Opatření ze dne 8.12.1994, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30.6.1994 pro politické strany a politická hnutí, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

30.12.1994 | Sbírka:  283/67 681/94 | Částka:  72/1994ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Pasivní derogace: 309/1999 Sb., RS01/95
FZ123/94
Opatření
Ministerstva financí České republiky Čj. 283/67 681/94,
kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí, účtující v soustavě jednoduchého účetnictví
Ministerstvo financí ČR podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I.
1) Tímto opatřením se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí (dále jen politické strany), které účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví.
(2) Opatření se vydává zejména v důsledku zákona č. 117/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích ve znění pozdějších předpisů a mimo jiné mění i § 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V důsledku změny § 9 zákona o účetnictví a zákona č.424/1991 Sb., od 1.7.1994
- nemohou politické strany účtovat v soustavě jednoduchého účetnictví,
- je účetní jednotkou politická strana jako celek.
(3) Proto politické strany a jejich organizační jednotky oprávněné jednat svým jménem, které byly účetními jednotkami a které oprávněně účtovaly v I.pololetí 1994 v soustavě jednoduchého účetnictví (pokud nevyužily možnost účtovat již od 1.1.1994 v soustavě podvojného účetnictví podle sdělení ve Finančním zpravodaji č. 9/1994), musí podle § 18 a 19 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví sestavit k 30.6.1994 účetní závěrku, jejíž obsah a forma nebyla dosud stanovena. Protože účetní závěrka politických stran je podle § 18 zákona č.118/1994 Sb., (=úplné znění zákona č.424/1991 Sb. Jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků), součástí výroční zprávy předkládané Poslanecké sněmovně a NKÚ, stanoví se pro tento účel její uspořádání tak, aby její ukazatele odpovídaly stanoveným požadavkům.
(4) Pokud měla politická strana více účetních jednotek, které účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, předloží jako součást výroční zprávy souhrn jejich účetních závěrek k 30. 6. Při tom vyloučí z majetku a závazků vzájemné vztahy mezi vyššími a nižšími organizačními jednotkami, aby byl zpřesněn stav majetku a závazků. Také příjem a čerpání prostředků ze státního rozpočtu může být uveden pouze jednou a nesmí být zkreslen o převáděný příspěvek na jiné organizační jednotky.
(5) Politické strany, které neměly více účetních jednotek a účtovaly v prvním pololetí v soustavě jednoduchého účetnictví, předloží v rámci výroční zprávy za rok 1994 účetní závěrku k 30.6.(příloha 2 tohoto opatření) a účetní závěrku z podvojného účetnictví pouze za druhé pololetí k 31.12.1994 (výkaz SONO Úč 1-01 a "Přílohu").
(6) Postup pro účetní jednotky účtující v soustavě podvojného účetnictví upravuje samostatné opatření.
(7) Účetní závěrka - tj. výkaz o majetku a závazcích a výkaz příjmů a výdajů podle odst.1 a vysvětlivky k nim tvoří přílohu tohoto opatření.
(8) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.
V Praze dne 8. prosince 1994
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ministr financí České republiky
Příl.1
Vysvětlivky k výkazu o majetku a závazcích a k výkazu příjmů a výdajů
1) Výkaz se vyplní v celých tisících Kč. Zaokrouhlení se provádí podle obecně platných pravidel, tj. je-li na místě stovek číslice menší než 5, zaokrouhlované tisíce se nemění, je-li na místě stovek číslice 5 nebo větší než 5, zaokrouhlované tisíce se zvětší o jednu (např. 3.499,2O Kč = 3 celé tisíce, 3.500,20 Kč = 4 celé tisíce). Souhrn za celou politickou stranu je již jen součtem výkazů v tis.Kč.
2) Vychází se z ustanovení Opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací, malých církevních organizací, jiných drobných organizací a zálohovaných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, čj.V/2-31 372/92 (Finanční zpravodaj č.12/2/1992), ve kterém jsou mimo jiné vymezeny i některé pojmy.
Výkaz o majetku a závazcích:
3) Investiční majetek se uvádí v cenách bez odpočtu oprávek, které se zúčtují až v podvojném účetnictví politické strany po 1.7.1994, a to
- za léta do roku 1992 včetně podle vyhl. č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, případně podle v daném roce platné vyhlášky předchozí,
- za rok 1993 a I.pololetí 1994 podle odpisového plánu,
k ř.4 - Ostatní zásoby: uvedou se včetně hodnoty samostatných movitých věcí, jejichž ocenění je 10.000 Kč a méně za věc nebo soubor předmětů,
k ř.9 - Ostatní finanční majetek: uvede se finanční majetek neuvedený v ř. 6 až 8 (např. poskytnuté půjčky a úvěry jiným osobám).
