Opatření ze dne 20.4.1995 o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství

8.6.1995 | Sbírka:  93/1995 Sb. | Částka:  21/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 6/1993 Sb., 528/1990 Sb.
Pasivní derogace: 261/1995 Sb.
93/1995 Sb.
OPATŘENÍ
České národní banky
ze dne 20. dubna 1995
o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství
Česká národní banka podle § 41 odst. 2 a § 36 písm. b) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a § 13 odst. 3 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb., k provedení čl. 61 Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé,1) stanoví:
§ 1
(1) Devizoví tuzemci2) s výjimkou bank3) mohou volně uskutečňovat přímé investice v členských zemích Evropských společenství, tj. Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Irsku, Itálii, Lucembursku, Německu, Nizozemí, Portugalsku, Rakousku, Řecku, Španělsku, Švédsku, Velké Británii a Severním Irsku, a přímé investice z vyjmenovaných zemí Evropských společenství volně přijímat.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na přímé investice na ostrovy, které tvoří součást území členských států Evropských společenství, avšak mají určitou míru samostatnosti (např. ostrovy Man a Jersey). Nevztahuje se rovněž na přímé investice na mimoevropská území členských států Evropských společenství.
§ 2
(1) Přímou investicí je investice, jejímž účelem je založení, získání nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů mezi investorem jedné země a podnikem se sídlem v jiné zemi, která má tyto formy:
a) založení nebo rozšíření výlučně vlastněného podniku, získání výlučného vlastnictví existujícího podniku,
b) účast v novém nebo existujícím podniku, jestliže investor získá nejméně 10% podíl majetku podniku nebo hlasovacích práv,
c) úvěr na pět nebo více let poskytnutý podniku podle písmene a) nebo písmene b) investorem nebo spojený s dohodou o rozdělení zisku,
d) užití zisku ze stávající přímé investice pro její rozšíření (reinvestice zisku).
(2) Přímá investice se může uskutečnit vkladem peněžních prostředků, určité věci, práva nebo jiné majetkové hodnoty (např. autorských práv, know-how) do základního jmění podniku, nákupem cenných papírů (např. akcie, zatímní listy, podílové listy) nebo poskytnutím finančních prostředků na základě smlouvy o úvěru.
§ 3
(1) Devizová banka4) (dále jen "banka") provede platbu nebo převod vztahující se k přímé investici podle § 1 a 2 po předložení dokladů prokazujících právo přímo investovat, a to
a) úředně ověřené kopie smlouvy nebo jiné listiny prokazující existenci závazku investora, při úvěru podle § 2 odst. 1 písm. c) též úvěrové smlouvy, nebo jiného dokladu o vzniku smlouvy,
b) výpisu z obchodního rejstříku, úředně ověřeného opisu živnostenského listu nebo jiného obdobného dokladu o podnikání investora, jde-li o podnikatele,5)
c) dohody o nákupu majetkových cenných papírů při vytváření přímé investice uvedeným způsobem,
d) příkazu k převedení peněžních prostředků do zahraničí.
(2) K průkazům přímé investice podle odstavce 1 připojí devizový tuzemec vyplněný formulář ohlášení podle § 4 odst. 1. Ohlášení vzniku přímé investice je plněním ohlašovací povinnosti podle devizového zákona.6) Právo založit majetkovou účast v členské zemi Evropských společenství podle § 1 není tím dotčeno.
§ 4
(1) Ohlášení přímé investice do evidence České národní banky učiní devizový tuzemec takto:
