Opatření ze dne 2.12.1997, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace

31.12.1997 | Sbírka:  283/83 619/1997 | Částka:  109/1997ASPI

Vztahy

Nadřazené: 563/1991 Sb.
Aktivní derogace: V/20 531/1992
Pasivní derogace: 283/76 102/2000
283/83 619/97
Opatření,
Ministerstva financí,
kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
Referent: Vladimír Tuček
tel. 5704/2672
Ministerstvo financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, stanoví:
Čl.I
(1) Tímto opatřením se mění odkazy uvedené k čl. I. opatření FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13. října 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj. 283/69 818/1993 ze dne 27. prosince 1993, čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994, čj. 283/73 247/1994 ze dne 28.prosince 1994, čj. 283/47 771/1995 ze dne 27. července 1995, čj. 283/74 780/1995 ze dne 7. prosince 1995 a čj. 283/71 765/1996 ze dne 11. 11. 1996 takto:
V odkazu 5) se odkaz na § 20 písm.b) a další občanského zákoníku nahrazuje odkazem " zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech".
(2) Tímto opatřením se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace.
(3) Úprava postupů účtování vyplývá z přílohy k tomuto opatření.
(4) Podle tohoto opatření postupují účetní jednotky, které účtují podle Účtové osnovy a postupů účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydané FMF čj. V/20 531/1992 ve znění pozdějších změn a doplňků.
Čl.II
(1) Toto opatření bude vyhlášeno oznámením o jeho vydání ve Sbírce zákonů.
(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.1.1998.
Ministr financí České republiky v zastoupení
Ing. Jana Fürstová v.r.
Příl.
Účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, vydaná FMF čj. V/20 531/1992 ze dne 13.října 1992 ve znění pozdějších úprav vydaných čj.283/69 818/1993 ze dne 27.prosince 1993, čj. 283/16 894/1994 ze dne 25. března 1994, čj.283/73 247/1994 ze dne 28.prosince 1994, čj.283/47 771/1995 ze dne 27.července 1995, čj.283/74 780/1995 ze dne 7.prosince 1995 a čj.283/71 765/1996 ze dne 11.listopadu 1996 se mění a doplňuje takto:
POSTUPY ÚČTOVÁNÍ
Úvodní ustanovení
1) Čl.I odst.1 - v první větě se v závorce doplní slova " a nadačních fondů",
- ve druhé větě se slovo "nadace" nahrazuje slovy "nadační fondy".
2) Čl.XV odst. 2 - za slovo "emitentů" se doplňují slova " a nominálních hodnot".
3) Čl.XV odst. 3 - Za slova "stejných emitentů" se doplní čárka a slova "stejných nominálních hodnot".
4) Čl.XV - doplňuje se nový odst.(4):
"(4) U dlužných cenných papírů se naběhlý alikvotní výnosový úrok za dobu držby účtuje na vrub účtu 385 - Příjmy příštích období a ve prospěch účtu 684 - Výnosy z finančních investic, popř. 685 - Výnosy z krátkodobého finančního majetku. V případě pořízení dlužných cenných papírů s naběhlým alikvotním úrokovým výnosem do doby pořízení, a naběhlý alikvotní výnosový úrok je cenným papírem (kupon), účtuje se o tomto cenném papíru na účtech dlužných cenných papírů.
5) Čl.XVII odst.1 - v první větě se vypouštějí slova "v bodu 1 přechodných a závěrečných ustanovení novely č.149/1995 Sb.,".
6) Čl.XVII odst.5 - na závěr odstavce se doplňuje text: "U pohledávek v cizí měně, ke kterým se tvoří zákonná opravná položka, se při uzavírání účetních knih nezjišťují ani neúčtují kursové rozdíly.".
Třída O
1) Čl.I odst.5 písm.a) - text písmene a) se upravuje a zní:
"a) pozemky, budovy, stavby 6), byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky zákonem č.72/1994 Sb., umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky 8) a předměty kulturní hodnoty 9), pokud nejsou finančními investicemi,
2) Čl.I. odst.5 písm.b) - za slova "delší než jeden rok" se doplní čárka a text: "pokud nejsou finančními investicemi".
3) Čl.I odst.6 písm. a) - doplňuje se text: "pokud nejsou finančními investicemi,".
4) Čl.I odst. 9 - úvodní věta odstavce a text písm. a) se mění a doplňuje takto:
"(9) V účtové třídě O - Investiční majetek účtuje účetní jednotka o majetku, ke kterému má právo vlastnické a dále:
a) o koupeném majetku, jehož vlastnictví kupující nabývá zaplacením a do nabytí vlastnictví (zaplacení) kupující majetek užívá".
5) Čl.III odst.6 - ve druhé větě se slova "také cenou pořízení" nahradí slovy "účetní zůstatkovou cenou",
- odstavec se doplňuje textem: "Pokud by účetní cena vkladu, s ohledem na závazky, přecházející současně s vkladem, dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a vkladů nulové ocenění a rozdíl je zúčtován do výnosů (cenný papír a vklad je účtován na podrozvahových účtech).".
