Pokyn ze dne 31.3.1995 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D-98

31.3.1995 | Sbírka:  D-116 | Částka:  3/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 586/1992 Sb.
Aktivní derogace: D-98
Pasivní derogace: MF-12, D-132
Pokyn
č. D-116
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění a doplňuje Pokyn č. D-98
Referent:
Ing.Hladký,
tel.2454 2230
Ing.H.Kelblová,
tel.2454 2809
Čj. 152/16 831/95
Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), sděluje:
1. Vysvětlivka k § 15 odst. 8 zákona bod 2 se vztahuje i na odběr složek krve (např. plasmy, odběr krevních destiček, kostní dřeně) provedených v jednom dni.
2. V návaznosti na změny zákona s účinností od 1. ledna 1995 provedené v § 22 odst. 3 zákona pozbývá platnosti, počínaje zdaňovacím období 1995, vysvětlivka k § 22 zákona bod 5.
3. Ve vysvětlivce k § 23 bod 1 počínaje zdaňovacím obdobím 1995 se odkaz v závorce v první větě mění na "(§ 34 odst. 6 zákona)" a druhá věta v návaznosti na změnu zákona pozbývá platnosti.
4. Ve vysvětlivce k § 24 bod 18 se v první větě slova "pro účely zákona" nahrazují slovy "pro účely uplatnění výdajů na pohonné hmoty".
5. Vysvětlivka k § 29 bod 3 se netýká nájemce, který provedl technické zhodnocení na majetku najatém podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Nájemce, který samostatně odpisoval technické zhodnocení a výdaje vymezené v § 26 odst. 3 písm. c) zákona související s hmotným nebo nehmotným majetkem odkoupeným podle smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci, zvýší o pořizovací cenu odkoupeného majetku vstupní (zůstatkovou) cenu již odpisovaného majetku, v tom zdaňovacím období, kdy je majetek odkoupen a pokračuje v započatém odpisování sazbou (koeficientem) v "dalších letech odpisování" (§ 31 nebo 32 zákona).
6. Ve vysvětlivce k § 36 se bod 4 upravuje takto: Podíl na vlastním jmění na jiné obchodní společnosti nebo družstvu se pro účely § 36 odst. 5 zákona stanoví jako poměr vkladu k základnímu jmění jiné obchodní společnosti nebo družstva.
7. Počínaje zdaňovacím obdobím 1995 se odvolávka na zákon ve vysvětlivce k § 36 zákona v bodě 5 mění na "§ 36 odst. 5 zákona".
Ředitel odboru přímých daní:
Mgr. Petr Pelech, v. r.