a) při založení nového podniku nebo vstupu do existujícího podniku a reinvestici zisku podle § 2 odst. 1 písm. a), b) a d) na formuláři DEV (ČNB) 4-50 (příloha č. 1),
b) při poskytnutí peněžního úvěru devizovému cizozemci7) podle § 2 odst. 1 písm. c) na formuláři DEV (ČNB) 6-50 (příloha č. 2),
c) při přijetí peněžního úvěru od devizového cizozemce podle § 2 odst. 1 písm. c) na formuláři DEV (ČNB) 5--50 (příloha č. 3).
(2) Ohlašovací povinnost je splněna odevzdáním tří stejnopisů vyplněného formuláře bance při předložení příkazu k platbě nebo do 20 dnů od přijetí platby z úvěrové smlouvy od devizového cizozemce. Banka potvrdí splnění ohlašovací povinnosti na všech stejnopisech ohlášení, z nichž jeden vrátí ohlašovateli, jeden připojí k dokumentaci provedené peněžní transakce a jeden předá příslušné pobočce České národní banky do pěti dnů po skončení každého měsíce. Ohlášení se provede při každé splátce peněžního plnění.
(3) Provádí-li devizový tuzemec splátky peněžních plnění prostřednictvím jiné banky než té, jejímž prostřednictvím byla přímá investice ohlášena, upozorní banku na doklady přímé investice a splnění ohlašovací povinnosti. Banka si tyto skutečnosti ověří u této jiné banky. Ověření lze nahradit tím, že devizový tuzemec předloží stejnopis ohlášení k nahlédnutí. Není-li souvislost peněžního plnění s přímou investicí zjištěna, banka příkaz devizového tuzemce neprovede.
§ 5
(1) U přímých investic, které nemají povahu peněžního plnění, ohlásí devizový tuzemec tuto investici České národní bance do 20 dnů ode dne přechodu práva k věci nebo přechodu práva na devizového cizozemce. K ohlášení připojí průkazy vzniku přímé investice, a to
a) úředně ověřenou kopii smlouvy nebo jiné listiny prokazující existenci závazku investora včetně jeho peněžního ocenění,
b) výpis z obchodního rejstříku nebo ověřený opis živnostenského listu nebo jiný obdobný průkaz o podnikání investora, jde-li o podnikatele.
Ohlášení učiní devizový tuzemec na dvou stejnopisech formuláře DEV (ČNB) 4-50 (příloha č. 1), které odevzdá pobočce České národní banky příslušné podle sídla podnikatele nebo místa trvalého bydliště fyzické osoby, která není podnikatelem. Pobočka potvrdí splnění ohlašovací povinnosti na obou stejnopisech, z nichž jeden ohlašovateli vrátí.
(2) Je-li investice po ohlášení podle odstavce 1 rozšířena peněžním plněním, postupuje se podle § 4 odst. 3 přiměřeně.
(3) České národní bance, pobočce příslušné podle odstavce 1, se ohlašují též změny v obsahu investorského vztahu podle § 2, zejména změna výše obchodního podílu nebo zánik přímé investice. Ohlášení se učiní do 20 dnů od vzniku právní skutečnosti.
§ 6
(1) Devizová povolení vydaná podle zvláštního zákona2) před 1. únorem 1995 k založení majetkových účastí, jakož i jiných investic uvedených v § 2 tohoto opatření, v členských zemích Evropských společenství nejsou tímto opatřením dotčena a zůstávají v platnosti. Právo vzniklé devizovým povolením nepodléhá omezením a podmínkám, pokud jsou v rozporu s tímto opatřením.
(2) Povinnosti upravené opatřením České národní banky č. 11 ze dne 22. listopadu 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance (částka 76/1993 Sb.), ve znění opatření České národní banky č. 6 ze dne 28. listopadu 1994 (částka 1/1995 Sb.), nejsou tímto opatřením dotčeny.
§ 7
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Guvernér:
v z. Ing. Vít v. r.
viceguvernér
Příl.1
                    +--------------+
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA           |Dev (ČNB) 4-50|
                    +--------------+

