Opatření ze dne 22.6.1993, který se stanoví postupy účtování při konkursu a vyrovnání

22.6.1993 | Sbírka:  281/37 270/93 | Částka:  48/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 281/89 755/2001, 281/91 646/2000
FZ44/93
OPATŘENÍ
ministerstva financí,
kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání
Změna: 281/91 646/2000
Referent:
Ing. Ryneš,
tel.: 5142445
(Tř. zn. 90)
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání.1)
(2) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15. června 1992 nebo podle opatření, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané FMF čj. V/1-31370/1992 ze dne 23. 12. 1992 (dále jen "dlužník").
(3) Postupy účtování při konkurzu a vyrovnání tvoří přílohu tohoto opatření.
(4) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.2)
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příloha
Čl. I
Vyrovnání
(1) Dlužník uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu den účinnosti povolení o vyrovnání na základě rozhodnutí soudu.
(2) Po úplném a včasném splnění vyrovnání potvrzeného soudem zanikají dlužníkovi závazky vůči věřitelům za újmy, které vyrovnáním utrpěli. Dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví vyúčtuje tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zaniklé závazky v knize pohledávek a závazků.
Čl. II
Konkurz
(1) Dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví uzavře účetní knihy a sestaví účetní závěrku ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkurzu soudem. Při uzavírání účetních knih je nutno:
a) zúčtovat zůstatky účtů nákladů příštích období na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady, popř. vyúčtovat na účet pohledávek vůči dlužníkům podle uzavřených smluv, pokud jde o předem placené částky, např. nájemného;
b) převést zůstatek výdajů příštích období na účet závazků vůči věřitelům podle uzavřených smluv; v případech, kdy nelze převést zůstatek výdajů příštích období na účet závazků vůči věřitelům, zúčtovat jej ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy;
c) zúčtovat zůstatek výnosů příštích období ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy;
d) převést zůstatek příjmů příštích období na účet pohledávek vůči dlužníkům podle uzavřených smluv; v případech, kdy nelze převést zůstatek příjmů příštích období na účet pohledávek vůči dlužníkům, zúčtovat jej na vrub účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy;
e) převést zůstatek dohadných účtů aktivních na účet pohledávek vůči dlužníkům podle uzavřených smluv; v případech, kdy nelze převést zůstatek dohadných účtů aktivních na účet pohledávek vůči dlužníkům, zúčtovat na vrub účtu 588-Ostatní mimořádné náklady;
f) převést zůstatek dohadných účtů pasivních na účet závazků vůči věřitelům podle uzavřených smluv; v případech, kdy nelze převést zůstatek dohadných účtů pasivních na účet závazků vůči věřitelům, zúčtovat jej ve prospěch účtu 688-Ostatní mimořádné výnosy;
g) zrušit účty rezerv (účty 454 a 459), s výjimkou zákonných rezerv (účet 451) na příslušné účty výnosů.
(2) Dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví uzavře účetní knihy a sestaví výkaz o majetku a závazcích ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení konkursu soudem. Při uzavírání účetních knih doplní za poslední zápis v peněžním deníku kromě případů uvedených v Opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky, které účtují v soustavě jednoduchého účetnictví, vydané MF čj. 281, 283/77 411/2000 též v daňovém přiznání neuplatněné, předem placené nebo předem inkasované nájemné.
(3) Při uzavírání účetních knih z důvodu prohlášení konkurzu se neúčtuje o kurzových rozdílech na účtech pohledávek, závazků, úvěrů, finančních výpomocí a finančních investic a na účtech 386-Kurzové rozdíly aktivní a 387-Kurzové rozdíly pasivní. Dále se nevytvářejí rezervy.
(4) Zahajovací rozvaha, kterou sestaví správce konkurzní podstaty, musí navazovat na rozvahu a zůstatky rozvahových účtů účetní závěrky sestavené podle Čl. II bod 1 tohoto Opatření. Obdobná návaznost se vyžaduje při sestavování výkazu o majetku a závazcích při vedení účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví.
(5) Správce konkurzní podstaty účtující v soustavě podvojného účetnictví prvním účetním zápisem po sestavení zahajovací rozvahy převede účty kapitálových fondů, fondy tvořené ze zisku, převedené hospodářské výsledky a hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení na účet 411-Základní kapitál. Na účtu 411-Základní kapitál se vede analytická evidence podle jednotlivých souvztažných účtů, ze kterých se částky převedly. Po tomto převodu může účet 411-Základní kapitál nabýt také aktivní zůstatek.
(6) Majetek nezachycený v účetnictví dlužníka, který však dlužníkovi prokazatelně v den prohlášení konkurzu patří, se zaúčtuje na vrub příslušného majetkového účtu a ve prospěch účtu 411-Základní kapitál v ocenění podle odborného odhadu.
(7) Po úplném a včasném splnění nuceného vyrovnání potvrzeného soudem, zanikají dlužníkovi závazky vůči věřitelům za újmy, které vyrovnáním utrpěli. Dlužník účtující v soustavě podvojného účetnictví vyúčtuje tyto zaniklé závazky na vrub příslušného účtu závazků a ve prospěch účtu 413-Ostatní kapitálové fondy; dlužník účtující v soustavě jednoduchého účetnictví odepíše zmíněné závazky v knize pohledávek a závazků.
(8) Správce konkurzní podstaty ke dni zrušení konkurzu uzavírá účetní knihy a sestavuje účetní závěrku, při níž též zúčtuje zůstatky rezerv. Toto zúčtování zůstatků rezerv se neprovede v případech zrušení konkurzu soudem po splnění nuceného vyrovnání, popř. po vydání potvrzení o nuceném vyrovnání podle § 44 odst. 3 zákona o konkurzu a vyrovnání.
1) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb.
2) § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.