Opatření ze dne 15.12.1995 k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

29.12.1995 | Sbírka:  283/71 696/1995 | Částka:  84/1995ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb., 576/1990 Sb.
Aktivní derogace: 283/71 696/1995, 283/67 678/1994
Pasivní derogace: 283/83 888/1996, 283/71 696/1995
283/71 696/1995
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 15. prosince 1995
k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Referent : Ing. J. Eminger,
tel. 2454 2675
Ing. D. Sokolová,
tel. 2454 2669
Ministerstvo financí podle § 10 zákona ČNR 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
Při roční účetní uzávěrce a při předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 postupují podle tohoto opatření a podle pokynů v jeho příloze
a) ústřední orgány,
b) rozpočtové a příspěvkové organizace jimi zřizované.
Čl.II
Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení, které bude provedeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc.,v.r.
Příl.
Pokyny Ministerstva financí České republiky k roční účetní uzávěrce a sestavení ročních účetních výkazů ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
Oddíl I.
Rozpočtové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1995.
Jde zejména o všechny účetní případy podle výpisů z účtů u peněžního ústavu, dále je nutno zaúčtovat spotřebu materiálových zásob za rok 1995 v souladu s variantou A nebo variantou B způsobu účtování zásob, rozdíly zjištěné při inventarizaci hospodářských prostředků, zálohy poskytnuté jednak pracovníkům, jednak zálohovaným organizacím, údaje ze zúčtovacích a výplatních listin sestavených za prosinec 1995.
Při sestavení ročních účetních výkazů rozpočtových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31393/1992z 30.12.1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zůstatky účtů 201 - Financování výdajů rozpočtových organizací, 203 - Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím a na hospodářskou činnost, 204 - Poskytnuté dotace podnikatelským subjektům, 221 - Limity investičních výdajů, 222 - Limity provozních výdajů, 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací, 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací a účty účtové třídy 4 - Náklady rozpočtových organizací se převedou na účet 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření.
3. Zůstatky účtů 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací, 206 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku a 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací se převedou na účet 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření.
4. Organizace vyúčtují nároky na příděly do fondů hmotné stimulace z úspor věcných výdajů dosažených v souladu s § 6 vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, zápisem na vrub účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem a ve prospěch zdrojových účtů příslušných fondů ( 912 - Fond sociální, 914 - Fond rezervní).
5. Pokud organizace provozují hospodářskou činnost, zjistí hospodářský výsledek této činnosti po převodu účtů účtové třídy 5 - Náklady rozpočtových organizací vynaložené na hospodářskou činnost a účtové třídy 6 - Výnosy z hospodářské činnosti rozpočtových organizací na účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Na účtu 963 se zjistí disponibilní zisk, tj. zisk po vyúčtování daně z příjmů. Vyúčtování daně z příjmů se provede zápisem na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod vyúčtované daně z příjmů za hospodářskou činnost se uskuteční v roce 1996 a zaúčtuje se v roce 1996 na vrub účtu 341 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet.
Pokud rozpočtová organizace účtuje výjimečně hospodářskou činnost na účtech rozpočtového hospodaření, vyúčtuje daň z příjmů na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací nebo na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů.
Odvod daně z příjmů z hospodářské činnosti účtované na účtech rozpočtového hospodaření se provede v roce 1996 z účtu 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací.
6. Organizace vyúčtují daň z příjmů placenou zaměstnanci zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci.
7. Aktivní zůstatky rozvahových účtů, t.j. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) se převedou na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
Pasívní zůstatky rozvahových účtů, t.j. včetně účtů 963 a 964 (podle povahy zůstatků) a 965 se převedou ve prospěch účtu 962 - Konečný účet rozvažný.