       OHLÁŠENÍ PŘÍMÉ INVESTICE V ZAHRANIČÍ *)

Devizový tuzemec předá ohlášení ve trojím vyhotovení bance při
předložení příkazu pro převod peněžních prostředků do zahraničí;
v případě nepeněžního vkladu do 20 dnů ode dne přechodu práva ve
dvojím vyhotovení příslušné pobočce ČNB.

                  Pořadové číslo ohlášení: .....
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|Čís. |                |Kód |           |
|řád. |  Název položky       |měny|      Údaj   |
|   |                |ISO |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
| a  |     b           | c |      1    |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|11  | Název (jméno), právní forma  |  |           |
|   | a sídlo devizového tuzemce  |  |           |
|   | - českého účastníka, PSČ   | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|12  | IČO, u fyzické osoby rodné  |  |           |
|   | číslo:            | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|13  | Předmět podnikání (činnosti) |  |           |
|   | devizového tuzemce      | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|14  | Název (jméno), právní forma, |  |           |
|   | sídlo a stát zahraničního   |  |           |
|   | podniku s ohlašovanou českou |  |           |
|   | přímou investicí       | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|15  | Datum založení zahraničního  |  |           |
|   | podniku            | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|16  | Předmět podnikání (činnosti) |  |           |
|   | zahraničního podniku     | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|17  | Výše základního jmění     |  |           |
|   | zahraničního podniku (včetně |  |           |
|   | přímé investice)       |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|18  | Výše celkového podílu     |  |           |
|   |devizového tuzemce na základním|  |           |
|   | jmění zahraničního podniku  |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|19  | Výše ohlašovaného spláceného |  |           |
|   | podílu devizového tuzemce na |  |           |
|   | základním jmění zahraničního |  |           |
|   | podniku            |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|20  | Forma financování spláceného |  |           |
|   | podílu (v případě úvěru    |  |           |
|   | použitého na úhradu      |  |           |
|   | spláceného podílu se uvede  |  |           |
|   | název a adresa poskytovatele |  |           |
|   | úvěru)            | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|21  | Název (jméno), právní forma, |  |           |
|   | sídlo a stát devizového    |  |           |
|   | cizozemce, který se podílí  |  |           |
|   | na základním jmění      |  |           |
|   | zahraničního podniku     | x |           |
+-----+---------------------+---------+----+---------------------+
|22  | Výše majetkového  |v hodnotě|  |           |
+-----+ podílu jiného    +---------+----+---------------------+
|23  | podílníka -     |v %   | x |           |
|   | devizového     |     |  |           |
|   | cizozemce      |     |  |           |
+-----+---------------------+---------+----+---------------------+
|24  | Předpokládaná doba |     |  |           |
|   | návratnosti devizo- |roků   | x |           |
+-----+ vých prostředků,  |     |  |           |
|   | vložených devizovým +---------+----+---------------------+
|25  | tuzemcem do přímé  |     |  |           |
|   | investice v zahra- |do roku | x |           |
|   | ničí        |     |  |           |
+-----+---------------------+---------+----+---------------------+
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
|Zpracováno  | Razítko a    | Sestavil:    | Číslo faxu: |
|dne:     | podpis:     |         |       |
|       |         |         | Číslo    |
|       |         |         | telefonu:  |
|       |         |         |       |
|       |         |         |       |
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
+----------------------------------------------------------------+
|Potvrzení banky (datum, razítko, podpis):            |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+

       VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ Dev (ČNB) 4-50

Pořadové
číslo
ohlášení   - devizový tuzemec každé předané ohlášení označí
        svým pořadovým číslem

sl. c     - uvede se třímístný alfabetický kód měny ISO

sl. 1     - hodnotové údaje se  uvádí v jednotkách volně
        směnitelné měny

ř. 12     - rodné číslo vyplňuje devizový tuzemec - fyzická
        osoba, pokud nemá IČO

ř. 13     - uvede se číselné označení a název odvětví podle
        převažující činnosti; v závorce je pro každé
        odvětví uvedena příslušnost k prvým dvěma místům
        číselných  kódů  položek  číselníku  odvětvové
        klasifikace ekonomických činností (OKEČ):
        1 zemědělství (01, 05), 2 lesnictví a těžba dřeva
        (02), 3 dobývání nerostných surovin (10 až 14),
        4 zpracovatelský průmysl (15 až 37), 5 výroba
        a rozvod  energií  (40,  41),  6  výstavba
        a stavebnictví (45, 46), 7 obchod, pohostinství,
        ubytování (50, 51, 52, 55), 8 doprava, skladování,
        cestovní ruch, spoje (60  až 64), 9 ostatní
        (v  tomto  případě  se  též  uvede konkrétní
        specifikace  názvu  položky  OKEČ odpovídající
        číselným kódům 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až
        93, 95, 99)

ř. 16     - uvede se číselné označení a název odvětví podle
        převažující činnosti:
        1 zemědělství, 2 lesnictví  a těžba dřeva, 3
        dobývání nerostných  surovin, 4 zpracovatelský
        průmysl, 5 výroba a rozvod energií, 6 výstavba
        a stavebnictví, 7 obchod, pohostinství, ubytování,
        8 doprava, skladování, cestovní ruch, spoje, 9
        ostatní (v tomto případě se též uvede konkrétní
        specifikace odvětví)

