Opatření ze dne 12.5.1993, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací

1.6.1993 | Sbírka:  283/25 680/93 | Částka:  41/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/33 165/1997
FZ31/93
OPATŘENÍ
Ministerstva financí,
kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací (dále jen "účetní jednotka")
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
( 1) Postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví u účetních jednotek, které povedou účetnictví podle Opatření čj.:FMF-V/20 531/1992, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování se omezuje pouze na stavy majetku (aktiv) a zdrojů jejich krytí (pasív).
( 2) Před přechodem z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví je nutno:
a) provést inventarizaci majetku a závazků ke dni přechodu,
b) uzavřít jednoduché účetnictví s tím, že zápisy, které se v jednoduchém účetnictví účtují v rámci sestavování roční účetní závěrky, v případě, že přechod na podvojné účetnictví se uskutečňuje v jiném termínu než k 1. lednu, se neúčtují (např. odpisy).
Čl.II
Na základě výsledků inventarizace se stavy majetku a závazků uvedené v knihách pomocné evidence převedou jako počáteční zůstatky příslušných syntetických účtů takto:
a) Stav nehmotného a hmotného investičního majetku v pořizovacích cenách se uvede jako počáteční zůstatek příslušných účtů v účtových skupinách 01-Nehmotný investiční majetek, 02-Hmotný investiční majetek - odpisovaný, 03-Hmotný investiční majetek - neodpisovaný.
b) Stav oprátek k nehmotnému a hmotnému investičnímu majetku se uvede jako počáteční zůstatek k příslušným účtům v účtových skupinách 07-Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku a 08-Oprávky k hmotnému investičnímu majetku.
c) Stav nedokončených investic nehmotné či hmotné povahy se uvede na účtu 041-Pořízení nehmotných investic a 042-Pořízení hmotných investic.
d) Finanční investice se uvedou na příslušných účtech účtové skupiny 06-Finanční investice a ostatní oběžný finanční majetek na účtech účtové skupiny 25-Krátkodobý finanční majetek.
e) Stav nakupovaných zásob, které nebyly dosud uhrazeny, se uvede jako počáteční zůstatek na účtech 112-Materiál na skladě a 132-Zboží na skladě, příp. na účtu 124-Zvířata.
f) Stav peněz v pokladně a cenin zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 211-Pokladna, příp. 213-Ceniny.
g) Stav peněz na bankovních účtech zjištěný v peněžním deníku se uvede jako počáteční zůstatek účtu 221-Bankovní účty, resp. 069-Ostatní finanční investice.
h) Případný nevyrovnaný rozdíl průběžných položek peněžního deníku, týkající se převodů mezi pokladnou a bankovními účty, resp. převodů mezi bankovními účty, se uvede jako počáteční zůstatek účtu 261-Peníze na cestě.
i) Závazky za nehmotný a hmotný investiční majetek se uvedou na příslušných účtech v účtové třídě 3 a v účtové skupině 95 ve výši uvedené v knize pohledávek a závazků.
j) Závazky za ostatní majetek, který je v držení účetní jednotky, se uvedou na příslušných účtech účtové třídy 3 a účtové skupiny 95.
k) Vytvořené rezervy, zachycené v pomocných knihách se uvedou na účtu 941-Rezervy řízené předpisy.
l) Přijaté půjčky a úvěry, podle knihy pohledávek a závazků, se uvedou na příslušných účtech v účtových třídách 2, 3 a účtové skupině 95.
m) Poskytované půjčky se uvedou na účtech 067-Ostatní půjčky, 335-Pohledávky za zaměstnanci, 378-Jiné pohledávky.
n) Závazky z titulu daní neuznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely se uvedou na příslušné účty v účtové skupině 34-Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování.
o) Plátci spotřebních daní zachytí závazek z titulu spotřebních daní na účtu 345-Ostatní nepřímé daně a poplatky. Na stejném účtu se zachytí i nárok na vrácení daně. Případný závazek z titulu této daně k celním orgánům se zachytí na účtu 379-Jiné závazky.
p) Pohledávky z titulu placených záloh daně z příjmů se uvedou na účtu 341-Daň z příjmů. Na stejném účtu se uvede i případný závazek z této daně.
r) Závazky z daní z příjmů vybíraných srážkou se uvedou na účtu 342-Ostatní přímé daně.
