Opatření ze dne 14.3.1997, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky

3.4.1997 | Sbírka:  282/17 530/1997 | Částka:  21/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: 282/41 410/1993
Pasivní derogace: 282/73 390/2001
282/17 530/1997
Opatření
Ministerstva financí
ze dne 14. března 1997
kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
Referent: Ing. Rokosová,
tel. 2454 2676
Ministerstvo financí České republiky podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví :
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky.
(2) Změny a doplňky účtové osnovy a postupů účtování vyplývají z přílohy tohoto opatření.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení a postupuje se podle něho počínaje účetním obdobím 1997.
(3) Ministerstvo financí vydá úplné znění účtové osnovy a postupů účtování pro banky.
Ministr financí České republiky:
Ing. Ivan Kočárník, CSc., v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro banky vydaná Ministerstvem financí České republiky č.j. 282/41 410/1993 ze dne 9. července 1993 ve znění pozdějších úprav vydaných č.j. 282/73 572/1993 ze dne 30. prosince 1993, č.j. 282/40 517/1994 ze dne 18. července 1994, č.j. 282/70 876/1994 ze dne 21. prosince 1994, č.j. 282/43 182/1995 ze dne 27. července 1995, č.j. 282/74 788/1995 ze dne 21. prosince 1995 a č.j. 282/44 662/1996 ze dne 12. září 1996 se mění a doplňuje takto:
Příloha č. 2 - Postupy účtování pro banky
A. Obecná ustanovení
1/ Čl. XII, odst. 9
V Čl. XII se vypouští odstavec (9).
2/ Čl. XIII, odst. 3
V Čl. XIII, odst. 3 se doplňují závorky za slova "úvěrů" a "řízení" a slova "pro úhradu" se nahrazují slovem "k". V odst. 4 se nahrazuje "odst. (9)" "odst. (6)".
3/ Čl. XIV, odst. 2, odst. 3
V Čl. XIV, odst. 2 se vypouští slova "pevnou úrokovou sazbou (úročené)"a v odst. 3 se doplňuje věta, která zní: "Dále se v analytické evidenci sledují akcie emitované ovládající osobou držené přímo nebo zprostředkovaně ovládanou osobou (akcie se zpětnou vazbou - §167f) obchodního zákoníku)."
B. Zvláštní ustanovení k účtovým třídám
Účtová třída 1 - Účty pokladních a mezibankovních operací
l/ Čl. I, odst. 1, písm. b) a písm.c)
V Čl. I, odst. 1, písm. b) se za slovo "úvěry" doplňují slova "u emisních bank" a v písm. b) se "a" nahrazuje čárkou a za slovo "úvěry" se doplňují slova "a pohledávky ostatních bank".
2/ Čl. II, odst. 2 a odst. 3
V Čl. II, odst. (2) se za slovo "banky" doplňují slova "a nejde o sbírku mincí" a v odst. (3) se v závorce za slovo "stravování" doplňují slova "vlastní závodní jídelny".
3/ Čl. III, odst. 1 a odst. 2
V Čl. III, odst. 1 se za slovo "bank" doplňují slova "u ČNB" a v odst. 2 se za slovo "povinné" doplňuje slovo "minimální" a za slovo "bankách" se doplňují slova "a peněžní rezervy u ČNB".
4/ Čl. V
V Čl. V se za slovo "papírů" doplňují slova "a dále banky a klienty". Na konci článku se doplňuje věta, která zní: "Obdobným způsobem se vede analytická evidence o přijatých výpůjčkách a poskytnutých půjčkách ve zlatě (účty 143 a 163)."
Účtová třída 2 - Účty klientů
1/ Čl. II.,odst. 6
V Čl. II, odst. 6 se doplňují na začátek druhé věty slova "Rozumí se tím..."
2/ Čl. III, odst. 2, odst. 4
V Čl. III, odst. 2 se nahrazuje tímto zněním:
"(2) Na účtech 226 a 227 se účtuje o úsporných vkladech na vkladních knížkách v členění na fyzické a právnické osoby." V odst. 4 se za slovo "bankami" doplňují slova "a prodaných".
3/ Čl. IV, odst. 2
V Čl. IV, odst. 2 se za slova "rovněž o" doplňuje slovo "klasifikovaných" a "popř." se nahrazuje slovem "a".
4/ Čl. V, odst. 4, odst. 6 a odst. 8
V Čl. V, odst. 4, odst. 6 a odst. 8 se vypouští slova "se provede podle závěrů Finanční rady."
5/ Čl. VIII
V Čl. VIII se za slovo "orgánům" doplňuje slovo "České" a za slova "místním orgánům" se doplňují slova "České republiky".
