a bankovními účty, resp. převodů mezi bankovními účty, se uvede jako počáteční zůstatek účtu 261-Peníze na cestě.
j) Závazky za nehmotný a hmotný investiční majetek se na příslušné účty v účtové třídě 3 a 4 vykáží ve výši uvedené v knize pohledávek a závazků.
k) Závazky za ostatní majetek, který je v držení podnikatele, se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 a 4.
l) Vytvořené rezervy, zachycené v pomocných knihách, se uvedou na účtu 451-Rezervy zákonné.
m) Přijaté půjčky a úvěry, podle knihy pohledávek a závazků, se uvedou na příslušné účty v účtových třídách 2, 3 a 4.
n) Poskytnuté půjčky se uvedou na účtech 067-Ostatní půjčky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky.
o) Závazky z titulu daní neuznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely se uvedou na příslušné účty v účtové skupině 34-Zúčtování daní a dotací.
p) Plátci daně z přidané hodnoty zachytí závazek a nárok z titulu nadměrného odpočtu na účtu 343-Daň z přidané hodnoty a případný závazek z titulu této daně k celním orgánům na účtu 379-Jiné závazky.
r) Plátci spotřebních daní zachytí závazek z titulu spotřebních daní na účtu 345-Ostatní nepřímé daně a poplatky. Na stejném účtu se zachytí i nárok na vrácení daně. Případný závazek z titulu této daně k celním orgánům se zachytí na účtu 379-Jiné závazky.
s) Pohledávky z titulu placených záloh daně z příjmů se uvedou na účtu 341-Daň z příjmů. Na stejném účtu se uvede i případný závazek z této daně.
t) Závazky z daní z příjmů vybíraných srážkou se uvedou na účtu 342-Ostatní přímé daně.
u) Na účtu 491-Účet individuálního podnikatele se uvede rozdíl mezi účty aktiv a cizích pasív, na kterých se proúčtovaly převody podle písm. a) až t).
Čl.III
Na základě výsledků inventarizace se v účetních knihách podvojného účetnictví proúčtují následující účetní operace:
a) Stav zásob, které byly již uhrazeny se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 681-Výnosy ze změny metody.
b) Stav zásob vlastní výroby se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob vlastní výroby a ve prospěch příslušného účtu změny stavu vnitropodnikových zásob.
c) Poskytnuté zálohy se vyúčtují na vrub účtů účtové skupiny 05-Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek, popř. na vrub účtu 314-Poskytnuté provozní zálohy a ve prospěch účtu 681-Výnosy ze změny metody.
d) Stav závazků za oběžný majetek, který již není v majetku podnikatele (byl prodán či spotřebován) se zúčtuje na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody a ve prospěch příslušného účtu závazků v účtové třídě 3 a 4.
e) Stav závazků za oběžný majetek, který ještě podnikatel nepřevzal, se vyúčtuje na vrub příslušného účtu pořízení zásob a ve prospěch příslušného účtu závazků.
f) Pohledávky z titulu prodeje výrobků, zboží a služeb se vyúčtují na vrub příslušného účtu pohledávek v účtové třídě 3 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 681-Výnosy ze změny metody.
g) Závazky z titulu daní uznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely a poplatků se vyúčtují na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 34-Zúčtování daní a dotací.
h) Závazky vůči zaměstnancům z titulu závislé činnosti se vyúčtují na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody a ve prospěch účtu 331-Zaměstnanci.
i) Závazky k institucím sociálního zabezpečení se vyúčtují na vrub účtu 581-Náklady na změnu metody, příp. 331-Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení se vyúčtují na vrub účtu 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a ve prospěch účtu 331-Zaměstnanci.
Čl.IV
Tímto opatřením se ruší Postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví, vydané FMF čj. V/2-4 144/1991 ze dne 17. dubna 1991.
Čl.V
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993 a bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v. r.