ř. 17     - v případě změny základního jmění se uvede hodnota
        nového základního jmění

ř. 18     - v případě změny celkového podílu se uvede nový
        podíl na základním jmění

ř. 19     - splácí-li se vklad postupně, předkládá se další
        ohlášení  počínaje  druhou      splátkou  vždy na
        konkrétní  část spláceného  podílu v  rozsahu
        ohlášení změny

ř. 20     - formou  financování podílu  devizového tuzemce
        - českého účastníka se rozumí (uvede se číselný
        kód a název formy financování):
        1 vlastní  zdroje korunové,  2 vlastní zdroje
        devizové, 3 vlastní zdroje hmotné, 4 vlastní
        know-how, 5 úvěry od devizového tuzemce, 6 úvěry
        od devizového cizozemce, 7 další zdroje (v tomto
        případě se uvede jejich konkrétní specifikace)

ř. 21, 22, 23 - uvedou  se pouze  údaje devizového  cizozemce
        s podílem vyšším než 10 % na základním jmění
        zahraničního podniku; v případě potřeby se údaje
        o dalších cizozemcích uvedou na samostatném listě
        se shodným označením pořadového čísla ohlášení

ř. 24, 25   - Předpokládanou  dobou  návratnosti  prostředků
        vynaložených devizovým tuzemcem na českou přímou
        investici do zahraničí se rozumí počet let, za
        který se bude součet předpokládaných dividend nebo
        podílů na zisku připadajících ročně na devizového
        tuzemce - českého účastníka převedených do ČR
        rovnat prostředkům celkově vynaloženým devizovým
        tuzemcem na zahraniční přímou investici. Těmito
        prostředky se rozumí peněžní a nepeněžní vklady,
        které devizový tuzemec vloží do základního jmění
        zahraničního podniku s českou přímou investicí,
        resp. jeho podíl na základním jmění, případně
        kupní  cena  odkupovaného  podílu zahraničního
        podniku nebo kupní cena nemovitosti


Poznámka:
---------
Pokud oznámení vyřizuje jiná osoba než devizový tuzemec - český
účastník, přiloží se k oznámení i plná moc s ověřenými podpisy.

Dojde-li ke změně v ohlášení přímé investice v zahraničí, je nutno
tuto skutečnost oznámit do 20 dnů příslušné pobočce České národní
banky formou nového "Ohlášení" v rozsahu údajů na ř. 11, 12, 14
a všech ostatních, které jsou změnou dotčeny; ohlášení spláceného
podílu devizového tuzemce na základním jmění zahraničního podniku
se předkládá bance podle § 4 odst. 3 (řádek 19).
Příl.2
                    +--------------+
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA           |Dev (ČNB) 6-50|
                    +--------------+

 OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍHO ÚVĚRU POSKYTNUTÉHO DEVIZOVÉMU CIZOZEMCI *)

Devizový tuzemec předá ohlášení ve trojím vyhotovení bance při
předložení  příkazu  pro  první  převod peněžních prostředků
devizovému cizozemci.

                  Pořadové číslo ohlášení: ......


A: Základní údaje                  List č.: ....

+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|Čís. |                |Kód |           |
|řád. |  Název položky       |měny|      Údaj   |
|   |                |ISO |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
| a  |     b           | c |      1    |
+-----+-------------------+-----------+----+---------------------+
|11  | Výše majetkového | v hodnotě |  |           |
|   | podílu devizového |      |  |           |
|   | tuzemce - poskyto-|      |  |           |
+-----+ vatele úvěru na  +-----------+----+---------------------+
|12  | základním jmění  | v %    | x |           |
|   | devizového cizo- |      |  |           |
|   | zemce - příjemce |      |  |           |
|   | úvěru       |      |  |           |
+-----+-------------------+-----------+----+---------------------+
|13  | Název (jméno), právní forma a |  |           |
|   | sídlo devizového tuzemce -  |  |           |
|   | poskytovatele úvěru, PSČ   | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|14  | IČO, u fyzické osoby rodné  |  |           |
|   | číslo:            | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|15  | Název (jméno), právní forma, |  |           |
|   | sídlo a stát devizového    |  |           |
|   | cizozemce - příjemce úvěru  | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|16  | Výše úvěru          |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|17  | Úroková sazba p. a. v %    | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|18  | Další devizové poplatky    |  |           |
|   | spojené s úvěrem - název   |  |           |
|   | a výše            |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|19  | Název, sídlo a stát banky   |  |           |
|   | poskytující garanci (v pří-  |  |           |
|   | padě tuzemské banky i její  |  |           |
|   | kód)             | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|20  | Směrování úvěru do odvětví  | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
B: Struktura úvěru (kód měny ISO: ......)

