Opatření ze dne 11.11.1996, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

29.11.1996 | Sbírka:  283/71 765/96 | Částka:  87/1996ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/71 765/96
Opatření,
Ministerstva financí České republiky, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Vladimír Tuček
tel. 2454 2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(2) Úprava účtové osnovy a postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(3) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace vydané FMF čj. V/20 531/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1997.
V Praze dne 11.listopadu 1996
Ministr financí České republiky
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydaná FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13.října 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj.283/69 818/1993 ze dne 27.prosince 1993, čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994, čj.283/73 247/1994 ze dne 28.prosince 1994, čj.283/47 771/1995 ze dne 27.července 1995 a čj.283/74 780/1995 ze dne 7.prosince 1995 se mění a doplňuje takto:
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
Úvodní ustanovení
1) Čl.I - doplní se odstavec (11):
"(11) Dotací se pro účely tohoto opatření rozumí dotace, příspěvky, podpory ze státního rozpočtu, ze státních fondů nebo z rozpočtu obcí.".
2) Čl.III písm.f) - slova "podléhají dani z příjmu" se nahrazují slovy "jsou předmětem daně z příjmů".
3) Čl.VII - Text se označí jako odstavec (1) a vypouští se v něm text v závorce a dále se doplňuje odstavec (2):
"(2) Při převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, se za den uskutečnění účetního případu považuje den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Dojde-li k povolení vkladu, účetní zápisy k tomuto dni se nemění. Není-li vklad povolen, musejí se účetní zápisy u zúčastněných stran zpětně opravit. Podmíněnost uskutečnění účetního případu nabytím právního účinku vkladu se vyjádří poznámkou v analytické evidenci a při inventarizaci v inventurním soupisu."
4) Čl. XVI - doplňuje se odstavec (7):
"(7) Směnky přijaté jako platební prostředek, vyúčtované na účtu 312 - Směnky k inkasu, se při prodeji účtují obdobně jako postup pohledávky.".
5) Čl. XVIII - Doplňuje se nový článek XVIII:
"Čl.XVIII
Pohledávky a závazky z opčních operací
Opční operací se rozumí, že kupující opce má u nákupní opce právo koupit, a u prodejní opce právo prodat stanovený podkladový nástroj, např. cenné papíry, za předem pevně určenou cenu (cena realizační) k určitému datu. Ke stanovenému datu právo realizace (uplatnění) opce zaniká.
Prodávající (výstavce) opce má u nákupní opce povinnost prodat a u prodejní opce povinnost nakoupit podkladový nástroj za předem určenou cenu (cena realizační).
Opce jsou tedy pohledávkou nebo závazkem a účtují se na účtech 378 - Jiné pohledávky a 379 - Jiné závazky.
Opční listy jsou cenné papíry, které se účtují na účtu 251 - Majetkové cenné papíry."
6) Čl.XIX - Stávající článek XVIII - Vnitroorganizační účetnictví se mění na čl. XIX.
Třída O
1) Čl.I odst.(7) - předposlední věta se upravuje takto :
"Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřazuje dodatečně, t.j. technickým zhodnocením.".
2) Čl.I odst.(9) písm.b) - text se nahrazuje textem :
"b) o majetku najatém podle § 28 zákona odst. 2 zákona o daních z příjmů.".
3) Čl.I odst.(9) písm. e) - slova "za úplatu" se nahrazují slovy "od jiné osoby".
4) Čl.I odst. (10) písm. c) - poslední věta se nahrazuje větou:
"Účetní jednotka určí, které druhy takto zúčtovaného drobného majetku bude dále sledovat v operativní evidenci až do jejich vyřazení a uvádět je v účetní závěrce (v příloze).".
5) Čl.III odst.(3) písm. e) - text za slovy "kdy vklad je oceněn" nahrazuje textem: "jinak, např. podle zakladatelské smlouvy, nebo obdobného dokumentu o založení účetní jednotky.".
6) Čl.III odst.(6) - text se doplní o větu:
"Nepeněžitý vklad do obchodní společnosti nebo družstva se oceňuje také cenou pořízení vloženého majetku, bez ohledu na případné jeho jiné ocenění ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině.".
7) Čl.III odst.(7) Odstavec (7) se ruší bez náhrady a v této souvislosti se upraví číslování následujících čtyř odstavců.
8) Čl.IV odst.(3) - za závorkou nahradit tečku středníkem a doplnit text :
"drobný nehmotný a hmotný investiční majetek může být odepsán též jednorázově, pokud se však výrazněji nenaruší věcná a časová souvislost nákladů a výnosů.".
