Opatření ze dne 23.6.1997, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997

14.7.1997 | Sbírka:  OP19/97 | Částka:  55/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 89/1995 Sb.
Aktivní derogace: OP23/96
Pasivní derogace: 309/1999 Sb.
OP19/97
OPATŘENÍ
Českého statistického úřadu
ze dne 23. června 1997,
kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997
Český statistický úřad podle § 10 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 19971) Program statistických zjišťování na rok 1997 byl uveřejněn v částce 82/1996 Sb. takto:
V části I. Statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
a) poř. č. 2 - Roční výkaz pro malé ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví, P 4-01, v bodě 2. se slova "s počtem zaměstnanců do 19 osob včetně," nahrazují slovy "-- fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců", a v bodě 4. se vypouštějí slova "v případě povinného auditu do 31. 7. 1998. Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji neauditovanými.";
b) poř. č. 3 - Roční statistické zjišťování u ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví, P 5-01, v bodě 2. se slova "s 20 a více zaměstnanci" nahrazují slovy "-- právnické osoby a fyzické osoby zapsané do obchodního rejstříku bez omezení počtem zaměstnanců", a v bodě 3. se doplňuje použitá metoda o "výběrové zjišťování";
c) poř. č. 30 - Roční dotazník pro podnikatele nezapsané v obchodním rejstříku, PenPoj P 4-01, v bodě 2. se za slova "Ekonomické subjekty" doplňují slova "fyzické osoby nezapsané do obchodního rejstříku";
d) poř. č. 42 - Roční výkaz o investicích, IV 3-01, v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: "do 31. 3. 1998";
e) poř. č. 79 - Měsíční výkaz o pohybu cen za výkony vnitrostátní říční nákladní dopravy, Ceny Dop Ř 1-12, v bodě 2. se na konci doplňuje text: " , a další ekonomické subjekty zabývající se říční dopravou.";
f) poř. č. 27 - Roční výkaz v pojišťovnictví, Poj P 5-01, poř. č. 28 - Roční výkaz v peněžnictví a v investičních společnostech a fondech, Pen P 5-01, poř. č. 29 - Roční výkaz o komoditní struktuře spotřeby materiálu, energie a služeb v peněžnictví, pojišťovnictví a ve zdravotních pojišťovnách, PenPoj V 1-01, poř. č. 41 - Roční výkaz o hmotném a nehmotném investičním majetku, Iv 2-01 se zrušují;
g) se na konci doplňují další statistická zjišťování poř. č. 119 až 122:
"119. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz pojišťoven
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5a-01

1.  Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních
   makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních
   účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační
   a analytickou činnost ČSÚ.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich
   struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv
   a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených
   pojistných náhrad.
2.  Okruh zpravodajských jednotek
   Ekonomické subjekty (bez  ohledu na počet zaměstnanců)
   s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.01 a 66.02),
   tj. komerční pojišťovny -- účtují podle účtové osnovy pro
   pojišťovny.
3.  Způsob statistického zjišťování
   Forma statistického zjišťování: výkaz
   Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.  Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
   Periodicita statistického zjišťování: roční
   Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998.
   Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji
   neauditovanými.
5.  Orgán provádějící statistické zjišťování
   Český statistický úřad

120. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz penzijních fondů
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Poj P 5b-01

1.  Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních
   makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních
   účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro publikační
   a analytickou činnost ČSÚ.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich
   struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv
   a pasiv, specifikace přijatého pojistného a vyplacených
   pojistných náhrad.
2.  Okruh zpravodajských jednotek
   Ekonomické subjekty (bez  ohledu na počet zaměstnanců)
   s převažující činností pojišťovnictví (OKEČ 66.02), tj.
   penzijní  fondy  --  účtují  podle  účtové osnovy pro
   podnikatele.
3.  Způsob statistického zjišťování
   Forma statistického zjišťování: výkaz
   Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.  Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
   Periodicita statistického zjišťování: roční
   Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998.
   Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji
   neauditovanými.
5.  Orgán provádějící statistické zjišťování
   Český statistický úřad

121. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5a-01

1.   Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních
   makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních
   účtů  za  sektor  peněžních  institucí, pro publikační
   a analytickou činnost ČSÚ.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich
   struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv
   a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný
   výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za
   hospodaření svých podílových fondů.)
2.   Okruh zpravodajských jednotek
   Ekonomické subjekty (bez  ohledu na počet zaměstnanců)
   s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.1), kterým byla
   v souladu s platným zákonem o bankách udělena licence ČNB
   působit jako banka.
3.   Způsob statistického zjišťování
   Forma statistického zjišťování: výkaz
   Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.   Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
   Periodicita statistického zjišťování: roční
   Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998.
   Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji
   neauditovanými.
5.   Orgán provádějící statistické zjišťování
   Český statistický úřad

122. NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
Roční výkaz nebankovních peněžních institucí
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
Pen P 5b-01

1.   Účel statistického zjišťování a jeho obsah
   Účel statistického zjišťování:
   Získání podkladů pro hodnocení stavu a vývoje základních
   makroekonomických ukazatelů za ČR, pro sestavení národních
   účtů  za  sektor  peněžních  institucí, pro publikační
   a analytickou činnost ČSÚ.
   Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
   Počty zaměstnanců a mzdy, údaje o investicích a jejich
   struktuře, vybrané finanční ukazatele, vybrané položky aktiv
   a pasiv. (Investiční společnosti mohou předložit souhrnný
   výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření sloučené s údaji za
   hospodaření svých podílových fondů.)
2.   Okruh zpravodajských jednotek
   Ekonomické subjekty (bez  ohledu na počet zaměstnanců)
   s převažující činností peněžnictví (OKEČ 65.2 a 67).
3.   Způsob statistického zjišťování
   Forma statistického zjišťování: výkaz
   Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
4.   Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
   Periodicita statistického zjišťování: roční
   Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
   do 30. 4. 1998, v případě povinného auditu do 31. 7. 1998.
   Není-li k tomuto datu proveden audit, vyplní se výkaz údaji
   neauditovanými.
5.   Orgán provádějící statistické zjišťování
   Český statistický úřad".
V části II. písm. f) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
1. poř. č. 1 - Výkaz o mateřské škole, Škol (MŠMT) V 1-01, poř. č. 2 - Výkaz o školní družině samostatné - při mateřské škole - při víceletém gymnáziu, Škol (MŠMT) V 2-01,
poř. č. 3 - Výkaz o základní škole, Škol (MŠMT) V 3-01,
poř. č. 4 - Příloha k výkazu o základní škole o speciálních - specializovaných třídách, Škol (MŠMT) V 3a-01,
poř. č. 5 - Výkaz o speciální škole mateřské - základní - zvláštní - pomocné, Škol (MŠMT) V 4-01,
poř. č. 6 - Výkaz o speciální střední škole, odborném učilišti, Škol (MŠMT) V 4a-01,
poř. č. 8 - Výkaz o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři, Škol (MŠMT) V 7-01,
poř. č. 9 - Příloha k výkazu o gymnáziu - střední odborné škole - konzervatoři, Škol (MŠMT) V 7d-01,
poř. č. 10 - Výkaz o integrované střední škole, centru odborné přípravy, Škol (MŠMT) V 8-01,
poř. č. 11 - Příloha k výkazu o integrované střední škole, centru odborné přípravy, Škol (MŠMT) V 8d-01,
poř. č. 16 - Výkaz o činnosti střediska pro volný čas dětí a mládeže, Škol (MŠMT) V 15-01,
poř. č. 19 - Výkaz o státní jazykové škole, Škol (MŠMT) V 18-01,
poř. č. 20 - Výkaz o domově mládeže, Škol (MŠMT) V 19-01,
poř. č. 24 - Výkaz o středním odborném učilišti (SOU), učilišti (U), Škol (MŠMT) V 25-01,
poř. č. 30 - Výkaz o středisku praktického vyučování, Škol (MŠMT) V 27-01 se v bodech 4 mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: "do 3. 10. 1997";
2. poř. č. 18 - Výkaz o společném stravování dětí a mládeže, Škol (MŠMT) V 17-01> se v bodě 1. Charakteristika zjišťovaných ukazatelů vypouštějí slova "uvařených a" a v bodě 4. se mění lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: "do 17. 10. 1997"
Předseda:
Ing. Outrata v. r.