8. Rozpočtové organizace provozující hospodářskou činnost mohou k 31.12.1995 vyúčtovat tvorbu zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Postupuje se podle Opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/47 773/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č.7-8/1995. Způsob vykazování zákonných opravných položek v Rozvaze Úč ROPO 3-02 a ve Výsledovce Úč ROPO 4-02 je stanoven v Opatření Ministerstva financí č.j. 283/58 841/1995 , uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
9. Podle článku V, bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., mohou rozpočtové organizace provozující hospodářskou činnost uplatnit k 31.12.1995 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10% z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
10. Ústředně řízené rozpočtové organizace vykáží v doplňujících údajích Výkazu o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací Úč RO 2-04 závazné ukazatele a to : mzdové prostředky orgánů státní správy, institucionální prostředky na výzkum a vývoj, účelové prostředky na výzkum a vývoj, stav bankovních účtů s předčíslím 043, 908 a 916. Způsob vykázání těchto ukazatelů je stanoven v Opatření Ministerstva financí č.j. 283/58 841/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 1995 a platebních dokladů, které bude možno realizovat začátkem roku 1996 na vrub rozpočtu roku 1995.
Jde např. o převod příjmů zálohovaných organizací z běžného účtu zálohovaných organizací na příjmový účet rozpočtových organizací, převod nevyčerpaného zůstatku provozní zálohy zálohovaných organizací na čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací (netýká se zastupitelských úřadů jako zálohovaných organizací Ministerstva zahraničních věcí), převod přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb, úroky a částku paušálu odměn a náhrad peněžním ústavům za 4. čtvrtletí roku 1995 z účtů u peněžních ústavů.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1995 opatření, aby se v posledních dnech prosince 1995 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 1995.
2. Do 29. prosince 1995 převedou organizace na běžný účet cizích prostředků (depozitní) částku, připadající na mzdy za druhou polovinu prosince 1995. Po dohodě s peněžním ústavem lze tento převod realizovat i v dodatcích do 5.1.1996.
Součástí tohoto převodu je též částka předpokládaného odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, vypočtená kvalifikovaným odhadem a snížená o částku vyplacených dávek. K výpočtu převáděné částky je vhodné využít formuláře "Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách" za prosinec 1995 (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).
Součástí převodu na depozitní účet je též částka pojistného na všeobecné zdravotní pojištění ve výši kvalifikovaného odhadu (viz § 8 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů a § 2 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů).
Konečný výpočet odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění se provede po vyúčtování skutečné výše vyměřovacích základů (viz § 3 zákona č. 592/1992Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a § 5 zákona č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti).
Peněžní prostředky, které případně po provedení odvodů zbudou na běžném účtu cizích prostředků se převedou na příjmový účet organizace v roce 1996.
Převod se provede ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací, s uvedením rozpočtové skladby, položka 2107 - Ostatní a nahodilé příjmy od organizací. Současně s tímto převodem se provede vyúčtování zdrojů zápisem na vrub účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření a ve prospěch účtu 205 - Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti rozpočtových organizací.
3. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, účtovaný do nákladů organizace, vyúčtují organizace na vrub účtu 400 - Náklady rozpočtových organizací, případně na vrub účtu 420 - Služby a náklady nevýrobní povahy a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
4. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, připadající na zaměstnance, vyúčtují organizace na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
5. Odvod peněžních prostředků podle bodů 3 a 4 se uskuteční v roce 1996 a zaúčtuje se jako případ roku 1996 ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků" a na vrub účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
6. Organizace převedou nejpozději do 29.12.1995 z čerpacího investičního účtu rozpočtových organizací na zvláštní účet u peněžního ústavu částky, které pozastavily při proplácení poslední faktury za investiční výstavbu u akcí dokončených v roce 1995. Mohou být převedeny pouze prostředky, které odpovídají nákladům na odstranění drobných vad a nedodělků. Pokud peněžním ústavem organizace je Česká národní banka, jedná se u účet 4247. Tento účet není účtem státního rozpočtu, přestože se na něm evidují prostředky uvolněné ze státního rozpočtu. Česká národní banka umožňuje převádět na tento účet prostředky z výdajových rozpočtových účtů č. 908, event. 916 ještě v dodatcích nejpozději do 10.1.1996 jako případy roku 1995.
