Opatření ze dne 8.12.1994, jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví

30.12.1994 | Sbírka:  283/67 680/94 | Částka:  72/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 283/76 102/2000, 281/71 701/95, RS01/95
FZ122/94
Opatření
Ministerstva financí České republiky
ze dne 8. prosince 1994,
jímž se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst.2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví stanoví:
Čl.I
1) Tímto opatřením se stanoví část obsahu "Přílohy", která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí (dále jen politických stran), které účtují v soustavě podvojného účetnictví a to k 3O.6.1994 a k 31.12.1994.
2) Opatření se vydává zejména v důsledku zákona č.117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů a mimo jiné mění i § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví od 1.7.1994. Od 1.7.1994 je právnickou osobou a tedy i účetní jednotkou jen politická strana jako celek. Dnem 3O.6. proto zanikly bez likvidace ty účetní jednotky, které byly organizačními jednotkami oprávněnými podle stanov jednat svým jménem a sestavily účetní výkaz SONO Úč 1-01. Tento účetní výkaz, který je podle § 18 zákona č.118/1994 Sb.(=úplné znění zákona č. 424/1991 Sb.jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků), součástí výroční zprávy předkládané Poslanecké sněmovně a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, neobsahuje jimi požadované ukazatele. Proto se ukazatele stanoví jako část obsahu "Přílohy", která je podle zákona o účetnictví součástí účetní závěrky. Další obsah "Přílohy" neurčený tímto opatřením si stanoví v rámci ustanovení § 18 zákona o účetnictví účetní jednotka sama.
3) V § 18 odst.1 zákona č. 118/1994 Sb., uvedené "roční účetní výkazy podle zvláštních předpisů" se pro účely tohoto opatření rozumí celá účetní závěrka podle části třetí zákona o účetnictví.
4) Politické strany, které neměly více účetních jednotek a jako celek účtovaly v soustavě podvojného účetnictví, sestaví účetní závěrku a přílohu č. 2 tohoto opatření pouze k 31.12.1994.
5) Pokud měla politická strana více účetních jednotek, které k 30.6. zanikly a které účtovaly v soustavě podvojného účetnictví, předloží jako součást výroční zprávy souhrn jejich výkazů SONO Úč 1-01 a stanovených přehledů (tabulky č.1 až 4) k 3O.6. Údaje výkazu SONO Úč 1-01 a přehledů k 3O.6.1994 zaniklých účetních jednotek se nesčítají s výkazy a přehledy celé politické strany k 31.12.1994. Souhrn za zaniklé účetní jednotky bude ale součástí "Přílohy" k 31.12.1994.
6) Převzetí majetku a závazků zaniklých účetních jednotek (včetně těch, které účtovaly v prvním pololetí v soustavě jednoduchého účetnictví), zaúčtuje strana (organizační jednotka, která k 3O.6. nezanikla), jako účetní případ v druhém pololetí 1994, takže ve sloupci "Stav k 1.1.1994" Rozvahy nebude majetek a závazky nižších organizačních jednotek (účetních jednotek) obsažen. Majetek a závazky strany jako celku bude až ve sloupci "Stav k 31.12.1994 (sloupce 1 a 4 Rozvahy).
6)
Přehled příjmů a přehled nákladů k 31.12 (tab. č. 1 až 4) bude obsahovat pouze údaje k 3O.6. nezaniklé účetní jednotky, a to
- za období do 3O.6.94 jen za tuto účetní jednotku,
- za druhé pololetí 1994 za stranu jako celek.
Nebude tedy obsahovat příjmy a náklady zaniklých účetních jednotek za první pololetí.
7)
"Příloha" musí obsahovat mimo jiné i údaje o
- přijatých nepeněžních darech,
- bezúplatně darovaném majetku jiným fyzickým nebo právnickým osobám,
- použití podílu na zisku právnických osob (čl. VI. zákona č.118/94 Sb.),
- hospodaření s fondy - podle jednotlivých fondů (tvorba, použití, rušení.
8) Přehled příjmů (tab. č.1), přehled nákladů (tab.č.2), přehled o příspěvku ze státního rozpočtu ČR (tab.č.3), přehled o půjčkách a úvěrech (tab.č.4) a vysvětlivky k nim tvoří přílohu tohoto opatření.
9) Postup k 30.6. zaniklých účetních jednotek, které účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví upravuje samostatné opatření.
10) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ministr financí České republiky
Příl.1
Vysvětlivky k přehledům (tab.č. 1 až 4)