Účtová třída 3 - Ostatní pohledávky a závazky a přechodné účty
1/ Čl. III, odst. 2
V Čl. III, odst. 2 se v prvé větě za slovo "svěřené" doplňuje slovo "jim" a vypouští se slova "se zahraničními pobočkami a jednatelstvími".
2/ Čl. IV, odst. 1, odst. 2
V Čl. IV odst. 1 a odst. 2 se za slovo "vztahů" doplňují slova "z nefinančních činností". Na konci odst. 1 se doplňují slova "a k bankám (úč. tř. 1) vyplývající z finančních činností". Druhá věta odst. 2 se nahrazuje zněním: "Na tomto účtu se neúčtují žádné závazky banky ze vztahu ke klientům (s výjimkou závazků ze zajištění movitým majetkem) a k bankám vyplývající z finančních činností."
3/ Čl. V, odst. 2 a odst. 6
V Čl. V, odst. 2 a odst. 6 se vypouští písm. c).
4/ Čl. VII, odst. 1, odst. 2, odst. 3
V Čl. VII, odst. 1 se na konec odstavce doplňuje věta, která zní:
"Zůstatek účtu ke dni uzavírání účetních knih vyjadřuje nedokončené termínové operace s úrokovými nástroji."
Na konec odst. 2 se doplňuje věta, která zní: "Zůstatek účtu 358 ke dni uzavírání účetních knih vyjadřuje nedokončené termínové operace s měnovými nástroji."
Na konec odst. 3 se doplňuje věta, která zní: "Zůstatek účtu 359 ke dni uzavírání účetních knih vyjadřuje nedokončené termínové operace s ostatními nástroji (akciovými a komoditními)."
5/ Čl. IX, odst. 7 a odst. 8
V Čl. IX odst. 7 a odst. 8 se vypouští závorka "(realizační cena)". V odst. 8 se za slovo "96." doplňuje věta, která zní:
"K prodaným opcím se vytváří rezerva v souladu s Čl. XII Obecných ustanovení."
6/ Čl. X, odst. 7
V Čl. X, odst. 7 se vypouští druhá věta.
Účtová třída 4 - Nehmotný, hmotný majetek a finanční investice
1/ Čl. III
V Čl. III se mění znění druhé věty takto: "Účtují se zde i prostředky, které poskytla centrála pro jejich prostřednictvím poskytnuté dlouhodobé úvěry zvláštního charakteru."
Účtová třída 5 - Kapitálové účty, dlouhodobé závazky a závěrkové účty
Čl. VI
V Čl. VI se doplňuje věta, která zní: "Analytická evidence se vede v členění podle ustanovení § 67, odst. 2, § 161d), § 161f), 216a) a § 217 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů."
Účtová třída 6 - Náklady
1/ Čl. I, odst. 4
V Čl. I, odst. 4 se slova "současnou hodnotou (tržní cenou)" nahrazují slovem "tržbou".
2/ Čl. II, odst. 5, odst. 7
V Čl. II, odst. 5 se na konec odstavce doplňuje "resp. 612." a v odst. 7 se za slovo "účtech" doplňuje "účtové skupiny 91 až 93, 97 a 98 (s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů)".
3/ Čl. V, odst. 5
V Čl. V, odst. 5 se doplňuje věta, která zní: "Současně se vyúčtuje částka kursových rozdílů vedená na účtu 567 na účet 616, resp. 358."
4/ Čl. VI
V Čl. VI se za slovem "manka" vypouští slovo "placené" a za slovo "penále" se doplňují slova "s výjimkou smluvních, o kterých se účtuje na účtu 667" a v závorce se za slovo "ustanovení" doplňují slova " nevyplývají ze smlouvy o úvěru".
Účtová třída 7 - Výnosy
1/ Čl. I, odst. 4
V Čl. I, odst. 4 se slova "současnou hodnotou (tržní cenou)" nahrazují slovem "tržbou".
2/ Čl. II, odst. 6
V Čl. II, odst. 6 se mezi slova "účtech" a "popř." vkládá text, který zní:
" účtové skupiny 91 až 93, 97 a 98 (s výjimkou poplatků za úschovu a správu cenných papírů)".
3/ Čl. III, odst. 4
V Čl. III, odst. 4 se slovo "zákonné" nahrazuje slovy "daňově uznané".
4/ Čl. IV, odst. 3, odst. 4, odst. 5
V Čl. IV, odst. 3 a odst. 4 se za slovo "částka" doplňují slova "za kterou pohledávku koupila".
V odst. 5 se doplňuje věta, která zní:
"Současně se vyúčtuje částka kursových rozdílů účtovaná na účtu 567 do výnosů (účet 716), resp. 358."