6) Čl.III odst.9 - z textu se vypouštějí čárka a slova "o vytěžené suroviny".
7) Čl.VII odst.2 - písm.g) - text na konci věty se doplňuje takto: ".....příjmů a dále daň z převodu nemovitostí.".
8) Čl.IX odst.1 - text odstavce se mění takto:
"(1) Účetní jednotka, která po 1.1.1997 koupí pozemek s ložiskem nevyhrazeného nerostu nebo jeho částí (dále jen "ložisko"), vyúčtuje zvlášť pozemek a zvlášť ložisko (účet 029 - Ostatní hmotný investiční majetek). Oceněním ložiska nacházejícího se na jednotlivém pozemku je kladný rozdíl mezi pořizovací cenou jednotlivého pozemku s ložiskem a cenou tohoto pozemku podle právního předpisu platného v době pořízení. Ložisko těžené v souladu s vyhláškou č.175/1992 Sb.,se odpisuje odpisovou sazbou na jednotku těženého množství na základě skutečné těžby. Odpisová sazba na jednotku těženého množství (Kč/t, Kč/m3) je podíl pořizovací ceny ložiska na jednotlivém pozemku a zásob nevyhrazeného nerostu (t, m3) prokázaných geologickým průzkumem na tomto pozemku.".
9) Čl.IX odst.3 - odstavec se doplňuje takto: " Zvířata základního stáda ostatních hospodářsky využívaných chovů (např. muflonů, daňků, jelenů, pštrosů) lze účtovat jako hmotný investiční majetek v případě, že se jedná o druhy zvířat, jejichž pořizovací cena odpovídá kategorii hmotného investičního majetku a jejichž využitelnost v chovu je delší než 4 roky. Účetní jednotka rozhodne o převodu zvířat základního stáda ostatních hospodářských chovů pořízených před 1.1.1998 z účtu 124 - Zvířata na účet 026 - Základní stádo a tažná zvířata.".
10) Čl.IX odst. 4,písm. a) - z textu se vypouštějí slova "č.247/1990 Sb.,".
11) Čl.XI odst. 2 - na závěr odstavce se doplní text:
"V analytické evidenci je nutno uvádět vlastníka majetku, pokud k uvedenému majetku nemá účetní jednotka vlastnické právo.".
Třída 1
1) ČL.I odst. 7 - Poslední věta se upravuje takto: "Zbožím jsou též nemovitosti s výjimkou pozemků, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje v nezměněné podobě a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení.".
Třída 3
1) Čl.V odst.1 - první věta se doplňuje textem: " a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu zákona o daních z příjmů lze sraženou daň započíst na celkovou daňovou povinnost.".
2) Čl.VIII odst. 2 -v pododstavci začínajícím slovy "Na účtu 378" se vypouští druhá věta a nahrazuje se textem: " Cena opce se v okamžiku realizace, resp. propadnutí vyúčtuje do nákladů jako "ostatní náklady", v případě uplatnění opce její cena vstupuje do pořizovací ceny či ceny podkladového aktiva.".
3) Čl.VIII odst.2 - v pododstavci začínajícím slovy "Na účtu 379" se vypouští druhá věta a nahrazuje se textem: "Cena opce se v okamžiku uplatnění, resp. propadnutí vyúčtuje ve prospěch výnosů jako "ostatní výnos.".
Třída 4
1) Čl.II odst.2 písm.h) - ve větě o změnách metody se v závorce v odkazu na Finanční zpravodaj mění číslo na 5/1997.
2) Čl.IV odst.2 - v první větě se slovo "nebo" nahradí čárkou, tečka na konci věty se vypustí a věta se doplní textem: " a účtu 385 - Příjmy příštích období v případech prodeje dlužných cenných papírů, k nimž je na účet 385 vyúčtován naběhlý alikvotní výnosový úrok.".
Třída 6
1) Čl.I - doplňuje se nový odst.(4):
"(4) V případě příjmů(výnosů), které se ve smyslu zákona o daních z příjmů zdaňují zvláštní sazbou daně a sraženou daň je možno započíst na celkovou daňovou povinnost, se sražená daň vyúčtuje na vrub účtu 341 - Daň z příjmů. V ostatních případech se sražená daň účtuje do nákladů jako daň z příjmů.".
2) Čl.II odst.2 písm.g) - v textu o změně metody se v závorce v odkazu na Finanční zpravodaj mění číslo na 5/1997.
Třída 9
1) Čl.II - doplňuje se nový odst. (2):
" (2) Na tomto účtu účtují i nadace a nadační fondy.1)
- doplňuje se poznámka:
1) Zákon č. 227/1997 Sb., § 2 ".
2) Čl.III - text odst. 2 se ruší a nahrazuje textem : "Těmito fondy mohou být např. rezervní fond, sociální fond, volební fond.".
3) Čl.III odst. 3 - poslední dvě slova první věty "nebo nadace" se vypouštějí,
- ve druhé větě se vypouští závorka včetně textu.
3) Čl.VIII odst.2 - v textu deváté odrážky se počáteční slova "evidence pohledávek" nahradí slovem "pohledávky",
- vypouštějí se případy:
" - závazky z operací s finančními nástroji,
 - pohledávky z operací s finančními nástroji,"

          - na konci se tečka nahradí čárkou a doplňují
se další případy:
" - pohledávky z pevných termínových operací,
 - závazky z pevných termínových operací,
 - pohledávky z opcí,
 - závazky z opcí.".