Opatření ze dne 11.11.1996, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

29.11.1996 | Sbírka:  281/66 191/96 | Částka:  87/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 100/1992
Pasivní derogace: 281/89 759/2001
281/66 191/1996
Opatření,
kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
Referent:
Ing.Jeřábek,
tel.24542289
ze dne 11.listopadu 1996
Ministerstvo financí podle § 4 odst.2 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
1/ Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro podnikatele a postup při zrušení oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí.
2/ Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy 1 a postup při zrušení oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí z přílohy 2 tohoto opatření.
3/ Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele, vydané FMF čj. V/20 100/1992 ze dne 15.července 1992, ve znění pozdějších změn a doplňků uvedených v příloze 1 k tomuto opatření.
Čl.II
1/ Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
2/ Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1997. Ustanovení uvedené v příloze 2 se použije již při sestavování účetní závěrky za rok 1996.
Ing. Ivan Kočárník, CSc. v.r.
Ministr financí České republiky
Příl.1
Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele vydaná FMF čj.V/20 100/1992 ze dne 15.července 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj.281/69 810/1993 ze dne 7.prosince 1993, čj.281/13 510/1994 ze dne 18.března 1994, čj.281/73 250/1994 ze dne 21.prosince 1994, čj.281/43 180/1995 ze dne 27.července 1995 a čj. 281/71 699/1995 ze dne 28.listopadu 1995 se mění a doplňuje takto:
Účtová osnova
l/ V účtové skupině 25 se zřizuje účet:
256 - Ostatní cenné papíry
2/ V účtové skupině 37 se zřizují účty:
373 - Nakoupené opce
374 - Prodané opce
3/ V účtové skupině 41 se ruší účet:
415 - Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí
Úvodní ustanovení
l/ Čl.I odst.(2)
V odst.(2) se vypouští text " odvozené cenné papíry (zejména opce, opční poukázky, termínované kontrakty), pojistky".
2/ Čl.I odst.(9)
V odst. (9) se slovo "dotacemi" nahrazuje textem "dotacemi na kapitálové dovybavení".
3/ Čl.I odst.(13)
V článku I se doplňuje nový odstavec a zní:
"(13) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí dotace ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí a účelové dotace na výzkum a vývoj."
4/ Čl.VII
Text se označí jako odstavec (1) a vypouští se v něm text v závorce a dále se doplňuje odstavec (2):
"(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění dne účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou na inventární kartě a v inventuře."
5/ Čl.XI odst.(2)
Text odstavce se nahrazuje textem:
"(2) Účetní jednotky vytvářejí rezervy na rizika či ztráty z podnikání v okamžiku, kdy jsou jim budoucí rizika či ztráty z podnikání známa na základě současných skutečností, podle jednotlivých případů, kde tato rizika a ztráty lze očekávat."
6/ Čl.XI odst.(9)
V článku XI se doplňuje nový odstavec tohoto znění:
"(9) Rezervy při vkladu majetku v souvislosti se zánikem bez likvidace se zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů, pokud příslušný zákon, popř. projekt sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny nestanoví jinak."
7/ Čl.XII odst. (10)
V článku XII se doplňuje nový odstavec tohoto znění:
"(10) Opravné položky při vkladu majetku, ke kterému se váží, vstupují do ceny pořízení cenných papírů či vkladů.
Při vkladu v souvislosti se zánikem bez likvidace se opravné položky neruší a ovlivňují tak netto hodnotu příslušných aktiv v mimořádné účetní závěrce.
Při prodeji majetku se opravné položky, které se k němu váží, zruší vyúčtováním ve prospěch výnosů."
8/ Čl.XV
V článku XVse doplňuje odstavec (4) , který zní:
"(4) U dlužných cenných papírů v majetku podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů je naběhlý alikvotní výnosový úrok za dobu držby, snížený o daň vybíranou srážkou, s výjimkou u penzijních fondů, součástí ocenění cenných papírů v účetnictví, vyúčtovaný souvztažným zápisem ve prospěch účtu 665 - Výnosy z finančních investic, popř. 666 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku.