1) Přehledy navazují na výkaz SONO Úč 1-O1. Odkazy na řádky výkazu se rozumí na Výkaz zisku a ztráty. Přehledy se vyplní v celých tisících Kč. Zaokrouhlování se provádí podle obecně platných pravidel, tj. je-li na místě stovek číslice menší než 5, zaokrouhlované tisíce se nemění, je-li na místě stovek číslice 5 nebo větší než 5, zaokrouhlované tisíce se zvětší o jednu (např. 3.499,20 Kč = 3 celé tisíce, 3.500,2O Kč = 4 celé tisíce).
Tab. č. 1
2) K pol. 1 - v roce 1994 se nevyplňuje,
k pol. 4 - uvádějí se zde pouze povinné členské příspěvky dle stanovených pravidel. Ostatní příspěvky od členů se uvádějí v pol. 5 jako dary,
k pol. 19 - výnosy se uvádějí např. při přechodu z jednoduchého účetnictví podle opatření čj. 283/25 680/93 - Finanční zpravodaj č.6/93,
k pol. 31 až 34 - uvádějí se příjmy, které nejsou zaúčtovány v účtové třídě 6, ale pouze v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy (přijaté krátkodobé půjčky a úvěry), na účtech 900 - Základní jmění a 910 - Fondy organizace a v účtové skupině 95 - Dlouhodobé bankovní úvěry a závazky. Úroky se účtují přímo ve prospěch fondu jsou-li prostředky fondu uloženy na samostatném účtu (podúčtu) v bance a určuje-li tak statut fondu.
Tab. č. 2
3) K pol. 23 - viz vysvětlivka k pol.19 tab.č. 1.
Příl.2
Přehled příjmů v členění pro PS a NK (součást účetní závěrky - přílohy)
                           tab. č.1
+----+-----------------------------------+------+---------------+
|Pol.|    Název ukazatele       |řádek |   tis.Kč  |
|čís.|                  |výkazu|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| a |        b          | c  |   1    |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 1 |Příspěvek ze státního rozpočtu ČR |   |        |
|  |na úhradu volebních nákladů    |ze 108|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 2 |Příspěvek ze státního rozpočtu ČR |   |        |
|  |na činnost             |ze 108|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 3 |Příspěvky z rozpočtů vyšších    |   |        |
|  |územněsprávních celků a obcí    |ze 108|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 4 |Příspěvky vlastních členů     |ze 131|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 5 |Peněžní dary            |ze 131|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 6 |Příjmy z pronájmu movitého a    |   |        |
|  |nemovitého majetku             |ze 102|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 7 |Úroky z vkladů           |ze 129|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 8 |Příjmy z prodeje movitého a    |   |        |
|  |nemovitého majetku (kromě zboží)  |ze 116|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 9 |Příjmy z pořádání loterií, tombol, |   |        |
|  |kulturních, společenských,     |ze 102|        |
|  |sportovních, rekreačních,     |   |        |
|  |vzdělávacích a politických akcí  |   |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 10 |Ostatní příjmy neuved. v pol.6 a 9 |ze 102|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 11 |Tržby z prodeje zboží       | 098 |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 12 |Ostatní dotace neuvedené v pol.1-3 |ze 108|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 13 |Ostatní příspěvky neuvedené v pol. |   |        |
|  |4 a 5               |ze 131|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 14 |Příjmy z pronájmu nehmot. majetku |ze 116|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 15 |Tržby z prodeje cenných papírů a  |   |        |
|  |vkladů               | 122 |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 16 |Výnosy z ostatních finančních   |   |        |
|  |investic              | 127 |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 17 |Výnosy z krátkodobého finančního  |   |        |
|  |majetku              | 128 |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 18 |Aktivace při použití fondů     |ze 129|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 19 |Výnosy ze změn metody (při    |   |        |
|  |přechodu z jednoduchého účetnictví)|ze 129|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 20 |Ostatní výnosy           |ze 129|        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
| 21 |Celkem (pol.1 až 20)        |   |        |
+----+-----------------------------------+------+---------------+
Kontrola: pol.20+ř.103,104,119 výkazu = součet účtové tř.6