5/ Čl. V
V Čl. V se za slovo "penále" doplňují slova "s výjimkou smluvních, o kterých se účtuje na účtu 767, a s výjimkou smluvních vyplývajících ze smlouvy o úvěru, o kterých se účtuje v účtové skupině 71."
Účtová třída 9 - Podrozvahové účty
1/ Čl. I, odst. 6
V Čl. I, odst. 6 se nahrazuje zněním:
"(6) Na podrozvahových účtech se účtuje podle povahy účetních případů; o pohledávkách se účtuje na účtech aktivních, o závazcích na účtech pasivních."
2/ Čl. III, odst. 3, odst. 4., odst. 5, odst. 8
V Čl. III odst. 3, odst. 4 a odst. 5 se nahrazují takto:
"(3) Na účtu 923 se účtuje o poskytnutých a na účtu 924 o přijatých směnkách (akceptech) směnečníkem (zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový zákon, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 923 účtuje banka v postavení směnečníka, popř., výstavce (dlužníka), na účtu 924 banka v postavení majitele směnky (věřitele).
(4) Zůstatek účtu je aktivní a vyjadřuje směnky, které kryjí přijatý úvěr. Zůstatek účtu 924 je pasivní a vyjadřuje směnky, které kryjí poskytnutý úvěr.
(5) Na účtu 925 se účtuje o poskytnutých zárukách z indosamentu směnek (prodeje) až do doby možného vymáhání a na účtu 926 se účtuje o přijatých zárukách z nakoupených směnek (směnečný a šekový zákon nebo jiné obdobné předpisy). Na účtech 925 účtuje prodávající (indosant) směnky a 926 nakupující (indosatář) směnky. Při zpětném nákupu směnky účtuje banka na straně dal účtu 925."
V odst. 8 se slova "dosud nezaplacených směnek" nahrazují slovy "do doby možného vymáhání" a slova "a dosud nezaplacené (nebo neprodané)" se nahrazují slovy "do doby možného vymáhání".
3/ Čl. IV
Čl. IV se nahrazuje zněním:
"(1) Na účtu 931 se účtuje o otevření akreditivu z příkazu příkazce, na účtu 932 se účtuje o otevření akreditivu z příkazu banky (§ 682 až 691 obchodního zákoníku, nebo podle jiných obdobných právních předpisů). Na účtu 931 účtuje banka otevírající akreditiv. Na tomto účtu se neúčtuje o krytých akreditivech. Krytím akreditivu se rozumí blokace nebo převod z účtu klienta popř. příslib úvěru, o němž se účtuje na účtu 911, poskytnutá záruka (účet 921) nebo přímé poskytnutí úvěru (úč. sk. 21). Na účtu 932 účtuje banka, je-li příkazcem (dlužníkem).
(2) Zůstatek účtu 931 je aktivní a vyjadřuje pohledávky z otevřených akreditivů, ale dosud nečerpaných. Zůstatek účtu 932 je pasivní a vyjadřuje závazek z akreditivů otevřených z příkazu banky (dlužníka), ale dosud nečerpaných.
(3) Na účtu 933 se účtuje o potvrzeních otevření akreditivů; neúčtuje se zde o avizovaných akreditivech. Na tomto účtu účtuje banka potvrzující akreditiv. Na účtu 934 se účtuje o přijatých potvrzeních akreditivů ve prospěch banky, je-li oprávněným (věřitelem)."
Doplňují se nové odst. 4 a odst. 5, který zní:
"(4) Zůstatek účtu 933 je aktivní a vyjadřuje pohledávky z potvrzení otevřených akreditivů. Zůstatek účtu 934 je pasivní a vyjadřuje závazky z akreditivů potvrzených ve prospěch banky, je-li oprávněným (věřitelem).
(5) Analytická evidence se vede v členění na odvolatelné a neodvolatelné akreditivy."
4/ Čl. VI, odst. 2
V Čl. VI, odst. 2 se slova "realizační ceně" nahrazují slovem "hodnotě".
5/ Čl. VII, odst. 1, odst. 2, odst. 3
V Čl. VII, odst. 1 se vypouští závorka "(realizační cenu)".
V odst. 2 se slovo "realizačních" nahrazuje slovy "předem pevně určených" a v odst. 3 se za slovo "evidence" doplňují slova "pohledávek a závazků".
6/ Čl. X, odst. 1
V Čl. X, odst. 1 se za slovo "rozdíly" doplňují slova "s výjimkou kursových rozdílů u opcí mimo peníze (out money)".
C. Zvláštní postupy účtování emisní banky
Čl. II
V Čl. II se na konec odstavce doplňuje věta, která zní:
"Účtují se zde i závazky z poukázek emitovaných ČNB."