9) Čl.V odst.(7) - text se mění takto:
"(7) Pořízení nehmotných investic a pořízení hmotných investic, které je trvale zastaveno a vlastníkem v něm nebude pokračováno, se odepíše na vrub účtů účtových skupin 40 - 47 Náklady(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady").".
10) Čl.VII odst.(1) písm.a) - v závorce se za slova "zemědělské výrobě" vkládají slova "poplatků za dočasné odnětí lesní půdy, úplat za poskytnuté záruky v souvislosti s pořízením investic".
11) Čl.VII odst.(1) písm. b) - za slova "odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě" se vkládají slova "poplatky za trvalé odnětí lesní půdy,".
12) Čl.VII odst.(1) písm.d) - tečka na konci odstavce se nahrazuje čárkou a doplňuje se text:
"jakož i poplatky za smýcený porost a ekologickou újmu v souvislosti s výstavbou podle příslušných zákonů.".
13) Čl.VII odst.(1) - doplňuje se písmeno e) v tomto znění:
"e) úhradu podílu na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu nebo požadované dodávky plynu a tepla, jakož i úhrada vlastníkovi rozvodného zařízení za přeložku rozvodného zařízení.".
14) Čl.VII odst.(2) písm.a) - slova "penále, poplatky z prodlení" se nahrazují slovy "smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů, účtované na účtech účtových skupin 40 - 47 Náklady(výdaje) na provozní činnosti organizace (analytická evidence "Ostatní náklady").
15) Čl.VIII odst. (1) písm.a) - slovo "nakoupeny" se nahrazuje slovem "nabyty" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem "nabytého".
16) Čl.VIII odst.(2) písm a) - slovo "koupeno" se nahrazuje slovem "nabyt" a slovo "dodávky" se nahrazuje slovem "nabytého".
17) Čl.IX odst. (1) - odstavec se nahrazuje tímto textem:
"(1) V případě pozemku s ložiskem nerostných surovin pořízeného po 1.1.1997 se určí cena ložiska jako rozdíl mezi pořizovací cenou pozemku s ložiskem a cenou pozemku stanovenou podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko se zaúčtuje na účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek. Pořizovací cena ložiska se odpisuje postupně po dobu těžby podle odpisového plánu."
18) Čl.XI odst.(2) - slova "datum jeho pořízení" se nahrazují slovy "datum a způsob jeho pořízení".
Třída 1
1) Čl.IV odst.(1) - ve čtvrtém pododstavci se vypouštějí slova "podle ocenění předávající účetní jednotkou nebo".
2) Čl.IV odst.(4) - z textu se vypouštějí slova "pořízené bezúplatně".
Třída 2
1) Čl.III odst.(8) - před poslední větu se vsunou věty:
" Účtují se zde i ostatní cenné papíry, např. nakoupené opční listy. Pokud nakoupené opční listy jsou v držení až do dne uplatnění přednostního práva, odepíší se v tento den do nákladů jako "ostatní náklady", ať je právo uplatněno či nikoliv.", - z poslední věty o analytické evidenci se vypouští slovo "vkladových".
Třída 3
Čl.VIII odst. (2) - doplní se další pododstavce :
"Na účtu 378 se účtují nakoupené opce (opční premie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do nákladů jako "ostatní náklady". Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce.
Na účtu 379 se účtují prodané opce (opční premie). Cena opce se po dobu do splatnosti, resp. realizace opce rovnoměrně odepisuje do výnosů jako "ostatní výnosy". Analytická evidence se vede v členění na nákupní opce a prodejní opce."
Třída 4
1) Čl.II odst.(2) písm.g) a písm.h) - celý text v písm.g) začínající slovy " Na vrub..." se přesouvá do písm.h), za větu "Účtují se sem i postoupené pohledávky." Poslední věta přesunutého textu se vypouští.
2) Čl.IV odst.(1) - na konci se zruší tečka a doplní text
" a hodnota úplatně převedené investice vedené v účtové skupině 04 - Pořízení hmotných a nehmotných investic.".
3) Čl.V odst.(1) - ve třetí větě se slovo "neúčtují" nahradí slovy "nemusí účtovat" a slovo "účtují" se nahradí slovy "mohou účtovat také".
Třída 9
Čl.VIII odst. (2) - doplňují se další příklady podrozvahových účtů:
 "- závazky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
   - pohledávky ze smluvních pokut a úroků z prodlení,
   - odepsané pohledávky,
   - poskytnuté záruky a jiné obdobné závazky,
   - přijaté záruky a jiné obdobné pohledávky,
   - poskytnuté zástavy,
   - přijaté zástavy,
   - závazky z operací s finančními nástroji,
   - pohledávky z operací s finančními nástroji,
   - závazky z leasingu,
   - pohledávky z leasingu."