7. Rozpočtové organizace převedou nespotřebované zbytky vlastních zdrojů na financování nadplánových investic z účtu s předčíslím 4714 vedeného u zřizovatelů (ústředních úřadů) pro doplňkové zdroje rozpočtových organizací na investice, na účet z kterého byly tyto zdroje poukázány, popř. na běžný účet cizích prostředků. Poněvadž s účtem 4714 disponuje příslušný zřizovatel, (ústřední úřad), předloží organizace tomuto orgánu nejpozději do 27.12.1995 požadavek na vrácení finančních prostředků, podepsaný osobami majícími v organizaci dispoziční oprávnění k účtu, na který se vracejí nespotřebované zbytky vlastních zdrojů. Zřizovatelé (ústřední orgány) předloží pobočce ČNB příkazy k vrácení těchto nespotřebovaných částek z účtu 4714 do 28.12.1995. Příslušná rozpočtová organizace současně předloží ČNB oznámení o snížení limitu na čerpacím investičním účtu. Rozpočtovým organizacím, které mají i účty mimorozpočtových prostředků u České národní banky, je možno vracet prostředky z účtu č. 4714 ještě v dodatcích do 5.1.1996. V individuálních případech lze dohodnout odlišný termín s Centrální pobočkou České národní banky.
8. Organizace předloží pobočce České národní banky příkaz na převod jednotného přídělu do fondu kulturních a sociálních potřeb do 27.12.1995, pokud se s Českou národní bankou nedohodne jinak. Pokud má organizace všechny své účty u České národní banky, může být převod uskutečněn v dodatcích do 5.1.1996 jako operace starého roku.
9. V případě nedostatku peněžních prostředků na běžném účtu cizích prostředků (depozitním) na krytí výplaty dávek sociálního zabezpečení předloží rozpočtová organizace pobočce České národní banky příkaz na převod prostředků z účtu (9) 7138 - Prostředky přechodně poskytnuté ze státního rozpočtu na krytí výplaty dávek sociálního zabezpečení za prosinec 1995. Převod se provede na běžný účet cizích prostředků, se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. Vrácení prostředků se provede na vrub účtu 347 a ve prospěch účtu 245 - Ostatní běžné účty, v analytické evidenci "běžný účet cizích prostředků".
10. Pokud nebude vypůjčená částka z účtu (9) 7138 vrácena do státního rozpočtu do 12.1.1996, pobočka České národní banky provede vyrovnání na vrub čerpacího neinvestičního účtu organizace. Po 15.1. nesmí účet (9) 7138 vykazovat zůstatek.
11. Faktury za dodávky pro investiční výstavbu, provedené do konce roku 1995 bude ČNB uhrazovat z účtů 043, 916, 924, 10911, 2049, 908, 10903, 20909, 30904, 50905, 60900, 70906, 80901, 90907, 100909 a 110904 do výše finančního limitu roku 1995 nejpozději do 12.1.1996, pokud jí budou příkazy k úhradě předány do 10.1.1996 s označením "Dodatky".
12. V dodatcích nelze hradit výdaje na nadplánovou investiční výstavbu krytou vlastními zdroji organizací, pokud převody prostředků na příjmový účet pro doplňkové zdroje na investice č. 4714 (vedený u zřizovatelů - ústředních úřadů) nebyly provedeny do konce roku 1995. Úhrada těchto výdajů a převody zdrojů k jejich úhradě se provedou již na rozpočet příštího roku.
13. Dne 28.12.1995 končí lhůta pro přijímání reklamací k závadám a nesrovnalostem týkajícím se roku 1995. Později došlé reklamace pobočky České národní banky vrátí bez účtování.
Případné reklamace týkající se dodatkového období je nutno projednat s příslušnou pobočkou České národní banky podle jednotlivých případů.
14. Dne 15.1.1996 končí lhůta pro přijímání reklamací na úhrady investičních dodávek.
15. Dobropisy došlé na investiční účty a týkající se roku 1994 převádějí organizace samy z vlastního podnětu na účet Ministerstva financí ČR č. 772-5921001/0710.
Dobropisy došlé na investiční účty a týkající se roku 1995 mohou organizace použít v rámci investičního limitu roku 1995 do 10.1.1996.
16. Doporučuje se denně kontrolovat bankovní výpisy zejména při výběrech hotovostí v krátké cestě a každý nezúčtovaný výběr hotovosti v krátké cestě u poboček Komerční banky nebo Agrobanky nahlásit pobočce České národní banky.
C.
