Vyhláška ze dne 15.10.1993, kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven

1.11.1993 | Sbírka:  268/1993 Sb. | Částka:  66/1993ASPI

Vztahy

Nadřazené: 280/1992 Sb.
Pasivní derogace: 48/1997 Sb.
268/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 15. října 1993,
kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
Ministerstvo financí podle § 16 odst. 4 zákona České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, stanoví:
Základní fond zdravotního pojištění resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
§ 1
Základní fond zdravotního pojištění resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") se tvoří:
a) platbami pojistného včetně záloh na pojistné po jejich přerozdělení přes zvláštní účet,1)
b) finančními prostředky vytvořenými používáním základního fondu zdravotního pojištění a rezervního fondu zaměstnanecké pojišťovny,
c) příjmy z majetkových sankcí,
d) finančními dary určenými dárcem k účelu podle § 2 této vyhlášky a ostatními příjmy s výjimkou příjmů od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance.
§ 2
(1) Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny se používá na:
a) plně nebo částečně hrazenou zdravotní péči,2)
b) příspěvky na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci zdravotnických zařízení, na pořízení speciální zdravotnické techniky a na úhradu nákladů nad rámec plně nebo částečně hrazené zdravotní péče,
c) úhradu nákladů vlastní činnosti zaměstnanecké pojišťovny včetně nákladů na provoz do výše stanovené ve schváleném pojistném plánu,3)
d) platby jiným zdravotním pojišťovnám nebo jiným subjektům na základě smluv o finančním vypořádání plateb za zdravotní služby poskytnuté pojištěncům zaměstnanecké pojišťovny a na úhradu nákladů nutného a neodkladného léčení v cizině minimálně do výše těchto nákladů poskytovaných v tuzemsku,
e) vrácení přeplatků na zálohách na pojistné.
(2) Část zůstatku základního fondu zdravotního pojištění, vykázaného v roční účetní závěrce zaměstnanecké pojišťovny, určená s přihlédnutím k potřebám podle odstavce 1 může být převedena do rezervního fondu nebo do jiných účelových fondů zaměstnanecké pojišťovny. Převod do jiných účelových fondů lze přitom provést do výše stanovené ve schváleném pojistném plánu.3)
Rezervní fond
§ 3
(1) Rezervní fond je tvořen:
a) majetkem zaměstnanecké pojišťovny, získaným například koupí a darováním, s výjimkou základního fondu zdravotního pojištění a dalších účelových fondů zaměstnanecké pojišťovny,
b) výnosy z využívání rezervního fondu a z případného prodeje jeho majetku,
c) převodem části zůstatku základního fondu zdravotního pojištění vykázaného v roční účetní závěrce zaměstnanecké pojišťovny.
(2) Minimální výše finančních prostředků rezervního fondu činí 10 % průměrných ročních výdajů základního fondu zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny za bezprostředně předcházející tři kalendářní roky.
(3) Výši ročního přídělu do rezervního fondu navrhne správní rada zaměstnanecké pojišťovny v pojistném plánu na příslušný kalendářní rok.
§ 4
(1) Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny se používá:
a) k doplnění základního fondu zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny ke krytí neočekávaných výkyvů v čerpání základního fondu zdravotního pojištění oproti pojistnému plánu, zejména v případě epidemií, přírodních katastrof,
b) ke krytí časového nesouladu mezi platbami pojistného a čerpáním základního fondu zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny,
c) k převodu finančních prostředků získaných podle § 3 odst. 1 písm. b) této vyhlášky do základního fondu zdravotního pojištění.
(2) Při použití rezervního fondu k účelům uvedeným v odstavci 1 mohou finanční prostředky rezervního fondu v průběhu kalendářního roku klesnout pod jejich minimální výši (§ 3 odst. 2).
(3) Zaměstnanecká pojišťovna může použít finanční prostředky rezervního fondu k nákupu cenných papírů. V tomto případě však stav finančních prostředků rezervního fondu nesmí klesnout o více než 30 % pod jejich minimální výši.
§ 5
Další fondy
(1) Na základě rozhodnutí správní rady mohou zaměstnanecké pojišťovny vytvářet:
a) fond specifické zdravotní péče,
b) fondy připojištění,
c) jiné účelové fondy.
(2) Fond specifické zdravotní péče se tvoří z příjmů od zaměstnavatelů, u nichž charakter vykonávané práce vyžaduje zvýšenou zdravotní péči o zaměstnance, a z výnosů z využívání tohoto fondu; používá se na platby za výkony specifické zdravotní péče.
(3) Fondy připojištění se tvoří z příjmů z připojištění a smluvního pojištění a z výnosů z využívání těchto fondů; používají se podle stanovených podmínek připojištění a smluvního pojištění.
(4) Způsob použití jiných účelových fondů se řídí účelem, pro který byly tyto fondy zřízeny.
§ 6
Ustanovení § 3 odst. 2 se u zaměstnanecké pojišťovny poprvé použije pro kalendářní rok následující po uplynutí tří let počítaných od zahájení její činnosti.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Kočárník CSc. v.r.
1) § 20 a 21 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.
2) § 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
3) § 15 zákona ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.