+------+------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+
|   |         |   investice     |      |provoz   | ostatní |
|Čís. |   Účel     +----------+------------+ nákup   |      |     |
|řádku |   úvěru    | strojní | stavební | nemovitostí|      |     |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+
| d  |    e     |  2   |   3   |   4   |  5   |  6   |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+
| 21  | Celkem      |     |      |      |      |     |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+


C: Přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků (kód měny ISO: ......)

+----+------------------+------------------+------+-------------------+---------------+
|Rok |  Čerpání    |  Splácení    | Rok |   Čerpání    | Splácení   |
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
| f |    7     |   8  |  9  |  f |    7     |  8  | 9  |
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+


+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
|Zpracováno  | Razítko a    | Sestavil:    | Číslo faxu: |
|dne:     | podpis:     |         |       |
|       |         |         | Číslo    |
|       |         |         | telefonu:  |
|       |         |         |       |
|       |         |         |       |
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
+----------------------------------------------------------------+
|Potvrzení banky (datum, razítko, podpis):            |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+


     VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ Dev (ČNB) 6-50


Pořadové
číslo
ohlášení  - devizový tuzemec každé předané ohlášení označí svým
       pořadovým číslem

K části A:
----------
sl. c   - uvede se třímístný alfabetický kód měny ISO, ve které
       byl peněžní úvěr poskytnut

sl. 1   - hodnotové  údaje  se  uvádí  v jednotkách volně
       směnitelné měny

ř. 14   - rodné číslo vyplňuje devizový tuzemec - fyzická
       osoba, pokud nemá IČO

ř. 16   - pokud byl úvěr poskytnut ve více měnách, uvedou se
       údaje na dalších listech formuláře Dev (ČNB) 6-50
       samostatně pro každou měnu

ř. 17   - uvede se druh úrokové sazby - fixní, variabilní, u
       variabilní úrokové sazby je třeba uvést i devizový
       trh, od kterého se bude sazba odvíjet (např. LIBOR)

ř. 18   - uvedou se předpokládané náklady spojené s úvěrem
       (správní poplatek, rezervační poplatek), jejich název
       a výše

ř. 19   - v případě, že poskytovatel úvěru nebude vyžadovat
       bankovní garanci, je to třeba výslovně uvést; jako
       kód tuzemské banky se uvádí numerický kód banky pro
       clearing, který je součástí     kódu účtů pro platební
       styk

ř. 20   - uvede se číselné  označení a název odvětví podle
       převažující činnosti:
       1 zemědělství, 2 lesnictví a těžba dřeva, 3 dobývání
       nerostných surovin, 4  zpracovatelský průmysl, 5
       výroba a rozvod energií, 6 výstavba a stavebnictví, 7
       obchod,  pohostinství,  ubytování,  8  doprava,
       skladování, cestovní ruch, spoje, 9 ostatní


K části B:
----------
ř. 21   - uvede se předpokládaná struktura použití úvěru; pokud
       byl úvěr poskytnut ve více měnách, uvedou se údaje
       o struktuře úvěru za  další měny na samostatných
       listech formuláře Dev (ČNB) 6-50

K části C:
----------
1. Uvede se sjednané čerpání a splácení úvěru bez úroků; pokud
  úvěr bude splácen v jiné měně než v měně, ve které bude čerpán,
  bude přehled splácení úvěru bez úroku uveden na samostatném
  listu formuláře Dev (ČNB) 6-50.

2. V případě, že úvěr bude splácen formou kapitalizace splátek
  úvěru, je třeba u příslušných hodnot ve sloupci 9 uvést písmeno
  "K"; v tomto případě se současně předkládá Ohlášení přímé
  investice v zahraničí - Dev (ČNB) 4-50.

3. Jestliže počet řádků v tabulce nebude dostačující, dokončí se
  přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků na dalším listě
  formuláře Dev (ČNB) 6-50.

Poznámka:
Pokud oznámení vyřizuje jiná osoba než poskytovatel úvěru, přiloží
se k oznámení i plná moc s ověřenými podpisy.