Cena pořízení dluhopisů včetně naběhlého úroku vyjadřuje hodnotu cenných papírů, která se mění v závislosti k průměrné hodnotě stanovené podle vyhlášky č.224/1996 Sb., o výpočtu hodnoty cenného papíru. Změna hodnoty cenných papírů se zachytí na samostatném analytickém účtu k syntetickému účtu cenných papírů souvztažně s účtem 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku."
9/ Čl.XVI odst.(7)
V čl.XVI se doplňuje nový odstavec:
"(7) Směnky přijaté jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postoupení pohledávky."
10/ Čl.XVIII
Doplňuje se nový článek XVIII tohoto znění:
"Čl.XVIII
Dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace
(1) Dotace k úhradě nákladů se účtují do výnosů ve věcné a časové souvislosti s vyúčtováním nákladů na stanovený účel.
(2) Pořizovací cenou nehmotného a hmotného investičního majetku, na jehož pořízení byla poskytnuta dotace po 1.1.1997, se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a výdaje s jeho pořízením související, snížená o přijatou dotaci. Vlastními náklady nehmotného a hmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností, na jehož vytvoření byla poskytnuta dotace po 1.1.1997, se rozumějí vlastní náklady snížené o přijatou dotaci.
(3) Pokud v rozhodnutí o poskytnutí dotace je stanoveno, že dotace se poskytuje na kapitálové dovybavení, účtuje se dotace ve prospěch ostatních kapitálových fondů."
11/ Čl.XIX
Doplňuje se nový článek XIX tohoto znění:
"Čl.XIX
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu (cena realizační) ke stanovenému datu. Ke stanovenému datu právo realizace (uplatnění) opce zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou či závazkem a účtují se na účtech 373 - Nakoupené opce a 374 - Prodané opce.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 256 - Ostatní cenné papíry."
12/ Čl.XX
Stávající článek XVIII - Vnitropodnikové účetnictví se mění na článek XX.
Třída O
1/ Čl.I odst.(3) a (4)
V prvé části věty se za částkou 20 000 Kč vypouštějí slova "v jednotlivém případě".
2/ Čl.I odst.(7)
Na konec předposlední věty se za slovem "dodatečně" doplní čárka a text: "tj. technickým zhodnocením."
3/ Čl.I odst.(9) písm.b)
Písm. b) se nahrazuje textem:
" b) o majetku najatém za podmínek podle § 28 odst. 2 zákona o daních z příjmů,"
4/ Čl.I odst.(9) písm.e)
Slova "za úplatu" se nahrazují slovy "od jiné osoby".
5/ Čl.I odst.(10) písm.c)
Poslední věta se nahrazuje větou:
"Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat až do jeho vyřazení v operativní evidenci a uvádět v příloze k účetní závěrce."
6/ Čl.III odst.(6)
Odst.(6) se nahrazuje tímto textem:
"(6) Cenné papíry a majetkové účasti se v souladu se zákonem oceňují cenou pořízení (včetně emisního ážia); jsou-li však cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti nebo družstva, jejich oceněním u vkladatele je zůstatková (účetní) cena nepeněžitého vkladu, a to bez ohledu na ocenění tohoto vkladu v obchodní společnosti nebo družstvu."
7/ Čl.III odst.(7)
V odst.(7) se poslední věta nahrazuje textem:
"Při prodeji tohoto majetku se zůstatek analytického účtu, vztahující se k prodanému majetku, vyúčtuje podle své povahy na vrub či ve prospěch účtu 414 - Oceňovací rozdíly z přecenění majetku."
8/ Čl.III odst.(8)
Odstavec (8) se ruší bez náhrady a v této souvislosti se upraví číslování následujících odstavců.
9/ Čl.IV odst.(3)
Na konci odstavce se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů."
10/ Čl.V odst.(7)
Text odstavce se mění takto:
"(7) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, se odepíše na vrub účtu 588 - Ostatní mimořádné náklady."
11/ Čl.VII odst.(1) písm.a)
V závorce se za slova "zemědělské výrobě" vkládají slova "poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic".
12/ Čl.VII odst.(1) písm.b)
Za slova "odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě " se vkládají slova "poplatky za trvalé odnětí lesní půdy".
