Opatření ze dne 18.12.1992 na úseku notářských poplatků

31.12.1992 | Sbírka:  OP78/92 | Částka:  6/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 146/1984 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP78/92
OPATŘENÍ
ministerstva financí České republiky
ze dne 18. prosince 1992
na úseku notářských poplatků
Ministerstvo financí České republiky v dohodě s ministerstvem spravedlnosti České republiky podle § 41 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění zákona České národní rady č. 201/1990 Sb., stanoví:
§ 1
Byl-li notářský poplatek z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí, z návrhu na registraci zástavní smlouvy a notářský poplatek z návrhu na přijetí úschovy movité věci za účelem splnění nebo zajištění dluhu uhrazen, avšak státní notářství již tyto úkony do 31. 12. 1992 neprovedlo a postoupilo tyto návrhy orgánům příslušným k jejich provedení od 1. 1. 1993, je tím poplatková povinnost vyplývající z právních předpisů platných po tomto datu vyrovnána a případný rozdíl se nevrací.
§ 2
Neuhradí-li poplatník zcela nebo zčásti notářský poplatek z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí, z návrhu na registraci zástavní smlouvy, návrhu smlouvy o zřízení, omezení nebo zrušení věcného břemene a za vydání výpisu, opisu z pozemkové knihy, podaných u státního notářství do 31. 12. 1992, vybere katastrální úřad správní poplatek podle zákona České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky.
§ 3
Finanční ředitelství mohou poplatníkům na jejich žádost k odstranění nesrovnalosti nebo tvrdosti poskytnout poplatkovou úlevu u notářských poplatků z dědictví, darování a z převodu nebo přechodu nemovitostí, vyměřených podle zákona České národní rady č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, pokud tyto žádosti byly podány po 1. 1. 1993.
§ 4
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.