Postup při převodu rozpočtových organizací na organizace příspěvkové
1. Rozpočtová organizace, která se převádí k 1.1.1996 na příspěvkovou organizaci zajistí roční účetní uzávěrku a sestavení ročních účetních výkazů podle bodů části A a B těchto pokynů. Jedná se o vznik organizace ve smyslu § 31 odst. 3 zákona č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).
2. V účetním období, do něhož spadá den organizační změny, t.j. k 31.12.1995 se provede předání a převzetí majetku a závazků (aktiv a pasív). Rozpočtová organizace, která se ruší, sestaví z údajů o konečných zůstatcích syntetických a analytických účtů zvláštní přehled, který bude mít náležitosti účetního dokladu a bude tvořit součást účetních písemností této organizace. Součástí přehledu ve zvláštní oddělené části bude i přehled hospodářských prostředků podle podrozvahových účtů.
D.
Vypořádání bankovních účtů rušené rozpočtové organizace
1. Bankovní účty rozpočtového hospodaření rušené rozpočtové organizace (účet 234 - Čerpací neinvestiční účet rozpočtových organizací, účet 233 - Čerpací investiční účet rozpočtových organizací a účet 235 - Příjmový účet rozpočtových organizací) peněžní ústav zruší dnem 31.12.1995 a organizace vyúčtuje zrušení účtů podle bodů 2 a 3 oddílu I části A.
2. Pokud jde o ostatní bankovní účty mimorozpočtového hospodaření (běžný účet FKSP, běžný účet sdružených prostředků, běžný účet cizích prostředků, běžné účty stimulačních fondů, běžný účet hospodářské činnosti, běžný účet závodního stravování) peněžní ústav zruší tyto účty dnem 31.12.1995 a podle příkazu rozpočtové organizace převede jejich zůstatky na účty nově vzniklé příspěvkové organizace a to zůstatek účtu cizích prostředků na běžný účet (účet 241), běžný účet sdružených prostředků (neinvestičních) na běžný účet (účet 241), běžný účet sdružených prostředků (investičních) na investiční účet (účet 243) nebo na běžný účet, běžný účet hospodářské činnosti na běžný účet hospodářské činnosti (účet 241), běžný účet závodního stravování na běžný účet závodního stravování (účet 241), běžné účty stimulačních fondů (FKSP, fond odměn, fond rezervní) na běžné účty prostředků finančních fondů (účet 243) nebo na běžný účet (účet 241).
3. Prostředky na mzdy za druhou polovinu prosince převede zanikající rozpočtová organizace na depozitní účet, jehož stav převede v roce 1996 na běžný účet příspěvkové organizace (účet 241). Převod z depozitního účtu je nutno provést nejpozději do 12. ledna 1996 podle dispozic České národní banky.
4. Z čerpacího neinvestičního účtu rozpočtových organizací (účet 234) je nutno převést na běžný účet vznikající příspěvkové organizace prostřednictvím depozitního účtu též částky na úhradu došlých neproplacených faktur a nevyfakturovaných dodávek za uplynulé období. Převod se účtuje ve prospěch účtu 234 a na vrub účtu 245 - Ostatní běžné účty (depozitní účet).
5. V konečné rozvaze zanikající rozpočtové organizace budou bankovní účty mimorozpočtového hospodaření uvedeny bez změny na příslušných účtech 241 - Běžný účet, 243 - Běžné účty finančních fondů a 245 - Ostatní běžné účty (depozitní účet).
6. V souvislosti s nutností uskutečnit uvedené bankovní převody požádá zanikající rozpočtová organizace peněžní ústav o zřízení bankovních účtů nové příspěvkové organizace podle shora uvedených ustanovení nejpozději do 20.12.1995.
E.
Postup v účetnictví příspěvkové organizace vzniklé k 1.1.1996 z rozpočtové organizace
1. U nově vzniklé příspěvkové organizace se uvedou na základě vypracovaného přehledu podle bodu 2 oddílu I, části C těchto pokynů a převodového můstku počáteční stavy na příslušné syntetické a analytické účty zřízené podle účtové osnovy pro příspěvkové organizace.
Případné úpravy zůstatků syntetických a analytických účtů při přechodu na účty podle účtové osnovy pro příspěvkové organizace musí být doloženy zvláštním dokladem.
