Opatření ze dne 19.4.1995, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

19.4.1995 | Sbírka:  283/14 711/1995 | Částka:  21/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/2-31 393/1992
283/14 711/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 19. dubna 1995,
kterým se doplňuje opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto doplňkem se stanoví změny v účetním výkazu Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02) a upřesňuje se způsob sestavení Výkazu zisku a ztráty (Výsledovka Úč ROPO 4-02).
(2) Ve výkazu Rozvaha Úč ROPO 3-02 se provádějí tyto změny v části "AKTIVA":
- na řádku 16 se mění název účtu 022 na "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí",
- z řádku 17 se vypouštějí účty 023 a 024 (Dopravní stroje a inventář) a řádek zůstává bez náplně,
- na řádku 25 se mění název účtu 082 na "Samostatné movité věci a soubory movitých věcí",
- z řádku 26 se vypouštějí účty 083 a 084 a řádek zůstává bez náplně.
(3) Ve výkazu Výsledovka Úč ROPO 4-02
a) rozpočtové organizace provozující hospodářskou činnost vykazují údaje jen ve sloupci 2 - Hospodářská činnost,
b) na řádku 21, sl. 1 se vypouští křížek (týká se jen příspěvkových organizací).
Čl.II
Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Čl.III
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje 1. lednem 1995.
Ministr financí České republiky
ing. Ivan Kočárník, CSc., v. r.