Rozdíl mezi součtem syntetických účtů na straně aktiv a součtem syntetických účtů na straně pasiv se zachytí na účtu 900-Základní jmění, popř. 910-Fondy organizace (v případech, kdy zdrojem krytí majetku je fond, např. pokud jsou prostředky fondu uloženy na samostatném účtu v bance). Pokud by výjimečně byl součet aktiv menší než součet pasív (majetek je nižší než závazky), uvede se s přihlédnutím k aktivům, jejichž zdrojem je některý fond, na účtu 932-Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let.
Čl.III
Na základě výsledků inventarizace se v účetních knihách podvojného účetnictví proúčtují následující účetní případy:
a) Stav zásob, které již byly uhrazeny se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 900-Základní jmění; pokud jde o zásoby při jejich nákupu uznané jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely (dále jen "uznané jako výdaje pro daňové účely"), ve prospěch účtových skupin 60-67 druhové členění g) ostatní výnosy. 1)
b) Stav zásob vlastní výroby se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob vlastní výroby a ve prospěch účtu 900-Základní jmění; pokud byly výdaje na jejich výrobu uznány jako výdaje pro daňové účely, ve prospěch účtových skupin 60-67 druhové členění g) ostatní výnosy. 1)
c) Poskytnuté zálohy se vyúčtují na vrub účtů účtové skupiny 05-Poskytnuté zálohy na nehmotný a hmotný investiční majetek, popř. na vrub účtu 314-Poskytnuté provozní zálohy a ve prospěch účtu 900-Základní jmění; jde-li o zálohy na služby výjimečně uznané jako výdaje pro daňové účely, ve prospěch účtových skupin 60-67 druhové členění g) ostatní výnosy. 1)
d) Stav závazků za oběžný majetek, který již není v majetku účetní jednotky (byl prodán /zaplacen/ či spotřebován) se vyúčtuje ve prospěch příslušného účtu závazků v účtové třídě 3 nebo 9, a na vrub účtu 900-Základní jmění; jde-li o příjmy z jeho prodeje, které jsou předmětem daně a nejsou od daně osvobozeny, nebo o majetek spotřebovaný pro činnost, která je předmětem daně, na vrub účtových skupin 40-47 druhové členění h) ostatní náklady. 1)
e) Stav závazků za oběžný majetek, který ještě účetní jednotka nepřevzala, se vyúčtuje na vrub příslušného účtu pořízení zásob a ve prospěch příslušného účtu závazků.
f) Pohledávky z titulu prodeje výrobků, zboží a služeb se vyúčtují na vrub příslušného účtu pohledávek v účtové třídě 3 se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 900-Základní jmění; jde-li o pohledávky za činnosti, z nichž příjmy jsou předmětem daně z příjmů 2) a ve prospěch účtových skupin 60-67 druhové členění g) ostatní výnosy. 1)
g) Závazky z titulu ostatních nepřímých daní a poplatků se vyúčtují ve prospěch účtu 345-Ostatní nepřímé daně a poplatky a na vrub účtu 900-Základní jmění; jde-li o závazky z titulu daní a poplatků uznaných jako výdaj pro daňové účely na vrub účtových skupin 40-47druhové členění h) ostatní náklady. 1)
h) Závazky vůči zaměstnancům z titulu závislé činnosti se vyúčtují ve prospěch účtu 331 a na vrub účtu 900-Základní jmění; jde-li o závazky z titulu osobních nákladů uznaných jako výdaj pro daňové účely na vrub účtových skupin. 40-47 druhové členění h) ostatní náklady. 1)
i) Závazky k institucím sociálního zabezpečení se vyúčtují ve prospěch účtu 336-Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení (včetně státního vyrovnávacího příspěvku 3)), a na vrub účtu 331-Zaměstnanci (částky hrazené zaměstnanci), částky hrazené zaměstnavatelem na vrub účtu 900-Základní jmění; jde-li o zaměstnance činností, z nichž příjmy jsou předmětem daně z příjmů, 2) na vrub účtových skupiny 40-47 druhové členění h) ostatní náklady. 1)
Souvztažnosti při uvedených účetních případech musí být voleny tak, aby výdaje a příjmy byly do základu daně z příjmů (v roce 1992 důchodové daně) zahrnuty pouze jednou, a to buď v jednoduchém nebo podvojném účetnictví. Podle této zásady by se postupovalo i v případech výjimečně uvedených pod písm. a) až i).
Čl.IV
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 12. 5. 1993 a postupuje se podle něho od 1. ledna 1993 včetně přechodu z roku 1992. Bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
1) Jako zdaňovaná činnost v oddělené analytické evidenci jako "změna metody".
2) Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších úprav, § 18 a 19.
3) Vyhláška ministerstva financí č. 73/1993 Sb., § 2.