Dojde-li k jakékoliv změně podmínek v peněžním úvěru poskytnutém
devizovému cizozemci, je nutno tuto skutečnost oznámit do 20 dnů
příslušné pobočce České národní banky formou nového "Ohlášení"
v rozsahu údajů na ř. 13, 14, 15, 16 a všech ostatních, které jsou
změnou dotčeny.
Příl.3
                    +--------------+
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA           |Dev (ČNB) 5-50|
                    +--------------+

 OHLÁŠENÍ PENĚŽNÍHO ÚVĚRU PŘIJATÉHO OD DEVIZOVÉHO CIZOZEMCE *)

Devizový tuzemec zašle ohlášení ve trojím vyhotovení bance do 20
dnů od připsání peněžních prostředků při prvním čerpání úvěru na
jeho účet u této banky.

                  Pořadové číslo ohlášení: ......


A: Základní údaje                  List č.: ....

+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|Čís. |                |Kód |           |
|řád. |  Název položky       |měny|      Údaj   |
|   |                |ISO |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
| a  |     b           | c |      1    |
+-----+-------------------+-----------+----+---------------------+
|11  | Výše majetkového | v hodnotě |  |           |
|   | podílu devizového |      |  |           |
|   | cizozemce - posky-|      |  |           |
+-----+ tovatele úvěru na +-----------+----+---------------------+
|12  | základním jmění  | v %    | x |           |
|   | devizového tuzem- |      |  |           |
|   | ce - příjemce   |      |  |           |
|   | úvěru       |      |  |           |
+-----+-------------------+-----------+----+---------------------+
|13  | Název (jméno), právní forma a |  |           |
|   | sídlo devizového tuzemce -  |  |           |
|   | příjemce úvěru, PSČ      | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|14  | IČO, u fyzické osoby rodné  |  |           |
|   | číslo:            | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|15  | Název (jméno), právní forma, |  |           |
|   | sídlo a stát devizového cizo- |  |           |
|   | zemce - poskytovatele úvěru  | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|16  | Výše úvěru          |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|17  | Úroková sazba p. a. v %    | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|18  | Další devizové poplatky    |  |           |
|   | spojené s úvěrem - název   |  |           |
|   | a výše            |  |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|19  | Kód, název a sídlo tuzemské  |  |           |
|   | banky poskytující garanci   | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
|20  | Směrování úvěru do odvětví  | x |           |
+-----+-------------------------------+----+---------------------+
B: Struktura úvěru (kód měny ISO: ......)

+------+------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+
|   |         |   investice     |      |provoz   | ostatní |
|Čís. |   Účel     +----------+------------+ nákup   |      |     |
|řádku |   úvěru    | strojní | stavební | nemovitostí|      |     |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+
| d  |    e     |  2   |   3   |   4   |  5   |  6   |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+
| 21  | Celkem      |     |      |      |      |     |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+
| 22  | z toho dovoz   |     |      |      |      |     |
+------+------------------+----------+------------+------------+-----------+----------+


C: Přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků (kód měny ISO: ......)

+----+------------------+------------------+------+-------------------+---------------+
|Rok |  Čerpání    |  Splácení    | Rok |   Čerpání    | Splácení   |
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
| f |    7     |   8  |  9  |  f |    7     |  8  | 9  |
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+
+----+------------------+----------+-------+------+-------------------+--------+------+


+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
|Zpracováno  | Razítko a    | Sestavil:    | Číslo faxu: |
|dne:     | podpis:     |         |       |
|       |         |         | Číslo    |
|       |         |         | telefonu:  |
|       |         |         |       |
|       |         |         |       |
+--------------+-----------------+-----------------+-------------+
+----------------------------------------------------------------+
|Potvrzení banky (datum, razítko, podpis):            |
|                                |
|                                |
|                                |
|                                |
+----------------------------------------------------------------+


       VYSVĚTLIVKY K VYPLNĚNÍ Dev (ČNB) 5-50

Pořadové
číslo
ohlášení  - devizový tuzemec každé předané ohlášení označí svým
       pořadovým číslem