Výkaz příjmů a výdajů:
4) Příjmy a výdaje se uvádějí podle peněžního deníku bez ohledu na to, zda podle zákona o daních z příjmů (č.75/1994 Sb., úplné znění) jsou součástí daňového základu,
k ř. 1 - nebude vyplňován,
k ř. 4 - uvádějí se pouze povinné členské příspěvky dle stanovených pravidel. Ostatní příspěvky od členů se uvádějí v ř. 5 jako dary,
k ř.15 - uvádějí se příjmy z finančního majetku, neuvedené v ř.7. Nepatří sem příjmy z jeho prodeje,
k ř.18 - uvádějí se příjmy nehodící se do ostatních řádků pro příjmy,
k ř.24 - uvádějí se vyplacené částky včetně odvedené sražené daně z příjmů (zálohy na daň) a sraženého a odvedeného sociálního pojištění - podílu zaměstnance,
k ř.29-32 - uvádí se jen podíl zaměstnavatele,
k ř.33 - dobrovolně poskytované sociální výdaje nad zákonem stanovenou povinnost,
k ř. 36 - uvádějí se výdaje nehodící se do ostatních řádek pro výdaje.
Příl.2
Účetní závěrka politických stran a politických hnutí k 3O.6.1994
  Výkaz o majetku a závazcích  ( v tis.Kč)
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Majetek               |řád. | Začátek  | 3O.6.94  |
|                  |čís. | období  |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|       a)          | b)  |  1    |  2   |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Nehmotný investiční majetek     |  1 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Hmotný investiční majetek      |  2 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Zboží                |  3 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
    |Ostatní zásoby           |  4 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Pohledávky (včetně záloh na dodávky)|  5 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Peníze a ceniny           |  6 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Bankovní účty            |  7 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Majetkové cenné papíry a vklady   |  8 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Ostatní finanční majetek      |  9 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Průběžné položky  (+/-)      | 10 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
| Součet (ř.1 až 10 )        | 11 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|                                  |
|Závazky                               |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Rezervy               | 12 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Závazky               | 13 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Úvěry a půjčky           | 14 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
|Součet závazků (ř.12 až 14)    | 15 |      |      |
+------------------------------------+------+------------+-----------+
       Výkaz příjmů a výdajů k 30.6.1994
                         +----+-------------+
 Příjmy                      |ř.č.| tisíce Kč  |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|             a            | b |   1    |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příspěvek ze státního rozpočtu ČR        |  |       |
|na úhradu volebních nákladů           | 1 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příspěvek ze státního rozpočtu ČR na činnost   | 2 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příspěvky z rozpočtu vyšších územněsprávních   |  |       |
|celků a obcí                   | 3 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příspěvky vlastních členů            | 4 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Peněžní dary                   | 5 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příjmy z pronájmu movitého a nemovitého majetku | 6 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Úroky z vkladů                 | 7 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příjmy z prodeje movitého a nemovitého majetku  | 8 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příjmy z pořádání loterií, tombol, kulturních,  |  |       |
|společenských, sportovních, rekreačních,     | 9 |       |
|vzdělávacích a politických akcí         |  |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Tržby z prodeje zboží              | 10 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Ostatní dotace neuvedené v ř.1 až 3       | 11 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Ostatní příspěvky neuvedené v ř.4        | 12 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příjmy z pronájmu nehmotného majetku       | 13 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Tržby z prodeje cen.papírů a vkladů       | 14 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Ostatní příjmy z finančního majetku       | 15 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Přijaté úvěry a půjčky              | 16 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Průběžné položky                 | 17 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Ostatní příjmy                  | 18 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+
|Příjmy celkem (ř. 1 až 18)            | 19 |       |
+-------------------------------------------------+----+-------------+

 Výdaje                      k 30.6.1994
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|                   | ř.| celkem   |z toho ze |
|                   | č.| tis.Kč   |stát.přísp.|
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|          a         | b |   1   |  2   |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Nákup zboží (včetně záloh na dodávky) | 21|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Nákup ost.zásob (vč.záloh na dodávky) | 22|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Výdaje za služby (vč.záloh na dod.)  | 23|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Mzdy (ř.25 - 28)           | 24|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|mzdy zaměst.v prac. poměru      | 25|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|mzdy zaměst. ostatních        | 26|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|funkční odměny a pod.         | 27|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|ostatní (honoráře, refundace apod.)  | 28|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Zdravotní pojištění          | 29|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Pojištění důchodové a zaměst.     | 30|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Ostatní zákonné sociální pojištění  | 31|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Zákonné sociální výdaje (např.§209 ZP)| 32|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Ostatní sociální výdaje        | 33|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Daně a poplatky            | 34|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Poskytnuté příspěvky a peněžité dary | 35|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Ostatní výdaje            | 36|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Splátky úvěrů a půjček        | 37|       |      |
|--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Průběžné položky           | 38|       |  xxx   |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Daň z příjmů             | 39|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Výdaje za investiční majetek (včetně | 40|       |      |
|záloh na dodávky)           |  |       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+
|Výdaje celkem (ř.21 až 40 minus 24) | 41|       |      |
+--------------------------------------+---+-------------+-----------+