13/ Čl.VII odst.(1) písm.d)
Tečka na konci odstavce se nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "jakož i platby za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů,"
14/ Čl.VII odst.(1) písm.e)
Doplňuje se písm. e) v tomto znění:
"e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení."
15/ Čl.VII odst.(2) písm.a)
Slova "penále, poplatky z prodlení" se nahrazují slovy "smluvní pokuty a úroky z prodlení,popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtu 544-Smluvní pokuty a úroky z prodlení,".
16/ Čl.VIII odst.(1)
Poslední věta se nahrazuje textem:
"Zřizovacími výdaji jsou též výdaje, které vzniklá účetní jednotka následně uhradí jiným osobám (např. mateřské společnosti) v souvislosti se svým zřízením. Zřizovacími výdaji není pořízení investičního majetku nebo zásob."
17/ Čl.VIII odst.(2) písm.a)
Slovo "koupeny" se nahrazuje slovem "nabyty" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem"nabytého".
18/ Čl.VIII odst.(3) písm.a)
Slovo "koupeno" se nahrazuje slovem "nabyt" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem "nabytého".
19/ Čl.IX odst.(1)
Odstavec se nahrazuje tímto textem:
" (1) V případě pozemku s ložiskem nerostných surovin pořízeného po 1.1.1997 se určí cena ložiska jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko se zaúčtuje na účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek. Pořizovací cena ložiska se odpisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
20/ Čl.X odst.(1)
Text odstavce se nahrazuje tímto textem:
"(1) Na účtu 097 - Opravná položka k nabytému majetku se účtuje při nabytí souboru majetku privatizací, koupí nebo vkladem, nejsou-li sjednány či jinak stanoveny ceny jednotlivých složek souboru majetku. Opravnou položkou je rozdíl
a) buď mezi cenou souboru majetku (např. kupní cenou) a oceněním souboru majetku v účetnictví privatizovaného, prodávajícího či vkládajícího subjektu, sníženou o převzaté závazky, pokud nabyvatel individuálně nepřeceňuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku,
b) nebo mezi cenou souboru majetku (např. kupní cenou) a souhrnem individuálně přeceněných složek souboru majetku na základě posudku zpracovaného znalcem (znalci), sníženou o převzaté závazky, pokud nabyvatel individuálně přeceňuje jednotlivé složky nabytého souboru majetku.
Je-li rozdíl kladný, má opravná položka povahu aktivní (odpisuje se do nákladů); je-li rozdíl záporný, má opravná položka povahu pasívní (odpisuje se do výnosů). Složky majetkového souboru v účetnictví privatizovaného, kupujícího nebo nepeněžitý vklad přijímajícího subjektu jsou oceněny zůstatkovou cenou, jde-li o složky na příslušných majetkových účtech v případě ad a) předchozího odstavce, nebo cenou vzniklou přeceněním v případě ad b)."
21/ Čl.X odst.(2)
Text odstavce se ruší bez náhrady a číselné označení dalších odstavců se v této souvislosti upravuje.
22/ Čl.X odst.(3)
Číselné označení odstavce se mění na (2). Text "odborného odhadu, a to jen do výše kupní ceny či vkladu" se nahradí textem "posudku zpracovaného znalcem (znalci)" a v poslední větě se vypustí slovo "pohledávek,".
23/ Čl.X odst.(4)
Číselné označení odstavce se mění na (3) a poslední věta se nahrazuje touto větou: "Při postupném vyřazování částí souboru majetku (např. prodejem, vkladem, likvidací) se opravná položka nemění a v jejím odpisování se pokračuje předepsaným způsobem."
24/ Čl.XII odst.(2)
Slova "datum jeho pořízení" se nahrazují slovy "datum a způsob jeho pořízení".
Třída 2
Čl.III
V článku III se zřizuje nový odstavec (13) a následující odstavec se v této souvislosti přečísluje. Nový odstavec zní:
"(13) 256 - Ostatní cenné papíry
Účtují se zde ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů na účet 568 - Ostatní finanční náklady, ať je právo uplatněno či nikoliv."