K části A:
----------
sl. c     - uvede se třímístný alfabetický kód měny ISO, ve
        které byl peněžní úvěr poskytnut; v případě, že
        úvěr byl poskytnut v české měně, uvede se kód CZK

sl. 1    - hodnotové údaje se  uvádí v jednotkách volně
        směnitelné měny

ř. 11, 12, 15 - v případě potřeby se údaje o dalších devizových
        cizozemcích uvedou na samostatném listě

ř. 14    - rodné číslo vyplňuje devizový tuzemec - fyzická
        osoba, pokud nemá IČO

ř. 16    - pokud byl úvěr poskytnut ve více měnách, uvedou se
        údaje na dalších listech formuláře Dev (ČNB) 5-50
        samostatně pro každou měnu

ř. 17    - uvede se druh úrokové sazby - fixní, variabilní;
        u variabilní  úrokové  sazby  je  třeba uvést
        i devizový trh, od kterého se bude sazba odvíjet
        (např. LIBOR)

ř. 18    - uvedou se předpokládané náklady spojené s úvěrem
        (správní poplatek, rezervační poplatek), jejich
        název a výše

ř. 19    - v případě, že poskytovatel úvěru nebude vyžadovat
        bankovní garanci, je to třeba výslovně uvést; jako
        kód banky se uvádí  numerický kód banky pro
        clearing, který je součástí kódu účtů pro platební
        styk

ř. 20    - uvede se číselné označení a název odvětví podle
        převažující činnosti; v závorce je pro každé
        odvětví uvedena příslušnost k prvým dvěma místům
        číselných  kódů  položek      číselníku  odvětvové
        klasifikace ekonomických činností (OKEČ):
        1 zemědělství (01, 05), 2 lesnictví a těžba dřeva
        (02), 3 dobývání nerostných surovin (10 až 14),
        4 zpracovatelský průmysl (15 až 37), 5 výroba
        a rozvod  energií  (40,  41),  6  výstavba
        a stavebnictví (45, 46), 7 obchod, pohostinství,
        ubytování (50, 51, 52, 55), 8 doprava, skladování,
        cestovní ruch, spoje (60  až 64), 9 ostatní
        (v  tomto  případě  se  též  uvede konkrétní
        specifikace  názvu  položky  OKEČ odpovídající
        číselným kódům 65 až 67, 70 až 75, 80, 85, 90 až
        93, 95, 99)


K části B:
----------
ř. 21, 22   - uvede se předpokládaná struktura použití úvěru;
        pokud byl úvěr poskytnut ve více měnách, uvedou se
        údaje  o struktuře  úvěru za  další měny na
        samostatných listech formuláře Dev (ČNB) 5-50

K části C:
----------
1. Uvede se sjednané čerpání a splácení úvěru bez úroků; pokud
  úvěr bude splácen v jiné měně než v měně, ve které bude čerpán,
  bude přehled splácení úvěru bez úroku uveden na samostatném
  listu formuláře Dev (ČNB) 5-50.

2. V případě, že úvěr bude splácen formou kapitalizace splátek
  úvěru, je třeba u příslušných hodnot ve sloupci 9 uvést písmeno
  "K".

3. Jestliže počet řádků v tabulce nebude dostačující, dokončí se
  přehled čerpání a splácení úvěru bez úroků na dalším listě
  formuláře Dev (ČNB) 5-50.

Poznámka:
---------
Pokud oznámení vyřizuje jiná osoba než příjemce úvěru, přiloží se
k oznámení i plná moc s ověřenými podpisy.

Dojde-li k jakékoliv změně podmínek v peněžním úvěru přijatém od
devizového cizozemce, je nutno tuto skutečnost oznámit do 20 dnů
příslušné pobočce České národní banky formou nového "Ohlášení"
v rozsahu údajů na ř. 13, 14, 15, 16 a všech ostatních, které jsou
změnou dotčeny.
1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb.
2) § 5 devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.
3) § 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákonů č. 264/1992 Sb., č. 292/1993 Sb. a č. 156/1994 Sb.
4) § 3 odst. 1 devizového zákona.
5) § 5 odst. 3 devizového zákona.
6) § 9 a 15 devizového zákona.
7) § 5 odst. 2 devizového zákona.
*) podle § 2 odst. 1 písm. a, b, d opatření ČNB č. .../1995
*) podle § 2 odst. 1 písm. c) opatření ČNB č. .../1995
*) podle § 2 odst. 1 písm. c) opatření ČNB č. .../1995