Zůstatek účtu 964 - Saldo výdajů a nákladů rozpočtového hospodaření se převede podle převodového můstku u příspěvkové organizace na účet 902 - Fond oběžných aktiv, neboť ve většině případů jeho zůstatek kryje stav zásob.
Zůstatek účtu 965 - Saldo příjmů a výnosů rozpočtového hospodaření se převede na účet 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem. V souvislosti se zůstatkem na účtu 965 je nově vzniklé příspěvkové organizaci převeden účet 315 - Pohledávky za rozpočtové příjmy na vrub účtů účtové skupiny 31, např. 311 - Odběratelé, 316 - Ostatní pohledávky, případně na vrub i dalších účtů pohledávek. Inkaso uvedených pohledávek se účtuje na vrub bankovního účtu 241 - Běžný účet a ve prospěch příslušných účtů pohledávek. Současně se provede odvod inkasovaných pohledávek na příjmový účet zřizovatele a příspěvková organizace účtuje tento odvod na vrub účtu 347 - Vypořádání přeplatků dotací a ostatních závazků se státním rozpočtem a ve prospěch účtu 241 - Běžný účet.
2. Převod hospodářských prostředků účtovaných na podrozvahových účtech se provede přímo.
3. V případě hospodářských prostředků vedených v operativní evidenci je nutno na vzorech prvotních záznamů a běžných zápisů vyjádřit změnu právního subjektu.
4. Nově vzniklá příspěvková organizace sestaví po zřízení syntetických a analytických účtů podle bodu 1 oddílu I části E zahajovací rozvahu na vzoru státního účetního výkazu Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací "Rozvaha Úč ROPO 3 - 02". Počáteční zůstatky rozvahových účtů uvede ve sloupci 1 a 3 rozvahy, označeném "Stav k 1.1.1996". Zahajovací rozvaha představuje součást účetních písemností nově vzniklé příspěvkové organizace.
5. Podle § 31 odst. 5 zákona č. 576/1990 Sb., (rozpočtová pravidla republiky) je zřizovatel povinen zabezpečit oznámení o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení, případně zrušení rozpočtové nebo příspěvkové organizace v Ústředním věstníku České republiky.
Podle § 31 odst. 2 vydá zřizovatel o vzniku organizace novou zřizovací listinu.
Změnu hospodářskoprávní formy rozpočtové organizace na organizaci příspěvkovou je nutno v nejkratší době oznámit pobočce peněžního ústavu a zabezpečit nové identifikační číslo organizace.
Dále je nutno zajistit aktualizaci údajů o dané organizaci v registru RARIS podle Opatření MF ČR čj. 283/3150/1994, příloha 3, bod 1.3, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 5/1994.
Oddíl II.
Příspěvkové organizace
A.
Závěrečné účtování
1. Před sestavením ročních účetních výkazů je nutno zaúčtovat všechny účetní případy, týkající se roku 1995 (viz oddíl I část A bod 1 tohoto pokynu).
2. Při sestavení ročních účetních výkazů příspěvkových organizací se postupuje podle Opatření FMF č.j. V/2 - 31 393/1992 z 30. 12. 1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 12/2 z roku 1992, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účetní závěrku je nutno uskutečnit v těchto etapách:
a) ukončit běžné účetní zápisy měsíce prosince
b) převést zůstatky účtů účtových tříd 5 a 6 na účet 963 - Účet hospodářského výsledku
c) převést aktivní zůstatky rozvahových účtů na vrub účtu 962 - Konečný účet rozvažný a pasívní zůstatky rozvahových účtů ve prospěch účtu 962. Mezi převáděné rozvahové účty patří i účet 963 - Účet hospodářského výsledku. Po provedených převodech nevykazuje účet 962 zůstatek.
4. Pokud příspěvková organizace provozuje hospodářskou činnost, sleduje náklady a výnosy hospodářské činnosti odděleně v analytické evidenci a tudíž odděleně zjišťuje hospodářský výsledek hlavní činnosti a hospodářské činnosti pro účely výpočtu daně z příjmů.