Třída 3
1/ Čl.V odst.(5.2)
Text odstavce se nahrazuje tímto textem:
"(5.2) Na vrub těchto účtů se vyúčtují:
- provozní dotace se souvztažným zápisem ve prospěch účtu 648 - Ostatní provozní výnosy, pokud je dotace poskytnuta na úhradu nákladů, a sice v časové a věcné souvislosti s vyúčtováním nákladů na příslušný účel, na který byly provozní dotace poskytnuty,
- investiční dotace se souvztažným zápisem ve prospěch účtů účtové skupiny 04 (výdaje na investice se snižují o investiční dotace),
- dotace na kapitálové dovybavení ve prospěch účtu 413 - Ostatní kapitálové fondy, pokud je dotace jejím poskytovatelem takto stanovena.
2/ Čl.VIII
V článku VIII se doplňují dva nové odstavce s označením odst. (2) a (3) a další odstavce se v této souvislosti přečíslují. Text nových odstavců zní:
"(2) 373 - Nakoupené opce
Účtují se zde nakoupené opce (opční premie). Cena opce se po dobu do uplatnění, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do nákladů zápisem na vrub účtu 568 - Ostatní finanční náklady. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
(3) 374 - Prodané opce
Účtují se zde prodané opce (opční premie). Cena opce se po dobu do uplatnění, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do výnosů zápisem ve prospěch účtu 668 - Ostatní finanční výnosy. Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce."
3/ Čl.IX odst.(3.1)
Slova "jestliže se na ně nevytváří rezerva" se nahradí textem "(pokud se časově rozlišují)".
4/ Čl.IX odst.(3.2)
Na konci věty se tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se text: "s výjimkou případů vyplývajících ze smluv, resp.platných předpisů."
5/ Čl.IX odst.(7.3)
Text odstavce se nahrazuje textem: "Na ztrátové kursové rozdíly je vhodné vytvořit rezervu na účtu 454 - Rezerva na kursové ztráty."
Třída 4
l/ Čl.II odst.(6)
Za slovo "dotace" se doplňuje text: "na kapitálové dovybavení" a text v závorce se ruší.
2/ Čl.II odst.(9)
Text odstavce (9) se ruší bez náhrady a číslování dalších odstavců se tímto posune.
3/ Čl.V odst.(1)
Vypouští se konec prvé věty: " či dotací (s výjimkou dotací určených k úhradě nákladů".)
Třída 5
1/ Čl.II odst.(5.1)
V druhé větě se zruší tečka a dále se doplní text: "a hodnota úplatně převedené investice."
2/ Čl.II odst.(5.6)
Na konec odstavce (5.6) se doplňuje nový odstavec s tímto textem: "Na 546 se účtuje i hodnota pohledávky při jejím postoupení".
Třída 7
Čl.II odst.(2)
V odst.(2) se doplňují další příklady podrozvahových účtů:
      " Závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
       Pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení
       Odepsané pohledávky
       Poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky
       Přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky
       Poskytnuté zástavy
       Přijaté zástavy
       Závazky z operací s finančními nástroji
       Pohledávky z operací s finančními nástroji
       Závazky z leasingu
       Pohledávky z leasingu".
Příl.2
V souvislosti se zrušením účtu 415 - Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí k 1.1.1997 se zrušení tohoto účtu proúčtuje v rámci prací na sestavení roční účetní závěrky za rok 1996. Částky uvedené na účtě 415 se zaúčtují na vrub či ve prospěch tohoto účtu (podle povahy zůstatků účtu) se souvztažným zápisem na příslušném účtu cenných papírů a vkladů (061,062,063). Po této účetní operaci budou cenné papíry a vklady oceněny v ceně pořízení, resp. v účetní ceně majetku, za který byly pořízeny, bez ohledu na to, zda emitent cenu cenného papíru, či společnost s ručením omezeným cenu podílu zvýšila.
Účetní jednotky, u nichž by zrušení účtu 415-Oceňovací rozdíly z kapitálových účastí k 1. 1. 1997 vedlo k zhoršení skladby vlastního jmění ve vztahu k úvěrovému zatížení, vyúčtují zrušení účtu 415 až v průběhu účetního období 1997.