Opatření ze dne 25.3.1994, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

29.4.1994 | Sbírka:  283/16 890/94 | Částka:  23/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 530/1992
Pasivní derogace: 283/76 104/2000
FZ59/94
Opatření,
kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Referent: ing. Prokůpková,
tel.: 2454 2652
Čj.:283/16890/1994
ze dne 25. března 1994
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, vydané FMF-čj. V/20 530/1992 ze dne 30. července 1992.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje obdobím roku 1994.
Ministr financí ČR:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Úprava účtové osnovy a postupů účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
A. Účtová osnova pro rozpočtové a příspěvkové organizace
  a obce

  1. Název účtu 541-Smluvní pokuty a penále se mění na
541-Smluvní pokuty a úroky z prodlení.

  2. Název účtu 641-Smluvní pokuty a penále se mění na
641-Smluvní pokuty a úroky z prodlení.

B. Postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace
  a obce

 Účtová třída 5-Náklady

 1. Čl. II odst. 5.1
Text odstavce se nahrazuje tímto zněním:
 "(5.1) Na vrub účtu 541-Smluvní pokuty a úroky z prodlení
se účtují zaplacené
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných
 ustanovení  Obchodního  zákoníku  s  výjimkou  úroků
 z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení
 Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona
 směnečného a šekového."

2. Čl. II se doplňuje odst. 5.2 v tomto znění:
  "(5.2) Na vrub účtu 542-Ostatní pokuty a penále se účtují
částky závazků podle příslušných dokladů bez ohledu na to,
zda byly zaplaceny či nikoliv."

3. Čl. II dosavadní odstavce 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 a 5.7
se přečíslují na 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7 a 5.8.

4. Čl. II odst.  5.3 V první větě  se vypouští slovo
"dodavatelům".


 Účtová třída 6-Výnosy

 1. Čl. II odst. 4.1
Text odstavce se nahrazuje tímto zněním:
  "(4.1) Ve prospěch účtu 641-Smluvní pokuty a úroky
z prodlení se účtují přijaté
- smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu příslušných
 ustanovení  Obchodního  zákoníku  s  výjimkou  úroků
 z prodlení podle smlouvy o úvěru,
- poplatky z prodlení ve smyslu příslušných ustanovení
 Občanského zákoníku,
- penále, popř. jiné sankce, ze smluvních vztahů,
- postižní částky ve smyslu příslušných ustanovení zákona
 směnečného a šekového."

2. Čl. II se doplňuje odst. 4.2 v tomto znění:
  "(4.2) Ve prospěch účtu 642-Ostatní pokuty a penále se
účtují částky nároků podle příslušných dokladů bez ohledu na
to, zda byly zaplaceny či nikoliv."

3. Čl. II dosavadní odstavce 4.2; 4.3; 4.4 a 4.5 se
přečíslují na 4.3; 4.4; 4.5 a 4.6.