5. Předpis přídělů do fondů příspěvkových organizací z celkového zlepšeného hospodářského výsledku (tj. zlepšeného hospodářského výsledku z hlavní činnosti a hospodářského výsledku z hospodářské činnosti po zdanění) se vyúčtuje až v následujícím roce v návaznosti na účet 931 - Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení.
6. Předpis odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a předpis odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění (viz § 7 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění a § 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění ve znění pozdějších předpisů), účtovaný do nákladů organizace vyúčtují příspěvkové organizace na vrub účtu 524 - Zákonné sociální pojištění a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení.
7. Předpis podílu odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a podílu odvodu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění připadající na zaměstnance na vrub účtu 331 - Zaměstnanci a ve prospěch účtu 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení. Peněžní převod odvodu se uskuteční až v roce 1996.
8. Příspěvkové organizace vyúčtují daň z příjmů sraženou zaměstnancům z mezd zápisem ve prospěch účtu 342 - Ostatní přímé daně a na vrub účtu 331 - Zaměstnanci. Odvod peněžních prostředků se provede v roce 1996.
9. Předpis daně z příjmů, placené příspěvkovou organizací se vyúčtuje na vrub účtu 591 - Daň z příjmů a ve prospěch účtu 341 - Daň z příjmů. Odvod peněžních prostředků se provede v roce 1996.
10. Příspěvkové organizace provozující hospodářskou činnost mohou k 31.12.1995 vyúčtovat tvorbu zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994 na vrub účtu 559 - Tvorba zákonných opravných položek a ve prospěch účtu 391 - Opravná položka k pohledávkám. Postupuje se podle Opatření Ministerstva financí ČR č.j. 283/47 773/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 7-8/1995. Způsob vykazování zákonných opravných položek v Rozvaze Úč ROPO 3-02 a ve Výsledovce Úč ROPO 4-02 je stanoven v Opatření Ministerstva financí ČR č.j.283/58 841/1995 , uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
11. Podle článku V, bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., mohou příspěvkové organizace provozující hospodářskou činnost uplatnit k 31.12.1995 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů ročně nejvýše 10% z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, s výjimkou pohledávek uvedených v § 24 odst. 2 písm. y) bodech 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
12. Ústředně řízené příspěvkové organizace vykáží v doplňujících údajích Výsledovky Úč ROPO 4-02 přijaté dotace na investice ze státního rozpočtu, systémové dotace na investiční akce, z toho na výzkum a vývoj, individuální dotace na jmenovité akce. Ukazatele se přebírají z analytické evidence k účtu 346 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem. Dále vykáží přijaté dotace na investice z rozpočtu územních orgánů. Ukazatel se přebírá z analytické evidence k účtu 348 - Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů místní samosprávy. V doplňujících údajích se dále uvádějí přijaté příspěvky na provoz ze státního rozpočtu, z toho na výzkum a vývoj a přijaté příspěvky na provoz z rozpočtu územních orgánů. Způsob vykázání těchto ukazatelů je stanoven v patření Ministerstva financí ČR č.j. 283/58 841/1995, uveřejněném ve Finančním zpravodaji č. 11/1995.
B.
Styk s peněžními ústavy
1. Příspěvkové organizace projednají s peněžními ústavy lhůty pro předložení platebních dokladů, které musí být realizovány do konce roku 1995.
Organizace jsou povinny učinit na konci roku 1995 opatření, aby se v posledních dnech prosince 1995 zamezilo u peněžních ústavů nahromadění příkazů, které musí být provedeny ještě v roce 1995.
Oddíl III.
Termíny předkládání údajů roční závěrky za rok 1995
1. Pro předkládání údajů roční účetní závěrky platí v plném rozsahu Opatření Ministerstva financí ČR pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací č.j. 283/3150/1994 ze dne 1. dubna 1994, uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/1994, ve znění pozdějších předpisů, a Opatření FMF č.j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce uveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 12/2/1992, ve znění pozdějších předpisů.
2. Termín pro předložení výkazů roční účetní závěrky pro výkazy rozpočtových a příspěvkových organizací se čtvrtletní, pololetní a roční periodicitou ústředními orgány státní správy Ministerstvu financí ČR se stanovuje na 16. února 1996.