Příjmy sledované na majetkových účtech:
+----+------------------------------------------+---------------+
| 31 |Půjčky a úvěry ( z tř. 3 a 9 )      |        |
+----+------------------------------------------+---------------+
| 32 |Účelové dotace na pořízení investičního  |        |
|  |majetku ( z účtu 900 )          |        |
+----+------------------------------------------+---------------+
| 33 |Účelové příspěvky do fondů (z účtu 910)  |        |
+----+------------------------------------------+---------------+
| 34 |Úroky plynoucí přímo do fondů (z účtu 910)|        |
+----+------------------------------------------+---------------+
Přehled nákladů v členění pro PS NKÚ a o použití příspěvku ze státního rozpočtu ČR
                              tab.č. 2
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
|Pol.|   Název ukazatele      |Řádek |tis.Kč  |z toho ze st. |
|čís.|                |výkazu|     |příspěvku   |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| a |       b        | c  |  1  |   2    |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 1 |Náklady na prodané zboží    | 099 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 2 |Spotřeba materiálu a energie  | 105 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 3 |Náklady na služby       | 106 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 4 |Mzdové náklady (pol.5 - 8)   | 110 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 5 |mzdy zaměst. v prac. poměru  |ze 110|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 6 |mzdy zaměst. ostatních     |ze 110|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 7 |funkční odměny apod.      |ze 110|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 8 |ostatní (honoráře, refundace, |   |     |       |
|  |náhrady apod.)         |ze 110|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 9 |Nákl.na soc.poj. (pol.10-12)  | 111 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 10 |zdravotní pojištění      |ze 111|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 11 |poj.důchodové a zaměstnanosti |ze 111|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 12 |ostatní zákonné soc. poj.   |ze 111|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 13 |Sociální náklady (pol.14 a 15) | 112 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 14 |zákonné (např. § 209 ZP)    |ze 112|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 15 |ostatní sociální náklady    |ze 112|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 16 |Daně a poplatky        | 113 |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 17 |Odpisy             | 115 |     |  xxx    |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 18 |Zůstatková cena prodaného   |   |     |       |
|  |nehmotného a hmotného     |   |     |       |
|  |investičního majetku a     | 117 |     |  xxx    |
|  |pořizovací cena prodaného   |   |     |       |
|  |materiálu           |   |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 19 |Tvorba rezerv         | 120 |     |  xxx    |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 20 |Prodané cenné papíry a vklady | 123 |     |  xxx    |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+

+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
|  |                |   |     |       |
| 21 |Ostatní náklady (pol.22 - 25) |  130|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 22 |manka a škody         |ze 130|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 23 |náklady na změny metody    |ze 130|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 24 |odpisy nedobytných pohledávek |ze 130|     |   xxx   |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 25 |ostatní            |ze 13O|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 26 |Poskytnuté příspěvky      |  132|     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 27 |Daň z příjmů - běžný rok    |ze 133|     |  xxx    |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 28 |Daň z příjmů - předchozí roky |ze 133|     |  xxx    |
|----+-------------------------------+------+---------+--------------+
| 29 |Náklady celkem (tř.4)     |   |     |       |
|  |(pol.1-4,9,13,16-21,26-28)   |   |     |       |
+----+-------------------------------+------+---------+--------------+

Přehled o příspěvku ze státního rozpočtu ČR        tab. č. 3
+----+-------------------------------------------------+-------------+
|Pol.|     Název ukazatele            | tis. Kč  |
|čís.|                         |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| a |           b             |   1    |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 1 |Nevyčerpaný zůstatek z minulých let       | +      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 2 |Přijatý příspěvek během roku           | +      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 3 |Použití na náklady (ř.29 tabulky č.2)      | -      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 4 |Použití na pořízení investičního majetku     | -      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 5 |Ostatní použití                 | -      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 6 |Zůstatek k 31.12 (pol.1+2-3 až 5)        | +      |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
    
Přehled o půjčkách a úvěrech              tab. č. 4
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 11 |Stav nesplacených počátkem období (1.1.)     |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 12 |Přijaté během období (roku)           |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 13 |Splacené během roku               |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 14 |Jinak snížené během roku (prominuté a pod.)   |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+
| 15 |Stav nesplacených koncem období         |       |
+----+-------------------------------------------------+-------------+