Opatření ze dne 13.3.1992, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách

9.4.1992 | Sbírka:  V/2-7 287/92 | Částka:  32/1992ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., V/1-20 101/1992
FZ26/92
Opatření,
kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách
Referent: ing. Eminger
Čj.: V/2-7 287/92
(Tř. zn. 90)
Federální ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
I.
Účetní jednotky postupují při účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách takto:
a) nákup zvířat se účtuje na vrub účtu 300-Spotřeba materiálu v analytické evidenci "Pořizovací cena nakupovaných zvířat"a ve prospěch účtu 210-Běžný účet a současně na vrub účtu 160-Zvířata a ve prospěch účtu 902-Fond provozních prostředků v pořizovací ceně zvířat,
b) příchovky zvířat se účtují na vrub účtu 160-Zvířata a ve prospěch účtu 902-Fond provozních prostředků,
c) úbytky zvířat (prodejem, úhynem) se účtují na vrub účtu 902-Fond provozních prostředků a ve prospěch účtu 160-Zvířata,
d) tržby z prodeje zvířat se účtují na vrub účtu 241-Odběratelé a ve prospěch účtu 700-Tržby z realizace, v analytické evidenci "Tržby z prodeje zvířat".
Způsob vykazování zvířat:
a) zůstatek účtu 300-Spotřeba materiálu, analytický účet "Pořizovací cena nakupovaných zvířat" se zahrne do řádku 21, sl. 2 Výsledovky Úč PO 1-02 a kromě toho se vykáže na řádku 112 sl. 7 Výsledovky Úč PO 1-02. V textové části tohoto řádku se uvede: Pořizovací cena nakupovaných zvířat,
b) cena příchovků zvířat se uvede na řádku 113 sl. 7 Výsledovky Úč PO 1-02. V textové části tohoto řádku se uvede: Cena příchovků zvířat,
c) úbytky zvířat vzniklé prodejem nebo úhynem se uvedou na řádku 114 sl. 7 Výsledovky Úč PO 1-02 v ocenění pořizovací cenou. V textové části tohoto řádku se uvede: Úbytky zvířat prodejem a úhynem.
d) zůstatek účtu 700-Tržby z realizace, v analytické evidenci "Tržby z prodeje zvířat", se zahrne do řádku 58 sl. 4 Výsledovky Úč PO 1-02 a kromě toho se vykáže na řádku 115 sl. 7 Výsledovky Úč PO 1-02. V textové části tohoto řádku se uvede: Tržby z prodeje zvířat.
Všechny uvedené údaje se vykazují i v souhrnné výsledovce za okresní úřad i za národní republiku.
II.
1. Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2. Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Náměstek ministra financí ČSFR:
Ing. Jan Klak, v.r.